دانلود پایان نامه

 

 

 محمد فرشچی[1]، علی اکبر صارمی[2]

 

 

چکیده

مقدمه: اختلال نعوظی، یکی از شایعترین شکایت مردان در مراجعه به روانشناسان، روانپزشکان و یا متخصصان مجاری ادرار میباشد)شیوع10 تا 00 درصد(. با توجه به تاثیرات معنادار این اختلال بر جنبههای مختلفی از زندگی روانی بیماران از جمله روابط میانفردی، افسردگی، اضطراب و استرس، هدف پژوهش فعلی، بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری غنی شده بر بهبود نشانههای بالینی ،افسردکی، اضطراب و استرس مردان مبتلا به اختلال نعوظی میباشد. روش کار: در این پژوهش 5 آزمودنی مبتلا به اختلال نعوظی انتخاب شده، و در یک طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه بررسی شدند. قبل و

درانتهای طرح درمانی پرسشنامههای BAI ،BDI-II ،IIEF، و مقیاس استرس DASS بصورت پیشآزمون و پسآزمون به عمل آمد. بیماران به مدت 11 تا 00 جلسه بصورت فردی و زوجی تحت درمان شناختی-رفتاری غنی شده قرار گرفتند. نتایج بالینی قبل و بعد از درمان مقایسه شد و اطلاعات به دست آمده بر اساس رسم نمودار، اندازه اثر و درصد بهبودی تحلیل گردید. یافتهها: پژوهش نشان داد درمان شناختی-رفتاری غنی شده در بهبود علائم بالینی و کاهش افسردگی، اضطراب واسترس آزمودنیها موثر بوده است. نتیجهگیری: روش درمان شناختی-رفتاری غنی شده در درمان اختلال نعوظی اثربخش بوده است. این روش درمانی میتواند زمینه ساز پژوهشهای کاربردی در حوزه اختلال نعوظی باشد.

واژههای کلیدی: درمان شناختی-رفتاری غنی شده، اختلال نعوظی، علائم بالینی، اضطراب، افسردگی، استرس.

 

 

 

 

Effectiveness Of Enriched Cognitive–Behavioral Therapy (ECBT) On Improving Of Clinical Symptoms, Anxiety, Depression And Stress Of Men With Erectile Dysfunction.

 

Mohamad Farshchi, Ali Akbar Saremi

 

 

Abstract

Introduction: Erectile dysfunction is one of the most frequently reported disorders in males (10-20%) when visiting psychologists, psychiatrist and urologists. The impact of erectile dysfunction on the various aspects a patient’s life is quite enormous; such that it could greatly affect one’s inter-personal relationships, depression, anxiety and stress, etc. The aim of present study is to investigate whether or not the Enriched Cognitive-behavioral therapy improves the clinical symptoms, depression, anxiety and stress in males with erectile dysfunction. Method: 5 subjects with erectile dysfunction were treated and investigated in this study. These subjects were examined in an empirical case study multiple baseline model. The IIEF, BDI-II, BAI, and the Stress scale of DASS questionnaires conducted before and after the treatment plan as Pre-tests and post-tests. Each patient received 16-20 hours of Enriched Cognitive-behavioral therapy including both individual and couples therapy. Clinical results before and after the therapy were compared and the data was analyzed according to the charting, effect size and the improvement percent. Results: The results showed that Enriched Cognitive-behavioral therapy significantly improved clinical symptoms, and reduced depression, anxiety and stress in subjects. Conclusion: As the results suggested, Enriched Cognitive-behavioral therapy proved to be an effective method in treatment of erectile dysfunction. In light of these findings, this therapy method could be underlying of the applied researches in the field of erectile dysfunction.

Key words: Enriched Cognitive-behavioral therapy, Erectile dysfunction, Clinical symptoms, Depression, Anxiety, Stress.

 

 

 

 

 

مقدمه:

    بسیاری از مراجعان رواندرمانگران و پزشکان را مردان متاهلی تشکیل میدهند که به دلیل ابتلا به انواع اختلالهای جنسی، ناتوان از برقراری رابطه جنسی رضایت بخش با همسرانشان و بالطبع فاقد احساس نشاط و سرزندگی هستند. چنین مردانی به لحاظ عدم ارضای صحیح میل جنسی در محیط امن خانواده، آنچنان دچار ناکامی میشوند که برای درمان یا جبران این ناتوانی ممکن است به راههای نادرست و اغلب تباه کننده روی آورند .درمان این اختلالها نقش انکارناپذیری در سلامت فرد و جامعه ایفا میکند و در حفظ و سلامت روابط میان زوجی و بنیان خانواده تاثیر بسزایی را دارا میباشد. 

    اختلال نعوظی که در گذشته ناتوانی جنسی[3][4]نامیده میشد، احتمالاَ شایعترین شکایت مردان در مراجعه به روانشناسان ،روانپزشکان و یا متخصصان کلیه و مجاری ادرار میباشد )پاپاهاریتو، آتناسیادیس[5]، ناکوپولو[6]، و همکاران ،0001(. که با افزایش سن شیوع آن نیز افزایش مییابد )یوهانس[7][8]، آرائویو1، فلدمن[9]، و همکاران، 0000(. این اختلال از مشکلات موجود در مرحله انگیزشی که در برگیرنده مراحل انگیزش و پلاتو مسترز و جانسون میباشد، در چرخه واکنش جنسی مردان است)سادوک[10] و سادوک[11]، 0007(.

    انجمن روانپزشکی آمریکا[12] (APA) در بازنگری چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[13][14](DSMIV-TR)، ملاکهای تشخیصی اختلال نعوظی را اینگونه ذکر کرده است : الف( ناتوانی مداوم یا تکرار شونده برای کسب یا حفظ نعوظ کافی تا تکمیل فعالیت جنسی. ب( اختلال باعث ناراحتی قابل ملاحظه یا مشکلات میان فردی شود. پ( اختلال دیگر محور I )بجز یک اختلال جنسی دیگر( توجیه بهتری برای اختلال نعوظی نبوده و مساله ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده )مثل داروهای مورد سوء مصرف یا نسخه شده( و یا اختلال طبی کلی نمیباشد. همچنین انواع آنرا برحسب شروع بر دو نوع طول عمر و اکتسابی و در بافت منتشر و موقعیتی و سبب شناسی آنرا عوامل روانشناختی و عوامل مختلط دسته بندی کرده است)APA، 0000(.

    مطالعات همهگیرشناسی نشان دهنده شیوع 10 تا 00 درصدی در تمام مردان میباشد)سادوک و سادوک، 0007(، که با افزایش سن نیز میزان شیوع آن افزایش می یابد. همانگونه که کینزی10 شیوع اختلال نعوظی را در 00 سالگی 1/ درصد و در 80 سالگی 75 درصد گزارش داده است)کینزی، پامروی[15] و مارتین[16]، 1948(. در مطالعات دیگر گزارش داده شد شیوع جهانی اختلال نعوظی در سال 1995 بیش از 150 میلیون نفر می باشد و تا سال  0005 به حدود 300 میلیون نفر خواهد رسید )آیتا[17][18]، مک کینلی11، و کرین1، 1999(. 

    در 00 تا 50 درصد مواقع یک علت عضوی برای اختلال نعوظی وجود دارد که مهمترین آنها دیابت، بیماری قلبی عروقی ،بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری، بیماریهای کبدی، اختلالات ژنتیک، بیماریهای غددی، بیماریهای عفونی و انگلی ،تومورهای اعصاب مرکزی، عوامل فارماکولوژیک، مسمومیت، عملهای جراحی و غیره می باشند)سادوک وسادوک، 0007(. همچنین یکی از مهمترین دلایلی که برای اختلال نعوظی ذکرشده است و این اختلال را وابسته به آن می دانند فاکتور سن میباشدکه در پژوهشهای زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است)مارومو و مورای3، 0001(.

   عوامل روانشناختی نیز در 10 تا 30 درصد موارد باعث ایجاد اختلال نعوظی میشوند)فورلو4، 1985(، که شامل اضطراب عملکردی)کاپلان5، 1974؛ مسترز1 و جانسون7، 1970(، ترس از شکست در عملکرد )لوپیکولو8 و لوبیتز9 ،1973(، انتظارات منفی ،سوگیری در اسنادها و توجه متمرکز )بارلو10، 1981 ؛ کرانتسون-کوئباس11و بارلو، 1990(، افسردگی، اضطراب و فقدان اعتماد به نفس )بک10 و بارلو، 1981؛ اکولیت13و اولاینکا14، 0003؛ ارائویو، دورانته15، و فلدمن11، 1998؛ فلدمن، گلدستین17، هاتزیکریستو18 و همکاران، 1994؛ دی لئو 19و ماگنی00، 1983؛ بالدوین01، 1991؛ آلتوف00، 0000؛ لورن03 و سیمون04 ،0009( میباشد. در جوانان نیز عوامل روانشناختی متعددی مثل استرس هیجانی، رویدادهای روانی-اجتماعی، سبک زندگی ،اعتقادات محکم و حوادث گذشته تاثیرگذار میباشند)ایشیزو05، اوناکا01، هونگکان1، و همکاران، 0001(.

    در حوزه عوامل روانشناختی، عواطف منفی، بخصوص اضطراب، اغلب بعنوان یک عامل سببی پیشنهاد میشود. بارلو)1981( پس از مطالعاتی که بر روی مردان مبتلا به اختلال نعوظی انجام داد، بیان کرد دو مولفه اصلی در این افراد دیده میشود. اول اینکه، آنها گرایش به تجربه تداخلات شناختی بیشتری در طول رابطه جنسی دارند، بطور معمول افکار منفی که اضطراب عملکرد را سبب میشوند و با احتمال بیشتری آنها بر پاسخ نعوظی خود متمرکز میشوند و معمولا تخمین کمتری از میزان نعوظ خود میزنند. و دوم، مردان دارای اختلال نعوظی اغلب یک چرخه عواطف منفی مرتبط با اختلال نعوظی را تجربه میکنند.

                                                                                                                                                                                             

1     Krane RJ

2     Marumo K

3     Murai M

4     Furlow WL

5     Kaplan HS

6     Masters WH

7     Johnson VE

8     LoPiccolo J

9     Lobitz WC

10   Barlow DH

11   Cranston-Cuebas MA

12   Beck JG

13   Okulate G

14   Olayinka O

15   Durante R

16   Feldman HA

17   Goldstein I

18   Hatzichristou D

19   De Leo D

20   Magni G

21   Baldwin DS

22   Althof SE

23   Laurent SM

24   Simons AD

25   Ishizu H

26Ohnaka Y

    مردان دارای اختلالات جنسی سطح معناداری از اضطراب را درقیاس با جمعیت عمومی نشان داده اند )بانکرافت، کارنس[19]، یانسن[20] و همکاران ،0005( و این اضطراب در اختلالات جنسی باعث کاهش انگیختگی و نعوظ می شود و در تعامل با افکار متمرکز بر عملکرد، اختلال جنسی را بوجود می آورد )بارلو ، 1981(. لذا درمانگر در روند درمانی باید تمرکز خود را بر افکار غیر منطقی خودآیند این بیماران بگذارد. نوبره[21][22] و پینتو-گویا1)0008( خاطرنشان کردند این بیماران افکار خودآیند منفی بیشتری را درفعالیت جنسی در مقایسه با افراد سالم تجربه میکنند و اغلب در مورد نگرانیهای آنها در مورد نعوظ میباشد.

  در یک پژوهش دان[23]، کرافت[24] و هکت[25])1999( گزارش دادند مشکل در دستیابی و حفظ نعوظ با احتمال بالایی با افسردگی مرتبط می باشد. در تحقیقات انجام شده در مورد افسردگی نیز ویژگیهای نظیر افکار و احساسهای منفی مثل گناه و احساس شکست و نگرانی مورد توجه قرار گرفتهاند)لت[26]، بلومنتال[27][28]، بابیاک10و همکاران، 0004؛ ون مل[29]، دیونگ[30]، اسپیکرمن[31][32]و همکاران، 0004(.

    پژوهشهای انجام شده در درمان اختلال نعوظی، تاثیر روشهای رفتاری)کاپلان، 1974 ؛ لوپیکولو و لوبیتز ، 1973(، شناختی )بک و بارلو ،1984(، شناختی-رفتاری)لوپیکولو و همکاران، 1985؛ هیمن11و لوپیکولو، 1983؛ هارت[33] و شوارتز[34]، 0010؛ مهرابی، دادفر و چیمه، 1385( و همچنین حساسیتزدایی منظم )متیو[35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]، بانکرافت00، وایتهد01و همکاران، 1971؛ اورباخ00 و کیلمن03، 1977( را در این اختلال گزارش نمودند. در رویکرد دارویی به درمان اختلال نعوظی داروهای نظیر بازدارنده فسفو دی استراز-045 مثل سیلدنافیل05، تادالافیل01 و وردنافیل07 از نظر اثربخشی مورد پژوهش قرارگرفته اند)کارسون08 و لو09، 0005; ون کیتز[46]، راجفر[47][48] و سگال30، 0004؛ مورلند1، گلدستین، کیم3 و همکاران، 1999(.

1   Hongkun M

2   Bancroft J

      درمان شناختی-رفتاری برای مشکلات جنسی بر چند عامل متمرکز می باشد که شامل آموزش جنسی )مطالعه کتاب ،مشاهده فیلمهای آموزشی، کالبد شناسی اندامهای جنسی، مراحل تحریک و پاسخ جنسی، اسطورهها و باورهای غلط رایج ،تکنیکها و موقعیتهای مقاربت صحیح(، بازسازی شناختی)شناسایی و بازسازی افکارخودآیند منفی، باورها، نگرشها و طرحوارههای ناکارآمد(، تمرینات ارتباطی )نحوه بیان کردن افکار و احساسات( و تکنیک متمرکز بر احساس می باشد)مکیب4، 0001؛ روسن5، لیبلوم1 و اسپکتور7، 1994؛ کابایو8، 1998(. همچنین تکنیکهای رفتاری مثل حساسیت زدایی منظم و تمرینات کیگل9 نیز در درمان این اختلال موثر میباشند )متیو و همکاران ،1971؛ پوپو10، ابدولکدیر11، مانوچی10 و همکاران، 0008(. با افزودن تکنیکهای موثری در درمان اختلال نعوظی مثل حساسیت زدایی منظم و تکنیکهای مواجهه متناسب با هر بیمار به مدل پیشنهادی شناختی-رفتاری کابایو)1998( و مکیب)0001( و افزودن تکنیکهای شناختی پیشنهادی لهی13 )0001( و همچنین تکنیکهای رفتاری مثل تمرینات کیگل و تن آرامی در غالب طرح درمان شناختی-رفتاری لهی)0011( میبایست این طرح درمانی را شناختی-رفتاری غنی شده نام نهاد تا مفهوم بهتر و کاملتری از محتوای درمان ارائه شود .

      با توجه به شیوع بالا و روز افزون اختلال نعوظی که در تحقیقات آیتا و همکاران)1999( اشاره شد و تاثیر معنادار این اختلال برحوزههای مختلف زندگی بیماران از جمله اضطراب، افسردگی، استرس و روابط میانفردی، موضوع مورد بررسی در این پژوهش پاسخگویی به این سوال است که آیا درمان شناختی-رفتاری غنی شده بر بهبود نشانههای بالینی ،اضطراب ،افسردگی و استرس بیماران مبتلا به اختلال نعوظی تاثیر معناداری دارد؟  

    هدف کلی این پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختیرفتاری غنی شده بربهبود نشانههای بالینی ،اضطراب، افسردگی و استرس مردان مبتلا به اختلال نعوظی میباشد و فرضیههای پژوهش عبارتند از: 

1. درمان شناختی-رفتاری غنی شده در بهبود نشانههای بالینی مردان مبتلا به اختلال نعوظی موثر است.

. درمان شناختی-رفتاری غنی شده در کاهش اضطراب مردان مبتلا به اختلال نعوظی موثر است.

3.      درمان شناختی-رفتاری غنی شده در کاهش افسردگی مردان مبتلا به اختلال نعوظی موثر است.

4.      درمان شناختی-رفتاری غنی شده در کاهش استرس مردان مبتلا به اختلال نعوظی موثر است.

روش پژوهش:

    مطالعه حاضر مطالعه شبه آزمایشی با ساختار تک موردی خط پایه چندگانه میباشد. که در آن 5 بیمار مبتلا به اختلال نعوظی بر اساس نمونه گیری نمونههای در دسترس به شیوه قضاوتی، از میان مراجعه کنندگان به کلینیکهای سکستراپی ،روانشناختی، روانپزشکی و متخصصان اورولوژی که بر اساس ملاکهای ورودی بیماران در پژوهش)داشتن تشخیص اختلال نعوظی بر اساس DSM-IV-TR . دامنه سنی 0050 سال. حداقل تحصیلات دیپلم. در ماه اخیر تحت روان درمانی یا

                                                                                                                                                                                             

1     Moreland RB

2     Goldstein I

3     Kim NN

4     McCabe MP

5     Rosen RC

6     Leiblum SR

7     Spector IP

8     Caballo VE

9     Kegel exercises

10   Puppo V

11   Abdulcadir J

12   Mannucci A

13   Leahy RL

دارودرمانی قرار نداشته باشند. عدم همبودی با اختلال روانی یا جسمانی دیگر. تمایلات جنسی دگرجنسگرا، عدم وجود مشکلات اورولوژی یا علل عضوی که مورد توجه قرار گیرد، عدم وجود مشکلات بیماری شدید روانی)سوء مصرف مواد، عقب ماندگی ذهنی و غیره( و عدم حضور همسر یا شریک جنسی ثابت(، واجد صلاحیت برای درمان تشخیص داده میشوند انتخاب شدند.

    در جلسه اول و دوم ابزارهای پژوهش به این بیماران به ترتیب ارائه شد و خط پایه بعنوان پیش آزمون بدست آمد .سپس بیماران به مدت 11 تا 00 جلسه تحت مداخله شناختی-رفتاری غنی شده، که بر اساس مدلهای درمانی لهی)0011( و کابایو )1998( طراحی شده است، قرار گرفتند. هرجلسه درمانی 45 تا 50 دقیقه بطول انجامید و تعدادی از این جلسات بصورت زوجی انجام پذیرفت. همچنین در هرجلسه تکالیفی بصورت زوجی و فردی به آنها ارائه گردید. پس از پایان جلسات، مجددا ابزارهای پژوهش ارائه شد و بعنوان پس آزمون اجرا شد. پیش از شروع برنامه درمانی به هر بیمار فرم مربوط به رضایت از حضور در پژوهش ارائه شده تا با مطالعه این فرم با حقوق خود آشنا شود و همچنین توضیحاتی در مورد موضوع و روند کلی پژوهش به آنها ارائه شد. همچنین به سوالات احتمالی آنها در یک جلسه توجیهی و آشنایی، پاسخ گفته شد.

     متغیرهای مورد مطالعه علائم بالینی نعوظی، افسردگی، اضطراب و استرس بود که قبل و بعد از فرآیند مداخله شناختی-رفتاری غنی شده با انجام آزمونهای بالینی افسردگی و اضطراب بک، مقیاس استرس پرسشنامه DASS، پرسشنامه مقیاس بین المللی کارکرد نعوظی IIEF، مورد ارزیابی قرار گرفتند .به منظور بررسی و تحلیل دادههای رفتاری، روش تحلیل چشمی ،اندازه اثر، درصد بهبودی)در مواردی که هدف، افزایش رفتار است( و درصد کاهش میانگین)در مواردی که هدف، کاهش رفتار است( در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد )بیسون[49][50] و روبی، 0008؛ بارلو و هرسن[51]، 1979( ابزارهای پژوهش:    

    پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی که حاوی متغیرهای فردی از جمله سن، تحصیلات، شغل ،وضعیت و مدت زمان تاهل، سن همسر، تعداد فرزندان، اقدامات درمانی قبلی، سابقه مصرف دارو، سابقه هرگونه بیماری بود و همچنین شرح حال جنسی که شامل حیطههای: دادههای شناساننده، کارکرد فعلی، سوابق جنسی، نوجوانی، فعالیت جنسی بزرگسالی، رابطه جنسی پس از بیوه شدن، جدایی، طلاق-بیهمسری و مسائل ویژه )سابقه تجاوز به عنف، زنا، سوء رفتار جنسی یا جسمی، همسر آزاری، بیماری مزمن، سابقه یا وجود بیماری تناسلی، مسائل باروری، سقط جنین، حاملگی ناخواسته یا نامشروع، تعارض هویت جنسی، پارافیلیاها()سادوک و سادوک ، 0007(. 

    پرسشنامه مقیاس بین المللی کارکرد نعوظی (IIEF) که یک پرسشنامه کوتاه 15 آیتمی میباشد که حیطههای چون کارکرد نعوظی) 1 آیتم(، کارکرد ارگاسمی) آیتم(، میل جنسی) آیتم(، رضایت از دخول) 3 آیتم( و رضایت کلی) آیتم( را میسنجد. حداکثر نمرات بدست آمده در پرسشنامه IIEF در حوزه کارکرد نعوظی که 1 آیتم دارد، 30 می باشد که 0530 بدون اختلال ،1904 اختلال خفیف ،1318 خفیف تا متوسط، 710 اختلال متوسط و 1 اختلال شدید تشخیص گذاری می شود )کومار[52]، 0010(. ثبات درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای 5 آیتم بین 73/ تا 90/ میباشد و بطور کلی 91/ . و میزان پایایی آن با استفاده از روش باز آزمون 14/ تا 84/ بین 5 آیتم متفاوت میباشد )روسن و همکاران ،

  .)1997

    مقیاس استرسDASS، که این مقیاس توسط لوویباند1 و لوویباند)1995( تهیه شده است. ارزش آلفا برای این مقیاس دریک نمونه هنجاری 717 نفری برای مقیاس استرس 81/ بدست آمد)لوویباند ولویباند ، 1995(. هر ماده نمرهای بین 3 میگیرد و نمره کل بین 40 میباشد. در این مقیاس نمرات 14 نشان دهنده عدم استرس ، 1815 استرس خفیف ،0519 استرس متوسط، 3301 استرس شدید و 4034 استرس خیلی شدید میباشد. مقیاس استرس، تنش، سرآسیمگی و عاطفه منفی را اندازه میگیرد )افضلی، دلاور، برجعلی و میرزمانی ، 1381(. ارزش آلفا برای این مقیاس در یک نمونه 400 نفری از جمعیت عمومی شهر مشهد برای استرس 71/ گزارش شده است. همچنین ضریب همبستگی مقیاس استرس ادراک شده با خرده مقیاس های این آزمون استرس 49/ بدست آمده است )صاحبی، میر عبداللهی و سالاری ، 1380(.

    پرسشنامه افسردگی بک(BDI-II)   که بهترین پرسشنامه در تعیین افسردگی میباشد )بک و همکاران ، 19111987(. ضریب همسانی درونی آن73/ تا 93/ با میانگین 81/میباشد. ضرایب اعتبار حاصل از باز آزمایی برحسب فاصله بین دفعات اجرا و نوع جمعیت 48/ تا 81/ میباشد)گراث-مارنات ،0003(. نسخه فارسی 01 مادهای پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم  BDI-II علائم جسمانی، رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه میگیرد. هر ماده دارای 4 گزینه است که بر مبنای تا 3 نمره گذاری میشود و درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین میکند. حداکثر نمره 13 و حداقل آن میباشد. افسردگی جزئی 13، خفیف 1419، متوسط 0008، شدید 0913 میباشد )رجبی و کاجوکسمایی ، 1391(. دابسون و محمدخانی) 1381(، ضریب آلفای کرونباخ این آزمون را90/ برای بیماران سرپایی و 93/برای دانشجویان و ضریب بازآزمایی93/ گزارش کردند .در پژوهشی دیگر در جمعیت ایران نتایج بیانگر آلفای کرونباخ 78/ و اعتبار باز آزمایی با فاصله هفته 73/ بود )غرایی ، 1380(.   

     پرسشنامه اضطراب بک (BAI) که مطالعات انجام شده در مورد این پرسشنامه نشان دهنده اعتبار و روایی بالای این پرسشنامه است. ضریب همسانی درونی آن 90/، اعتبار بازآزمای آن به فاصله 1 هفته 75/ و همبستگی ماده ای آن از 30/ تا 71/ متغیر است)بک و همکاران، 1988(. در ایران نیز غرایی)1370( ضریب اعتبار آن را با روش بازآزمایی به فاصله هفته 80/ گزارش کرده است. در پژوهشی دیگر در ایران ضریب روایی 70/ و ضریب اعتبار بازآزمایی به فاصله یک ماه را 83/ و آلفای کرونباخ این آزمون را 90/ گزارش کردند)کاویانی و موسوی، 1378(.

یافتهها:

جدول شماره) 1( دادههای جمعیت شناختی آزمودنیها را نشان میدهد:

سابقه               بیماری

جسمانی یا روانی همبود یا در گذشته

مصرف مشروب ،سیگار

      نوع           دارو

مصرفی قبل از درمان

اقدامات درمانی قبلی

مدت زمان اختلال

مدت زمان ازدواج

وضعیت تاهل

تحصیلات

سن

مراجع

میل            جنسی       کمکار ،اضطراب و استرس

 

سیلدنافیل

دارو

درمانی

11 ماه

 4

متاهل

لیسانس

 43

آزمودنی)1(

میل جنسی کمکار، زود انزالی

 و

الکلسیگار

 

 

حدود         1 سال

 3

متاهل

دیپلم

 44

آزمودنی)(

 

 و

الکلسیگار

تادالافیل

دارو

درمانی

حدود         1 سال

 11

متاهل

دکتری

 31

آزمودنی)3(

                                                             

1   Lovibond SH

2   Lovibond PF

زودانزالی و مشکلات هورمونی

الکل

 

 

حدود     6 ماه

 

متاهل

کارشناسی ارشد

 22

آزمودنی)4(

اعتیاد، زودانزالی و میل جنسی کمکار

 و

سیگارمتادون

 

 

حدود 4 ماه

 4

متاهل

دیپلم

 46

آزمودنی)5(

 

نمودارهای) 1(، )(، )3(، )4(، )5(، میزان تغییرات در نمرات پس آزمون و پیش آزمون در مقیاسهای افسردگی، اضطراب و استرس آزمودنیها را در روند درمان نمایان میسازد و نشان دهنده شیب تندی در هریک از مقیاسها بخصوص در سطح اضطراب آزمودنیها میباشد.

 

 

جدول شماره) ( درصد بهبودی آزمودنیها در متغیرهای مورد پژوهش را نشان میدهد: 

 

 IIEF

 DASSStress

 BAI

 BDI-II      ا

                    مقیاسه

 31/12

 94/14

 92/16

    95/26    

مراجع 1

 93/5

 96/92

 93/99

 99/96        

مراجع 2

 31/42

 31/61

 61/26

           61   

مراجع 4

 31

 91

 91/13

 92/44        

مراجع 3

 11/19

 31/16

 61

           91   

مراجع 9

 35/91

 35/62

 95/92

 96/64       

درصد      بهبودی کلی

 

    با توجه به دادههای بدست آمده از  جدول)( میتوان چنین عنوان نمود که درصد بهبودی )یا درصد کاهش( متغیرهای مورد پژوهش مقادیر معناداری میباشد. در مجموع میزان تغییرات میانگین نمرهها برای متغیرهای پژوهش میزان بالایی بود که این مقدار برای اضطراب بیشترین مقدار میباشد .

    میزان افزایش نمره میانگین علائم بالینی اختلال نعوظی )نمرات IIEF که شامل حیطههای کارکرد نعوظی، کارکرد ارگاسمی، میل جنسی، رضایت از دخول و رضایت کلی میباشد(، در پایان درمان نسبت به خط پایه از نظر بالینی بهبودی معناداری داشته است )میزان بهبودی کلی 51/49 درصد(، این نتایج موید فرضیه اول پژوهش، که بهبودی در علائم بالینیبیماران مبتلا به اختلال نعوظی را پس از درمان شناختی-رفتاری غنی شده را پیشبینی کرده بود، میباشد.

    با استفاده از تحلیل چشمی نمودارهای) 1(، )(، )3(، )4( و) 5( که نشان دهنده شیب نزولی قابل توجه در متغییرهای اضطراب، افسردگی و استرس و کاهش نمرات پسآزمون در مقایسه با نمرات پیشآزمون تمامی آزمودنیها میباشد و همچنین دادههای بدست آمده در جدول درصد بهبودی) (، برای فرضیههای دوم، سوم و چهارم پژوهش، که نشان دهنده درصد بهبودی بالای 13/51 برای افسردگی ،50/59 برای اضطراب و 18/49 برای استرس میباشد، موید تاثیر معنادار درمان شناختی-رفتاری غنی شده بر مولفههای افسردگی، اضطراب و استرس مردان مبتلا به اختلال نعوظی میباشد. این نتایج فرضیههای دوم، سوم و چهارم پژوهش را تائید مینماید .

    در جدول) 3(، اندازه اثر درمان شناختی-رفتاری غنی شده بر روی متغیرهای مورد پژوهش، با توجه به تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون، و انحراف استاندارد بدست آمده در آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفته است

 

             

پس آزمون

 

          پیش آزمون

 

اندازه اثر

 (d Cohen)

خطای استاندارد    (S.D)

میانگین (M)

 

خطای استاندارد (S.D)

 میانگین (M)

متغییرها

 BDI-II

 2/21

                              3/45

 5/31

 

 5/21

 21/61

 4/93

                                4/21

 11/31

 

 2/22

 26/11

 BAI

 4/32

                                4/11

 14/21

 

 6/69

 26/21

 DASSStress

 4/56

                               2/22

 61/61

 

 11/21

 41/31

 IIEF

 

    با توجه به تقسیم بندیهای کوهن و اطلاعات مندرج در جدول) 3( چنین استنباط میشود که اندازهی اثر برای متغیرهای افسردگی (BDI-II)، اضطراب (BAI) واسترس (DASS)، به ترتیب 07/، 54/3 و 40/3 میباشد که مقادیر بزرگی هستند. این میزان تاثیرگذاری حاکی از آن است که دادههای بدست آمده در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغیرات بالای داشته است که ناشی از تاثیرگذاری بالای درمان شناختی-رفتاری غنی شده در این متغیرها میباشد. همچنین مقدار اندازه اثر برای مولفه نشانههای بالینی (IIEF) 91/3 بیشترین مقدار را در کل متغیرهای مورد پژوهش به خود اختصاص داده که این میزان اندازه اثر حاکی از این است که این متغییر تغییرات زیادی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون داشتهاند که این خود نشان دهنده بیشترین تاثیرگذاری درمان شناختی-رفتاری غنی شده در این متغیر میباشد.

بحث و نتیجهگیری:

     پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری غنی شده بر بهبود نشانههای بالینی، اضطراب، افسردگی و استرس مردان مبتلا به اختلال نعوظی صورت گرفته است. بدین منظور 5 آزمودنی مبتلا به اختلال نعوظی پس از تائید ملاکهای ورودی پژوهش مورد آزمون اولیه قرار گرفتند و پس از سپری کردن 11 تا 00 جلسه درمانی با هدف عینیسازی تاثیرات درمان شناختی-رفتاری غنی شده مورد آزمون مجدد واقع شدند. پس از بررسیهای اولیه و مقایسه و تحلیل دادههای بدست آمده در این پژوهش، نتایج بدست آمده برای متغیرهای پژوهش همراه با نتایج سایر پژوهشها اینگونه گزارش شدهاست: 

  نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که میزان کاهش میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در پایان درمان نسبت به خط پایه از نظر بالینی بهبود معناداری داشته است)میزان بهبودی کلی 13/51 برای افسردگی ،50/59 برای اضطراب و 18/49 برای استرس(. نمرات میانگین خط پایه در متغییرهای افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب10/01، 01 و 00/01 بود و در انتهای درمان نمرات میانگین پس آزمون به ترتیب 81/9، 00/8 و 15/1 بدست آمد که این خود نشان دهنده تاثیر معنادار درمان شناختی-رفتاری غنیشده بر این متغییرها میباشد. اندازه اثر برای افسردگی 07/، اضطراب 54/3 و برای استرس 40/3 بود. میزان اندازه اثر بالا در متغییرهای اضطراب، افسردگی و استرس را میتوان با آموزش و تمرینهای رفتاری)مثل حساسیت زدای منظم و آموزش تنآرامی( و تکنیکهای شناختی )مثل شناسایی و چالش با افکارخودآیند، باورها و طرحوارههای ناکارآمد( و آموزش مهارتهای ارتباطی که در این درمان استفاده شده مرتبط دانست. این نتایج با نتایج بدست آمده در پژوهشهای متعددی که اثربخشی درمان شناختی-رفتاری را بر متغییرهای افسردگی، اضطراب و استرس مورد بررسی قراردادند همراستا میباشد)برای مثال: سونمز[53][54]، هاگن، آندریاسن[55] و همکاران ،0014؛ وتریچ[56] و راپی[57][58]، 0013؛ زو و همکاران ،0013؛ هدمن و همکاران ،0013؛ حامدی1، اصغری[59] و شیری[60]، 0013؛ جانسون و همکاران ،0010؛ فورمن و همکاران، 0010؛ دهشیری ،1391؛ حسینی بهشتیان ،1389؛ حیدری، لطیف نژادرودسری، صاحبی و همکاران ،1381(. 

    در پژوهشی که مهرابی و همکاران)1385( اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری را در درمان اختلال نعوظی نوع اضطراب عملکردی مورد بررسی قرار دادند نیز نتایج مشابهی در مورد اضطراب گزارش شد. در این پژوهش نیز با استفاده از تحلیل چشمی، میزان اضطراب در مردان مبتلا به اختلال نعوظی و همسران آنها با ورود به مرحله درمان و پیگیری) ماه پس از درمان( نسبت به خط پایه کاهش داشت و گزارش دادند درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب جنسی تاثیرگذار میباشد.

    همچنین در پژوهش سیدمن و همکاران) 0001(، گزارش شد مردانی که به داروی سیلدنافیل پاسخ دادند، نه تنها بهبود در کارکرد نعوظی آنها ملاحظه گردید، بلکه بهبود معناداری در نشانههای افسردگی آنها نیز به وقوع پیوست که این میزان بهبودی قابل قیاس با درمانهای دارویی و غیر دارویی رایج اختلالات خلقی بود. این نتایج و نتایج بدست آمده در پژوهشهای مونتورسی و همکاران)0005( و هاتزیکریستو و همکاران) 0005( که نشان دادند که داروهای بازدارنده PDE5 در درمان اختلال نعوظی و افسردگی همراه آن موثر است، با نتایج بدست آمده در این پژوهش در مورد افسردگی همراستا میباشد. 

    در پژوهش دیگری که نتایجی در راستای نتایج بدست آمده در این پژوهش میباشد، نشان داده شد درمان اختلال نعوظی با داروهای بازدارنده PDE5 سبب کاهش آشفتگی روانشناختی و بهبود در افسردگی، اضطراب، استرس، ابعاد وسواسی و روانپریشیگرایی و همچنین کیفیت جنسی در مردان مبتلا به اختلال نعوظی با عوامل خطر عروقی میشود) بوچیو و همکاران ،

0007(. نتایج پژوهش حاضر همچنین با نتایج بدست آمده در پژوهش روسن و همکاران )0004( همراستا میباشد .

    در مورد علائم بالینی اختلال نعوظی نتایج این پژوهش بیانگر این بود که میزان افزایش نمرات میانگین علائم بالینیاختلال نعوظی )نمرات IIEF که شامل حیطههای کارکرد نعوظی، کارکرد ارگاسمی، میل جنسی، رضایت از دخول و رضایت کلی میباشد(، با درصد افزایش 51/49، در پایان پروسه درمان نسبت به خط پایه بهبود معناداری داشته است. نمره میانگین خط پایه 40/31 و نمره میانگین پایان درمان 10/10 بدست آمد که نشان از تفاوت معنی دار میانگینها در دو گروه و برای هر 5 آزمودنی دارد. همچنین اندازه اثر 91/3 بر اساس تعریف کوهن نشان دهنده تاثیر معنادار درمان شناختی-رفتاری غنی شده بر علائم بالینی اختلال نعوظی میباشد. این میزان اندازه اثر تاکیدی بر اثرگذاری تکنیکهای استفاده شده در درمان شناختی-رفتاری غنی شده )مثل حساسیت زدایی منظم، تکنیک متمرکز بر احساس، آموزش جنسی، تمرین کیگل، تنآرامی، کتاب درمانی و مشاهده فیلم آموزشی، تکنیکهای شناختی و…( میباشد .

   نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج بدست آمده در پژوهشهای قبلی همسو میباشد )اندرسون و همکاران ،0011؛ هارت و شوارتز ،0010؛ مکیب، 0001؛ باخ[61][62]، بارلو و وینکزی ،0004؛ مکیب و همکاران ، 0008؛ مونجک و همکاران ،1984؛ آورباخ و کیلمن ،1977؛ وایلی، جونز[63] و والترز[64]، 0003؛ بنر[65][66] و اندرسون1، 0007؛ ملنیک و ابدو[67]، 0005؛ ملنیک، سوارس و ناسیو، 0008؛ اورارد[68] و دکر[69]، 1985؛ اسرداگ[70]، زورفیکاروقلو[71][72]، آکارسو10 و همکاران ،0011؛ ترکویل[73]، لانکولد[74]، دیگروت[75] و همکاران ،0007؛ مهرابی، دادفر و چیمه ،1385؛ سراجی و دادفر 1384؛ سلطان محمدی ،1380؛ جابری، مهرابی و مهریار ،1378؛ حمید، دهقانیزاده و فیروزی ،1391(

    در پژوهش مکیب)0001( که اثربخشی درمان شناختی-رفتاری را بر اختلال نعوظی در مردان دگر جنسگرا و زوجها مورد مطالعه قرار داد پس از 10 هفته درمان شناختی رفتاری بر مردانی که دارای شریک جنسی بودند گزارش شد که میزان اختلال نعوظی در این بیماران از 1/71 درصد در خط پایه به 1/35 درصد در پس آزمون کاهش یافت. نتایج این پژوهش با نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر همخوانی دارد .    

    در پژوهش دیگری که اثر بخشی یک درمان نظامدار که شامل آموزش، مهارتهای ارتباطی و تمرین تمرکز بر احساس بود با هدف درمان اختلال نعوظی در مردانی که سیلدنافیل استفاده میکردند، مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از تکنیکهای رفتاری بهبود بیشتری نسبت به استفاده از سیلدنافیل به تنهایی را در پی دارد و تاثیر بهتری در کارکرد نعوظی، رضایت جنسی و تعداد دفعات مقاربت جنسی را به همراه دارد. درمان استفاده شده در این پژوهش از نظر مولفههای ساختاری درمان با درمان شناختی-رفتاری غنی شده دارای مولفههای مشترک میباشد، لذا نتایج تکرار شده در پژوهش حاضر هم سو با این پژوهش میباشد .

    در پژوهش مکیب و همکاران)0008( نیز نتایج مشابهی حاصل گردید. در این پژوهش اثربخشی برنامه درمان روانشناختیمبتنی بر اینترنت را مورد آزمون قرار دادند؛ که نتایج بدست آمده نشان داد که مردانی که این برنامه را به پایان رساندند بهبود معناداری در کارکرد نعوظی و میزان رضایت و کیفیت روابط جنسی کسب کردند. اندرسون و همکاران)0011( پژوهشی به منظور اثربخشی درمان شناختی-رفتاری اینترنتی (ICBT) بر درمان اختلال نعوظی انجام دادند. این برنامه درمانی شامل 7 هفته درمان برپایه وب و با پشتیبانی یک درمانگر بصورت ارتباط ایمیلی بود. همچنین در این پژوهش از مقیاس IIEF بصورت تلفنی در 3 زمان قبل از درمان، بعد از درمان و 1 ماه پس از اتمام درمان استفاده گردید. و نتایج آن نشان دهنده بهبود معناداری در کارکرد نعوظی افرادی که درمان را دریافت کرده بودند، در مقیاس با گروه کنترل، بود که با نتایج بدست آمده در این پژوهش همخوانی دارد .

   همچنین یافتههای این پژوهش با نتایج بدست آمده از پژوهشهای مونجک و همکاران) 1984( که به کمک روش درمان عقلانی-عاطفی به درمان اختلال نعوظی پرداختند، آورباخ و کیلمن)1977( که از روش حساسیتزدایی منظم برای اختلال نعوظی استفاده کرد و پژوهشهای که از روش ممنوعیت رابطه جنسی و آموزش و نقشگذاری استفاده کردند )تاکفمن و برندر ،1984؛ پرایس و همکاران ،1981؛ رینولدز و همکاران ،1981؛ گلدمن و کرول ،1990، به نقل از اودونهو و همکاران ،1999(، در درمان اختلال نعوظی هم سو میباشد. در پژوهش اورارد و دکر)1985( نیز سکس تراپی، حساسیت زدایی منظم و درمان عقلانی-عاطفی برای اختلال عملکرد جنسی در مردان مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن از اثربخشی این درمانها در اختلال عملکرد جنسی مردان هم راستا با نتایج پژوهش حاضر، حکایت دارد.

    در پژوهش وایلی و همکاران)0003( نیز که درمان مسترز و جانسون و درمان روابط را به همراه دستگاه وکیوم  مورد استفاده قرار دادند نیز نتایج مشابهی بدست آمد و همچنین گزارش شد که تفاوتی میان رواندرمانی به همراه یا بدون دستگاه وکیوم نمیباشد. در دو پژوهش بنر و اندرسون) 0007( و ملنیک و ابدو) 0005( نیز که درمان روانشناختی به همراه سیلدنافیل را با سیلدنافیل به تنهایی مقایسه کردند، نیز نتایجی مشابه در درمان اختلال نعوظی با پژوهش حاضر حاصل شد .در فراتحلیل ملنیک و همکاران)0008( که به منظور بررسی اثربخشی مداخلات روانشناختی با داروهای خوراکی و تزریق محلی و ابزارهای وکیوم انجام شد. بطور خلاصه نتایج این پژوهش نشان دهنده همسویی با نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر میباشد .

    مهرابی و همکاران) 1385( نیز در درمان شناختی-رفتاری اختلال نعوظی نوع اضطراب عملکردی در مردان، افزایش زمان نعوظ و کارایی این درمان برای اختلال نعوظی را گزارش دادند. همچنین نتایج بدست آمده از درمان شناختی-رفتاری غنی شده در این پژوهش با نتایج پژوهشهای انجام شده با موضوع درمان شناختی-رفتاری بر اختلالات جنسی همسو میباشد)اسرداگ و همکاران ،0011؛ ترکویلد و همکاران ،0007؛ سراجی و دادفر 1384؛ سلطان محمدی ،1380؛ جابری، مهرابی و مهریار ،1378؛ حمید، دهقانیزاده و فیروزی ،1391(.

   به علت محدودیت زمانی دوره ارزیابی پیش آزمون و پس آزمون در مطالعه حاضر 11 تا 18هفته بود که علاوه بر این لازم به نظر می رسد که پس از درمان یک دوره پیگیری چند ماهه نیز داشته باشیم. به دلیل کم بودن تعداد نمونه تعمیم پذیری نتایج محدود میباشد. و عدم همکاری شریک زندگی مردان مبتلا به اختلال جنسی برای روند درمان و ترک بالای درمان اختلالات جنسی از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر بود. همچنین، اجرای پژوهشهای گستردهتر و پیگیری بلند مدت برای بررسی نتایج درمان شناختی-رفتاری در درمان اختلال نعوظی مردان ،انجام پژوهش با تعداد آزمودنیهای بیشتر ،استفاده از درمان شناختی-رفتاری غنی شده به همراه دارو درمانی و درمانهای رایج دیگر اختلال نعوظی برای بررسی اثربخشی بهتر ،در پژوهشهای آینده پیشنهاد میشود.

 

 

 

 

تشکر و قدردانی:

     از استاد راهنمای عزیزم جناب آقای دکتر صارمی که در تمامی مراحل این پژوهش به من یاری رسانیدند کمال تشکر را دارم. همچنین از جناب آقای دکتر حسین شاره که در راه درمان اختلالات جنسی کمکهای شایانی را به من نمودند و همچنین از دیگر اساتید و متخصصان اورولوژی که در روند این پژوهش یاری کننده بودند سپاسگزارم.

 

منابع:

 افضلی، افشین، دلاور، علی، برجعلی، احمد، میرزمانی، محمود، ویژگیهای روانسنجی آزمون 42DASS  بر اساس نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی شهرکرمانشاه. تحقیقات علوم رفتاری1381، 5 )8090.

جابری، پریوش؛ مهرابی، فریدون؛ مهریار، امیرهوشنگ.  شیوه های شناختی – رفتاری در درمان زنان مبتلا به فوبیای جنسی.

فصلنامه اندیشه و رفتار، سال پنجم، شماره 1 1378 و 7991 .

حسینی بهشتیان سیدمحمد. مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری حضوری و درمان شناختی رفتاری اینترنتی آفلاین بر میزان افسردگی دانشجویان. مطالعات روانشناسی بالینی زمستان 1389; 1)1(:109144.

حمید نجمه، دهقانی زاده زهرا، فیروزی علی اصغر، تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسم. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، دوره پانزدهم، شماره بیستم، صفحه: 111، هفته دوم مهر 1391.

حیدری پروانه, لطیف نژادرودسری رباب, صاحبی علی, جهانیان منیره, مظلوم سیدرضا. تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب خانمهای نابارور اولیه تحت درمان IUI. باروری و ناباروری ) JOURNAL OF REPRODUCTION ANDINFERTILITY( تابستان 1381; 3)3 )مسلسل 11( ویژه عوامل محیطی و ناباروری:(4051.

دابسون، کیت. استفان؛ محمدخانی، پروانه) .1381(. مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک – 2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی. توانبخشی .8، 09. 80 81.

دهشیری، غلامرضا .اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. روان شناسی بالینی تابستان 1391; 4) )پیاپی 14((:1907.  

کفایت شاخص های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم

رجبی، غلامرضا، کارجوکسمایی، سونا ،

(BDI-II). اندازه گیری تربیتی زمستان 1391; 3)10(:139157.

سراجی مهرزاد، دادفر محبوبه .اثر بخشی روشهای شناختی- رفتاری، فلوکستین و ترکیب آنها در فوبیای جنسی زنان. مجله  روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران .1384; 11 )3( :078080.

سلطانی محمدی، محمد ،1380. بررسی اثر بخشی روشهای شناختی- رفتاری در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

صاحبی، علـی؛ میرعبـداللهی، عفـتالسـادات؛ سـالاری، راضـیه) .1380(.  هنجاریابی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس در جمعیت  عادی و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. طرح پژوهشی دانشگاهفردوسی مشهد.

غرایی، بنفشه ،بررسی پارهای از الگوهای شناختی در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی. پایان نامه کارشناسی ارشد.انستیتو روانپزشکی تهران .1370.

غرایی، بنفشه ،تعیین وضعیتهای هویتی و ارتباط آن با سبکهای هویتی و افسردگی در نوجوانان تهران. پایاننامه دکتری

تخصصی روانشناسی بالینی ، انستیتو روانپزشکی تهران .1380.

کاویانی،  حسین، موسوی، اشرف سادات) .1378(. ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .11. 140 131.

گراث-مارنات. گری) .0003(. راهنمای سنجش روانی: برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روانپزشکان، ترجمه حسن پاشا شریفی، محمدرضا نیکخو، تهران: انتشارات سخن ،1384.

مهرابی، فریدون,دادفر، محبوبه,چیمه، نرگس ، اثربخشی روش های شناختی – رفتاری در درمان اختلال نعوظی نوع اضطراب عملکردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،اندیشه و رفتار، بهار 1385، 10)1 )پیاپی 44((، 915.

Althof, S. E., Quality of life and erectile dysfunction. Urology, 2002, 59, 803.

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Ed, Text rev, 2000, Washington, DC.

Andersson, E., Walén, C., Hallberg, J., Paxling, B., Dahlin, M., Almlöv, J., Källström, R., Wijma, K., Carlbring, P., Andersson, G. A Randomized Controlled Trial of Guided Internet-delivered Cognitive Behavioral Therapy for Erectile Dysfunction. J Sex Med 2011, 8, 2800–2809.

Araujo A.B., Durante R., Feldman H.A., The relationship between depressive symptoms and male erectile dysfunction: cross-sectional results from the Massachusetts Male Aging Study, Psychosom Med, 1998,60:458–465.

Auerbach, R., Kilmann, P. R., The effects of group systematic desensitization on secondary erectile failure. Behavior Therapy, 1977, 8, 330–339.

Ayta, I. A., McKinlay, J. B., Krane, R. J. The likely worldwide increase in erectile dysfunction between 1995 and 2025 and some possible policy consequences. British Journal of Urology International, 1999, 84:50–56.

Bach, A. K., Barlow, D. H., & Wincze, J. P. The enhancing effects of manualized treatment for erectile dysfunction among men using sildenafil: A preliminary investigation. Behavior Therapy,2004, 35, 55–73.

Baldwin, D. S., Depression and sexual function. Journal of Psychopharmacology, 1996, 10, 30−34.

Bancroft, J., Carnes, L., Janssen, E., Goodrich, D., Long, J. S., Erectile and ejaculatory problems in gay and heterosexual men. Archives of Sexual Behavior, 2005, 34, 285–297.

Banner LL, Anderson RU. Integrated sildenafil and cognitive-behavior sex therapy for psychogenic erectile dysfunction: A pilot study. J Sex Med 2007;4:1117–25.

Barlow, D. H., Causes of sexual dysfunction: The role of anxiety and cognitive interference. Journal of Consulting and Clinical-Psychology, 1986, 24, 321–.233

Barlow, D.H., Hersen, M, single case experimental designs strategies for studying behavior change. New York:

pergamon press. 1979.

Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., Steer, R. A. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1988, 56, 893–.798

Beck, J. G., Barlow, D.H., Current Conceptualizations Of Sexual Dysfunction: A Review And An Alternative Perspective, Clinical Psychology Review, 1984, 4, 363-.873

Beck, J. G., Barlow, D.H., The Effects Of Anxiety And Attentional Focus On Sexual Responding -II, Res. Thw. Vol. 24, No. I. 9-17, .6891

Beeson, P., Robey R., Evaluationg Single-Subjet Treatment Research: Lessons Learned from Aphasia Literature, From WWW.Pubmedcntral.nih.gov. .8002

Bocchio, M., Pelliccione, F., Mihalca, R., Ciociola, F., Necozione, S., Rossi, A., Francavilla, F., Francavilla, S., Treatment of erectile dysfunction reduces psychological Distress. International Journal of Andrology, 2007, 32, 74–.08

Caballo, V.E., International Handbook of Cognitive and Behavioural Treatments for Psychological Disorders, 1998, Granada, Spain, Pergamon, 1.

Carson, C. C., Lue, T. F., Phosphodiesterase type 5 inhibitors for erectile dysfunction,  British Journal of Urology International, 2005, vol. 96, no. 3, pp. 257–.082

Cranston-Cuebas, M. A. & Barlow, D. H. Cognitive and affective contributions to sexual functioning. Annual Review of Sex Research, 1990, 1, 119–161.

De Leo D, Magni G., Sexual side effects of antidepressant drugs. Psychosomatics 1983, 24, 12, 1076–.2801

Dunn, K. M., Croft, P. R., Hackett, G. I., Association of sexual problems with social, psychological, and physical problems in men and women: A cross sectional population survey. Journal of Epidemiology and Community Health, 1999, 53, 144−148.

Eserdag S,  Zulfikaroglu E, Akarsu S, ve Kadioglu SM. Treatment outcome of 460 women with vaginismus. Eur J Surg Sci 2011;2(3):73-9.

Everaerd W, Dekker J. Treatment of male sexual dysfunction: sex therapy compared with systematic desensitization and rational emotive therapy. Behav Res Ther. 1985;23(1):13-25.

Feldman, H. A., Goldstein, I., Hatzichristou, D. G., Krane, R. J., McKinlay, J. B., Impotence and its medical and psychosocial correlates results of the Massachusetts Male Aging Study. Journal of Urology, 1994, 151-154.

Forman     EM,     Shaw     JA,     Goetter                   EM,   Herbert   JD,       Park                    JA,      Yuen     EK.      Long       term follow-up of

a randomized controlled trial comparing acceptance and comitment therapy andstandard cognitive behavior therapy for anxiety and depression. Behavior Therapy 43 (2012) 801–811.

Furlow, W. L., Prevalence of impotence in The United States, Medical aspects of human sexuality, 1985, 19, 13-.41

Hamedi, V. Asghari, A. Sheeri, M.R. An Investigation of The Effectiveness of a Composed Model of Cognitive- behavior Headache Management on the Treatment of Anxiety, Depression, Stress and Migraine Symptoms. Procedia – Social and Behavioral Sciences 84, 2013, 1850 – 1855.

Hart, T. A., Schwartz, D. R., Cognitive-Behavioral Erectile Dysfunction Treatment for Gay Men. Cognitive and Behavioral Practice, 2010, 17, 66–76.

Hatzichristou, D., Moysidis, K., Apostolidis, A., Bekos, A., Tzortzis, V., Hatzimouratidis, K.,  Ioannidis, E. Sildenafil failures may be due to inadequate patient instructions and follow-up: A study on 100 non-responders. Eur Urol 2005; 47:518–23.

Hedman E, Strom P, Stunkel A, Mortberg E, Shame and Guilt in Social Anxiety Disorder: Effects of Cognitive Behavior Therapy and Association with Social Anxiety and Depressive Symptoms. PLoS ONE. 2013, 8(4).

Heiman, J. R., LoPiccolo, J., Clinical outcome of sex therapy. Archives of General Psychiatry, 1983, 40, 443–4.94 Ishizu, H., Ohnaka, Y., Hongkun, M., Yoshida, N., Male erectile dysfunction and quality of life, International Congress Series 1287, 2006, 111 – 115.

Johannes C.B., Araujo A.B., Feldman H.A., Derby C.A., Kleinman K.P., McKinlay J.B. , Incidence of erectile dysfunction in men 40–69 years old: Longitudinal results from the Massachusetts Male Aging Study, Journal of Urology, 2000; 163:460–463

Johansson R, Sjoberg E, Sjogren M, Johnsson E, Carlbring P, Andersson T, Rousseau A, Andersson G. Tailored vs. Standardized Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Depression and Comorbid Symptoms: A Randomized Controlled Trial. PLoS ONE, 2012. 7(5).

Kaplan H. S., The New Sex Therapy. Brunner/Mazel, New York.1974.

Kinsey A.C., Pomeroy W.B., Martin C.E., Sexual Behaviour in the Human Male. WB Saunders, Philadelphia, 1948. Laurent, S. M., Simons, A. D., Sexual dysfunction in depression and anxiety: Conceptualizing sexual dysfunction as part of an internalizing dimension. Clinical Psychology Review 29, 2009, 573–585.

Leahy, R.L., Holland, S., McGinn, L., Treatment Plans and Interventions for Anxiety and Depression (Second Edition). New York, Guilford. 2011.

Lett, H.S., Blumenthal, J.A., Babyak, M.A., Sherwood A, Strauman T, Robins C, Newman MF., Depression as a risk factor for coronary artery disease: evidence, mechanisms, and treatment. Psychosom Med, 2004, 66, 305–.513 LoPiccolo J., Lobitz W. C., Behavior therapy of sexual dysfunction In Behavior Change: Methodology, Concepts and Pracrice, Edited by Hamerlynck L. A., Handy L. C. and Mash E. J., Research Press, Champaign, Ill. 1973.

LoPiccolo, J., Heiman, J. R., Hogan, D. R., Roberts, C. W., Effectiveness of single therapists versus cotherapy teams in sex therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1985, 53, 287–.492

Lovibond, S. H., Lovibond, P. F., 1995, Manual for the Depression Anxiety Stress Scales Sydney: Psychology Foundation Ledoux, J.E.2007.Emotional memory systems in the brian. Behave brain res, 58, 69-79.

Marumo, K., Murai, M., Aging and erectile dysfunction: The role of aging and concomitant chronic illness, International Journal of Urology, 2001, 8, 50–.75

Masters W. H. and Johnson V. E., Human sexual inadequacy, Boston: Little Brown. 1970.

Matthews, A., Bancroft, J., Whitehead, A., Hackmann, A., Julier, D., Bancroft, J., Gath, D., Shaw, P., The behavioral treatment of sexual inadequacy: A comparative study. Behaviour Research and Therapy, 1976, 14, 427–.634

McCabe, M. P., Evaluation of a cognitive behavior therapy program for people with sexual dysfunction. Journal of Sex & Marital Therapy, 2001, 27, 259–.172

McCabe, M., Price, E., Internet-Based Psychological and Oral Medical Treatment Compared to Psychological Treatment Alone for ED. J Sex Med, 2008, 5, 2338–2346.

McCabe, M., Price, E., Piterman, L., Lording, D. Evaluation of an internet-based psychological intervention for the treatment of erectile dysfunction. International Journal of Impotence Research (2008) 20, 324–330.

Melnik T, Abdo CHN. Psychogenic erectile dysfunction: Comparative study of three therapeutic approaches. J Sex Marital Ther 2005;31:243–55.

Melnik, T., Soares, B.G.O., Nasello, A.G., The Effectiveness of Psychological Interventions for the Treatment of Erectile Dysfunction: Systematic Review and Meta-Analysis, Including Comparisons to Sildenafil Treatment, Intracavernosal Injection, and Vacuum Devices. J Sex Med, 2008, 5, 2562–2574.

Montorsi, F., Salonia, A., Briganti, A., Barbieri, L., Zanni, G., Suardi, N., Cestari, A., Montorsi, P., and Rigatti, P.

Vardenafil for the treatment of erectile dysfunction: a critical review of the literature based on personal clinical experience. Eur Urol 2005; 47:612–21.

Moreland, R. B., Goldstein, I., Kim, N. N., Traish, A., Sildenafil citrate, a selective phosphodiesterase type 5 inhibitor: research and clinical implications in erectile dysfunction, Trends in Endocrinology and Metabolism, 1999, 10, 3, 97– 104.

Munjack, D. J., Schlaks, A., Sanchez, V. C., Usigli, R., Zulueta, A., Leonard, M. Rational-emotive therapy in the treatment of erectile failure: An initial study. Journal of Sex and Marital Therapy, 1984, 10, 170– 175.

Nobre, P. J., Pinto-Gouveia, J., Differences in automatic thoughts presented during sexual activity between sexually functional and dysfunctional men and women. Cognitive Therapy and Research, 2008, 32, 37–49.

Okulate, G., Olayinka, O., Erectile dysfunction: prevalence and relationship to depression, alcohol abuse and panic disorder. General Hospital Psychiatry 25, 2003, 209–213.

Papaharitou S. , Athanasiadis L., Nakopoulou E., Kirana P., Portseli A., Iraklidou M., Hatzimouratidis K. , Hatzichristou D.,

Erectile Dysfunction and Premature Ejaculation are the Most Frequently Self-Reported Sexual Concerns: Profiles of 9,536 Men Calling a Helpline, European urology journal, 49, 2006: 557–563

Puppo, V., Abdulcadir, J., Mannucci, A., Catania, L., Abdulcadir, D., The importance of the Kegel exercises for the erection of the male and female erectile organs (male and female penis). Sexologies, April 2008, 17, 1, 136.

Rosen, R. C., Leiblum, S. R., Spector, I. P., Psychologically based treatment for male erectile disorder: A cognitive- interpersonal model. Journal of Sex & Marital Therapy, 1994, 20, 67–85.

Rosen, R.C., Riley, A., Wagner, G., Osterloh, I.H., Kirkpatrick, J., Mishra, A., The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology, 1997, 49, 822-830.

Rosen, R.C., Seidman, S.N., Menza, M.A., Shabsigh, R., Roose, S.P., Tseng, L.J., Orazem, J., Siegel R.L., Quality of life, mood, and sexual function: a path analytic model of treatment effects in men with erectile dysfunction and depressive symptoms. International Journal of Impotence Research, 2004, 16, 334–340.

Sadock, B.J. Sadock, V.A. Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 10th Edition. Lippincott Williams & Wilkins. New York, USA, 2007.

Seidman SN, Roose SP, Menza MA, Shabsigh R, Rosen RC. Treatment of erectile dysfunction in men with depressive symptoms: results of a placebo-controlled trial with sildenafil citrate. Am J Psychiatry 2001;158:1623–30.

Sönmez, N. Hagen, R. Andreassen, O.A. Lie Romm, K. Grande, M. Hunnicke Jensen, L. Morrison, A.P. Melle, I. Røssberg, J.I. Cognitive Behavior Therapy in First-Episode Psychosis With a Focus on Depression, Anxiety, and Self-Esteem. Cognitive and Behavioral Practice 21 (2014) 43–.45

Ter Kuile MM, van Lankveld JJ, de Groot E, Melles R, Neffs J, Zandbergen M. Cognitive-behavioral therapy for women with lifelong vaginismus: process and prognostic factors. Behav Res Ther 2007 Feb;45(2):359-.37

VanMelle, J.P., De Jonge, P., Spijkerman, T.A., Tijssen JG, Ormel J, van Veldhuisen DJ, van den Brink RH, van den Berg MP. Prognostic association of depression following myocardial infarction with mortality and cardiovascular events: a meta-analysis. Psychosom Med, 2004, 66, 814–.228

Von Keitz, A., Rajfer, J., Segal, S., Murphy A, Denne J, Costigan T, Lockhart D, Beasley CM Jr, Emmick JT., A multicenter, randomized, double-blind, crossover study to evaluate patient preference between tadalafil and sildenafil. European Urology, 2004, 45, 4, 499–.705

Wuthrich, V.M. Rapee, R.M. Randomised controlled trial of group cognitive behavioural therapy for comorbid anxiety and depression in older adults. Behaviour Research and Therapy. 51. (2013). 779-.687

Wylie KR, Jones RH, Walters S. The potential benefit of vacuum devices augmenting psychosexual therapy for erectile dysfunction. J Sex Marital Ther 2003;29:227–.63

  

 [1] – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام ،گروه روانشناسی بالینی، تربت جام، ایران .Farshchi.Mohamad@gmail.com

[2] – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام. گروه روانشناسی بالینی، تربت جام، ایران .

[3] Papaharitou S

[4] Sexual Impotence

[5] Athanasiadis L

[6] Nakopoulou E

[7] Araujo AB

[8] Johannes CB

[9] Feldman HA

[10] Sadock BJ

[11] Sadock VA

[12] American Psychiatric Association

[13] Kinsey AC

[14] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Ed, Text rev

[15] Pomeroy WB

[16] Martin CE

[17] McKinlay JB

[18] Ayta I

[19] Carnes L

[20] Janssen E

[21] Pinto-Gouveia J

[22] Nobre PJ

[23] Dunn KM

[24] Croft P

[25] Hackett GI

[26] Lett HS

[27] Babyak MA

[28] Blumenthal JA

[29] VanMelle JP

[30] De Jonge P

[31] Heiman JR

[32] Spijkerman TA

[33] Hart TA

[34] Schwartz DR

[35] Lue TF

[36] Carson CC

[37] Levitra

[38] Cialis

[39] Viagra

[40] PDE5i

[41] Kilmann PR

[42] Auerbach R

[43] Whitehead A

[44] Bancroft J

[45] Matthews A

[46] Von Keitz A

[47] Segal S

[48] Rajfer J

[49] Robey R

[50] Beeson P

[51] Hersen M

[52] Kumar MA

[53] Hagen R

[54] Sönmez N

[55] Andreassen OA

[56] Wuthrich VM

[57] Hamedi V

[58] Rapee RM

[59] Asghari A

[60] Sheeri MR

[61] Wylie KR

[62] Bach AK

[63] Jones RH

[64] Walters S

[65] Anderson RU

[66] Banner LL

[67] Abdo CHN

[68] Everaerd W

[69] Dekker J

[70] Eserdag S

[71] Akarsu S

[72] Zulfikaroglu E

[73] Ter Kuile MM

[74] van Lankveld JJ

[75] de Groot E

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اقسام حج