دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط میان پایگاه هویت و متغیرهای جمعیت شناختی با رضایتمندی جنسی
در زوجهای 02-02 سال شهر مشهد

محمد فرشچی ، منیره کرمانی جهانگیر ، حسین باشی عبدل آبادی

چکیده:
مقدمه: کسب هویت تا اواسط دهه سوم زندگی نقش مهمی در دستیابی به روابط صمیمی و برقراری ارتباط و تشکیل خانواده دارد و از آنجاییکه رضایت جنسی در زوجها تاثیر بسزایی در رضایت زناشویی، کیفیت و پایداری و تعهد زناشویی دارد، لذا هدف از این پژوهش این است که رابطه میان پایگاه هویت و رضایتمندی جنسی را در زوجهای جوان تعیین نماید. روش:
جامعه آماری پژوهش زوجهای02 تا 02سال مشهد میباشند. روش نمونه گیری سهمیهای است که تعداد 002 نفر زن و مرد به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند، که به هر آزمودنی 0 پرسشنامه )2-EOM-EIS( و رضایت جنسی ارائه شد که تعداد 020 نفر به هر دو پرسشنامه پاسخ دادند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی میباشد که از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل برای مقایسه میانگینهای مستقل و روش رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس برای تحلیل دادهها استفاده شده است. یافتهها: با توجه به نتایج به دست آمده، بین رضایت جنسی و پایگاه هویت پراکنده )r= -0.36 p<0.01( و پایگاه هویت معلق )r= -0.41 p<0.01 ( یک رابطه همبستگی منفی معنادار و همچنین بین رضایت جنسی و پایگاه هویت کسب شده )r= 0.23 p<0.05( یک رابطه همبستگی مثبت معنادار یافت شد. رابطهای بین پایگاه هویت ضبط شده و رضایت جنسی بدست نیامد. همچنین بین رضایت جنسی و فاکتورهای سن و مدت ازدواج یک رابطه منفی معنادار و همچنین بین رضایت جنسی و تحصیلات و میزان درآمد یک رابطه مثبت معنادار مشاهده شد. همچنین با استفاده از روش رگرسیون گام به گام فاکتورهای پایگاه هویت معلق و پایگاه هویت کسب شده عوامل پیش بین برای رضایت جنسی با ضریب تعیین )R2=0.22( میباشند. نتیجهگیری: یافتهها نشان داد دستیابی به هویت موفق میتواند نقش مهمی در رضایت جنسی زوجین و ارتباط میان آنها داشته باشد.
کلمات کلیدی: رضایت جنسی، هویت کسب شده، هویت معلق، هویت ضبط شده، هویت پراکنده.

Studying the Relationship between Identity Status and
Demographic Variables with the Sexual Satisfaction of Couples
20-40 Years of Mashhad

Mohamad Farshchi, Monireh Kermani Jahangir, Hossein Bashi Abdolabadi

Abstract
Introduction: Accomplishing identity achievement by mid-thirties plays an important role in one’s building and maintaining intimate relationships and establishing a family. Since sexual satisfaction in couples has an undeniable impact on marital satisfaction, quality, stability and commitment of marital life, the aim of this study was to investigate the relationship between identity status and demographic variables with sexual satisfaction in young couples. Method: The population of this study was the 20- to 40-year-old couples in Mashhad, Iran. Sampling method was quota and a sample of 120 men and women were examined. Each subject filled out two questionnaires, (EOM-EIS-2) and sexual satisfaction inventory and 101 people responded to both questionnaires. The research method is descriptive correlational, in which Pearson’s correlation coefficient and independent t-test were used for the comparison of means, and stepwise regression method along with the analysis of variance were used for data analysis. Results: According to the results, there is a significant negative correlation between sexual satisfaction and diffusion identity (r = -0.36 p <0.01) and between sexual satisfaction and moratorium identity (r = -0.41 p <0.01). In addition, a significant positive correlation was found between sexual satisfaction and achieved identity (r = 0.23 p <0.05). Moreover, there was no relationship between foreclosure identity and sexual satisfaction. Also a significant negative correlation was found between sexual satisfaction and age and the length of marriage. Furthermore, a significant positive correlation between sexual satisfaction and education and income was observed. Also according to stepwise regression method, moratorium identity and achieved identity are predictive factors for sexual satisfaction with the coefficient of determination of R2 = 0.22. Conclusions: The findings indicated that successfully achieving identity can play an important role in sexual satisfaction and the relationship between couples.
Keywords: Sexual satisfaction, Achieved identity, Moratorium identity, Diffusion identity, Foreclosure identity.

مقدمه:
اریکسون)0691( هویت را بصورت ادراک از خود که در نتیجه انسجام بین تجربیات گذشته، حال و آینده میباشد، تعریف کرده است. اریکسون تعاریف متعددی را برای هویت ارایه کرد که از تفکر روانتحلیلی با تاکید بر رشد من سرچشمه میگیرد و بر مبنای این عقیده قرار داد که من یک شخصیت پیوسته را سازمان میدهد و یکسان بودن و پیوستگیای که توسط دیگران درک میشود را بدان میبخشد. وی میگوید اصطلاح هویت هم بر یکسانی درونی بادوام در خود)یکسان بودن خود( و هم بر شریک شدن بادوام در بعضی از انواع رفتار با دیگران دلالت دارد) اریکسون، 0699(.
نوجوانانی که در حال ساختن هویت خود میباشند، به دنبا پاسخ به پرسشهایی از قبیل: ” من کی هستم؟”، “ارزش من چیست؟” و “چه کاری میخواهم با زندگیم انجام دهم؟”، میباشند. آرنت)0226( بیان کرد:” هویت تفکر در مورد، چه کسی هستید، زندگیتان چگونه خواهد بود، به چه چیزهای اعتقاد دارید و زندگیتان چگونه با جهان اطراف هماهنگ است، میباشد”.
نوجوانانی که هنوز در جستجوی هویت خود میباشند، تغییراتی را از شخصیت و نگرشی به شخصیت و نگرش دیگری خواهند دید. بطور معمول، نوجوانانی که هویت خود را هنوز پیدا نکردهاند، براحتی توسط اطرافیان و همسالان خود تحت تاثیر قرار میگیرند. نوجوانانی که هویت خود را یافتهاند براحتی توسط اطرافیان و همسالان خود تحت تاثیر قرار نمیگیرند، به این دلیل که آنها میدانند چه کسی هستند و در زندگیشان چه میخواهند. این امر به این خاطر است که جوانان و نوجوانانی که به هویتشان دست پیدا کردهاند دارای سطح بالاتری اعتماد به نفس و عزت نفس، خودآگاهی و سطح بالاتری از شادی و احساس رضایت بیشتری از کیفیت زندگی میباشند)اورال، بوستیک و پولسن ،0229(.
از نظر مارسیا)0612(، هویت یک ساختار روانشناختی و فرایندی با یک درجه تغییر و علاوه بر آن کند میباشد. هویت نظریهای است که فرد در مورد خودش دارد)که لزوما به طورکامل خودآگاه نیست( و داشتن آن همواره یک اتفاق مثبت در احساسی که فرد در مورد خودش دارد ایجادمیکند. این نظریه خود یا ساختار هویت همواره زیر سطح آگاهی است .مارسیا معتقد است که هویت زمانی شکل میگیرد که الگوی فرد قویتر و مستحکمتر از قبل شده باشد. جستجوی هویت یک کار دائم است و از زمانی که نوجوان متوجه قیافه خود در آینه میشود و از خود میپرسد، من چه کسی هستم؟، آغازمی-شود)مارسیا، 0699(. مارسیا بر اساس نظریه اریکسون 0 وضعیت پایگاه هویتی را دستهبندی کرده است که عبارتند از: هویت کسبشده0، هویت معلق0، هویت ضبط شده3 و هویت پراکنده0)مارسیا، 0612،0699(.
هویت کسب شده افرادی را توصیف میکند که خود را به انتخابهای شغل و ایدئولوژیکی متعهد ساختهاند. اینگونه افراد هویت خود نیرومندی را پرورش دادهاند و افرادی ثابت قدم، متعهد به هدفهای واقع بینانه و قادر به کنار آمدن با درخواست-های محیطی متغیر بودهاند)مارسیا، 0699(. از ویژگیهای شخصیتی این افراد میتوان به سطح بالای انگیزه پیشرفت و اعتماد به نفس)اورلوفسکی، 0691(، روانرنجورخویی پایین و وجدان و برونگرایی بالا)کلانسی و دالینگر ،0663(، استفاده کم از مکانیسمهای دفاعی)کرامر، 0669(، سطح پایین کمروئی)هامر و بروش ،0660( و کنترل درونی بالا)آبراهام، 0613( اشاره کرد.

1 Achieved
2 Moratorium
3 Foreclosure
4 Diffusion
پایگاه هویت معلق افرادی را توصیف میکند که هنوز دستخوش بحران هویت هستند و هنوز در حال جستجو میباشند .
تعهدات شغلی و ایدئولوژیکی آنها مبهم است. با اینکه سرکشی میکنند به راهنمایی دیگران نیاز دارند. اضطراب یک متغییر شخصیتی کلیدی برای این پایگاه هویت میباشد)مارسیا ،0699، 0699(. این افراد از مکانیزمهای دفاعی انکار، فرافکنی و همانندسازی برای مقابله با اضطرابشان استفاده میکنند)کرامر ،0669( و یک گرایش به واپسروی انطباقی بیشتری نسبت به پایگاههای دیگر نشان میدهند)بیلسکر و مارسیا، 0660(. همچنین این افراد دارای اعتماد به نفس پایین و همچنین علائم افسردگی بیشتری میباشند)لویکش، گوسنس، سوئننس و همکاران ،0229(.
هویت ضبط شده نشان دهنده افرادی است که دستخوش بحران هویت نشدهاند ولی قاطعانه خود را به یک شغل یا ایدئولوژی متعهد میدانند. ولی این تعهدات اغلب به وسیله والدین آنها تعیین شده و حاصل تصمیمگیری درست و سنجیده فرد نمیباشد. این افراد ویژگیهای شخصیتی انطباق و قدرت طلبی را در سطح بالایی نمایان میسازند و سطح پایینی از اضطراب را دارند و از خودشیفتگی تدافعی استفاده میکنند)کرامر ،0669؛ مارسیا ،0699، 0699(. این افراد در زمینه تصمیم-گیری بر استراتژی وابستگی تکیه دارند)بلوستاین و فلیپس، 0662(. آنها از یک منبع کنترل بیرونی استفاده کرده و نسبت به تجربیات جدید و دیدگاههای متفاوت پذیرا نمیباشند)کلانسی و دالینگر، 0663؛ لویکش و همکاران ،0229(.
و در انتها هویت پراکنده بیانگر افرادی میباشد که تعهدات شغلی یا ایدئولوژیکی ندارند و ممکن است دستخوش بحران هویت نشده باشند. سبک زندگی آنها احساس تعهد را رد میکند و در حالت افراطی به سرگردانی بیهدف منجر میشود. این افراد سطح پایین عزت نفس، خودمختاری و هویت را نشان میدهند)کرامر ،0669؛ مارسیا، 0699(. آنها به سختی با محیط دانشگاه خود منطبق میشوند)برژونسکی و کاک، 0222( و معمولا افرادی خجالتی میباشند)هامر و بروش، 0660( و سطح بالای روانرنجورخویی و سطح پایینی از وجدان را نشان می دهند)کلانسی و دالینگر، 0663(. و همچنین در مقایسه با دیگر پایگاههای هویت، مصرف بیشتری از الکل دارند و در دستیابی به کیفیت زندگی با مشکلات بیشتری مواجه هستند)بیشاپ ،ویسگرام، هولکو و همکاران ،0229(.
افرادی که با احساس نیرومند هویت خود، از این مرحله بیرون میآیند با اطمینان و اعتماد کافی با بزرگسالی روبرو شده و کسانی که نمیتوانند به هویت منسجم دست یابند و دچار بحران هویت شده سردرگمی نقش را آشکار خواهند ساخت و امکان دارد از روال زندگی عادی خود)تحصیلات، شغل و زندگی زناشویی( دور شوند)شولتز و شولتز ،0229( و در دستیابی به روابط صمیمی و برقراری ارتباط و تشکیل خانواده دچار مشکل خواهند شد.
یکی از مسائل بزرگی که بیش از هر چیز زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد، تمایلات جنسی است)کریمان، آذر، تاریوردی و همکاران، 0229(. مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشویی قرار دارند و سازگاری در روابط جنسی و تناسب و تعادل در مقدار تمایل جنسی در زن و مرد از مهمترین علل خوشبختی و موفقیت زندگی زناشویی است)صالحی ،0666(.
سازمان بهداشت جهانی0)0229(، یک مفهوم مثبت از سلامت جنسی که شامل: بهزیستی، رضایت و لذت میباشد، را پیشنهاد داده است .رضایت جنسی یک جزء مربوط به تمایلات جنسی انسان است که از آن به عنوان آخرین مرحله از چرخه پاسخ جنسی نام برده میشود)باسون ،0220(. رضایت جنسی به ادراک و ارزیابی درونی یک شخص از جنبههای چندگانهای

1 World health Organization
که از زندگی جنسی خود، خواه فیزیکی، احساسی و رابطهای میسازد، مثل تحقق امیال شهوانی یا ارضای هوسها، احساس عشق، تعداد رابطه جنسی در رابطه، انتظارات، و رضایت بطور کلی در رابطه، اشاره دارد)اورتیز و اورتیز ،0223، به نقل از کاستلانوس-تورس و همکاران ،0203(. رضایت جنسی یک عامل کلیدی در کیفیت کلی زندگی میباشد، بطور مثال وضعیت سلامت فیزیکی و روانی بهتر)اسکات، سندبرگ، هارپر و همکاران ،0200(، بهزیستی کلی)داندون و رلینی ،0202( و کیفیت زندگی)دیویسون، بل، لاچینا و همکاران ،0226(، بصورت بالایی با رضایت جنسی مرتبط دانسته شدهاند. همچنین محققان بسیاری رابطه زیادی میان رضایت جنسی و رضایت زناشویی گزارش دادند)برژنیاک و ویزمن ،0220؛ گوئو و هوآنگ ،0229؛ شاکریان، نظری، معصومی و همکاران ،0200(.
در زمینه رضایت جنسی تعداد زیادی تحقیق در داخل و خارج کشور انجام شده است. بطور مثال در پژوهشی شاهواری ،قلیزاده و محمد حسینی)0311( گزارش دادند سن زن، تفاوت سنی با همسر، مدت ازدواج، وضعیت اقتصادی و روش پیشگیری از بارداری از دسته عواملی هستند که بر رضایت جنسی زنان مؤثرند و بایستی در مشاوره های جنسی ازدواج و تنظیم خانواده به آنها توجه نمود. همچنین در پژوهش دیگری رابطه معناداری میان فاصله سنی زوجین، مدت زمان ازدواج و وضعیت اعتیاد و رضایت جنسی یافت شد و در همین پژوهش رابطه معنا داری میان سن، جنس ، وضعیت اقتصادی ،سطح تحصیلات طرفین، تعداد فرزندان و نوع ازدواج با رضایت جنسی بدست نیامد)رحمانی، صادقی، الهقلی و همکاران، 0316(. شاه سیاه، بهرامی و محبی)0311( نیز به نتایج مشابهی دست پیدا کردند و از رابطه معنادار میان تعهد زناشویی و رضایت جنسی نیز خبر دادند. نائینیان و نیکآذین)0360( بین صمیمیت و رضایت جنسی در مردان رابطه همبستگی قوی و معنی داری را گزارش دادند و در زنان همبستگی متوسط و معنی دار وجود داشت. و همچنین گزارش دادند رضایت جنسی پیشبینی کننده سلامت عمومی و بهزیستی شخصی نبود .در پژوهشی کاستلانوس-تورس، آلوارز-داردت، رویز-مونز و همکاران)0203( رضایت جنسی را با جنسیت و کلاس اجتماعی مرتبط دانستند، همچنین رضایت جنسی با ادراک فرد از وضعیت سلامتی خود نیز دارای ارتباط میباشد. در پژوهشی که یک بررسی سیستماتیک در مجموعهای از پژوهشهای که رضایت جنسی متغیر وابسته آن بود، گزارش شد رضایت جنسی با عوامل و متغیرهای چون 0( متغیرهای فردی مثل ویژگیهای اجتماعی-جمعیت شناختی و روانشناختی، بعلاوه وضعیت سلامت فیزیکی و روانی .0( متغیرهای مرتبط با صمیمیت رابطه و پاسخ جنسی .3( متغیرهای مربوط به حمایت اجتماعی و روابط خانوادگی و 0( اعتقادات فرهنگی و مذهبی ،مرتبط میباشد)سانچز-فونتس ،سانتوس-ایگلسیاس وسیرا ،0200(. شاکریان، نظری، معصومی و همکاران)0200( رابطه همبستگی منفی معناداری بین رضایت جنسی و میزان مشکلات ازدواجی گزارش کردند .پوجولس، مستون و سیل)0202( رابطه معناداری میان رضایت جنسی ، عملکرد جنسی و تصویر بدنی در زنان بدست آوردند .یه ،لورنز، ویکراما و همکاران) 0229( نیز از ارتباط میان رضایت جنسی و کیفیت و پایداری ازدواج خبر دادند .
از زمانی که مارسیا در سال)0699( مفهوم هویت من اریکسون را تحت عنوان پایگاه هویت من عملیاتی کرده است, تحقیقات بسیار زیادی در کشورهای مختلف در این زمینه انجام شده است. در این تحقیقات پایگاههای هویت از جوانب گوناگونی همچون متغیرهای شخصیتی, شناختی, رشد روانشناختی, اخلاق و مذهب, ادراکات اجتماعی, متغیرهای جمعیتشناختی, عوامل خانوادگی, مسائل آسیبشناختی و مباحث و مشکلات رفتاری و رابطهای که پایگاه هویت با این متغیرها دارد ارزیابی شده است. اما پژوهش مستقیمی در مورد موضوع مورد تحقیق ما یا رابطه پایگاه هویت و رضایت جنسی در زوجین در داخل و خارج کشور یافت نشد. بطور نمونه در پژوهشی طالبیان، گودرزی و نیک فرجام)0310( رابطه معناداری بین برخی ویژگیهای شخصیت ،وضعیت تاهل و رشته تحصیلی با پایگاههای هویت بدست آوردند. یا در پژوهش دیگری رابطه معناداری بین پایگاههای هویت و ارتکاب جرائم یافت شد)علمی و حیدری، 0316(. نصرتی، مظاهری و حیدری)0319( نیز رابطه پایگاههای هویت با میزان دلبستگی ایمن را بررسی کردند. در پژوهشی رابطه بین پایگاه هویت و مثلث عشق )صمیمیت، تعهد، شهوت( بررسی شد و نتایج آن نشان دهنده یک ارتباط مستقیم بین پایگاههای هویت کسب شده وضبط شده با مثلث عشق میباشد و این دو پایگاه هویت پیشبینی کننده صمیمیت و تعهد میباشند)منصوبیفر، کراسکیان موجمباری و کیبولاهی، 0200(. همچنین پژوهشی که در ایتالیا انجام شد نشان داده شد که نوجوانانی که به پایگاه هویت کسب شده رسیده اند تطابق بهتری در آینده و نگرش مثبتتری به گذشته دارند و در مقابل آن نوجوانان با پایگاه هویت پراکنده گزارشات منفی بیشتری از تجربیات گذشته، گرایش پایینتر به آینده و اعتقادات بیشتری به مقدرنگری دارند)لاگی، بایوچیو، لیگا و همکاران ، 0203(. رایزنیو)0203( نشان داد در میان افراد مبتلا به قمار مرضی، درصد هویت معلق و هویت پراکنده در مقایسه با گروه کنترل بیشتر مشاهده میشود.
اهمیت و نقش رضایتمندی جنسی در سازگاری و رضایت زناشویی زوجین بر کسی پوشیده نمیباشد، لذا در پژوهش پیش رو بر آنیم تا رابطه میان پایگاههای هویت و شیوه کسب آن را با رضایتمندی جنسی در زوجهای 02 تا 02 ساله مورد بررسی قرار داده و راهگشایی برای دستیابی به روابط زناشویی و محیط خانوادگی آرام و عاری از تنش باشیم.
روش کار:
در این پژوهش جامعه آماری که نمونه از آن انتخاب شده است، زوجهای 02 تا 02 سال شهرستان مشهد که سواد خواندن و نوشتن را دارا بودند، میباشند. به دلیل مشکلات پیش روی و در دسترس نبودن حجم جامعه آماری در این پژوهش از روش نمونهگیری سهمیهای استفاده شده است که تعداد 002 نفر زن و مرد به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند، که 92 نفر آنها از مراجعان کلینیکی و92 نفر بصورت قضاوتی انتخاب شدهاند، که به هر فرد 3 پرسشنامه که شامل پرسشنامه مقیاسهای جمعیت شناختی، پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت من-تجدیدنظر دوم 2(-(EOM-EIS و پرسشنامه رضایت جنسی ارائه شد. و در پایان تعداد 020 نفر به هردو پرسشنامه پاسخ دادند، که 96 نفر زن و 30 مرد را شامل میشود.
روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. تحقیق همبستگی شامل کلیه پژوهشهایی است که رابطه بین دو یا چند متغیر با یکدیگر را مطالعه میکند، به بیان دیگر حدود تغییرات را با هم بررسی میکند. در این پژوهش تجزیه تحلیل دادهها از طریق نرم افزار 18-spss با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون گام به گام0 و تحلیل واریانس0 و آزمونt برای تحلیل دادهها انجام شده است.
ابزار گردآوری دادهها:
در این پژوهش برای سنجش پایگاه هویت از پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت من ـ تجدید نظر دوم 2(-(EOM-EIS3استفاده شد، که شامل دو بعد ایدئولوژی و بین فردی میباشد. که بعد ایدئولوژیک حیطههای )0-شغلی،
0-مذهبی، 3-سیاست، 0-سبک زندگی( و بعد بین فردی حیطههای )0-روابط دوستانه، 0- نقش جنسی، 3-همسرگزینی، 0-

1 STEPWISE
2 ANOVA
3 Extend objective measure of Ego Identity status 2nd
فعالیتهای تفریحی( را شامل میشود. نمراتی که آزمون این دو بعد هویت )آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من – تجدید نظر دوم 2-(EOM-EIS بدست میآید فرد را در هریک از پایگاههای ذکر شده قرار میدهد.
در سال 0610، گراته وانت و آدامز پرسشنامه سنجش عینی پایگاه هویت من 1(-(EOM-EIS را بر پایه نظریه مارسیا ساختند که در 0619 آدامز و بنی ین با اصلاح این پرسشنامه، پرسشنامه سنجش عینی پایگاه هویت من ـ تجدیدنظر دوم 2(-(EOM-EISرا ساختند که حاوی 90 سوال که 30 سوال مربوط به مقیاس ایدئولوژی و 30 سوال مربوط به مقیاس بین فردی میباشد)بنیون و آدامز ،0619(. رحیمی نژاد)0396( ضریب پایایی ثبات درونی پرسشنامه را در مورد دانشجویان ایرانی بر حسب ضریب آلفای کرونباخ در مقیاسهای عقیدتی بین 96/2 تا 93/2 گزارش داد که با نتایج مربوط با گزارش بنیین و آدامز در 0619، 93/2 تا 99/2 بسیار نزدیک میباشد. در مقیاس بین شخصی نیز بنی ین و آدامز)0619( 91/2 را گزارش دادند و در گروه ایرانی 9/2 تا 10/2 به دست آمد.
برای سنجش رضایت جنسی نیز در این پژوهش از پرسشنامه رضایت جنسی که یک پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 09 سوال و یک نگرش سنج از نوع لیکرت است که به هر گزینه از یک تا 9 امتیاز داده میشود. سازنده پرسشنامه پس از ساختن آن، پرسشنامه را به 1 استاد با مدارک دکترای روانشناسی و مشاوره ارائه نمود. در مورد پایایی پرسشنامه نیز از روش دو نیمهکردن استفاده شده است بدین صورت که سوالات فرد و زوج به صورت جداگانه نمره گذاری شده بودند. ضریب همبستگی و ضریب پایایی این پرسشنامه 99/2 به دست آمده است. این پرسشنامه با شرایط متناسب با فرهنگ ایران ساخته شده است. اعتبار این پرسشنامه 99/2 است.
به منظور گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی نیز پرسشنامه مقیاسهای جمعیت شناختی که شامل مقیاسهای سن، طول مدت ازدواج، جنسیت، سطح تحصیلات و میزان درآمد میباشد به آزمودنیها ارائه گردید.
نتایج:
بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون با توجه به جدول)0(، بین رضایت جنسی و پایگاه هویت پراکنده )r= -0.36 p<0.01( و پایگاه هویت معلق )r= -0.4 p<0.01 ( یک رابطه منفی معنادار و همچنین بین رضایت جنسی و پایگاه هویت کسب شده )r= 0.23 p<0.05( یک رابطه مثبت معنادار یافت شد. رابطهای بین پایگاه هویت ضبط شده و رضایت جنسی بدست نیامد.   دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت
جدول 1: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معناداری میان مقیاسهای پایگاه هویت و مقیاس رضایت جنسی
هویت پراکنده هویت معلق هویت ضبط شده هویت کسب شده متغیرها
-**63.0 -**14.0 0.09 *32.0 رضایت جنسی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درمورد کیفیت زندگی کاری

همچنین در این پژوهش با توجه به جدول) 0(، بین رضایت جنسی و فاکتور سن (r= -0.29 p<0.01) و مدت ازدواج (r= -0.42 p<0.01) یک رابطه منفی معنادار و همچنین بین رضایت جنسی و فاکتور سطح تحصیلات(r= 0.35 p<0.01) و میزان درآمد(r= 0.27 p<0.01) یک رابطه مثبت معنادار مشاهده شد. همچنین بین رضایت جنسی و فاکتور جنسیت رابطهای یافت نشد.
جدول 2: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معناداری میان مقیاسهای جمعیت شناختی و مقیاس رضایت جنسی
میزان درآمد سطح تحصیلات جنسیت طول مدت ازدواج سن متغیرها
**72.0 **53.0 0.14 -**24.0 -**92.0 رضایت جنسی

با توجه به جدول 3 رگرسیون گام به گام (Stepwise) نشان داد 00 درصد واریانس رضایت جنسی بوسیله متغیرهای پیشبین هویت معلق و هویت کسب شده تبیین میگردد. که 2R محاسبه شده معنادار میباشد. همچنین وزن مربوط به دو مولفه هویت معلق و هویت کسب شده معنادار میباشد. یعنی متغیرهای هویت معلق و هویت کسب شده برای رضایت جنسی پیش بینی کننده میباشند. متغیرهای هویت ضبط شده و هویت پراکنده معنادار نمیباشند و از معادله رگرسیون خارج شده-اند.
جدول 3: خلاصه مدل رگرسیون گام به گام، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون رضایت جنسی بر حسب مقیاسهای پایگاه هویت

بحث و نتیجه گیری:
رضایت جنسی و در نتیجه آن رضایت زناشویی، تعهد، کیفیت و پایداری ازدواج همگی عواملی برای روابط زناشویی سالمتر و در نتیجه محیط خانوادگی بهتر و آرامش بخشتر خواهد بود. کمتر کسی را میتوان یافت که در زندگی زناشویی خود هدفی جز نایل آمدن بر این مهم باشد. لذا راههای رسیدن به این امر، در بسیاری از متون و پژوهشهای علمی مورد توجه قرار گرفته است.
در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت این موضوع، رابطه رضایت جنسی با پایگاههای هویت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده نمایانگر این مسئله بود که افرادی که دارای پایگاه هویت کسب شده میباشند یک رابطه مستقیم با کسب رضایت جنسی در زندگی زناشویی خود دارند که این موضوع همسو با نظریه اریکسون درمورد نقش هویت و تعریف مارسیا در مورد ویژگیهای شخصیتی افرادی که پایگاه هویت کسب شده دارند و هویت خود پرورش یافته نیرومند این افراد و تعهد بالای ایدئولوژیکی و شغلی و ثبات قدم و واقع بین بودن این اشخاص میباشد)مارسیا، 0699(، که نشان میدهد این افراد در زندگی زناشویی خود نیز افرادی قویتر، با اعتماد به نفس بیشتر و با رضایتمندی بیشتری خواهند بود)باساک وگوش، 0221؛ رحمانی، مرقاتی خویی، صادقی و همکاران، 0362(. آنها معمولا سطوح بالاتر صمیمیت خانوادگی در نسبت با دیگر پایگاهها نشان میدهند)کاسرگیس و آدامز، 0612؛ اورلوفسکی، مارسیا و لسر، 0693( و توانایی برقراری و گسترش روابط بین فردی همزمان با دوستان و شریک زندگیشان را دارا میباشند)آدامز ، آبراهام و مارکستروم، 0619( و دارای یک الگوی دلبستگی ایمن با خانواده میباشند)کروگر، 0619(. این عوامل نشان دهنده توانایی افراد با هویت کسب شده در ایجاد یک محیط زناشویی و خانوادگی خوب و با کیفیت میباشد.
در مورد رابطه منفی معنادار بدست آمده میان رضایت جنسی با پایگاه هویت معلق و پایگاه هویت پراکنده بیانگر این موضوع میباشد که افرادی که به هویت خود نایل نیامدهاند و درگیر آن یا با حالت آشفتگی در آن سردرگم میباشند در زندگی زناشویی خود و بخصوص زندگی جنسی خود نیز عدم رضایت را گزارش دادند و احساس رضایت کمتری را در مقایسه با پایگاههای دیگر دارند. این امر هم جهت با نظر مارسیا)0699، 0699( در مورد این افراد میباشد، که افرادی با پایگاه هویت معلق دارای تعهداتی مبهم بوده و نوعی اضطراب را در زندگی تجربه میکنند. اشخاصی با پایگاه هویت معلق معمولا یک سبک صمیمیت ابتدایی را نمایان میسازند، آنها روابط دوستی نزدیکی دارند که مشخصه آن احترام به کمال و درستی دیگران بصورت گشوده و پذیرا میباشد ولی توانایی تعهد دادن و متعهد بودن به شریک زندگیشان را ندارند)لوکاس، 0669(. اشخاصی با پایگاه هویت پراکنده نیز که دارای تعهد نمیباشند و در سرگردانی به سر میبرند نیز توانایی دستیابی به یک رابطه زناشویی متعهد و ایجاد رابطه جنسی رضایتبخش را نمیتوانند داشته باشند. همچنین عزت نفس پایین و سطح کم وجود خودمختاری)کرامر، 0669؛ مارسیا ، 0699( این اشخاص را در دستیابی به این هدف با مشکل مواجه خواهد ساخت. اشخاصی با هویت پراکنده دارای سطح پایین دلبستگی با خانواده میباشند و عدم قبول یا فاصله با سرپرست را گزارش میدهند)کمپل، آدام و دابسون، 0610(. این اشخاص روابط دوستی نزدیکی یا گرایش به این روابط را دارا نمیباشند و تمرکزشان بر مسائل سطحی معطوف میباشد. این افراد معمولا در ارتباط با دیگران اشخاصی منزوی و دارای نوعی رفتار قالبی با دیگران می-باشند)اورلوفسکی و همکاران، 0693(. در نتایج بدست آمده ارتباطی میان هویت ضبط شده و رضایت جنسی بدست نیامد این موضوع را میتوان به این دلیل دانست که افرادی با پایگاه هویت ضبط شده دارای تعهداتی در زندگی میباشند که بوسیله تصمیمگیری درست و سنجیده خود فرد نمیباشد و به نوعی وابستگی در تصمیمات و بطور کلی در زندگی پایبندند)کرامر، 0669؛ مارسیا، 0699، 0699(. این اشخاص اضطراب و نوع دلبستگی جدا را در نیمرخ شخصیتی خود نشان میدهند)کروگر،
0669(. آنها در مورد روابط صمیمی با دیگران نوعی خاص را نمایان میسازند و علاقمند به ویژگیهای سطحی روابط می-باشند)اورلوفسکی و همکاران، 0693(. این مسائل عدم وجود رابطه میان رضایت جنسی و بطور کل رضایت زناشویی با پایگاه هویت ضبط شده را میتواند توجیه سازد.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر را میتوان با پژوهش شاهسیاه، بهرامی و محبی)0311( در مورد رضایت جنسی همسو دانست. در پژوهش مذکور شاهسیاه و همکاران بین تعهد زناشویی و رضایت جنسی رابطه مثبت معنادار دوطرفهای را گزارش دادند که این نتایج تاییدی بر فاکتور تعهد در افراد با پایگاههای هویت میباشد و نشان داده شد پایگاه هویت کسب شده که دارای تعهد میباشند، رابطه مثبت معناداری با رضایت جنسی و پایگاههای هویت معلق و پراکنده که تعهداتی مبهم و یا فاقد تعهد میباشند رابطه منفی با رضایت جنسی را دارا میباشند. همچنین در تحقیقات جهانفر و مولایی نژاد )0319( نیز یکی از علل مشکلات جنسی، عدم تعهد و فقدان ارتباط ذکر شده است )به نقل از شاهسیاه و همکاران ،0311( که با پژوهش حاضر مرتبط می باشد. همچنین آرچر و گری)0226( درپژوهشی در مورد پایگاههای جنسی هویت به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج بدست آمده در پژوهش دیگری نیز که رابطه پایگاه هویت و عناصر عشق را مورد بررسی قرار داد نیز با پژوهش حاضر هم جهت میباشد. در این پژوهش منصوبیفر و همکاران)0200( میان پایگاه هویت کسب شده و هویت ضبط شده با عناصر عشق یک رابطه مثبت معنادار و میان پایگاههای هویت معلق و پراکنده یک رابطه منفی معنادار را گزارش دادند.
بطور کلی نتایج این پژوهش و پژوهشهای همسو بیانگر اهمیت نقش هویتیابی در دوران نوجوانی و جوانی و تاثیر آن در رضایت جنسی در زندگی زناشویی و بطور کلی احساس رضایت و شادکامی در زندگی زناشویی و خانوادگی میباشد. لذا پرداختن به نحوه و اهمیت گذاردن بر دوران هویتیابی نوجوانان و جوانان میتواند اقدامی پیشگیرانه برای بروز مشکلات و معضلات پیش روی در زندگی آینده آنها بخصوص زندگی زناشویی و خانوادگی آنها را فراهم آورد. اهمیت خانواده و گروه همسالان و دوستان در نحوه هویتیابی نوجوان و جوان بر کسی پوشیده نمیباشد لذا توجه والدین به این موضوع امری ضروری بنظر میرسد. از طرفی دیگر اهمیت گذاردن بر ارتباط جنسی و آشنا ساختن نوجوانان با ارتباط جنسی سالم و صحیح در این دوره و شکستن تبوهای رایج در فرهنگ ما در مورد مسائل جنسی و صحبت و بیان مسائل در این مورد از امور ضروری و مورد نیاز برای والدین میباشد. اختلال در روابط جنسی در زوجین مسبب بروز مشکلات عدیده و متزلزل شدن کانون زناشویی و خانوادگی خواهد شد و مشکلاتی نظیر کمبود تمایلات جنسی، ناتوانی، زود انزالی و مشکلات اضطرابی و ترسهای جنسی و همچنین شرم و خجالت و احساس بیکفایتی و اعتماد بنفس و گاهی اوقات مشکلات جسمانی و بیماریهای روانی را برای فرد در پی خواهد داشت.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به در دسترس نبودن جامعه آماری و همچنین پاسخگو نبودن شرکت کنندگان پژوهش به تمامی سوالات نام برد. همچنین صحبت نکردن و تبو بودن مسائل جنسی، عدم وجود آگاهی جنسی و بیان آزادانه آن و شرم و حیا حاکم در فرهنگ ما نیز در این پژوهش تاثیر گذار بود.
منابع:
رحمانی اعظم,صادقی نرگس,اله قلی لیلا,مرقاتی خویی عفت السادات. ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین. نشریه پرستاری ایران آبان 0316; 03)99(:00-00.
رحمانی اعظم,مرقاتی خویی عفت السادات,صادقی نرجس,اله قلی لیلا. ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی. نشریه پرستاری ایران تیر 0362; 00)92(:10-62.
رحیمی نژاد، عباس(9731) . بررسی تحول هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجویان کارشناسی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
شاه سیاه مرضیه,بهرامی فاطمه,محبی سیامک. بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا. اصول بهداشت روانی پاییز 0311; 00)3 )پیاپی 03((:033-031.
شاهواری زهرا,قلی زاده لیدا,محمدحسینی سیما. تعیین برخی عوامل مرتبط با رضایت جنسی در زنان شهر گچساران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان زمستان 0311; 00)0 )پی در پی 30((:90-99.
شولتز، د، پ، شولتز، س ،نظریه های شخصیت)ویراست هشتم()0229(. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: ویرایش ،0362.
طالبیان شریف ، حسینیه گودرزی ، معصومه نیک فرجام. بررسی رابطه پایگاه هویت و ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد. دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی، شماره 9، بهار و تابستان 0310 ص 369.
علمی محمود,حیدری رضا. رابطه پایگاه هویت و جرم در بین جوانان آذربایجان. مطالعات امنیت اجتماعی تابستان 0362; جدید)09(:13-69.
نائینیان محمدرضا,نیک آذین امیر. رابطه صمیمیت و رضایت جنسی با سلامت عمومی و بهزیستی شخصی: بررسی تفاوت های
تحقیقات علوم رفتاری 0360؛ 02)9)پی در پی 01()ویژه نامه طب رفتاری:((939-909.
جنسیتی و سنی.
نصرتی محمدصالح,مظاهری محمدعلی,حیدری محمود. بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمن پسران نوجوان )10، 11 و 11 ساله( به والدین و همسالان. فصلنامه خانواده پژوهی بهار 0319; 0)9(:39-93.

Abraham, K. G. (1983). The relation between identity status and locus of control among rural high school students. Journal of Early Adolescence, 3, 257—264.
Adams, G. R., Abraham, K. G., Markstrom, C. A. (1987). The relations among identity development, self-consciousness, and self-focusing during middle and later adolescence. Developmental Psychology, 23, 292-297.
Archer, S.L., Grey, J.A. (2009). The Sexual Domain of Identity: Sexual Statuses of Identity in Relation to Psychosocial Sexual Health, Identity: An International Journal of Theory and Research, 9:1, 33-62.
Arnett, J. J. (2009). Adolescence and emerging adulthood. (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.
Basak, R., Ghosh, A. Ego-Identity Status and Its Relationship with Self-Esteem in A Group of Late Adolescents .Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, July 2008, Vol. 34, No.2, 337-344.
Basson, R. (2001). Female sexual response: The role of drugs in the management of sexual dysfunction. American College of Obstetrics and Gynecology, 98, 350-352.
Benion, L. D., Adams, G. R. (1986). A revision of the Extended version of the Objective Measure of Ego Identity Status: An identity instrument for use with late adolescents. Journal of Adolescent Research, 1, 183- 198.
Berzonsky, M. D., Kuk, L. S. (2000). Identity status, identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15, 81-98.
Bilsker, D., Marcia, J. E. (1991). Adaptive regression and ego identity. Journal of Adolescence, 14, 75-.48
Bishop, D. I., Weisgram, E. S., Holleque, K. M., Lund, K. E. & Wheeler-Anderson, J. R. (2005). Identity development and alcohol consumption: current and retrospective self-reports of college students. Journal of Adolescence. 28, 523-533.
Blustein, D. L., Phillips, S. D. (1990). Relation between ego identity statuses and decisionmaking styles. Journal of Counseling Psychology, 37, 160—168.
Brezsnyak M, Wisman MA. [Sexual desire and relationship functioning: the effects of marital satisfaction and power]. Sex Marital ther. 2004; 30(3):199-217.
Calency, S.M., Dollinger, S.J. (1993). Identity, self and personality: Identity status and the five factor of personality. Journal of Research on Adolescence, 3, 227-245.
Calency, S.M., Dollinger, S.J. (1995). Identity styles and the five factor model of personality. Journal of Research in Personality, 29, 475- 479.
Campbell, E., Adams, G. R., Dobson, W. R. (1984). Familial correlates of identity formation in late adolescence: A study of the predictive utility of connectedness and individuality in family relations. Journal of Youth and Adolescence, 13, 509-.525
Castellanos-Torres E, Álvarez-Dardet C, Ruiz-Muñoz D, Pérez G. Social determinants of sexual satisfaction in Spain considered from the gender perspective. Ann Epidemiol. 2013 Mar; 23(3):150-.6
Cramer, P. (1995). Identity, narcissism, and defense mechanisms in late adolescence. Journal of Research in Personality, 29, 341-.163
Cramer, P. (1997). Identity, personality, and defense mechanisms: An observer-based study. Journal of Research in Personality, 31, 58-.77
Davison, S. L., Bell, R. J., LaChina, M., Holden, S. L., Davis, S. R. (2009). The relationship between self-reported sexual satisfaction and general well-being in women. Journal of Sexual Medicine, 6, 2690-.7962
Dundon, C. M., Rellini, A. H. (2010). More than sexual function: Predictors of sexual satisfaction in a sample of women age 40-70. Journal of Sexual Medicine, 7, 896-.409
Erikson, E.H. (1956). The problem of ego identity. Journal of American Psychoanalytic Association, 4, 56-.121
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.
Everall, R. D., Bostik, K. E., Paulson, B. L. (2005). I’m sick of being me: developmental themes in a suicidal adolescent. Journalof Adolescence, 40, 693 – 708.
Guo B, Huang J. Marital and sexual satisfaction in Chinese families: exploring the moderating effects. J Sex Marital Ther. 2005;31(1):21-9.
Hamer, R. J., Bruch, M. A. (1994). The role of shyness and private self-consciousness in identity development. Journal of Research in Personality, 28, 436-452.
Kacerguis, M. A., Adams, G. R. (1980). Erikson stage resolution: the relationship between identity and intimacy. Journal of Youth and Adolescence, 9, 117—126.
Kariman NS, Tarverdi M, Azar M, Alavimajd H. Evaluating the effects of colporrhaphy on the sexual satisfaction of
women. J Reprod Infertil. 2005;6(3):254 260.
Kroger, J. (1985). Separation-individuation and ego identity status in New Zealand university students. Journal of Youth and Adolescence, 14, 133—147.
Laghi, F., Baiocco, R., Liga, F., Guarino, A., Baumgartner, E. Identity status differences among Italian adolescents: Associations with time perspective. Children and Youth Services Review 35 (2013) 482–487.
Lucas, M. (1997). Identity development, career development, and psychosocial separation from parents: Similatities and differences between men and women. Journal of Counseling Psychology, 44, 123-132.
Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B., Beyers, W. Vansteenkiste, M. (2005). Identity statuses based on 4 rather than 2 identity dimensions: extending and refining Marcia’s paradigm. Journal of Youth and Adolescence, 34, 605-618.
Mansoobifar, M., Kraskian Mujembaria, A., Keybollahib, T. The correlation between identity status and loving elements (intimacy , commitment , passion). Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 1167 – 1170.
Marcia, J. E. (1976). Identity six years after: a follow up study. Journal of Youth and Adolescence, 5, 145-.061
Marcia, J.E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.
Marcia, J.E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (ED.), Handbook of Adolescent Psychology (pp. 159-)781. New York: Wiley.
Orlofsky, J. L. (1978). Identity formation, achievement, and fear of success in college men and women. Journal of Youth and Adolescence, 7, 49-62.
Orlofsky, J. L., Marcia, J. E., Lesser, I. M. (1973). Ego identity status and the intimacy versus isolation crisis of young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 211—.912
Pujols Y, Meston CM, and Seal BN. The association between sexual satisfaction and body image in women. J Sex Med 2010;7:905–.619
Rizeanu, S. Pathological Gambling in Relation to Anxiety and Identity Status. Social and Behavioral Sciences 78 ( 2013 ) 748 – .257
Salehy Fadardy J. The development and validation of marital satisfaction questionnaire on a sample of students of ferdowsi university. Psychother Novelties. 1999;4(13,14):84-108. Persian.
Sánchez-Fuentesa, M., Santos-Iglesiasb, P., Sierraa, J.C. A systematic review of sexual satisfaction. International Journal of Clinical and Health Psychology (2014) 1.57−76 ,4
Scott, V. C., Sandberg, J. G., Harper, J. M., Miller, R. B. (2012). The impact of depressive symptoms and health on sexual satisfaction for older couples: Implications for clinicians. Contemporary Family Therapy, 34, 376-.093
Shakeriana, A., Nazari, A.M., Masoomi, M., Ebrahimi, P., Danai, S. Inspecting the Relationship between Sexual Satisfaction and Marital Problems of Divorce-asking Women in Sanandaj City Family Courts. Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 327 – .333
Yeh HC, Lorenz FO, Wickrama KA, Conger RD, Elder GH Jr. Relationships among sexual satisfaction, marital quality, and marital instability at midlife. J Fam Psychol. 2006 Jun;20(2):339-43.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید