دانلود پایان نامه

در بررسی تحلیلی موضوع میتوان گفت با توجه به میزان بالای شناخت پاسخدهندگان یعنی حدود 90% (بر اساس پاسخ مخاطبین به سئوال یک پرسشنامه) و همچنین ازآنجایی که اکثر جامعه آماری پرسشنامه از میان کارشناسان و دست اندرکاران سیاست خارجی انتخاب شدهاند که بعضا شاهد فعالیتها و عملکرد رفتارهای حمایتگرانه در خارج از کشور بودهاند لذا نتیجه آراء میتواند شاخصی نسبی برای تبیین میزان اثرگذاری رفتارهای حمایتگرانه بر ترویج ارزشهای انقلابی بشمار آید.
چنانچه ملاحظه میشود بیش از 52.5 % (5+12نفر) مخاطبین معتقدند که رفتارهای حمایتگرانه زیاد یا خیلی زیاد موجب اشاعه ارزشها وآرمانهای دینی-انقلابی در عرصه سیاست خارجی شده است.
در خصوص تبیین مصداقی و ارائه نمونه مشخص در خصوص تاثیر رفتارهای حمایتگرانه بر بسط ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی در سایر مناطق و جوامع محروم میتوان به موضوع تاثیر رفتارهای حمایتگرانه کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان تنها نهاد حمایتی ایرانی در کشور فقرزده آفریقایی کومور اشاره نمود. کمیته امداد امام خمینی(ره) از سال 1386 در این کشور محروم حضور یافته است و با ایجاد دفتر رسمی به ارائه خدمات بشردوستانه در اشکال مختلف نظیر ایجاد کارگاههای آموزشی به ارائه و ترویج طرحها و الگوهای حمایتی برگرفته از آموزهها و توصیه های دینی همچون اکرام ایتام ، زکات ، انفاق و صدقات پرداخته است و از این طریق به بسط و انتقال فرهنگ اسلامی-ایرانی مبادرت نموده است.
برای سنجش میزان اثربخشی و نشر مولفه های فرهنگی در کشور مسلمان کومور می توان به بررسیهای میدانی انجام شده در قالب نظرسنجی علمی اشاره نمود که از طریق تهیه و تدوین پرسشنامهای با عنوان”بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور؛ از دیدگاه جامعه کومور” توسط این نهاد حمایتی در دو مقطع زمانی 1388 و 1392 به صورت مجزا انجام شده است. در این نظرسنجی که جامعه آماری آن مشتمل بر 252 نفر از مدیران و کارکنان بخش دولتی ، شخصیتهای دینی و ملی ، اساتید و دانشجویان ، مددجویان ومربیان وسایر مشاغل (آزاد) بالای 15 سال و باسواد کوموری بوده و به صورت تصادفی انتخاب شده اند ، این سئوال مطرح گردیده است که ” آیا حضور ایران در کمور در بهبود فرهنگ یتیم نوازی و مساعدت به نیازمندان در سطح جامعه تاثیرداشته است؟”(موصلی ، 1388 : 60)
پرسش مذکور از آنجا که نقش جمهوری اسلامی ایران را در بسط فرهنگ رفتارهای حمایتگرانه و مساعدت از نیازمندان از منظر افراد کوموری مورد توجه قرار داده حائز اهمیت است. بویژه آنکه کشورهای مختلفی نظیر فرانسه ، ایتالیا ، انگلیس و ایالات متحده تلاش دارند از طریق گسترش و تبلیغ عناصر فرهنگی خود در این کشور استعمارزده به سیاست همسان سازی فرهنگی پرداخته و زمینههای توسعه نفوذ و تقویت قدرت نرم خود را فراهم نمایند.(موصلی ، همان : 39) این در حالی است که تکیه بر مولفه های فرهنگی همچون حمایتگری هم به دلیل انتشار الگوها و نشانههای فرهنگ اسلامی-ایرانی و هم به دلیل اینکه اکثر جامعه کوموری را مسلمانان تشکیل می دهد میتواند نقطه اشتراک و مرکز پیوندی میان دو جامعه ایران و کومور محسوب شود .
آیا حضور ایران در کمور در بهبود فرهنگ یتیم نوازی ومساعدت به نیازمندان در سطح جامعه تاثیرداشته است؟
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد
1
بلی-به میزان زیاد
84
33/3
2
بلی-در حدمتوسط
98
38/9
3
بلی-ولی به میزان پایینی
50

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رفتارهای انحرافی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید