دانلود پایان نامه

سایر مذاهب: یا
سهم اخوه:
امامیه و اسماعیلیه: ــــــــ
سایر مذاهب: یا که در آن اختلاف شده است:
ابن عباس: تماما به برادران داده می شود.
جمهور فقها: بین برادران و خواهران مقاسمه ای تقسیم می شود.
در نظام تعصیب اگر اخوه مادری هم وجود داشته باشند، چون صاحب فرض اند؛ می بایست فرض خود را کامل دریافت کنند ولی با وجود دختر، چون خواهر ابوینی به عنوان عصبه ارث می برد کلاله مادری را وارث نمی دانند.
دختر، خواهر، جد
از نظر امامیه و اسماعیلیه، اگر چه خواهر و جد در یک طبقه ارثی (طبقه دوم) قرار دارند ولی با وجود فرزند، نوبت ارث بردن به طبقه بعدی نمی رسد. بنابراین تمام مال به دختر تعلق می گیرد (نصف آن به عنوان فرض و نصف دیگر به عنوان رد).
از نظر سایر مذاهب، سهم دختر فقط همان مقدار فرض او می باشد ولی با توجه به اختلافاتی که درباره جد دارند (که در صورت نبودن پدر، جد فقط صاحب فرض است؛ یا فقط عصبه می باشد؛ یا هم صاحب فرض و هم عصبه است) سهم خواهر و جد تفاوت می کند.
اختلافات مربوط به ارث جد در بخش اول (فصل سوم: «جایگاه جد در میراث») بیان گردید. در این مساله بین صحابه و به تبع آن بین تابعین و فقها اختلاف وجود دارد. سرخسی پنج قول را در این مسأله بیان کرده است که در همۀ آنها سهم دختر نصف ولی سهم جد و خواهر مختلف بیان گردیده است.
قول ابوبکر: نصف دیگر (باقیمانده) به عنوان فرض و عصبه به جد اختصاص می یابد. (و با وجود عصبه، خواهر از ارث محروم می گردد).
بنابراین قول، مال از همان ابتد به دو قسمت تقسیم می شود.
قول زید بن ثابت: نصف باقیمانده بین خواهر و جد به صورت مقاسمه ای تقسیم می شود (للذکر مثل حظ الانثیین).
در این شیوه، تقسیم مال از شش قسمت صحیح خواهد بود.
قول منسوب به حضرت علی (ع): سهم جد را سدس و باقیمانده را به خواهر اختصاص می دهند.
در این صورت سهم خواهر از سهم جد بیشتر می شود. تقسیم مال هم از شش قسمت صحیح می باشد.
قول اول عبدالله (بن مسعود): باقیمانده بین جد و خواهر نصف می شود. در این شیوه تقسیم مال از چهار قسمت صحیح می باشد. شافعی هم این قول را انتخاب نموده است. ظاهر عبارت ابن حزم هم بر پذیرش همین قول می باشد.
قول دوم عبدالله (بن مسعود): ثلث مقدار باقیمانده مخصوص جد و قسمت دیگر آن ( مقدار باقیمانده) مخصوص خواهر می باشد. در این قول ثلث باقیمانده با سدس معادل است و با قول سوم یکی می شود. ولی اگر خواهران متعدد باشند، نتیجه دو قول هم متفاوت خواهد شد.
خلاصه تفاوت آراء:
سهم دختر:
امامیه و اسماعیلیه: تمال مال
سایر مذاهب: نصف مال
سهم جد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مرگ طبیعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید