دانلود پایان نامه
  • تعهد و وجدان کاری

تعهد[1] و وجدان از زمره واژه‌هایی است که تعاریف زیادی برای آن از دیدگاه‌های مختلف ارایه شده است. از جمله ویلیامسون و اندرسون[2] (1991) تعهد را شدت و گستردگی مشاورت فرد در سازمان، احساس تعلق به شغل و سازمان و احساس هویت تعریف کرده‌اند وجود احساس‌های مزبور در فرد به افزایش وابستگی گروهی و رفتار همکاری[3] منجر خواهد شد.

رابینز[4] درباره تعهد سازمانی معتقد است: متعهد سازمانی (وجدان سازمانی) عبارت است از جهت گیری کارمند درباره سازمان بر اساس وفاداری و شناخت و درگیری‌اش با مسائل کاری نسبت به سازمان.

در این تعریف بر عواملی چون وفاداری و شناخت صحیح از سازمان و فعالیت‌های آن و به عنوان نتیجه‌ای از این دو درگیری با مسایل کاری، اشاره گردیده که این سه از عوامل ایجاد تعهد سازمانی می‌باشند. وفاداری و شناخت دو وجه از وجوه وجدان است که ابتدا وجدان به درک مسایل و کلیات پرداخته و اگر آن را مناسب دریافت کرد به آدمی به عنوان یک حاکم دستور دنبال روی از آن را می‌دهد.

ون فلیت[5] نیز در تحقیقات خود به نوعی تعهد و وفاداری سازمانی توجه نموده است که در صورت شرایط فراهم بودن شرایط کارمندان و اعضای سازمان دارای این حالت خواهند بود ولی از آن به تعهد فزاینده یاد می‌کند.

“تعهد فزاینده عبارت است از تمایل به ادامه صرف وقت و تلاش و به کاربری نیرو و انرژی برای یک پروژه که اطلاعات و آمار و ارقام نشان می‌دهد که آن طرح قابل اجرا و کارا نیست”(علی جهان شاهی ،1392).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف ارزش از دیدگاه اقتصاد

این تعریف نیز دیدگاه جدیدی است زیرا اشاره دارد به آن حد از احساس تعهد که اعضای سازمان در پی حتی تحقیق یافتن غیرممکن بوده و در مقابل مشکلات و سختی‌ها نه تنها شانه خالی نمی‌کنند که مقاوم‌تر شده و پایداری بیشتر در رفع مشکل و حل مسأله به خرج می‌دهند.

همین دانشمند در کتاب خود به تعهد کاری و درگیری شغلی نیز اشاره‌ای دارد و می‌گوید:

“تعهد و چسبندگی به کار عبارت است از یک احساس هویت شخصی و وابستگی و تعلق نسبت به کار. و درگیری شغلی عبارت است از تمایل شخص به عضو بودن در گروه و انجام کاری فرد سوی استانداردهای معمول شغلی”(علی جهان شاهی،1385).

.

نکته ضروری این است که رابطه تعهد سازمانی و وجدان کاری آنقدر نزدیک که عده‌ای کلمه Conmitment را مترادف وجدان کاری می‌دانند.

همه این تعاریف به نوعی به فرازهایی از وجدان کار اشاره دارد و به ویژگی‌هایی از وجدان توجه نموده است  ولی نمی‌توان گفت که این تعاریف جامع و کامل است.

[1] Commitment

[2] Williamson and Anderson

[3] Cizenship Behavior

[4] Robbins

[5]Van Fleet

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید