دانلود پایان نامه

د) اعضای جامعه متعهدمی شوندکه احکام صادرشده راباحسن نیت به اجرادرآورند وباکشوری که ازحکم تمکین کرده است، ازدرجنگ واردنشوند.درصورتیکه این احکام به اجراگذاشته نشود،شورا برای به اجرادرآمدن آنهاراه حل هایی پیشنهادخواهدکرد.
. 1) هرگاه میان اعضای جامعه اختلافی پدیدآیدکه به سبب آن،این احتمال وجودداشته باشدکه روابط(دوستانه)آنان قطع شود،درصورتیکه این اختلاف برابرماده 13 به داوری یامرجعی قضایی احاله نشده باشد،اعضای جامعه موافقت دارندکه چنین اختلافی رادرشورای اجرایی مطرح سازند. ازاینرو، به محض آنکه یکی ازطرفین اختلاف، دبیرکل راازوجودچنین اختلافی آگاه کند،دبیرکل اقدامات لازم برای تحقیق ورسیدگی به آن اختلاف رامعمول خواهدداشت.
2) طرفین اختلاف بایدهرچه سریع تر،شرح کلی دعوی ودلایل واسنادمربوط به آن رابه شورای اجرایی تسلیم دارند.شورادرصورتیکه لازم بداند،شرح کلی ودلایل واسنادمربوط به دعوی رابی درنگ منتشر می کند.
3) شورادراجرای این ماموریت تلاش خواهدکردکه برای حل اختلاف چاره ای بیندیشد.چنانچه درانجام اینکارموفق گردد،تاآن حدکه مفید می داند،شرحی ازوقایع واحتجاجات وراه حلهارابرای اطلاع عموم منتشرمی کند.
4) درصورتیکه شورانتواندبرای اختلاف راه حلی بیابد،بارای اکثریت اعضای حاضر،گزارشی درباره کم وکیف دعوی وتوصیه های که به نظرشورامتضمن عادلانه ترین ومناسب ترین راه حل هاست، تهیه ومنتشرمی کند.
5) هریک ازاعضای جامعه که نماینده ای درشورای اجرایی داردنیزمی تواندشرح اختلاف وعقایدخودرادرآن باره منتشرکند.
6) هرگاه،صرف نظرازرای نمایندگان طرف اختلاف ،گزارش شورای اجرایی به اتفاق آراتصویب شود، اعضای جامعه مکلفندکه برضد طرفی که نظرشورای اجرایی راپذیرفته است،به جنگ متوسل نشوند.
7)درصورتیکه ،صرف نظرازرای نمایندگان طرف اختلاف،گزارش شورابه اتفاق آراتصویب نشود،اعضای جامعه حق خواهندداشت برای پاسداری ازحق وعدالت به هرصورت که صلاح بدانند اقدام کنند.
8) هرگاه یکی ازطرفین اختلاف ادعاکندکه اختلاف متضمن مسئله ای است که به لحاظ مقررات حقوق بین الملل درصلاحیت انحصاری کشورش قراردارد،شورای اجرایی،بی آنکه راه حلی توصیه کند،می توانداین ادعاراتاییدکند.
9) شورای اجرایی می توانددرتمام مواردی که دراین اصل پیش بینی شده است،اختلاف رابه مجمع عمومی احاله نماید؛همچنانکه هریک ازطرفین نیزمی تواندبایک دادخواست،این اختلاف رادرمجمع مطرح کند؛دراین صورت دادخواست بایدظرف چهارده روزازتاریخ طرح اختلاف درشورای اجرایی به مجمع تسلیم شود.
10) درتمام اختلافاتی که درمجمع مطرح می شود،مقررات این ماده وماده 12که به عملیات واختیارات شوراپرداخته است،مجری خواهدبود.گزارش مجمع عمومی بارای نمایندگان اعضای جامعه که درشورا نماینده دارندورای اکثریت دیگرنمایندگان جامعه،به استثنای طرف اختلاف درهرمورد دارای همان اثرگزارش شورای اجرایی است که به اتفاق آرااعضای واستثنای نمایندگان طرف اختلاف به تصویب رسیده است.
. بند 1 ماده 16میثاق جامعه ملل.
. جان مینارد کینزبه john maynard keynes) ( زادهٔ – درگذشته در یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب می‌شود.
. چرچیل، وینستون، خاطرات جنگ جهانی دوم، ترجمه تورج فرازمند، انجمن پژوهشی نازی سنتر، 1948، ج ا، صص 136، .148
. David Courtwright.
. George Lopez.
. کنفرانس سان فرانسیسکو در آوریل ۱۹۴۵ در شهر برگزار شد. در این کنفرانس پنجاه کشور شرکت کننده، و طرح‌هایی را که در تهیه شده بود به تصویب رساندند و را رسماً تشکیل دادند. دادن به پنج عضو دائمی نیز در این کنفرانس به تصویب رسید.
. ماده(2)24 منشور اشعار می‌دارد: “به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آن‌ها اقدام نماید.”
. ماده 39: “شورای امنیت وجودهرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.”
. ماده 41: “شورای امنیت می ‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به اینقبیل  اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.”
. ماده 25: “اعضای ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.”
. ماده 103: “در صورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن‌ها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر تعهدات آن‌ها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.”
. ماده 2 (5): “کلیه اعضا در هر اقدامیکه سازمان بر طبق این منشور به عمل آورند به سازمان همه‌گونه مساعدت خواهند کرد و ازکمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آوردخودداری خواهند نمود.”
. ماده 52: “هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود قرارداد‌ها یا مؤسسات منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظصلح و امنیت بین‌المللی که متناسب برای اقدامات منطقه‌ای باشد نیست، مشروط بر این که این‌گونه قراردادها یا موسسات و فعالیت‌های آن‌ها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.”
. Doxey, op.cit, pp.65-79.
. Ian Smith.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   برنامه ریزی خطی، اندازه گیری عملکرد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید