دانلود پایان نامه

_«حقیقت بینی»:
کوردلیا سرورم، جوانی من قرین حقیقت است.
_«صمیمیت با پدر از زبان کنت»:
کنت … من با نقد جان بر سر تشخیص درست خویش شرط می بندم که محبت دختر کوچک تو کمتر از سایرین نیست. صدای ضعیف دلیل بر فقدان صمیمیت و این بی سر و صدایی نشانه تهی بودن نیست. (همو،1224).
_«دارای فکرتی صواب و سخنانی بجا از زبان کنت»:
کنت (به کوردلیا) … دختر، خدایان در پناه خویش نگاهت دارند که فکرت صواب و سخنانت کاملاً بجا بوده است. (همو،1225).
_«دارا بودن عشق واقعی از زبان دوک فرانسه»:
فرانسه … آن عشق واقعی نیست که به مسائلی که اساسی نیست توجه ندارد؟ آیا او را نمی خواهید؟… (همو،1226).
_«کوردلیای زیبا، که در فقر غنی ترین، در تنهایی ممتازترین و در انزجار محبوب ترین فرد است، از زبان دوک فرانسه»:
فرانسه ای کوردلیای زیبا، که در فقر خود غنی ترین و در تنهایی ممتازترین و در انزجار محبوب ترین فرد هستی، تو و خصالت را با کمابل اشتیاق در این لحظه تصاحب می کنم… (همو،1227).
فرانسه بیا، ای کوردلیای زیبای من. (همو،1227).
_«خردمندی و آینده نگری کوردلیا از زبان خودش»:
کوردلیا مرور زمان آنچه را که در نتیجه حیله های پنهانی مستور گشته آشکار خواهد ساخت و کسی که معایب را با ظواهر می پوشاند روزی شرمسار می شود… (همو،1227).
_«ملکه از زبان کنت»:
کنت آیا نامه تو باعث شد که ملکه اندوه خود را ظاهر کند؟ (همو،1279).
_«مسلط بودن کوردلیا بر نفس از زبان نجیب زاده»:
نجیب زاده … ظاهراً همانند یک ملکه بر نفس خود که می خواست طغیان کند و بر او غالب شود تسلّط داشت. (همو،1279).
_«توصیف جلوه هایی از شخصیت کوردلیا از زبان نجیب زاده»:
نجیب زاده … شما آفتاب و باران را با هم دیده اید. اشک و لبخندش از آن هم بهتر بود. لبخند خفیفی بر لبان نرمش نقش بست که نمی دانست میهمانان شفّاف چشمش کیان اند، که چون مرواریدهایی که از الماس جدا می شوند پایین می غلتند. کوتاه سخن، اندوه، اگر همه بتوانند به این صورت شایسته ابرازش دارند، نادره ای دوست داشتنی جلوه خواهد کرد. (همو،1279).
_«مقدس بودن قطرات اشک، آسمانی بودن چشمانش و کظم غیظ از طریق اشک، از زبان نجیب زاده»:
نجیب زاده … سپس قطرات مقدس را از چشمان آسمانی خود سرازیر کرد و فریاد خویش فرو نشاند و از آنجا دور شد تا با اندوه خود تنها بماند. (همو،1279).
_«متفاوت بودن گونریل از خواهران بزرگتر از زبان کنت و نجیب زاده»:
کنت این ستارگان اند، ستارگان آسمانی اند که بر ما حکومت می کنند، وگرنه یک زن و شوهر نمی توانند چنین فرزندان متفاوتی به وجود آورند… (همو،1279).
نجیب زاده … ولی دختری داری که تو را از مصیبتی که دو دختر دیگرت بر سرت آورده نجات خواهد داد. (همو،1286).
_«بخشندگی و بی توجهی به تمام ثروتش به خاطر پدر»:
کوردلیا حکمت انسان چه می تواند بکند تا روح بیمار او را به حال اول بازگرداند؟ هر کس او را شفا بخشد می تواند تمام ثروت مرا متصرّف شود. (همو،1280).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ویژگی های شخصیتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید