دانلود پایان نامه

کشف ( با کنترل توسط تجربه ورزی) طراحی ابداع ، تولید
تحلیل ، تعمیم و خلق نظریه تحلیل و ترکیب طراحی
تقلیل گرایی ، جداسازی و تعریف مفاهیم متمایز کل گرایی ، ادغام تقاضاها ، نظریه ها ، داده ها و دیده های رقیب فراوان
بیان گزاره های واقعاً رها از ارزش انجام فعالیتی که همیشه گران از ارزش است
جستجوی و نظریه پردازی در خصوص علت( مثل جاذبه ، الکترو مغناطیس) جستجو و نظریه پردازی پیرامون فرایندهای جدید ( مثل کنترل اطلاعات)
نتیجه گیری صحیح بر اساس داده های دقیق و نظریات خوب تصیم‌‌گیریهای‌خوب براساس داده‌‌های‌ناقص و الگوهای تقریبی
مهارت های منطقی و تجربی طراحی، تاسیس ، آزمایش ، برنامه ریزی ، بیمه کیفیت ، حل مسئله ، تصمیم گیری ،مهارت های اجتماعی و گروهی
استفاده از پیش بینی هایی که ابطال پذیر باشند،بهبود نظریات یاداده های مبنایی . تلاش برای اطمینان یافتن از اینکه حتی تصمیم های ضعیف (با عمل پیاپی ) به موفقیت خواهند رسید.
حصول دقت در مدل سازی حصول دقت کافی در مدل سازی برای رسیدن به موفقیت
ازآنجاکه تاکید ما بر روی تکنولوژی است، آنرا از چندین بعد می توان بررسی کرد.دررشته مطالعات علم وتکنولوژی ،تکنولوژی را به مثابه شی ( ابزار مادی و فیزیکی) ، دانش( علم وشناخت ثبت و رمزگذاری اشیاء)، فعالیت( مهارت، روش، دستور العمل)، فرآیند(با نیاز آغاز شدن و به راه حل ختم شدن) و سیستم اجتماعی فنی( مثل ساختن ‌و استفاده از اشیاء یا افراد) مورد توجه قرار داده اند. در تمامی این نگرش ها ، تکنولوژی1)با علم ارتباط و پیوند دارد،2) مستلزم طراحی و فرآیند است،3) چند بعدی و مستلزم فنون جانبی دیگر است، 4) عهده دار برآوردن نیازهاست ،5) معطوف به یک ارزش است ( با یک معیار شکل می گیرد) و در نهایت 6) به صورت اجتماعی (و متاثر از منافع گروههای اجتماعی مصرف کننده،تولیدکننده و….) شکل گرفته و تغییر می کند.
گروخف(1998)معتقد است تصور ونگاه عموم مردم ،مهندسان وفلاسفه به تکنولوژی را می توان در سه دسته زیر جای داد:
1- مصنوعات(تکنیکی) مورداستفاده بشر(حوزه فعالیت ونتیجهِ مصنوع).
2-تمام فعالیت‌های(تکنیکی) پیچیده از ابداع،اکتشاف، پژوهش و توسعه تا طراحی(حوزه دانش ونتیجهِ کنش).
3- دانش(تکنیکی) از رویه ها وتکنیک های تخصصی گرفته تا نظام های بزرگ علمی تکنولوژیک(حوزه آگاهی ونتیجهِ شناخت ).
اما کوین تانیلا (1998)این نگرش ها را به صورت جامع تری صورتبندی می کند. به نظر او تمام تاملات پیرامون تکنولوژی وتغییرات آن در سه گروه زیر جای می گیرند:
1-نگاه شناختی: تکنولوژی شکلی از دانش عملی و مبتنی بر علم است که طراحی مصنوعات کارآمد و حل مسایل را درپی دارد.تغییر وتحول وتوسعه تکنولوژیک هم با پژوهش علمی کاربردی و گسترش دانش تکنولوژیک پدید می آید.
2-نگاه ابزاری: تکنولوژی مجموعه مصنوعاتی است که بصورت هدفمند طراحی و تولید می شوند تا کارکردهای خاصی را به انجام رسانید و نیازهای بشری را مرتفع کنند.در اینجا تغییر تکنولوژیک هم متشکل از افزایش کمیت و تنوع مصنوعات است.
3- نگاه عملگرایانه :در این چشم انداز تکنولوژی ها نه نظام های دانشی اند، نه مجموعه مصنوعات بلکه متشکل ازنظام های پیچیده اند. این نظام ها با مصنوعات و به همراه کاربران و یا کارکردهای هدفمند آنها شکل می گیرند.به عبارتی نظام های کنشی‌ای هستند که بطور هدفمند به سوی دگرگونی ابژه های انضمامی جهت گزینش راه بهتر و نتیجه ارزشمندتر جهت گیری شده اند، درنتیجه دراین نگاه تغییر تکنولوژیک ، طراحی و تولید نظام های تکنولوژیک جدید و توسعه کارایی آنهاست و پیشرفت تکنولوژیک مستلزم کارآمدی ( نتایج اهداف محقق شده به نتایج مورد نظر) و بهره وری ( ارزش نتایج حاصله به هزینه اعمال انجام شده ) است.
2) سطوح تکنولوژیک ،انتقال/توسعه تکنولوژی وقابلیت های تکنولوژیک
تکنولوژی را به هرصورت در نظر بگیریم(محصول ،فرایند ،سازمان،دستورالعمل و….)،استفاده ازآن علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در بخش های خصوصی و کار آفرین،در بین دولت ها نیز یکی از ابزارهای مهم جهت رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تلقی می گردد و سیاست ها و برنامه های فراوانی برای شناسایی، آشنایی، کسب ،جذب و نیز بومی سازی و بهسازی آن صورت می گیرد. از آنجائیکه اکثر کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه یا توسعه نیافته فاقد تکنولوژی های عظیم و نیز جدید هستند ویا مالکیت خارجی یک تکنولوژی ، باعث ایجاد سلطه اعضای یک شرکت یا کشور بر دیگران می شود، انتقال،جذب و توسعه تکنولوژی برای آنها اهمیت بسیاری می یاید و سرمایه گذاری و سیاست هایی را در این زمینه در پیش می گیرند.در بیشتر مواقع علی رغم تلاش فراوان، اغلب این کوشش ها با موفقیت و درونزا شدن تکنولوژی ها همراه نیست و حتی آموزش و بهره برداری از آنها مستلزم حضور سازندگان اولیه این تکنولوژی هاست، چه رسد به توسعه ،بازآفرینی و خلاقیت در آنها. شناخت عوامل شکست فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی ها وکسب توانای های لازم برای بهره برداری، متناسب سازی،نوآوری وتوسعه آنها مستلزم شناخت خود این فرایند است که در این بخش به طور خلاصه به آن می پردازیم.
مراحل تکامل و توسعه تکنولوژی
یک تکنولوژی از دوره تولید و رسیدن به استفاده و شناسایی عملیاتی وصنعتی تا زمان توسعه و بلوغ ، مراحل مختلفی را از سر می گذراند که در شکل زیر آمده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم مدیریت پروژه و وظایف آن

پس از شناسایی و جذب یک نوع تکنولوژی(شناخت تکنولوژی و ارتباط با سازنده و آفریننده آن)در صورت داشتن توانایی دراستفاده،بازآفرینی و کپی سازی این تکنولوژی بدون تکیه بر سازنده ، عمل انتقال کامل تکنولوژی صورت گرفته و مالک جدید می تواند این تکنولوژی را به صورت های مختلف(محتوایی و شکلی) توسعه و گسترش دهد . این کارانتقال تکنولوژی یا فرایند جابجایی تکنولوژی از یک محل به محل دیگر ( به جز محل اولیه خلق آن) همراه با تغییرات در تکنولوژی است.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید