دانلود پایان نامه

برخی هم خاله را به منزله جد مادری گرفته اند. هر کس جانشین همان واسطه ای بشود که به وسیله آن واسطه به میت نسبت داده می شود. در این صورت عمه جانشین جد پدری و خاله جانشین جد مادری شده و در اجتماع عمه و خاله خاله از ارث محروم می شود.
دیدگاه امامیه:
اگر هر یک از عمو، عمه، خاله و دایی به تنهایی وارث باشند تمام مال را ارث می برند.
عمه ها، عموها، خاله ها ودایی های مادری در صورتی که این گروهها متفرقه باشند به همان شیوه اخوه های متفرقه عمل می شود. یعنی مثلا عمه یا خاله مادری در صورت واحد بودن سدس مال ؛ و در صورت متعدد بودن ثلث مال را به تساوی بین خودشان تقسیم می کند و بقیه به عمه ها یا خاله های ابوینی ـ و در صورت نبودن آنها به عمه ها یا خاله های پدری ـ ارث می رسد.
نکته قابل توجه: در تمام موارد، گروههای منتسب به مادر ـ حتی عموها و عمه های مادری ـ میراثشان به تساوی بین آنها تقسیم می شود. و گروههای منتسب به پدر ـ عمه ها و عموهای ابوینی یا پدری ـ میراشان مقاسمه ای (للذکر مثل حظ الانتیین) تقسیم می شود. اگر عموها و عمه های متفرق با خاله و دائی های متفرق با هم جمع شوند نیز میان هر یک از گروههای عمه و گروههای خاله همین تناسب رعایت می شود. یعنی یک خاله یا دایی مادری سدسِ [یعنی ]، و چند نفر آنان ثلثِ [یعنی ] را ارث می برند و یک عمه یا عموی مادری سدسِ [یعنی ]، و چند نفر آنان ثلثِ [یعنی ]، را، ارث می برند و به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند.
مثال هایی از ارث عمومه و خؤوله
عمو، عمه
عمو، دائی
عمو، خاله
در تمام این صورت ها از نظر امامیه و اسماعیلیه، سهم عمه یا دایی یا خاله و سهم عمو می باشد اما با این تفاوت که در ترکیب عمو و عمه، تمام مال به یک گروه (عمومه) تعلق گرفته است و بین آنها مقاسمه صورت می گیرد. لذا اگر به هر یک از اعضاء فرد یا افرادی اضافه شوند محاسبه آن تغییر خواهد کرد.
ولی در دو مورد دیگر میراث به دو گروه متفاوت (عمومه و خؤوله) می گیرد. دایی یا خاله که منتسب به مادر می باشند، سهم میراث مادر را ارث می برند و اگر بر تعداد آنها افزوده شود نیز همین تناسب برقرار است.
از نظر سایر مذاهب، تمام مال به عمو تعلق می گیرد چون عصبه است و نوبت به عمه، خاله و دایی نخواهد رسید.
عمه ابوینی، عموی پدری
از نظر امامیه و اسماعیلیه با وجود وارث ابوینی، نوبت به وارث پدری نمی رسد. لذا تمام مال به عمه ابوینی داده می شود.
از نظر سایر مذاهب، عموی پدری عصبه است و با وجود عصبه نوبت به ذوی الارحام نمی رسد. لذا تمام مال، میراث عموی پدری می باشد.
عمه پدری، عموی پدری
امامیه و اسماعیلیه: میراث بصورت مقاسمه بین عمو و عمه تقسیم می شود.
سایر مذاهب: تمام مال، میراث عموی پدری (عصبه) می باشد.
عمه مادری، عموی پدری
امامیه و اسماعیلیه: عمه مادری ثلث مال و عموی پدری () آن را ارث می برد.
سایر مذاهب: تمام مال، به عموی پدری ( عصبه) ارث می رسد.
عمه، خاله
امامیه و اسماعیلیه: خاله و عمه را ارث می برد.
سایر مذاهب: عمه و خاله ارث نمی برند. (تا زمانی که عصبه ای وجود داشته باشد ذوی الارحام ارث نمی برند).
حنفیه: در صورت رد عمه و خاله را ارث می برد. اما با این تحلیل که عمه ها را به اعتبار و منزله عمو و خاله را به منزله مادر در نظر می گیرند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان با موضوعبانکداری اینترنتی، هنجار ذهنی، یافته های پژوهش، تمایل مشتری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید