دانلود پایان نامه

بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر  هوش هیجانی و روابط بین فردی در بیماران کرونر

قلبی بین سنین 02 تا 02 سال

                        عباس قربان پور1، مریم بیابانیان

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر  هوش هیجانی در بیماران کرونر قلبی بین سنین 02 تا 02 سال بود ،که از نوع تحقیقات تجربی بود . جامعه آماری  را  بیماران مبتلا به کرونر قلبی در  شهر نیشابور تشکیل دادند و حجم نمونه  02 نفر مشخص شد که به دو گروه 02 نفری آزمایش و گواه تقسیم گردیدند. معیار تشخیص بیماری کرونر قلبی تشخیص در پروندهی پزشکی بیمار بود،گروه آزمایش طی 10جلسه یک ساعت ونیم، در کنار مراقبتهای پزشکی تحت مداخله واقعتدرمانی گروهی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هوش هیجانی بود

نتیجهگیری: واقعیت درمانی گروهی برافزایش هوش هیجانی در بیماران کرونر قلبی موثر است.

واژگان کلیدی: واقعیت درمان گروهی، هوش هیجانی، روابط بین فردی،  بیماران کرونر قلبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تربت جام

  مقدمه:

امروزه، بیماریهای عروق کرونری قلب)CHD(1  یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر در جهان محسوب میگردد. به طوری که حدود 02 درصد مرگ و میرهای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید )برانوالد ،0222(. طی دو دهه گذشته علاقهمندی به ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن افزایش چشمگیری یافته و بهبود عملکرد زندگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن به صورت یک هدف در آمده است )کولینز3،0220(. با توجه به افزایش شیوع بیماریهای قلبی و اهمیتی که تاثیر این بیماری بر روی تمام ابعاد زندگی افراد مبتلا دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر روابط بینفردی و هوشهیجانی در بیماران کرونر قلبی انجام  شد. با توجه به اینکه تعامل بین تن و روان از زمانهای بسیار دور مورد توجه بوده است و همچنین همراهی بیماریهای قلبی-عروقی با اختلالات روانی وجود داشته است توجه به این مسئله مهم می باشد )ایلیچ و آپوستولوویچ،0222(.

بوهوس و کولهاس2 )1993(فشار روانشناختی را یک عامل خطر ناک مستقل شناخته شده برای بیماری کرونر قلبی معرفی میکنند.

فشارروانی با تاثیری که روی دستگاههای فیزیولوژیک بدن میگذرد، برای بیماری های قلبی عروقی خطرناک محسوب شده است )گیردانو، لیل، برون ویاروش،0223 (. بالا بودن فشار روانی در روند بهبود بیماری قلبی اختلال ایجاد میکند )دیماتئو،1331(. از این رو است که در پژوهش حاضر  دنبال یافتن رویکرد روانشناختی مناسب جهت کاهش خطرها و آلام روانی و جسمانی ناشی از فشار روانی در بیماران کرونر قلبی هستیم زیرا پژوهشهای بسیاری از نقش کمک کننده مداخلات روانشناختی بر بهبود وضعیت فشار روانی وکاهش تشدید بیماری های قلبی عروقی حکایت میکنند. به عنوان مثال، گاب3و همکارانش)0223(  در پژوهش خود نشان دادند با گروه درمانی کوتاه مدت شناختی رفتاری به منظور کنترل فشار روانی، میتوان تاثیرات زیانبار تحریک عصبی درون ریز ناشی از فشارهای روانشناختی را جلوگیری کرد. نتایج پژوهشهای متعددی از موفقیتهای درمان  روانشناختی در کاهش فشار روانی و مشکلات روانی –اجتماعی بیماران کرونر قلبی حمایت میکنند. یکی از مفاهیمی که در چند دهه اخیر توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است بررسی تاثیر شیوههای روان درمانی در کنترل بیماری های جسمی است. از جمله این شیوهها واقعیت درمانی 1 است.  واقعیت درمانی نیز نوعی درمان عملی است که کاربرد آن برای همه افرادی که دچار مشکل هستند، امکان پذیر است. در این درمان اعتقاد بر این است که فرد نیازمند به روان درمانی  از یک نابسندگی یابیلیاقتی رنج میبرد و قادر به برآوردن نیازهای  اساسی خود بر طبق یک برنامه ریزی واقعی نیست، متقابا اگر نیازهای فرد به طور موفقیت آمیزی برآورده شود، رفتارهای غیر عادی و آسیب زا از میان خواهند رفت. یکی از رویدادهایی که تاثیر منفی در زندگی فرد داشته و نیازمند سازگاری است، بیماریهای

                                                           

1Coronary heart disease

2Branold

3Collines

4Illic,S.& Aapostolovic,S.

5Bohus. B .& Koolhaas,J

6Girdano

7Gaab, J

8Reality therapy

قلبی عروقی میباشد که قاعدتا میتواند پیامدهای آسیب زایی را از خود بر جای گذارد )کیلو و ویلیام سون1،1913 ؛به نقل از سارافینو ،1990(. در واقع زمانی که بیماران قلبی عروقی بتوانند دست از انکار واقعیت دنیای هستی خود برداشته درمان موفقیت آمیزی صورت خواهد گرفت و بیماران نائل به کسب هویت موفق میشوند)سنو بونیتا02233(. بیشتر مطالعات انجام شده در ایران نشان گر تغییر شیوه زندگی به عنوان مهمترین عامل افزایش و شیوع این بیماریها بوده است )صفر زادگان و همکاران،1999(. تحقیقات متعددی نشان داده اند که علاوه بر متغیرهای جسمانی ،متغیرهای روانشناختی نیز در برور بیماری قلبی  وکیفیت زندگی بیماران قلبی نقش دارند. بیشترین تمرکز مطالعات گذشته بر فشار روانی بوده است چرا که بیماری قلبی را یک اختلال وابسته به فشار روانی در نظر می گیرند در همین راستا اغلب مطالعات در بررسی عوامل زمینه ساز بیماری قلبی  به متغیر های مرتبط با هیجان و کنترل هیجانی،  تیپ شخصیتی،  فشار روانی،  راهبردهای مقابله ای ، و کنترل هیجانات یا هوش هیجانی اشاره نموده اند. در پژو هش حاضر سعی بر آن شد تا اثر بخشی متغیر های هوش هیجانی،  و روابط بین فردی را با توجه به مداخله واقعیت درمانی بر بیماران قلبی بررسی کنیم. مداخله ای گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی و نظریه ی انتخاب : این نوع مداخله ناظر بر شکلی از نشستهای گروهی است که به وسیله ی درمانگر هدایت میشود و در برگیرندهی هشت اصل راهنمای گلاسر در مشاوره ی گروهی میباشد .در خلال فرایند واقعیت درمانی مبتنی بر گروه ، درمانگر تلاش میکند تا فرایند WEDP )خواسته ها، عمل و جهت، ارزیابی و طرح ریزی( را از طریق چهار مرحله پیاده کرده و به ارضای نیاز های روان شناختی پنج گانه کمک کند )اقتباس از کری ،1992، به نقل از وبولدینگ  و بریکل ، 1999(. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور در زمینه پژوهش حاضر، شامل مداخلات روان شناختی گروهی برای تقویت شیوههای مقابله بیماران قلبی که توسط بویل و همکاران) 0220(، انجام شدمشخص گردید که خطر ابتلا به بیماری کرونری قلب با علائم اضطراب رابطه دارد )بنقل از نابی و همکاران، 0212(. کارل و همکاران) 0229( نیز با مقایسه اطلاعات رفتاری ، کیفیت زندگی و عوامل خطر مهم در بیماران مبتلا به CHD    قبل و بعد از برنامه بازتوانی و تمرینات ورزشی نشان دادند که اضطراب عامل خطر اصلی CHD به ویژه در بیماران جوان می باشد و بر همین اساس آنها نشان دادند که بازتوانی قلبی و برنامه آموزشی مربوط به کاهش اضطراب در این  افراد مفید می باشد )بنقل از لاوی و میلانی، 0220(   . پهلویان و همکاران) 0229( ، خوسفی و همکاران) 0223(،بیاضی و رستگاری) 0222( و بخشی پور )1991( در بررسی های خود یافتند که خشنونت ،تیپ شخصیتی ،وقایع استرس زا ، راهبردهای مقابله ای و هوش هیجانی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران قلبی و عروقی می باشند و همچنین کیفیت زندگی بیماران قلبی را با وخامت بیشتری روبرو می سازند.

پژوهش ها نشان می دهند با بکارگیری و آموزش روش های سالم کنترل و رویارویی با فشار روانی و هیجانات منفی و همچنین روابط بین فردی مطلوب از بسیار اثرات زیانبار جسمانی و روانشناختی ، می توان در امان بود. نتایج نشان داد که مداخله های عقلانی – هیجانی – رفتاری و واقعیت درمانی ، هر دو در افزایش سلامت عمومی کار امد هستند و از این لحاظ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در پژوهش حاضر پژوهشگر در صدد پاسخگویی به سوال علمی زیر است.

سوال  تحقیق

                                                            

1Kilo & Willamson

2Sen

3Botnia

 1. 4. Karl

1-آیا واقعیت درمانی گروهی بر افزایش هوش هیجانی بیماران کرونر قلبی موثر است؟

روش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات تجربی است که در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد استفاده شد و بیماران درگروه آزمون در کنار دریافت مراقبت پزشکی به مدت دوازده جلسه 2/1 ساعته هر هفته دو جلسه تحت مداخله واقعیت درمانی گروهی برای بیماران کرونر قلب قرار گرفتند، اما بیماران گروه شاهد در این مدت تنها مداخله  پزشکی را دریافت نمودند ساختار کلی جلسات به سه بخش اصلی ذیل تقسیم می گردد:1 -جلسه اول :اجرای پیش آزمون و آشنایی بسیار مختصر با روش درمانی.0-جلسات دوم لغایت یازدهم:اجرای برنامه درمانی.3-جلسه دوازدهم: اجرای پس آزمون

پس از انجام امور مقدماتی که در جلسه اول صورت می پذیرد، بخش دوم عملیات اجرایی تحقیق شامل 12 جلسه درمانی به مرحله اجرا در می آید.این بخش نیز می تواند به زیر بخش هایی تقسیم گردد که ذیلا سعی می شود مراحل آن را به اختصار تشریح گرد.

جلسه اول: 1.  اجرای پیش آزمون  0. برقراری ارتباط درمانی3.   بیان شرایط و ضوابط گروه و اخذ تعهد اعضا0. آشنا کردن بیمار با بیماری خود،واقعیت درمانی و فرایند درمان 2.کاهش فاجعه بار بودن بیماری 0. مشخص کردن مشکلات بیمار.  سوال: ما چگونه با دیگران تفاوت داریم و از چه نظرهایی به هم شباهت داریم؟)تکلیف( معرفی پنج نیاز اصلی و شرح تبیین آنها.

جلسه دوم و سوم :1. آشنایی بیشتر با مدل واقعیت درمانی 0. بررسی شباهت و تفاوت انسان ها با توجه به نیاز ها 3. بیان چهار مولفه اصلی تئوری انتخاب و آموزش و فهماندن رفتار کلی و انتخاب رفتار خود،ارزیابی توانایی کنترل خویشتن و تقویت جنبه های مثبت خود

جلسه چهارم و پنجم: 1. توصیف و .تبیین جهان کیفی1 و جهان عینی 0. بررسی واقع بینانه بیماری CHD  3. مشکلات به وجود آمده از بیماری CHD 0. بررسی تاثیر هیجانات در زندگی روز مره و دست یابی به نیازها 2 .بررسی آسیب پذیری افراد از روابط بین فردی معیوب

جلسه ششم و هفتم: 1. توصیف و تبیین پنج اصل تبیین رفتار 0. تاثیر بیماریCHD بر زندگی 3.پذیرش بیماریCHD و محدودیت ها بر اساس واقعیت 0.چگونگی مواجه شدن با ناکامی ها 2. کار گروهی نقش آفرینی در مواجهه با موقعیت هیجان انگیز.

جلسه هشتم: 1. توصیف و بررسی ده اصل اساسی تئوری انتخاب 0. بررسی مولفه های هوش هیجانی و راهبردهای افزایش آن.

جلسه نهم و دهم: 1. بررسی نحوه کار مغز در ایجاد رفتار )چرخه ایجاد رفتار( 0.آموزش مهارت روابط بین فردی 3.آرام سازی در هنگام بر انگیختگی هیجانی .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم کودک و همسر

جلسه یازدهم و دوازدهم: 1. برنامه ریزی برای خود  به منظور نیل به اهداف بدون آنکه باعث ناکامی دیگران در رسیدن به اهدافشان شویم 0.  طرح و برنامه ریزی باید SMSRTباشد.

                                                           

 

جامعه آماری: جامعه آماری تحقیق را بیمارانی که مبتلا به بیمارای کرونر قلبی  بودند که در سه ماهه اخیر )شهریور ،مهر و آبان سال 1390(    به  بیمارستان 00 بهمن شهرستان نیشابور و تعدادی مطب های خصوصی پزشکان متخصص قلب و عروق در شهرستان نیشابور مراجعه نمودند.

 

حجم نمونه و شیوه  نمونه گیری:

 از بین 33 نفر بیمار مبتلا به بیماری کرونر قلب که در سه ماهه اخیر)شهریور،مهر،آبان سال 1390( به بیمارستان 00 بهمن شهرستان نیشابور و یا تعدادی از مطب های خصوصی پزشکان متخصص قلب و عروق در شهرستان نیشابور مراجعه نمودند، تعداد 02 نفر که واجد ملاک های تحقیق بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند 02 نفر)10 زن و 1 مرد( در گروه آزمایش و 02 نفر) 11 زن و 9 مرد(در گروه شاهد به طور تصادفی جایگزین شدند.

ابزار  تحقیق: 

الف (هوش هیجانی شوت:  هوش هیجانی شوت توسط شوت و همکاران در سال 1991 وبراساس الگوی اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی)1992(ساختهشد.اینمقیاسشامل33جمله توصیفی میباشد.  

ب(پرسشنامهیاستاندارد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی

 

روش اجرا:

اجرای این پرسشنامه می تواند به صورت فردی،یا گروهی صورت گیرد، دستورالعمل اجرا در پرسشنامهای که به آزمودنی داده می شود آمده است. بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام و همراه با سایر شرایط لازم برای اجرای پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید اجرا شود. مشخصات فردی آزمودنی توسط خودآزمودنی دربالای پاسخنامه درج می شود.

پایایی و اعتبار: مطالعه این مقیاس در میان نوجوانان پایایی 10% برای هوش هیجانی کل و برای خرده مقیاسها بهترتیب: ارزیابی و ابراز هیجان ،30%تنظیم و مدیریت هیجان، 00%و بهره برداریاز هیجان 22%را نشان می دهد)سیاروچی و همکاران ،0222(.

یافته های پژوهش:

اطلاعات جمع آوری شده در این پژوهش به صورت میانگین، انحراف معیار و روش تحلیل کوواریانس مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

جدول 1 : فراوانی و درصد  بیماران به تفکیک گروه ها در پیش آزمون

 درصد  فراوانی  گروه ها
22 02  آزمایش
22 02  کنترل
122 02  کل

 

 

 

 

جدول 0 : فراوانی و درصد  بیماران به تفکیک گروه ها در پس آزمون

 درصد  فراوانی  گروه ها
03/0 11  آزمایش
20/1 02  کنترل
122 31  کل

 

با توجه به جدول 3، میانگین هوش هیجانی در پیش آزمون گروه آزمایش  20/11 و در گروه کنترل میانگین هوش هیجانی 01/13 می باشد

جدول 3: میانگین و

انحراف  معیار  میانگین  تعداد  خرده مقیاس ها  گروه  آزمون
3/03 31/20 02  هوش هیجانی گروه  آزمایش  پیش آزمون
0/0 11/10 02  روابط بین فردی
0/90 13/01 02  هوش هیجانی  گروه

کنترل

0/9 02/01 02  روابط بین فردی

انحراف معیار هوش هیجانی در دو گروه کنترل و آزمایش درپیش   دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به جدول 0، میانگین هوش هیجانی درپس آزمون گروه آزمایش 10/ 100ودرگروه کنترل میانگین هوش هیجانی 3/123می باشد.

جدول4: میانگین وانحراف معیارهوش هیجانی در دوگروه کنترل وآزمایش درپس آزمون

 انحراف معیار  میانگین  تعداد  خرده مقیاس ها  گروه  آزمون
12/09 100/10 11  هوش هیجانی گروه  آزمایش  پس آزمون
2/23 09/0 11  روابط بین فردی
1/0 123/3 02  هوش هیجانی  گروه

کنترل

3/1 02/20 02  روابط بین فردی

 

فرضیه : واقیت درمانی گروهی بر افزایش هوش هیجانی بیماران کرونر قلبی موثر است.

با توجه به جدول 0، مقدار p بزرگتر از 22/2 می باشد) 22/2 <p ( و این بدان معنی است که هر دو متغییر دارای توزیع نرمال می باشند.

جدول 0.نتایج آزمون کالماکراف – اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیر

 متغیر ها                                        شاخص                                            p    Z

2/331     2/900  پیش آزمون  هوش هیجانی

روابط      بین  فردی

2/399     2/192  پس آزمون
2/200     2/399  پیش آزمون
2/121     2/002  پس آزمون

 

با توجه به جدول 2، ،آزمون لونز معنادار نبوده است)مقدار P بیشتر از 22/2 می باشد(بنابر این همگنی واریانس ها تایید می شود.

جدول2، آزمون همگنی واریانس ها در پرسشنامه هوش هیجانی

 سطح معناداری  درجه آزادی  درجه آزادی 1  Fمقدار
2/131 30 1 1/59

 

با توجه به جدول0، میانگین تعدیل شده در پس آزمون در گروه کنترل و آزمایش دارای تفاوت معناداری است و بنابراین نتیجه بر این می باشد که اثربخشی مداخلات انجام شده بر افزایش هوش هیجانی از لحاظ آماری معنادار است و فرضیه پژوهشگر مورد تأیید قرار گرفته است.

جدول0: نتایج تحلیل کواریانس  اثربخشی مداخله واقعیت درمانی گروهی بر هوش هیجانی بیماران کرونر قلبی

 سطح معناداری F میانگین  مجذورات درجه

 آزادی

مجموع

 مجذورات

 منبع تغییرات
2/222 392/319 390/310 390/00  مدل تصحیح شده
2/222 320/212 322/339 1 322/339  پیش آزمون
2/222 03/002 03/2 1 03/2  گروه
…….. ……. 1/022 32 32/210  خطا
………… …………. ………… 31 00110  کل
……….. ………… ……….. 33 103/311  کل تصحیح شده

 

نتیجه گیری: پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی  مداخله واقعیت درمانی گروهی بر هوش هیجانی بیماران کرونر قلبی پراخت و نتایج نشان داد که مداخله واقعیت درمانی گروهی تاثیر معنی داری بر افزایش هوش هیجانی بیماران کرونر قلبی داشته است.این نتایج حاکی از این است که مداخله واقعیت درمانی گروهی کوتاه مدت  می تواند منجر به افزایش معنی دار هوش هیجانی در بیماران قلبی گردد.با توجه به اینکه هوش هیجانی پایین با افزایش خطر بروز کرونری ارتباط دارد افزایش هوش هیجانی ممکن است پیامد هایی مطلوبی برای پیش آگهی بیماران مبتلا به CHD داشته باشد.

برنامه واقعیت درمانی را می توان برای کاهش مشکلات روانشناختی و  همچنین بهبود و ارتقاء سطح روابط بین فردی بکار برد.همچنین افزایش جلسات مربوط به هوش هیجانی می تواند موثر باشد.مزیت مداخله حاضر نسبت به مداخله های طولانی مدت دیگر اینست که بیماران تحت یک مداخله کوتاه مدت قرار می گیرند و با توجه به این که این مداخله تا حد ممکن به زبان ساده طرح و اجرا شد برای بیماران قلبی با سطح سواد متوسط و متوسط کمتر قابل فهم است.با توجه به ساختار واقعیت درمانی گروهی این مداخله را به صورت کارگاهی نیز می توان اجرا نمود از این رو آن را می توان به سهولت در مراکز مراقبت سلامت عمومی بکار بست.

محدودیت ها: 

-کم بودن تعداد آزمودنی ها که منجر به کاهش اعتبار آزمون گشت.

 • پایین بودن نسبی سطح سواد بیماران می تواند در درک آ ن ها از مفاهیم واقعیت درمانی اثر گذاشته باشد.

پیشنهادها:

 • در پژوهش حاضر اثر بخشی مداخله واقعیت درمانی بر روی پیامد های پزشکی بیماران مانند : سطح کلسترول ،فشار خون ،قند خون و دیگر شاخص های فیزیولوژیک بررسی نشده است بدین جهت بررسی اثر بخشی آن بر روی پیامد های پزشکی بیماران کرونر قلبی می تواند مفید باشد.
 • به منظور رعایت نکات اخلاقی و حفظ عدالت میان دو گروه کنترل و آزمایش ،پیشنهاد می شود این مداخله برای گروه کنترل نیز اجرا شود.
 • منابع:
 • بشارت،محمد علی).1310(.برررسی تاثیر هوش عاطفی بر کیفیت روابط اجتماعی.فصل نامه،مطالعات روان شناختی 31،1-

.3:02

 • جوکار،بهران .صفری  ،هاجر) . 1310(.رابطه هوش عاطفی و شادی .اولین هماش دانشجویان روان شناسی ایران

،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

 • ریو ،جان مارشال). 1310(.انگیزش و هیجان .)ترجمه یحیی سید محمدی(. تهران:ویرایش

شفیع آبادی ، ع ؛ناصری ، غ) . 1310(. نظریه های مشاوره و روان درمانی . ) چاپ سیزدهم(  .تهران : مرکز نشر دانشگاهی.

 • کرتیس،آنتونی جیمز).1312(.روانشناسی سلامت.فتحی آشتیانی ،علی؛عظیمی آشتیانی،هادی.تهران:بعثت .
 • گلاسر ف ویلیام) .1991( . نظریه انتخاب روان شناسی نوین آزادی شخصی . ترجمه مهرداد فیروز بخت . تهران :

موسسه فرهنگی پارسا.

 • نوحی،عصمت؛عبدالکریمی؛مهدی؛رضائیان،محسن)1319(.کیفیت زندگی و رابطه آن با میزان استرس و روشهای مقابله با آن در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.1200-103-133.
 • Brownlod,T(2005). Identifying basic needs: the contextual need assessment.International journal of reality therapy ,24, 7-100.
 • Basharat MH. Pourrage P, Sadeghpour Tabaee A, POurnaghash tehrani S (2007) . hients with coronary heart disease. Tehran universityMed J.66(8) : 573-9.

 

 • Brackett , M . A, Warner , R. M & Bosco , J , (2005) .Emotional intelligence and relationship   guality amog couples, Personsl  Relationship ,12, 197-212.

 

 • Carney, R.M.; Freedland , K.E.Stein, P.K.SKala,J.A.Hoffman, P.& Jaffe,A.S. (2000). change in heart rate and heart rate variability during treatment For depression in patients with coronary

heart disease.PsychosomaticMedicine , 62(5), 639-.746

 

 • Constantine M. G & cainor , K .A , (2001).Emotional intelligence and campathy : thir relation to to multicultureal counseling knowledge and awareness, Professional School  Counseling ,  5,2,131-137.

 

-Glaser, William, (1984) .Station of the mind  : New direction for reality  Therapy. New york.

 

 • Gaab, J.Blatter.N.Menzi, T pabst, B, stoyer, S.& Ehlert, u .(2003).Randomized controlled evaluation of the effects of Cognitive – beharjournalStress – ———-management on cortisol

responses to acute stress in healthy subjeets Psychoneuroendocrinology (PNEC) ,28,767-779.

 

 • Goldstone, S.E., & Morgan, W.P.(1987).Exercise and mental health.Washington: Hemisphere

pub group.

 

 • Kaplan,H.I; Sadock, B.J.& eds.(1995). Comprehensive textbook of Psychiatry , 6 edn .Batimore : wiliams andwikins.1463-1672;1491-1501;1559-.0751
 • Lopes PN. (2003). Emotional intelligence, personality, and the perceived quality of social Personality and Individual Differenct. 35(3):641-658.

 

 • Palmerz , B, Donaldson , C& Stough , C (2002). Emotional intelligence and life satisfaction ,  Personality and Individual Differences , 33, 7, 1091-.0011

 

 • (2002).World healthb Statistics guarterly, Expert Committee on Rehabilitation of Patients with Cardiovascular ,46(2).

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید