دانلود پایان نامه

 

 

 

*شهناز ایروانی، **حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف 

 

 

چکیده:  

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد براختلال اضطراب فراگیر انجام شد .نمونه پژوهش حاضر متشکل از 03 بیماری که در سال 1031 به بخش های روانپزشکی و مراکز روان درمانی در سطح شهر مشهد مراجعه و تشخیص  GADدریافت کرده بودند، که با استفاده از روش  تخصیص تصادفی و روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .شرکت کنندگان به سوالات مقیاس افسردگی بک ویرایش دوم )BDI-II( واضطراب بک)BAI)پاسخ دادند.این نوع پژوهش از نوع پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. درمان گروهی پذیرش و تعهد، طی 13 جلسه 33 دقیقه ای در گروه آزمایشی  اجراشد .برای تحلیل داده ها از تحلیل آزمون T مستقل استفاده شد  نتایج نشان داد که درمان گروهی پذیرش و تعهد بربهبود افسردگی و اضطراب افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر موثراست.

واژه های کلیدی   : درمان پذیرش و تعهد ،افسردگی،اضطراب ،اختلال اضطراب فراگیر

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،  دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تربت جام  ، ایرانEmail:Iravani.shahnaz1 @gmail.com  

** استاد دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد مشهد  ، گروه روانشناسی،دانشگاه فردوسی  ، ایران.

1-مقدمه: 

اضطراب مفهومی چند بعدی و دارای سطوح مختلف است که بعنوان پدیده ای بدنی ، شناختی ، عاطفی و بین فردی جلوه گرر گردیرده و یک علامت هشدار دهنده است . باید اذعان کرد که اندکی اضطراب برای اداره بقا و حفظ فرد از خطررات نیرز مفیرد  اسرت . اضرطراب طبیعی بر خلاف اضطراب مرضی،  پاسخی مفید به موقعیتی تهدید کننده است[صداقتی و همکاران ، 1031].

اضطراب،  یک تشویش فراگیر ، ناخوشایند و مبهم است که اغلب علایم دستگاه خودکارنظیر سر درد ، تعریق ، تپش قلب ، احساس تنگی در قفسه سینه و ناراحتی مختصر معده را به همراه دارد . احساس بی قراری در فرد مضطرب، باعث می شود که او به مدت طولانی نتواند یک جا بنشیند [ سادوک و کاپلان ، 7331].

یکی از  مهمترین و تاثیر گذارترین ,شایع ترین اختلال اضطرابی ، اختلال اضطراب فراگیر1(GAD) فراگیر است . یکی از ویژگری هرای این اختلال ،نگرانی است .فرایندهای  محوری آن معرف فرایندهای اصلی دخیل درهمه اختلال هرای اضرطرابی اسرت [برارلو،  7337]. اختلال اضطراب فراگیر؛ بانگرانی افراطی وغیر قابل کنترل همراه با برخی علایم اضطراب مشخص می شود برای انطباق برا مرلاک هرای اختلال اضطراب فراگیر، فرد باید حداقل در دو حیطه محتوایی مختلف مانند سلامتی، اجتماعی، خانوادگی یا اقتصادی، نگرانی شردیدی تجربه کند. همچنین درمان آموزش غلبه بر اضطراب1)AMT(  ، غلبه را  شیوه ای برای جبرران بعضری از نقرایص حساسریت زدایری و خود مهار گری7 نظامدار برای  کاهش پاسخ های تنش زا در اضطراب پیشنهاد میشود و در تکنیک های مانند غرقه سازی تجسمی   با ارائه صحنه بسیار اغراق آمیزی از واقعیت در کوتاه مدت،  درصدد تسریع پاسرخ  هرای  اضرطرابی برآمرد ه شرد  [ بره نقرل از حیردری  و همکاران ،1033] . درمان با پسخوراند زیستی 4 ، مراقبه متعالی5 )TM(، رفتار درمانی6 ، شناخت درمرانی 1  و          بسریاری از درمران هرای دیگر هر کدام با ارائه الگوهایی در پی تبیین و درمان نشانگان این اختلال برآمدند، کره در دهره هرای اخیرر درمران شرناختی رفتراری بیشترین سهم را در اثربخشی این درمان داشته است. با  نوع درمان ها درمان شناختی مبتنری برر ذهرن آگراهی 3 )MBCT()سرگال و همکاران ،7331(، رفتار درمانی دیالکتیک3  )DBT(، )لینهان  و همکاران ، 1330(، فعال سازی رفتاری 13 )BA(، ) لجوز و همکراران،

                                             

1 . Genral anxiety disorder

 • – Anxiety management training
 • – Self control
 • – Implosive therapy
 • – Bio fidback
 • – Transcendental meditation
 • – Behavioral Therapy
 • – Cognitive Therapy
 • – Mindfulness Based Cognitive Therapy(MBCT)
 • – Dialectical behavior therapy(DBT)
 • – Behavioral Activation (BA)

7331(،  زوج درمانی رفتاری یکپارچه[1][2][3] )IBCT(، )جاکبسون ،1336( ، روان درمانی تحلیل کارکرد17 )FAP(،) کروهلنبر،، 1331(، درمان فراشناختی10 )MCT(، ) ولز ،7334(، طرحواره درمانی[4] )ST ( ، )یانر،، 1335(، زوج درمرانی شرناختی رفتراری) CBCT(، و بالاخره درمان پذیرش و تعهد[5] )ACT( )هیز، 1335(مواجه هستیم که آن ها را می توان تحرت عنروان کلری مردل هرای مبتنری برر پذیرش[6] نامید

درمان پذیرش و تعهد)ACT ( یکی از درمان های موج سوم رفتار درمانی است که مبتنی بر هشریاری فراگیرر )ذهرن آگراهی ( اسرت [زیتل ؛هیز ،7334]. در این درمان ها به جای تغییر شناخت ها سعی می شود ترا ارتبرار روان شرناختی فررد برا افکرار و احساسراتش افزایش یابد [ هیز ،7337] ، در این رویکرد هدف اصلی ایجاد انعطاف پذیری روانی است . در این درمان ابتدا سرعی مری شرود پرذیرش روانی فرد در مورد تجارب ذهنی )افکار و احساسات و …( افزایش یابد و متقابلا  اعمال کنترلری نراموثر کراهش یابرد [ هیرز  و همکراران ،7334].  در مرحله اول این درمان به بیمار آموخته می شود که هر گونه عملی جهت اجتناب یا کنترل این تجارب ذهنی ناخواسته بری اثر است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آن ها می شود و باید این تجارب را بدون هیچ گونه واکنش درونی یا بیرونی جهرت حرذف آن ها به طور کامل پذیرفت . در وحله دوم بر آگاهی روانی فرد در لحظه ی حال افزوده می شود در مرحله سوم بره فررد آموختره مری شود که خود را از این تجارب ذهنی جدا سازد )جداسازی شناختی(به نحوی که بتواند مستقل از ایرن تجرارب عمرل کنرد . در مرحلره چهارم تلاش برای کاهش تمرکز مفرر بر خود تجسمی  یا داستان شخصی) مانند قربانی بودن ( که فرد برای خرود در ذهرنش سراخته است . در مرحله پنجم ، کمک به فرد تا این که ارزش های شخصی اصلی خود را بشناسد و به طور واضح مشخص سازد و آن هرا را بره اهداف رفتاری خاصی تبدیل کند )روشن سازی ارزش ها ( . و در نهایت ، ایجاد انگیزه جهت عمل متعهدانه  یعنی فعالیرت معطروف بره اهداف و ارزش های مشخص شده به همراه پذیرش تجارب ذهنی . این تجارب ذهنی می توانند افکار افسرده کننرده ، وسواسری ،افکرار مرتبط با حوادث )تروما ( ، هراس های و یا اضطراب های اجتماعی و … باشند [ هیز ، 7336] .  درمان هرای مروج سروم و ACT از دو جزء پذیرش و تعهد درمانی تشکیل شده است . در درمانACT هدف کاهش فعالیتهرای  ذهنری و افرزایش خلاقیرت هرای عملری و کاربردی می باشد. در این درمان  به جای دادن ابزار به جهت درگیری با افکار مثل تکنیک های شناختی ، ابزار درگیر شدن برا افکرار از بیمار گرفته می شود.  فرد در طی درمان به جایی می رسد که خود را از محتوای فکری ، جدا کرده و در نقش تماشاگر ظاهر می شرود . فرد در طی درمان تمام وقایع زندگی را می پذیرد  و از آن نه دور می شود و نه درگیر ، و متعهدانه به این شرایط به وجود آمده عمرل می کند  و در تمامی حوزه های زندگی بسط و گسترش می دهد[ هیز  و همکاران ،7334].

در رویکرد درمانی ACT ، برای درمان افراد دارای اختلال اضطرابی باید این بیماران را به مواجهه فعال با تجارب ذهنی نگران کننرده خود به همراه تغییر در رفتار و ایجاد هدف و انگیزه برای تعهد به  یک سبک زندگی اجتماعی تر تشویق کررد. مزیرت عمرده ایرن روش نسبت به روان درمانی های دیگر، در نظر گرفتن جنبه های انگیزشی به همراه جنبره هرای شرناختی بره جهرت تراثیر و ترداوم بیشرتر اثربخشی درمان است. باتوجه به جدید بودن این روش درمانی، بررسی اثربخشی آن بر اختلالات روانی مختلف ضروری به نظر می رسرد و می تواند در روان درمانی اختلالات تحولی ایجاد نماید.

یکی از حیطه هایی که درمان پذیرش و تعهد با موفقیت در آن بکار رفته  است،اختلال اضطراب است از جمله ی این پژوهش ها می توان به گزارش های درمان موردی در طیف اختلالات اضطرابی منجمله وسواس فکریعملی [ هیز ،1331]، اختلال اضطراب فراگیر [هیزوهمکاران،7337] و گذر هراسی با و بدون حملات پنیک [کاراسکوس- لوپز ،7333] اشاره کرد .   دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

در ایران درمان هایی برای کاهش اضطراب فراگیر بکار رفته است اما روش  ACT در این زمینه بررسی نشده است بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارایی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد) ACT( در کاهش اضطراب فراگیر جمعیت ایرانی انجام شد.

2– روش  

این پژوهش کاربردی آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل است .جامعه آماری عبارت بود از  کلیه  افراد مبتلا به  اختلال اضطراب فراگیر که در سال 1031به بخش های روانپزشکی و مراکز روان درمانی در سطح شهر مشهد  مراجع کردند و تشخیص GAD دریافت نمودند ، که تشخیص GAD دریافت کردند تعداد 03 نفربه روش  تخصیص تصادفی و روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور کاملا تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند، آزمودنی ها در مرحله پیش از درمان )خط پایه(، جلسه اول و آخر درمان )جلسه دهم( مقیاس افسردگی بک ویرایش دوم) BDI-II( را مقیاس اضطراب بک )BAI را تکمیل می کنند وگروه آزمایش درمان گروهی پذیرش و تعهد دریافت کردند و گروه گواه در لیست انتظار  جهت مقایسه  قرار گرفتند. و گروه آزمایش آموزش گروهی مبتنی بر  ACT را در ده جلسه 33دقیقه ای هفته ای 7 جلسه دریافت کرد و لازم به ذکر است که جلسات برای گروه آزمایش ،مشتمل بر برقراری چارچوب جلسه درمان؛   آشنایی باگروه وافراد گروه با یکدیگر وبا درمانگر. آشنایی باطرح کلی درمان وشرایط وتدوین جلسات درمان؛ آشنایی بامفاهیم درمانی پذیرش وتعهد که شامل : انعطاف پذیری روانی ، پذیرش روانی،  آگاهی  روانی ،جداسازی شناختی ، خودتجسمی ، داستان شخصی ، روشن سازی ارزش ها وعمل متعهدانه که درقالب تمرین های مربور به هرمولفه توضیح داده شده واجراشد.افزایش آگاهی روانی ،نحوه پاسخ گویی ومواجهه مناسب باتجارب ذهنی شان وایجاداهداف وسبک زندگی اجتماعی وتعهد عملی به انها ، آموزش داده شد. درسه جلسه پایانی عمدتا برتمرین عملی آموخته ها ،ارائه بازخوردها به وسیله گروه ودرمانگرپرداخته شد. و در نهایت بار دیگر ابزارهای پژوهش روی دو گروه اجراشد .برای گردآوری داده ها ابزارهای زیر به کار رفت:

مقیاس اضطراب بک)(BAI

پرسشنامه اضطرابی بک و همکارانش [1333 ]یک پرسشنامه خودگزارشی با مقیاس 71 ماده ای است که آزمودنی بایدبه یکی از چهار گزینه هر ماده که در طیف لیکرت تهیه شده است.   ضریب همسانی درونی این آزمون ) ضریب آلفا ( 37%و اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته 15% و همبستگی ماده های آن از 03% تا 16% متغیر است . غرایی [1017] ضریب اعتبار به روش بازآزمایی را به فاصله 7 هفته 33% ،گزارش کرده است .

پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم )BDI-II(

پرسشنامه افسردگی بک ) BDI( در فرم بلند 71 ماده است، که علایم جسرمانی ، رفتراری و شرناختی افسرردگی را از ضرعیف ترا شدید تعیین می کند. حداکثر نمره در این تست 60 و حداقل آن صفر می باشد .

در مقایسه با پرسشنامه افسردگی همیلتون [1363] ،پرسشنامه بک این امتیاز را دارد کره بره مهرارت یرا تعصرب آزمرایش کننرده بستگی ندارد .این پرسشنامه بجای پرداختن به ناراحتی های جسمانی و فیزیولوژیک بیشتر به سنجش ویژگری هرای روان شناسری افسردگی می پردازد . همبستگی این دو مورد با یکدیگر 15% است.  ضریب همسانی درونی این پرسشنامه برین 10% ترا 30 % و برا میانگین 36% است . ضرایب اعتبار حاصل از بازآزمایی ،بر حسب فاصله بین دفعات اجرا شده و نوع جمعیت در دامنره 43% ترا 36% قرار دارد [ بک و همکاران ،1333 به نقل از فتحی آشتیانی ،1033 ].

در یک بررسی بر روی 173 دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی که جهت بررسری اعتبرار و روایری ایرن پرسشرنامه صورت گرفت، در جمعیت ایرانی بیانگر آلفبای کرونباخ 13% و اعتبار بازآزمایی بره فاصرله دو هفتره 10% برود [ بره نقرل از غرایری،

.[1017

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد

 

جدول 1 : میانگین وانحراف معیار افسردگی و اضطراب در دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عناصر داستانی

 SD  M شاخص گروه متغیر
 6/4  51/3 پیش آزمون آزمایش افسردگی
 5/3  77/1 پس آزمون
 6/3  43/3 پیش آزمون کنترل
 1/7  53/5 پس آزمون
 5/3  43/3 پیش آزمون آزمایش اضطراب
 3/7  13/4 پس آزمون
 1/1  43/7 پیش آزمون کنترل
 6/7  41/0 پس آزمون

 

همانگونه که نتایج جدول 1  نشان می دهد ،میانگین مقیاس افسردگی و اضطراب در گروه آزمایش ،در مرحله پس آزمون کاهش یافته است.

به منظور بررسی تاثیر معناداری درمان گروهی پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و اضطراب از آزمون آزمون t مستقل استفاده شد که نتایج جدول 7 نشان می دهد که آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد) ACT( تاثیر معناداری بر متغیرها دارد.

 

جدول 7 . نتایج آزمون T مستقل برای مقایسه تغییرات میانگین افسردگی و اضطراب گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون

 

 

 sig  df  T انحراف استاندارد میانگین شاخص گروه متغیر
 3/331  73  14/41  6/3  43/3 آزمایش

 

پس آزمون افسردگی

 

 1/7  53/5 کنترل
 3/331  73  3/31  1/1  43/7 آزمایش

 

پس آزمون اضطراب
 6/7  41/0 کنترل

 

براساس نتایج جدول 7 ،تفاوت میانگین نمرات افسردگی و اضطراب در مرحله پس آزمون معنادار است) 01/0>p( در نتیجه ،تاثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر بهبود  افسردگی و اضطراب در بیماران اختلال اضطراب فراگیرداشته است.

3-نتیجه گیری  :

نتایج این پژوهش به خوبی تاثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر بهبود  افسردگی و اضطراب در بیماران اختلال اضطراب فراگیر نشان دادند .کاهشها در بازبینی افکار اضطرابی و نیز در مقیاس اضطراب بسیار مطلوب بود ، پاسخ به درمان، جدا از نوع افکار اضطرابی مشابه بودویافته ها نشان دادند درمان گروهی پذیرش و تعهد باعث بهبود معنادار افسردگی و اضطراب در اختلال اضطراب فراگیر می شود. برخی از تحقیقات همچون  رامر و همکاران[ 7333] ؛ ایفرت و هفنر[ 7330 ]؛ لویت و همکاران[ 7334]؛ کارکلا و همکاران[ 7334]  و ایفرت و فورسیت [ 7335 ]اثربخشی درمان گروهی پذیرش وتعهدرابرافسردگی واضطراب تاییدکرده اند.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدکه به اختصار) ACT( خوانده میشود یک رفتار درمانی موج سوم است که آشکارا این رویکرد ) تغییر کارکرد افکار و احساسات به جای تغییر شکل ، محتوا یا فراوانی آنها ( را می پذیرد .ACT شش فرایند مرکزی دارد که منجر به انعطافپذیری روان شناختی میشوند .این شش فرایند عبارتند از :  پذیرش ، گسلش، خود به عنوان زمینه ، ارتبار با زمان حال ، ارزشها و عمل متعهدانه .  افراد مبتلا به اضطراب به میزان نا سالمی روی افکار شان متمرکزند و برای تغییر شکل یا فراوانی افکار اضطرابی در دامنه ای از رفتارهای فرار و اجتناب وارد می شوند. یکی از فرایندهای کلیدیACT   در ارتبار با اضطراب ، گسلش شناختی  است که عبارت است از تنظیم زمینههای کلامی ، به طوری که اعتقاد پذیری به افکار فرد کاهش یابد و گرایش به پاسخ دادن به آنها نیز کم شود در حالی که کاهش فراوانی یا تغییر شکل شان لازم نیست. در مجموعACT  به دنبال آن است که موردی اضطراب آور به جای کنترل فکر ، باز داری فکر ، اجتناب، اطمینان طلبی و … رابطه جدیدی با افکار اضطرابی ایجاد کند .به این صورت که فکر اضطراب آور فقط به عنوان یک فکر تجربه شود و اضطراب فقط به عنوان یک هیجان احساس شود .  و این به نوبه خود باعث میشود فرد به جای گذراندن زمان زیادی در تلاش برای کاهش فکر و اجتناب از اضطراب ، بر انجام کارهایی که مهم و ارزشمندند ، متمرکز شود.  تحقیقات اخیر رویACT  نتایج رضایت بخش و دلایلی منطقی برای استفاده  از ACT در کار بالینی و مخصوصاً کار با بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی فراهم کرده است.

در حیطه اضطراب توهین،[7333]   ACT را به عنوان درمانی برای اختلال اضطرابی با 4 فرد بیمار بررسی کردند . نتایج  کاهش تقریباً کامل افکار اضطرابی را برای همه شرکت کنندگان در پایان درمان نشان داد ؛ همراه با کاهشهایی در مقیاسهای افسردگی و اجتناب تجربهای که در دوره پیگیری سه ماهه نیز تداوم داشت . علاوه بر اینها در مورد مقیاسهای فرایند درمان ، همه شرکت کنندگان نشان دادند که آنها به تجربه افکاراضطرابی متمایلترند و اینکه در نتیجه درمان کمتر به فکر اضطرابی

معتقد هستند.

به طور کلی پژوهش های اخیر تاکید ویژه ای در این زمینه داشتند. از جمله ی این پژوهش ها می توان به گزارش های درمان موردی در طیف اختلالات اضطرابی منجمله وسواس فکریعملی [ هیز ،1331]، اختلال اضطراب فراگیر [ هیزوهمکاران، 7337]  و گذر هراسی با و بدون حملات پنیک [کاراسکوس- لوپز ،7333] اشاره کرد .

رومرو و ارسیلو [7337]  نیز معتقدند که با ACT می توان تجربه های اجتناب و مفهوم پردازی ها و فراشناخت های نامعقول در GAD را درمان و نگرانی های فرد را کاهش داد.

علی رغم امید بخشی درمان پذیرش و تعهد بر اختلال اضطراب فراگیر با توجه به یافته های [ هیز ، 7336؛ لان، مور و ورل ،7331؛ رامر و اورسیلو ،7331؛ و رامر و همکاران ،7333] هنوز هم برخی مشکلات اساسی در رابطه با درمان و اثرات آن حل نشده است وانتقال یافته های پژوهشی به مراکز درمانی و بالینی و زندگی واقعی، مستلزم فهم میانجی های درمانی این پژوهش است .

درمان پذیرش و تعهد در بهبود حال مراجعان و افزایش عملکرد آن ها موثر است.

در این پژوهش براساس مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در گذشته ایفرت و فورسیث[ 7335]؛ ویلسون، ساندوز و کیچنز[ 7313 ]که به بررسی« پذیرش » و « تعهد»  پرداخته اند قرار گرفته است.انتظار می رود ایجاد و پرورش« پذیرش » و « تعهد» در مراجعان به خصوص افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر باعث کاهش اجتناب ، تنش و افسردگی و دوری از زندگی بدون مشکل در این افراد می شود.« پذیرش »  یک حالت طراحی شده و جرات آمیز از طرف مراجع است و به او کمک می کند تا به طور  کامل و بدون دفاع، جنبه هایی از تجربه های روانشناختی خود ) بد، خوب و زشت( را همانگونه که هست، تجربه نماید. هدف ما خلق یک انسان کارآمد است که صمیمانه بدون اضطراب با دنیای تجربی خود در تماس باشد .« پذیرش »  یعنی تجربه ی حس ها، عواطف و افکار، بدون هیچگونه تلاشی برای تغییر آن ها .« پذیرش » خصوصا هنگامی ضرورت می یابد که تجربه قابل تغییر نیست و نباید تغییر کند. این حالت متناقض به مراجع اجازه می دهد آن چیزی باشد که هست و آنجایی باشد که حضور دارد و تمایل به تغییر افکار و احساسات خود را کاهش دهد [ ایفرت و فوریسث ،7335].وقتی لباس نگرانی در مورد آینده، اضطراب های مربور به محتوای هیجانی و شناختی نامطلوب و پریشانی درباره ی حالت بدنی ناخواسته را از تن مراجع در آوریم، آنچه باقی  می ماند، انسانی است با یک زندگی ناکارآمد. عمده ترین هدف درمان « پذیرش » و « تعهد» ، تغییر جهت توجه و تلاش مراجعان از اهداف بیهوده ) کاهش احساسات و افکار ناخوشایند( به سوی اعمال مبتنی بر خواسته ها ی آن ها از یک زندگی مطلوب است .

تمام تلاش  روان درمانگر در رشد و پرورش «زندگی مبتنی بر ارزش، پذیرش و تعهد» آن است که به مراجعان کمک شود تا شیوه ی زندگی کردن مطلوب خویش را پیدا کنند و صرفا به انجام آن شیوه بپردازند. بنابراین تلاش های درمانی، معطوف به رفتارهایی خواهد بود که در راستای ارزش های انتخاب شده توسط مراجع باشد.

در این پژوهش پیشنهاد می گردد  به منظور افزایش تعمیم پذیری، پژوهش بر روی گروه های دیگر از لحاظ  طبقات فرهنگی ، اجتماعی و جنسی انجام شود.و جلسات درمان صرف نظر  از دیدگاه نظری یا سبک مشاوره ای و درمانی اتخاذ شده، به منظور بهینه سازی درمان این اختلال، طرحی برای افزایش «پذیرش» مراجعان، مدنظر قرار گیرد. سایر پژوهشگران این درمان را بر روی اختلالات دیگر روانی نیز انجام دهند.

منابع: 

 • حیدری, پروانه ؛ لطیف نژاد رودسری ، رباب. )1331(. ارتبار عوامل روانی اجتماعی با رضایت زناشویی زنان نابارور . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بهار 1033; 14)1 )پیاپی 54( (:76-07.
 • صداقتی ،پریسا؛خلجی ،حسن؛کوزه چیان، هاشم؛ارجمند، ابوالفضل.)1331(. آیا پیاده روی منظم بر اضطراب کلی، صفتی، و حالتی زنان باردار تاثیر دارد؟المپیک ; 16)7 )پیاپی 47((:13-73.
 • غرایی ،بنفشه). 1312(. بررسی پاره ای از الگوهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب وافسردگی )پایان نامه کارشناسی ارشد( تهران : انیستتو روانپزشکی.
 • فتحی آشتیانی، علی). 1333(. آزمون های روان شناختی ، ارزشیابی شخصیت وسلامت روان ، تهران : انتشارات بعثت.
 • کاویانی ،حسین وقاسم زاده،حبیب الله)1013(.بررسی هما بندی مرضی وهم پوشی علائم اختلال های افسردگی واضطراب در جامعه ایرانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره سوم، صفحات111-111.

Reference

 • Barlow, D.H. (2002). Anxiety and its disorders: the nature and treatment of anxiety and panic. New York :Guilford Press.
 • Carrascoso Lopez, F.J. (2000). Acceptance and commitment therapy (ACT) in panic disorder with agoraphobia: A case study. Psychology in Spain, 4, 120-.821
 • Eifert, H. G. , & Forsyth, P. J .(2005). Acceptance & Commitment Therapy for anxiety disorders. Oakland: harbinger.
 • Eifert, H. G. , & Heffner, M. (2003). The effects of acceptance versus control contexts on avoidance of panic-related symptoms. Journal of behavior therapy, 34, 293-.213
 • Hayes, S.C. (2006). ACT state of the evidence: Creating a psychology more adequate to the challenge of the human condition. Symposium presented at the ACT Summer Institute II, Philadelphia, PA.
 • Hayes, S.C. (2002). Buddhism and acceptance and commitment therapy. Cognitive and Behavioral Practice, 9, 58-.66
 • Hayes, S.C. (1987). A contextual approach to therapeutic change. In N. Jacobson (Ed.), Psychotherapists in Clinical Practice: Cognitive and Behavioral Perspectives (pp.327-387). New York: Guilford Press.
 • Hayes, S.C., Bissett, R.T., Strosahl, K., Wilson, K., Pistorello, J., Toarmino, D., Batten, S.V., Dykstra, T.A., Stewart, S.H., Zvolensky, M.J., Eifert, G.H., Bond, F.W., & Bergan, J. (2002). Psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ). Manuscript submitted for publication.
 • Hayes, S.C., Masuda, A., Bissett, R., Luoma, J., & Guerrero, L.F. (2004). DBT, FAP, and ACT: How empirically oriented are the new behavior therapy technologies? Behavior Therapy, 35, 35-54.
 • Kaplan, H., & Sadock, V.(2007). Synopsis of psychiatry:Behavioral sciences,clinical psychiatry. 9th ed. Translated by N. Porafkari (2004). Tehran: Shahrab.

Levitt JT, Brown TA, Orsillo SM, Barlow DH. (2004).The effects of acceptance versus suppression of emotion on subjective and psychophysiological response to carbon dioxide challenge in patients with panic disorder. Behav Ther; 35(4): 747-766.

 • Longmore, R. J. , & Worrell, M. (2007). Do we need to challenge thoughts in cognitive behavior therapy? Clinical Psychology Review, 27, 173.187.
 • Roemer, L. , Orsillo, S. M. (2008). Efficacy of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder:

evaluation in a randomized controlled trial. Consulting Psychology, 76 (6), 1083.9.

 • Roemer, L., & Orsillo, S. M. (2002). Expanding our conceptualization of and treatment for generalized anxiety disorder: Integrating mindfulness / acceptance -based approaches with existing cognitive-behavioral models. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 54-68.
 • Twohig MP.(2009). The application of acceptance and commitment therapy to obsessive-compulsive disorder. Cogn Behav Pract 2009; 16(1): 18-28.
 • .
 • Wilson, k. g ,, Sandoz, E. K , & Kitchens, J .(2010). The valued living questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. The Psychological Record, 60,249-.272

 

 

 

[1] – Metacognitive Therapy (MCT)

[2] – Functional Analytic Psychotherapy(FAP)

[3] – Integrative Behavioral Couples Therapy(IBCT)

[4] – Schema Therapy (ST)

[5] – Acceptance and Commitment Therapy(ACT)

[6] – Acceptancebased Models

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید