مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

شرکت صنعت و هنر تجسم فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ در زمینه شیشه و آینه آغاز نمود و همچنین در سال ۱۳۹۱ با تاسیس دومین واحد صنعتی خود در زمینه آینه روشویی فعالیت خود گسترش داد تولید کننده... دنباله مطلب

Read more

ب:شکل ‏412: ردیابی سیگنال دلخواه، برای سناریوی 1 با کنترلگر جدید.ردیابی سیگنال دلخواه، خطوط نقطه چین خروجی و خطوط صاف مقدار دلخواه میباشد.سامانه به همراه کنترلگر جدید AFSMC در شرایط مسیر... دنباله مطلب

Read more

تابع لیاپانوف زیر پیشنهاد میشود:(‏326)بنابراین با انتخاب(‏327)رابطه بازای تمامی زمانها ارضاء میشود.نتیجه گیریدر این فصل با توجه به مطالبی که در فصل قبل در مورد محاسن و معایب کنترل... دنباله مطلب

Read more

(‏34)به منظور رسیدن به هدف فوق، سطح متغیر با زمان زیر معرفی میشود:(‏35)که در آنو اگر فرض کنیم که پس، در اینجا سطح مورد نظر را بصورت زیر معرفی خواهیم کرد:(‏36)بنابراین مسئله کنترل ردیابی،... دنباله مطلب

Read more

در سال 2008 کاربرد کنترل لغزشی فازی تطبیقی و پی آی دی در کنترل دمای سامانه تولید بخارمعرفی شد]:یا بصورت فضای حالتو(‏21)ثابتهایی مثبت ومعین میباشند.یکی از اهداف کنترل این است که خروجی... دنباله مطلب

Read more

استفاده از تابش دهی امواج ریزموج و سنتز 2-آمینو-4-آریل کرومن-3-نیتریل های مربوطه.فصل سومکارهای تجربیروش های عمومی:مواد شیمیایی و حلال های به کار رفته، از شرکت مرک تهیه شدند. حلال ها پیش... دنباله مطلب

Read more

مقدمهدر این فصل به توضیح مختصری پیرامون کنترل ساختار متغیر، مد لغزشی و کنترل لغزشی و سپس سامانه های فازی و چگونگی استفاده از سامانه فازی به عنوان کنترل فازی خواهیم پرداخت. در ادامه... دنباله مطلب

Read more

قانون تطبیق برای کنترل کننده لغزشی فازی تطبیقی ،تابعی از بردار خطای ردیابی است]. , [] , []. حتی با وجود بردار خطای ردیابی به سمت صفر میرود.البته برای جبران خطای خطای مدلینگ، نیاز به... دنباله مطلب

Read more

قیود مرتبه دوم به شکل تابعی از قید و مشتق قید (سرعت آنها ) و مشتق دوم قید (شتاب آنها) معرفی میشود که البته هیچکدام انتگرال پذیر نیستند.قیود مرتبه اول و دوم معمولا در زمان حرکات خاص... دنباله مطلب

Read more