دانلود پایان نامه

 

 

 

فرشته مباشری 1،علی عرب2، بی بی فهیمه شجاعی3، فاطمه رهنما4، مهشید سرابندی5

 

 

 

 

چکیده 

با شروع سال تحصیلی در ایران حدود یک میلیون کودک آماده ورود به مدرسه می شوند ، بدیهی هست در بین این تعداد ، برخی دارای اختلالات و مشکلاتی هستند که نیازمند به توجهات ویژه وآموزش هایی است که با دیگر کودکان متفاوت خواهد بود                                .

سنجش آمادگی تحصیل1 در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. سن ورود به مدارس برای شروع کردن آموزش های رسمی در  بیشتر کشورها 6 سالگی است که مبتنی بر جنبه های گوناگون رشدی و تکاملی کودکان می باشد )به نقل از ضیاء الدینی و همکاران ، 1331(. هدف پژوهش حاضر بررسی آزمون آمادگی تحصیلی متروپالتین بر روی نوآموزان است . آزمون آمادگی متروپالتین برای ارزیابی تکامل مهارتها و توانایی

ها      و      سنجش      میزان         آمادگی دانش آموزانی       است          که   برای     اولین         بار           به   مدرسه میروند             .

در این پژوهش 35 نوآموز مهدکودک های تخصصی قرآن تسنیم ،گلها، قاصدک  در سال تحصیلی 36-31 در شهرستان تربت جام با کمک آزمون آمادگی تحصیلی متروپالتین در 6 خرده مقیاس بررسی شد . نتایج آن  در 6 خرده مقیاس به شرح ذیل است:

خرده آزمون معنای کلمات: مهد کودک گلها با 33/11بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است.

خرده آزمون دریافت شنیداری : مهد کودک گلها با 31/11 بالاترین درصد را دارا می باشد.

خرده آزمون جور کردن: مهد کودک تخصصی قرآن تسنیم با 12/11 بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است.

خرده آزمون الفبا: مهد کودک تخصصی قرآن قاصدک 2/2 بالاترین درصد را از آن خودکرده است.

خرده آزمون اعداد و ارقام : مهد کودک تسنیم با  43 /11بالاترین درصد را کسب کرده است.

خرده آزمون کپی کردن : مهد کودک تسنیم  با 13/11بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است.

نمره کلی آزمون : بالاترین درصد را مهدکودک تسنیم دارا می باشد.

نتیجه گیری : در مجموع آزمون آمادگی تحصیلی ،توانایی کودک را برای سازگاری با الزامات سیستم آموزشی و نیز فراگیری محتوای برنامه های آموزشی  را مورد بررسی قرار میدهد.

 

واژههای کلیدی: آزمون آمادگی تحصیلی متروپالتین  ، نوآموزان

 

                                             

school Redincss 1

 1. دانشگاه پیام نور، واحد زاهدان، گروه روانشناسی، زاهدان، ایران.
 2. دانشگاه سیستان و بلوچستان ،واحد زاهدان، گروه روانشناسی، زاهدان، ایران.
 3. دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تربت جام ، گروه روانشناسی ، تربت جام ، ایران.
 4. دانشگاه پیام نور، واحد تربت جام ، گروه روانشناسی، تربت جام ، ایران.
 5. دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سمنان ، گروه روانشناسی ، سمنان، ایران.

 

 

 

مقدمه

با شروع سال تحصیلی در ایران حدود یک میلیون کودک آماده ورود به مدرسه می شوند ، بدیهی هست در بین این تعداد فراوان کو دکان  ،

برخی از ایشان دارای اختلالات و مشکلاتی هستند که نیازمند به توجهات ویژه وآموزش هایی است که با دیگر کودکان متفاوت خواهد بود   .

سنجش آمادگی تحصیلی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. سن ورود به مدارس برای شروع کردن آموزش های رسمی در  بیشتر کشورها 6 سالگی است که مبتنی بر جنبه های گوناگون رشدی و تکاملی کودکان می باشد )به نقل از ضیاء الدینی و همکاران ، 1331(.

آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه و موفقیت بعدی آن ها در تحصیل با جنبه های مختلف تحول آن ها مرتبط است . درگذشه عقیده ی بسیاری از صاحب نظران بر این بود که ورود کودک به دبستان ، آغاز یادگیری و شکوفایی آنها در همه ی ابعاد رشد است . اما امروزه در پرتو تلاش صاحب نظران مختلف ، مسیر تفکر و برنامه ریزی به سمت بارور کردن آموزش پیش دبستانی به عنوان پیش نیاز ورود کودکان به مدرسه تغییر کرده است .)مفیدی ، 1315(.

بسیاری از فلاسفه ی تعلیم و تربیت )نظیرافلاطون ، ارسطو ، کمینوس ، روس، پستالوتری و…( بر اهمیت آموزش و پرورش از سال های اولیه و

)حتی از دامان مادر( تاکید کرده اند. فرویل اعتقاد داشت که سال های اولیه ی زندگی ، سال هایی است که پایه و اساس تحول سال های بعد را تشکیل می دهد )حجازی و سیف ، 1313(.

در خصوص آموزش پیش دبستانی ، دیدگاه های مختلف و گاه متعارضی ارایه شده است از یک سو افرادی نظیرالکایند ،1231، لحانینگ ولیون ، 1221؛ به نقل از لفرانسویس ، 1226 معتقدند که نباید کودکان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بکشانیم و جو حاکم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممکن است کودکان را آن طور که باید و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. دلیلی که برای تدارک برنامه ی پیش دبستانی وجود دارد ، این است که در حین آموزش های پیش از دبستان ، کودکان تجربه هایی را می آموزند که ممکن است در خانواده از اثرات مثبت چنین تجربه هایی برخوردار باشند در حالی که ممکن است مراکز پیش دبستانی در واقع چنین تجربه هایی را به کودکان ارایه ننماید . از سوی دیگر بسیاری معتقدند که تجربه های  پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر تحول کودکان خواهد گذاشت.

در پژوهش های زیادی به اثر آموزش های پیش دبستانی بر توانایی های متفاوت کودکان پرداخته اند و نتایج مفیدی از خود به جا گذاشته اند . نتایج پژوهش سنه ، سلمان و آقا زاده) 1331( نیز نشان داد که میزان تحول ذهنی کودکانی که بازی های آموزشی را انجام داده اند ، بیش تر از کودکانی است که اینگونه فعالیت ها و بازی ها را نداشتند . در واقع بازی ها در تسریع تحول ذهنی کودکان گروه تجربی موثر است . در برخی از پژوهش ها نظیر وینسلر ترای ، هارتمن ، ماریگان مانفرا وبلیکر) 1113( . نیز نشان دادند که کودکانی که با برنامه پیش دبستانی مرکز-محور ، پیش دبستانی عمومی آزاد و آزاد حمایت شده را مورد مطالعه قرار دادند ، دریافتند که هر سه نوع برنامه ، آمادگی قابل ملاحظه ایی را در بیش تر حوزه ها ایجاد می کند . برنامه عمومی آزاد نتیجه های بهتری در حوزه تحول شناختی و زبانی دارد . نتیجه ها پیشنهاد می کند که برنامه های مراقبتی مرکز –محور در آمادگی بچه ها برای مدرسه در منطقه های فقیر نشین مفید است و برنامه های عمومی آزاد اثرات بهتر از آن دارد . نونویاما-تارومی و بردنبرگ) 1112(اثر برنامه آمادگی تحصیلی برای مدرسه را در مهارت های آمادگی برای مدرسه سنجیده اند . آن ها دریافتند کودکانی که در این

برنامه ها شرکت کرده اند در مهارت های آمادگی برای مدرسه نسبت به کسانی که شرکت نکرده اند عملکرد بهتری دارند. درایران ، مولایی) 1331( تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی مورد مطالعه قرار داد و دریافت که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای آموزش پیش دبستانی بیش تر از گروه دیگر بود.

بیرشک ، مرادی) 1331( اگر چه آموزش پیش دبستانی تاثیر بسزایی بر سازگاری اجتماعی –عاطفی دانش آموزان دبستانی دارد . اما گاهی نتیجه ها نقص می شود . مثل تحقیق دو رباطی) 1331( حاکی از آن بود که آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی اثری ندارد.

بیرشک ، مرادی) 1331( تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر سازگاری اجتماعی تاثیر گذاشتند اما در بررسی نقش متغیرهایی مثل جنسیت،  شغل پدر ومادر ، تحصیلات پدر تاثیری بر سازگاری اجتماعی ندارد .ولی متغیر تحصیلات مادر اثر گذار بود.

در مجموع می توان پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش پیش دبستانی را در جدول ذیل خلاصه نمود.

جدول 1. نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه ی آموزش پیش دبستانی

نتیجه نام پژوهشگر و سال پژوهش
حرکت و موسیقی مناسب تحول باعث پریدن و تعادل حرکتی بهتر می شود زاچوپولو)1114(
مداخله ی مبتنی بر حرکت موجب بهبود مهارت های جنبشی –حرکتی وکنترل شی می شود گوپاکلا)1115(
اضافه کردن تجهیزات قابل حمل بازی باعث کاهش رفتار نشستن کودکان 5-3ساله ، افرایش سرعت فعالیت های فیریکی سبک متوسط و شدید آنان می شود هانون و براون)1113(
برنامه ی منتخب 3 هفته یی حرکات موزون باعث پیشرفت زمان عکس العمل ساده ی پسران و دختران پیش دبستانی گردید شاکر)1333(
میزان تحول ذهنی در کودکانی که بازی های آموزشی را انجام داده اند ، بیش تر از کودکانی است که این گونه فعالیت ها و بازی ها را نداشتند.         سنه،    سلمان    و     آقازاده

)1331(

سه نوع برنامه ی پیش دبستانی مرکز-محور، عمومی آزاد و آزاد- حمایت شده

، آمادگی قابل ملاحظه یی را در بیش تر حوزه های تحولی ایجاد می کند و برنامه ی عمومی آزاد نتیجه های بهتری در حوزه هی تحول شناختی و زبانی دارد.

وینسلروهمکاران )1113(
کو دکانی که در برنامه ی آمادگی برای مدرسه شرکت کرده اند ، نسبت به گروهی که شرکت نکرده اند ، عملکرد بهتری دارند. نونویاما         –تارومی وبردنبرگ)1112(
کودکان 6-4 ساله ی پیش دبستانی گروه اقلیت ) که خانواده های آنان درآمد کمی داشتند( در اثر آموزش پیش دبستانی در مهارت های شناختی کلی و مهارت های شناختی –کلامی افزایش نشان دادند. توی چل ولسمن)1111(
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای آموزش پیش دبستانی ، از گروه فاقد

آموزش پیش دبستانی بالاتر بود. اثر برنامه های دوره ی پیش دبستانی برای فرزندان متعلق به خانواده های بی سواد بیش تر است.

مولایی)1334(
کودکانی که در مرکز پیش دبستانی نگهداری می شدند، نسبت به کودکانی که در این مراکز نبودند، مهارت های اجتماعی بهتری داشتند. پروا)1115(
آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی اثری ندارد. نفدی دورباطی )1331(
بین شرکت در برنامه ی مراکز والد-کودک در دوره ی پیش دبستانی و توانایی

های شناختی ، حمایتی خانوادگی ، سازگاری اجتماعی ، توانایی های انگیزشی و حمایت از سوی مدرسه ارتباط وجود دارد

او)1115(
دانش آموزانی که آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند، نسبت به کودکان فاقدآموزش پیش دبستانی ، سازگاری اجتماعی بهتری دارند. بیرشک و مرادی)1331(

 

آزمون آمادگی متروپالتین برای ارزیابی تکامل مهارتها و توانایی ها و سنجش میزان آمادگی دانش آموزانی است که برای اولین بار به مدرسه می روند. این آزمون برای نوآموزانی است که در انتهای دوران پیش دبستانی و ابتدای ورود به دبستان قرار دارند تدوین شده است و زمینه ای سریع راحت و قابل اطمینان برای طبقه بندی اولیه دانش آموزان فراهم می آورد که با استفاده از آن معلمان می توانند تعلیمات خود را به شکل موثرتری در اختیار نوآموزان قرار دهند.

آزمون متروپالتین به منظور سنجش کارایی برنامه های مهدکودک تدوین نشده است اما کاملاً منطقی است که یک مهد کودک خوب می تواند در پرورش برخی از توانایی های که در این آزمون ازآنها صبحت می شود سهم بسزایی داشته باشد.

آزمون آمادگی متروپالتین دارای شش خرده آزمون است که در زیر به آنها اشاره شده است.

خرده آزمون معنای کلمات خرده آزمون دریافت شنیداری خرده آزمون جور کردن خرده آزمون الفبا

خرده آزمون اعداد و ارقام خرده آزمون کپی کردن یافته ها

آزمون آمادگی متروپالتین در مهدکودک تخصصی قرآن تسنیم / مهدکودک گلها / مهد کودک قاصدک در سال تحصیلی 36-1331در پایه پیش دبستانی دو بر روی 35 نوآموز اجرا شد و نتایج آن به شرح ذیل است:

1- معنای کلمات: مهد کودک گلها بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است.

معنای شناسی یعنی توانایی دریافت معنی از کلمه ها جمله ها و سایر موجودیتهای زبانی . در مقایسه با سایر اجزای تشکیل دهنده ی زبان توجهی که به معنا شناسی شده به میزان قابل ملاحظه ای کمتر بوده است.

قانع کننده ترین دلیلی که برای عدم توجه به تحقیق در این زمینه وجود دارد نبود چارچوبی مشخص برای تحلیلی معنایی است چون که معنی مهمترین عامل زبان است.

معناشناسی در واقع به عناصر زبانی و این که زبان چگونه مورد استفاده قرار می گیرد می پردازد.

مادامی که کودک ماهیت برخی اجسام و رویدادهای محیطش را دست کم به شکل ناقص نفهمیده است . مرجعی برای نظام معنایی ندارد و از این رو قادر به یادگیری زبان نیست.

1- دریافت شنیداری : مهد کودک گلها بالاترین درصد را دارا می باشد.

زبان دریافت شنیداری عبارت است از توانایی درک زبان شفاهی.

کودکان مبتلا به این مشکل معمولاً آنچه را که گفته می شود می شنوند اما توانایی درک آن را ندارند.

مشکلات زبان دریافتی به نام های ناشنوایی کلمه ، زبان پریشی دریافتی ، زبان پریشی حسی و عدم ادارک شنیداری کلام نیز خوانده می شود.

کودک مبتلا به مشکلات ادارک شنیداری احتمالاً از توانایی شنوایی کامل برخوردار است اما از تحلیل آنچه به درستی شنیده است نتواند میان آنچه که شنیده است با صدای مربوط به آن پیوند برقرار کند . از ترکیب صداهای مجزا و ساختن کلمه عاجز باشد یا آنکه نتواند تفاوت میان صداها را تمیز دهد.

سایر کودکان مبتلا به مشکل ادراکی –شنیداری ممکن است معنی آنچه را که شنیده اند درک نکنند یا آنکه احتمالاً دچار کاستی های کوتاه مدت و بلند مدت حافظه شنیداری باشد.

 • جور کردن: مهد کودک تخصصی قرآن تسنیم بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است.

این آزمون به ادراک دیداری کودک بستگی دارد.

 • ادراک دیداری : عبارت است از فرآیند دریافت پدیده ها با بهره گیری از چشم.

این مهارت به توانایی تمرکز بر اشکال به خصوص و تفکیک محرک های نامربوط موجود در زمینه مربوط می باشد . کودک مبتلا به مشکلات تشخیص شکل در زمینه اغلب بی توجه و سرگردان است زیرا حواس وی پیوسته متوجه محرک های نامربوط است.

ارتباط های فضایی به توانایی درک وضعیت اجسام در فضا می پردازد. کودکان خردسال تر مبتلا به این مشکل اغلب قادر نیستند دانه های مشابه تسبیح را دوباره در کنار هم بچینند و یا نوعی بازی که اجسام پایه داری می چینند و الگوی مخصوصی درست می کنند به بازی بپردازند. کودکانی که دچار کاستی های دیداری – حرکتی هستند معمولا در بستن دکمه و بند کفش یا بریدن چیزها مشکل دارند. در مراحل بعد این کودکان در مدرسه هنگام نوشتن با مشکل روبه رو می شوند . یکی از دشوارترین کارهایی که کودکان با آن روبه رویند . رونویسی از تخته سیاه است.

 • الفبا : مهد کودک تخصصی قرآن تسنیم بالاترین درصد را از آن خودکرده است .

زبان نوشتار یکی از مهمترین از اشکال زبان به حساب می آید . در سلسله مراتب توانایی های زبان ، زبان نوشتار بعد از سایر اشکال زبان فرا گرفته می شود  برای مثال کودکانی که در خواندن با مشکلات گوناگون روبرو هستند بی تردید مشکلات هجی کردن دارند . چند عامل دیگر با اختلال های زبان نوشتاری در ارتباط است که از آن جمله می توان ناراحتی های زبان گفتاری مشکلات ترکیب شنیداری مسائل تمیز دیداری ، کاستی های تحلیل کلمه ، مسائل تلفظ زبان و عوامل گوناگون آموزشی را نام برد. در مورد برخی کودکان مبتلا به این گونه اختلال ها می توان برای به خاطر آوردن الگوهای هجی کردن از تمرین های تقویت حافظه سود جست.

اعداد و ارقام : مهد کودک تسنیم بالاترین درصد را کسب کرده است.

مشکلات یادگیری حساب در مقایسه با سایر ناتوانایی های یادگیری به طور کامل مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است.

باید اظهار نمود که کار پیاژه پیرامون فرایندهای فکری کودکان کمکی بود تا دست کم زمینه برای تحقیق های پیرامون چگونگی فراگیری حس ها در کودکان آماده شود . بسیاری از زمینه ها زیر برای کودکان مبتلا به این مشکلات دشواری می آفریند از جمله تشخیص شکل ، مسئله نسخه برداری یا رونویسی از اشکال یا اعداد گوناگون یا تشخیص اندازه مجموعه ها واعداد تناظر یک به یک ، شمردن پیوستگی شنیداری- دیداری ،ارزش مکانی ، مهارت های محاسباتی ، گفتن زمان و غیره.

کودکان مبتلا به مشکل حساب اغلب دچار مسائل متفاوتی هستند . این مسائل به طور یکنواخت بر یکدیگر هم پوشی دارند و بادرجات متفاوتی جلوه گر می شوند.

6-کپی کردن : مهد کودک قاصدک بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است . بسیاری از کودکان نمی توانند از مهارتهای نوشتن با دست بهره بگیرند زیرا چندین مهارت پیش از نوشتن را فرا نگرفته اند . درک رابطه ها ی بدن مانند بالا و پایین رو و زیر از جمله مهارتهای پیش از نوشتن است . باز شناسی و مدل برداری از اندازه ها و شکل های گوناگون درست گرفتن مداد وضعیت کاغذ و طرز قرار گرفتن بدن از دیگر مهارتهای پیش از نوشتن است . در بسیاری از کودکان هماهنگی حرکتی ظریف برای درست نوشتن به حد کافی رشد نکرده است . ناتوانی نسخه برداری از شکل های هندسی واحد کاستی دیگر پیش از نوشتن است . یکی از کاستی هایی که اغلب هنگام نسخه برداری از اجسام  در این کودکان مشاهده می شود تمایل به ترسیم گوشه هایی در گوشه دایراه مربع یا مثلث است . سایر کودکان در هنگام مدل برداری به غلط بخشی را حذف یا بخشی به آن می افزایند . امکان دارد برخی از شکل ها بیش ازحد کوچک یا بیش ازحد بزرگ نسخه برداری شود . هم چنین ممکن است برخی رفتارهای غیر عادی ) مثلا کشیدن خطوط از راست به چپ(در برخی از کودکان مشاهده شود . تمام این رفتارها نشانه های اولیه آن است که امکان دارد کودک در برخورد با حروف و کلمه ها مشکلات نوشتاری داشته باشد.

نمره کلی آزمون : بالاترین درصد را مهدکودک تسنیم دارا می باشد.

به علت آموزش تخصصی قرآن که در هشت جلد کتاب قرآن برای کودکان که به روش استاد محسنی که قرآن را به صورت مفاهیم ، شعر و قصه ، رنگ آمیزی به نوآموزان آموخته شده است.

بسیاری از مشکلات یادگیری قبل از ورود به دبستان قابل پیشگیری است  و می توان با صرف زمانی اندک علل مشکل را شناسایی و درمان کرد .

مربیان مهدهای کودک و کلاس های آمادگی در صورتی که تعلیمات لازم را دیده و زیر نظر فرد مجربی کارعملی انجام داده باشند می توانند به آسانی و در سطحی ملی این گره را بگشایند . البته اگر این مربیان از اطلاعات کافی ومهارت های لازم برخوردار نباشند ممکن است بسیاری از اختلالات را در کودک تثبیت کنند.

در سال های اخیر وزارت آموزش و پرورش کودکان را برای تشخیص میزان آمادگی ورود به دبستان مورد آزمون و ارزیابی قرار می دهد اما اختلالات یادگیری در این آزمون مورد عنایت قرار نگرفته و لذا فاقد هرگونه فعالیت درمانی است.

دشواری های یادگیری است که به صورت های گوناگون مانند مشکلات اساسی در گوش دادن،  صحبت کردن ، خواندن و نوشتن ، استدلال کردن یا توانایی درک ریاضیات متجلی می شود. بخاطر همین عدم آگاهی صحیح دقیق و درست والدین و مربیان در اکثر مواقع به سرزش و تحقیر دانش آموز منجر شده و حس ناخوشایند خود ضعیف پنداری و کاهش عزت نفس را در روح پاکشان به وجود می آورد و حتی می تواند این پندار را تثبیت کند .

بدین ترتیب سلامت چنین کودکانی به مخاطره می افتد و چه بسا موجب بروز ناهنجاری های رفتاری و پرخاشگری در کودک شود.

پیشگیری به مواقع از اختلال در یادگیری موجب دستیابی به دو هدف مهم زیر می شود:

1- کودک هنگام ورود به دبستان از نظر یادگیری مشکل خاصی نخواهد داشت.

1- حصوص این توانایی موجب تقویت اعتماد به نفس در کودکان شده و آنان افرادی خلاق ، فعال و اجتماعی بار خواهد آمد.

سال های اولیه دوران کودکی از نظر تعداد زیادی از متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان دوره ای اساسی برای رشد عقلی و اجتماعی همه کودکان و بخصوص کودکان عقب مانده ذهنی به حساب می آید. موقعی که عقب ماندگی در سطح خفیف باشد متخصصان ترجیح می دهند که در تشخیص خود روشی محافظه کارانه ای پیش گیرند و مثلا به جای دادن عنوان عقب مانده به کودکان از آنها به عنوان کسانی یاد می کنند که احتمالا هنگام ورود به دبستان در معرض خطر عقب ماندگی قرار خواهند گرفت . لذا توصیه اکیداً به والدین محترم می شود که نوآموزان خویش را به مهد کودک بسپارند تا در آنجا با مفاهیم اولیه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش آشنا شوند زیرا چه بسا کودکانی هستند که دارای ذهنی خلاق و فعال می باشند ولی به علت عدم شناسایی و عدم آمادگی هنگام ورود به دبستان دچار بحران روحی شده و از پیشرفت تحصیلی باز خواهند ماند پس بر ما والدین واجب است که از این فرشتگان معصوم که لوح ضمیرآنها صاف و صیقلی و پاک می باشد به نحو احسن مراقبت و آنها را با رموز تعلیم و تربیت آشنا سازیم و با سپردن آنها به مهد کودک های مجرب باعث شکوفایی غنچه استعدادشان گردیم.

اهداف                                                 کلی                                           :

هدف آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان پرورش و رشد همه جانبه کودک است ؛ بنابر این برنامه های دوره پیش از دبستان باید شامل فعالیتها

و         تجربه         هایی        باشد            که             به           رشد          کودک          در         موارد            زیر         بیانجامد         :

رشد جسمی و حرکتی . رشد عاطفی و اجتماعی . رشد زبان و گفتار . رشد شناختی . رشد خلاقیت . رشد زمینه های دینی و اخلاقی .

  دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

تحقیقات روانشناسی کودک نشان داده است که اگر بخواهیم افرادی سالم به بار بیاوریم باید احتیاجات و نیازهای عمده کودک را تامین کنیم . پرسشهای بسیاری درباره آموزش و یادگیری کودکان در خلال برنامه های دوره پیش از دبستان مطرح است از جمله : کودکان در دوره پیش از دبستان چه چیزهایی یاد می گیرند ؟ چگونه با کودکان دوره پیش از دبستان باید ارتباط برقرار کرد ؟ روش کار با کودکان در این دوره چیست ؟ کودکان در این دوره علاوه بر بازی چه نیازهای دیگری دارند که باید به آنها توجه کرد ؟

مراکز پیش دبستانی با آموزش مهارتها و مفاهیم اساسی سعی در رشد شناختی کودکان دارند .

 

1-خرده آزمون :  معنای کلمات

 

 

2- خرده آزمون : دریافت شنیداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-خرده آزمون : اعداد و ارقام

 

 

 

4– خرده آزمون : جور کردن

 

 

 

 

 

5- خرده آزمون : حروف الفبا

 

 

6- خرده آزمون : کپی کردن

 

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

باید دانست که کودک به طور دائم در حال تاثیرپذیری از محیط و تاثیر گذاری بر آن و آموختن است بنابراین هر چه محیط غنی تر در روابط بین افراد آن صمیمی تر باشد ، برداشت کودک از محیط بیشتر است . رعایت این اصول برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت بعنی معلمان و مربیان می توانند نتایج مهمی در برداشته باشد . لذا برای آموزش و پژوهش واقعی ، به وجود آوردن یک محیط فعال و دارای تجربه غنی و متعال و قرار دادن زندگی کودکان در آن از اهمیت خاصی برخوردار است و باید سرلوحه تمام کارها قرار گیرد.

لذا هدف و برنامه های در هر محیط آموزشی باید منطبق با نیازهای کودک باشد و مواد آموزش و فعالیت های خود را از محیط بلافصل خود بگیرد و گسترش دهد.

با توجه به وجود نظریه های مختلف و متناقص د رارتباط با تاثیرآموزش های دوره پیش دبستانی ، بر مهارت های مختلف کودکان ، انجام پژوهش هایی برای بررسی تاثیر ونقش آموزش پیش دبستانی بر مهارت های متفاوت کودکان امری ضروری و بنیادی است.

از طرفی دیگر با توجه به جوان بودن جمعیت کشور ایران و اثرهای نافذ دوره ی پیش دبستانی بر تحول بعدی ، انجام پژوهش های مناسب در این حیطه ، برای سنجیدن اثرها و نیز بهبود محتوا و فرآیند آموزش ها ، مفید ولازم به نظر می رسد.

در مجموع آزمون سنجش آمادگی تحصیلی ، توانایی کودک را برای سازگاری با الزامات سیستم آموزشی کودک و مدرسه و نیز فراگیری محتوای برنامه های آموزش را مورد سنجش و توجه قرار می دهد. روش های مختلفی برای انجام آزمون های سنجش آمادگی تحصیلی معرفی شده است . عوامل مورد سنجش متفاوت می باشند و مواردی چون تحلیل کلمات ، درک لغات ، زبان ، شنیدن ، درک مفاهیم ریاضی ، شناخت شکل ها و رنگ ها درک فضایی و برخی موارد مشابه دیگر مورد سنجش قرار می گیرند.

. لذا توصیه اکیداً به والدین محترم می شود که نوآموزان خویش را به مهد کودک بسپارند تا در آنجا با مفاهیم اولیه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش آشنا شوند زیرا چه بسا کودکانی هستند که دارای ذهنی خلاق و فعال می باشند ولی به علت عدم شناسایی و عدم آمادگی هنگام ورود به دبستان دچار بحران روحی شده و از پیشرفت تحصیلی باز خواهند ماند پس بر ما والدین واجب است که از این فرشتگان معصوم که لوح ضمیرآنها صاف و صیقلی و پاک می باشد به نحو احسن مراقبت و آنها را با رموز تعلیم و تربیت آشنا سازیم و با سپردن آنها به مهد کودک های مجرب باعث شکوفایی غنچه استعدادشان گردیم.

فهرست منابع

 1. 1. ضیاالدینی ، ح و همکاران) 1331( ، بررسی نتایج طرح کشوری سنجش آمادگی تحصیلی کودکان ایرانی در بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی 31-36
 2. 1. مفیدی ، ف). 1315( ضرورت توجه به آمادگی های جسمی و حرکتی کودکان در دوره پیش دبستانی ، مجله پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت ، شماره های 5 و 6 ص 34-14
 3. حجازی ، ا ، سیف ، س). 1313( ، تاثیرآموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ، مجموعه مقالات کنگره علمی کودکان پیش دبستانی. 13 و 14 آبان ماه 1313 . دفتر امور کودکان و نوجوانان یونیسف.
 4. سوم ، ا، سلمان ، زن، آقا زاده ، م). 1331(. تاثیر فعالیت های بدنی و بارنی بر رشد توانایی های ذهنی پسران پیش دبستانی . فصلنامه ی نوآوری های آموزش ، شماره 16 : ص 116-31.
 5. مولایی ، تاجوه ، م). 1331( .شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های پیش دبستانی از طریق بررسی تاثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی اول تا سوم ابتدایی شهرستان و رامین در سال تحصیلی 31-31، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.
 6. دو رباطی ، ف). 1331(. بررسی رابطه ی اشتغال مادر و سازگاری اجتماعی کودکان ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 7. 1. بیرشک ، ب، مرادی ف ش).1333(. بررسی رابطه و آموزش پیش دبستانی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی – تهران در سال تحصیلی 31-31 . طرح پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

Lefrancios , G.R.(1996).The lifespan (5ed) Belmont: wedsworth publishing company.

Winsler, A,Tran,H.Hartman,S.C,Madigan,A.L,Manfra ,L.R.Bleiker ,C.(2008).School readiness qains made by etnically diverse children in poverty

attending center-based cgildcare and public school pre-kinderqarten programs .

Early childhood Research quarterly , 23(3).314-.923

NanO Yama –Tarumi,Y.& Berdenberg,K.(2009).Impact of school rediness program intenvention on children ,s learning in cambodid. International

jourmal of Educational D evelop ment.29.39-.59

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مرگ و تولد دوباره