مجله علمی طنین

مجله علمی طنین

تئوری روان تحلیل (فروید1 و اریکسون ): فروید معتقد بود، جامعه پذیری اجتماعی کودک در حکم مکانیزمی است که از طریق آن، تمایلات ضد اجتماعی در کودک کنترل می شود. بر اساس نظریه فروید... دنباله مطلب

Read more

رابطه جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی مشارکت سیاسی یکی از مفاهیم رایج در حوزه سیاست است. زمانی که بحث از توسعه در این حوزه به میان می آید مشارکت سیاسی به عنوان یکی از پرکاربرد ترین... دنباله مطلب

Read more

عوامل عمده جامعه پذیری سیاسی : جامعه پذیری سیاسی از طریق نهادهای مختلف اجتماعی انجام می گیرد. تمام جوامع دارای نهادهایی هستند که دانش و تجربیات سیاسی، نگرش ها، گرایش ها و ارزشهای... دنباله مطلب

Read more