دانلود پایان نامه

 

1- محمود آخرتی 2- الهه آهنگری 3- زهرا عسکری 4- مریم چیتی

 

 

 

چکیده:

خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می کند و دارای اعضایی است که وضعیتها و مقامهای مختلفی در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای وضعیتها، افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تأیید جامعه ای است که خانواده جزء لاینفک آن است، ایفای نقش می کند)سیف، 1331( دین از الفاظی است که بسیار بر زبانها جاری می باشد و معمولاً به کسی دیندار گفته می شود که خدائی بر جهان اثبات کنند و برای خشنودی او اعمال مخصوص را انجام می دهد ممکن است.)طباطبایی، به نقل از آیت الهی ، 1333(. در این پژوهش به بررسی رابطه التزام عملی به دین اسلام و رضایت زناشویی در بین زوجین شهرستان کاشمر پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش تمام زوجین شهرستان کاشمر می باشد. و نمونه مورد نظر در این پژوهش تعداد 35نفر از زوجین شهرستان کاشمرکه ده سال از زندگی مشترک آنها می گذرد، می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده است. در این تحقیق از پرسشنامه 44 سؤالی رضایت زناشویی استاندارد شده و پرسشنامه مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقاادت اسلامی استفاده شده است. از نرم افزار SPSS20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. و در بخش آمار استنباطی با به کار گیری ضریب همبستگی و آزمون معنی داری آن به آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها پرداخته شده است. فرضیه اصلی تأیید شده است که بین التزام عملی به دین اسلام و رضایت زناشویی همبستگی معناداری وجود دارد.

کلید واژها: التزام عملی به دین اسلام و رضایت زناشویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــ

 • کارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه
 • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه
 • دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه تربت جام

مقدمه

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود و در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنت و رسوم و ارزش های والا و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط میان افراد و مهد پرورش فکر واندیشه و اخلاق وتعالی روح انسان به حساب آورد)سیف ،1331(. در بین نهادهای مختلف جامعه ، کانون مقدس خانواده بهترین مکان برای تربیت جسم وروان است کودکان با پرورش یافتن در خانه ای که رنگ و بوی صمیمیت دارد از رشد مطلوب برخوردار ونهایتا عضو سالمی از جامعه خواهند شد. جامعه ای که خانواده تامین کننده سلامت آن خواهد بود. )ابراهیمی بختور،1334( رضایت زناشویی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایداری خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است: در صورتی زندگی زناشویی به رضات زندگی می انجامد که واجد آرامش و انسجام و امنیت عاطفی باشد این ابعاد در زندگی زناشویی است که وجود هر چه بهتر و کاملتر آن رضایت از زندگی زناشویی را افزایش می دهد احساس وابستگی و انسجام درونی بین اعضا خانواده، احساس آرامش و مقاومت و تحمل پذیری در برابر مشکلات و امنیت عاطفی درونی خانواده، اهمیت مسائل خانواده در مقابل مسائل فردی، و … از جمله ابعاد مهم زندگی مشترک است )پورحسین ،1315(همسران با داشتن وابستگی بیشتر به هم و داشتن احساس انسجام درونی احساس رضایت را در خود ایجاد می کنند.. انسجام گروهی را می توان به عنوان سطح بالای خانواده مطرح نمود وقتی اعضای خانواده بتوانند نیازهای همدیگر را در جهت فردی و جمعی تأمین نمایند در واقع، موجب انسجام خانواده می شوند. به عبارتی انسجام گروه به عنوان سطح بالای تحول در گرو مشارکت، هدفمندی وعملکرد متناسب با تأمین تعامل نیازهای اعضای گروه می باشد بر این اساس، انسجام خانواده را می توان به عنوان مهم ترین مولفه پویایی و حفظ آن قلمداد نمود)پور حسین ،1313(. از آن جایی که دو نماد مذهب و خانواده ارزش های مشابهی را مورد تأکید قرار میدهند و برای تقویت اجتماعی شدن به هم وابسته هستند پژوهشگران رابطه نزدیکی بین این دو را پیش بینی می کنند، این جهت گیری منجر به بیان عبارتی از این قبیل گردید که مذهب می تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشد )کال و هیتون ،1994؛ به نقل از خدایاری  فرد، 1313( نگرش مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی مؤثر باشد. زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده سامانه باورها و ارزشها است.

بیان مسأله: رضایتمندی زناشویی یکی از مهم ترین مسائل در خانواده ها است همه زوج ها به دنبال آنند که از زندگی زناشویی لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشنددر مواقعی که روابط صمیمی بین زن و شوهر خلاصه وار می شود و تفاهم زناشویی کاهش می یابد، عوارض مخرب و منفی در بهداشت روانی خانواده و همچنین بهداشت روانی فرزندان ایجاد می شود. از این رو افزایش تفاهم زناشویی و مساعد سازی محیط خانوادگی به عنوان یکی از اقدامات بهداشت روانی اولیه ملاحظه می گردد که در زمینه های تربیتی از اهمیت چشمگیری برخوردار است )میلانی فر، 1345( دین با آماده سازی انسان از طریق معنای غایی زندگی و با القای حس تعلق به آن در قبال اجتماع مذهبی به نحو چشمگیری در تعریف افراد از خود ایفای نقش می نماید دورکیم معتقد بود که مذهب ارتباطات اخلاقی را ایجاد می کند. اعتقادات مذهبی قوی در یک جامعه ارزش ها و هنجارهای گروه را به وسیله اضافه کردن یک بعد مقدس به زندگی روزمره تحکیم و تقویت می بخشد.  شعایر مذهبی از طریق جمع کردن مردم در یک محل، همبستگی اجتماعی را تقویت می کند مشارکت در انجام شعایر و مناسک مذهبی، چیزی بیش از پیش از حضور اعضا را به فرداد القا می نماید )جلالی مقدم ،1349(. مردان از دیرباز منشا تامین درآمد و ترفیع نیازهای مادی زندگی بوده اند اما امروزه به دلیل حضور زنان در حرفه ها و مشاغل این انتظار از مردان کم رنگ تر شده است و زنان انتظار تأمین خواسته ها و نیازهای عاطفی را دارند گاهی این امرمشکل آفرین میگردد . همچنین رضایت زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشاندادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه است. از منظر دینی، رضامندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و باهمبودن، احساس طمأنینه و آرامش داشته باشند.)خزائی ، 1319(.

در این پژوهش به بررسی تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی )دینداری( بر رضایت زناشویی می پردازیم. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش تمام زوجین شهرستان کاشمر می باشد. و نمونه مورد نظر در این پژوهش تعداد 35نفر از زوجین شهرستان کاشمرکه ده سال از زندگی مشترک آنها می گذرد، می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده است. در این تحقیق از پرسشنامه 44 سؤالی رضایت زناشویی استاندارد شده و پرسشنامه مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقاادت اسلامی استفاده شده است. پرسش نامه رضایت زناشویی اینریچ: این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیقی معتبر در بررسیهای متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است. )اولسون( از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس مربوط به تغیراتی است که در طول دوره حیات آدمی رخ می دهد. همچنین در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می آید حساس است. هر یک از موضوع های این پرسشنامه در رابطه با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در یک روابط زناشویی می تواند مشکلات بلقوه زوجها را توصیف کند یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص کند. این ابزار همچنین می تواند به عنوان ابزار تشخیصی برای زوجهایی که در جست و جو و زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند استفاده شود. روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ: پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich از 44 سؤال و 12 مقیاس تشکیل شده است که پاسخ به سؤالات 3 گزینه ای )کاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم و نه مخالف، مخالف و کاملاً مخالف( می باشد. در این پرسشنامه به هر گزینه از 1 تا 3 امتیاز داده می شود و در نهایت پس از پاسخگویی نمرات با هم جمع می شوند. پرسشنامه مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقاادت اسلامی: روایی آزمون: برای بررسی روایی  ابزار اندازه گیری التزام عملی به اعتقادات اسلامی از نظر سنجی استفاده شده تعدادی از روحانیون و اندیشمندان مسلمان و تعدادی از اساتید دانشگاه مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی را ابزاری نسبتاً مناسب برای اندازه گیری التزام عملی دانش آموزان به اعتقادات اسلامی دانسته و استفاده از آن روا دیدند روایی مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی به طریق دیگری نیز بررسی شد.تعداد 33نفر از دانش آموزان در مطالعه مقدماتی به پرسشنامه مورد نظر پاسخ دادند همین افراد در یک مصاحبه انفرادی شرکت کردند و توسط پژوهشگر از لحاظ میزان پای بندی به اعتقادات اسلامی بر روی یک مقیاس 25 درجه ای رتبه بندی شدند علاوه براین همان دانش اموزان توسط مسئولان واحد آموزشی از لحظ التزام عملی به اعتقادات اسلامی در روی یک مقیاس 25 مرتبه بندی شدند سپس همبستگی بین پاسخهای کتبی دانش آموزان و امتیاز مصاحبه محاسبه شده و ضریب همبستگی بین امتیازی که مصاحبه گر به میزان پایبند بودن هر دانش آموز اختصاص داده بود و نمره ای که دانش آموز از طریق پاسخ دادن به پرسشنامه کسب کرده بود برابر با 13 % به دست آمد همچنین ضریب همبستگی بین پاسخ کتبی دانش آموزان به پرسشنامه مورد نظر و رتبه بندی اولیای واحد آموزشی محاسبه شد که ضریب همبستگی مربوط برابر با 34% بود بنابراین به نظر می رسد که ابزار اندازه گیری التزام عملی به اعتقادات اسلامی از روایی کافی برخوردار است. از نرم افزار SPSS20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. و در بخش آمار استنباطی با به کار گیری ضریب همبستگی و آزمون معنی داری آن به آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

جدول 1. فراوانی مرد و زن در نمونه پژوهش را نشان می دهد.

  جدول  شماره1. فراوانی مرد و زن در نمونه    
 درصد تراکمی درصد موارد پاسخ  داده  درصد  فراوانی    
 33.3  33.3  33.3  20 مرد موارد

پاسخ داده

 100.0  66.7  66.7  40 زن
   100.0  100.0  60 کل

    دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

 

 

 

جدول2. فراوانی تحصیلات در نمونه پژوهش را نشان می دهد.

 درصد تراکمی درصد موارد پاسخ  داده  درصد  فراوانی    
 6.7  6.7  6.7  4 ابتدایی موارد

پاسخ داده

 33.3  26.7  26.7  16 سیکل
 80.0  46.7  46.7  28 دیپلم
 100.0  20.0  20.0  12 فوق دیپلم و بالاتر
   100.0  100.0  60 کل

جدول 3. آماره های توصیفی شامل تعداد، کمینه، بیشینه میانگین و انحراف استاندارد سن

انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه تعداد  
 6.16625  25.3333  42.00  15.00  60 سن

جدول 4. آماره های توصیفی شامل تعداد، کمینه، بیشینه میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهش شامل اعتقادات اسلامی و رضایت زناشویی و ابعاد آن را نشان می دهد.

جدول شماره4. آماره های توصیفی اعتقادات اسلامی و رضایت زناشویی و ابعاد آن
انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه تعداد  
 25.82796 190.0333  213.00  95.00  60 التزام به عقاید اسلامی
 5.10500  18.2000  25.00  8.00        60 موضوعات موضوعات شخصیتی
 4.82917  18.3667  25.00  6.00  60 ارتباط زناشویی
 4.67458  16.2500  24.00  6.00  60 حل تعارض
 3.33662  19.0500  25.00  11.00  60 مدیریت مالی
 3.22578  .716333  24.00  8.00  60 فعالیت های اوقات فراغت
 2.71946  18.1667  22.00  11.00  60 روابط جنسی
 2.84086  17.2931  22.00  10.00  58 ازدواج و فرزندان
 3.19887  19.9333  25.00  13.00  60 اقوام و دوستان
 3.51124  19.9000  25.00  8.00  60 جهت گیری مذهبی
 22.52990 164.2167  203.00  93.00  60 نمره کلی رضایت زناشویی

آزمون فرضیه ها

فرضیه اصلی: بین التزام به عقاید اسلامی و رضایت زناشویی و ابعاد آن رابطه وجود دارد.

در این پژوهش فرضیه اصلی به فرضیه های فرعی تبدیل شده است .

فرضیه فرعی اول: بین التزام به عقاید اسلامی و رضایت زناشویی کلی رابطه وجود دارد.

همانطور که جدول ضریب همبستگی و آزمون معنی داری آن نشان می دهد همبستگی بین التزام به عقاید اسلامی و رضایت زناشویی کلی معنی دار نیست) P≥0/05(. این مقدار همبستگی 32.+ می باشد. ولی نمی توان گفت که بین التزام به عقاید اسلامی و رضایت زناشویی کلی رابطه وجود دارد. لازم به ذکر است که سطح معنی داری به دست آمده) 5053( به سطح معنی داری 05/0 نزدیک می باشد. لذا در ادامه فرضیه های فرعی و یافته های جانبی آورده شده است تا شاید در بعضی موارد همبستگی معنادار شود.

جدول 5. التزام به عقاید اسلامی و رضایت زناشویی کلی و آزمون معنی داری آن

نمره کلی رضایت زناشویی    
 .237 ضریب همبستگی پیر سون التزام به عقاید اسلامی
 .068 سطح معنی داری
 60 تعداد

فرضیه فرعی دوم: بین التزام به عقاید اسلامی و ابعاد رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

همانطور که جدول ضریب همبستگی و آزمون معنی داری آن نشان می دهد، مقدار همبستگی فقط بین التزام به عقاید اسلامی و روابط جنسی معنی دار می باشد. این رابطه مثبت است و مقدار آن 341/5 می باشد. مقادیر همبستگی بین التزام به عقاید اسلامی و سایر ابعاد معنی دار نمی باشد.

جدول 6. ضریب همبستگی التزام به عقاید اسلامی و ابعاد رضایت زناشویی و آزمون معنی داری آن

التزام به عقاید اسلامی    
 .060 مقدار همبستگی موضوعات شخصیتی
 .648 سطح معنی داری
 60  N
 .209 مقدار همبستگی ارتباط زناشویی

 

 .110 سطح معنی داری  
 60  N
 .197 مقدار همبستگی حل تعارض
 .131 سطح معنی داری
 60  N
 -.004 مقدار همبستگی مدیریت مالی
 .975 سطح معنی داری
 60  N
 .230 مقدار همبستگی فعالیت های اوقات فراغت
 .078 سطح معنی داری
 60  N
 .341** مقدار همبستگی روابط جنسی
 .008 سطح معنی داری
 60  N
 .125 مقدار همبستگی ازدواج و فرزندان
 .349 سطح معنی داری
 58  N
 .126 مقدار همبستگی اقوام و دوستان
 .337 سطح معنی داری
 60  N
 .223 مقدار همبستگی جهت گیری مذهبی
 .087 سطح معنی داری
 60  N

فرضیه جانبی سوم: بین التزام به عقاید اسلامی و رضایت زناشویی و ابعاد  آن با توجه جنسیت پاسخ دهندگان رابطه وجود دارد.

همانطور که جدول ضریب همبستگی و آزمون معنی داری آن نشان می دهد، مقدار همبستگی بین التزام به عقاید اسلامی و نمره کلی رضایت زناشویی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، اقوام و دوستان و جهت گیری مذهبی در مردان معنی دار می باشد .

این رابطه در تمام موارد مثبت است. مقادیر همبستگی بین التزام به عقاید اسلامی و سایر ابعاد معنی دار نمی باشد.

جدول 7. ضریب همبستگی و آزمون معنی داری آن بین التزام به عقاید اسلامی و رضایت زناشویی و ابعاد  آن در

مردان

 .639** مقدار همبستگی نمره کلی رضایت زناشویی
 .002 سطح معنی داری
 20  N
 .405 مقدار همبستگی موضوعات شخصیتی
 .076 سطح معنی داری
 20  N
 .722** مقدار همبستگی ارتباط زناشویی
 .000 سطح معنی داری
 20  N
 .694** مقدار همبستگی حل تعارض
 .001 سطح معنی داری
 20  N
 .354 مقدار همبستگی مدیریت مالی
 .125 سطح معنی داری
 20  N
 .360 مقدار همبستگی فعالیت های

اوقات فراغت

 .119 سطح معنی داری
 20  N
 .392 مقدار همبستگی روابط جنسی
 .087 سطح معنی داری
 20  N
 .226 مقدار همبستگی ازدواج و

فرزندان

 .339 سطح معنی داری
 20  N
 .479* مقدار همبستگی اقوام و

دوستان

 .033 سطح معنی داری
 20  N
 .546* مقدار همبستگی جهت گیری

مذهبی

 .013 سطح معنی داری
 20  N

همانطور که جدول ضریب همبستگی و آزمون معنی داری آن نشان می دهد، در مورد زنان مقدار همبستگی بین التزام به عقاید اسلامی و حل تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی و ازدواج و فرزندان معنی دار می باشد. این رابطه در حل تعارض، مدیریت مالی، و ازدواج و فرزندان منفی است در مورد روابط جنسی مثبت می باشد. همبستگی بین التزام به عقاید اسلامی و سایر ابعاد معنی دار نمی باشد.

جدول 8. . ضریب همبستگی و آزمون معنی داری آن بین التزام به عقاید اسلامی و رضایت زناشویی و ابعاد  آن در زنان

 -.301 مقدار همبستگی نمره کلی رضایت زناشویی
 .059 سطح معنی داری
 40  N
 -.285 مقدار همبستگی موضوعات شخصیتی
 .075 سطح معنی داری
 40  N
 -.213 مقدار همبستگی ارتباط زناشویی

 

 .186 سطح معنی داری  
 40  N
 -.333* مقدار همبستگی حل تعارض
 .036 سطح معنی داری
 40  N
 -.483** مقدار همبستگی مدیریت مالی
 .002 سطح معنی داری
 40  N
 .252 مقدار همبستگی فعالیت های اوقات فراغت
 .116 سطح معنی داری
 40  N
 .315* مقدار همبستگی روابط جنسی
 .048 سطح معنی داری
 40  N
 -.342* مقدار همبستگی ازدواج و فرزندان
 .036 سطح معنی داری
 38  N
 -.300 مقدار همبستگی اقوام و دوستان
 .060 سطح معنی داری
 40  N
 -.198 مقدار همبستگی جهت گیری

مذهبی

 .221 سطح معنی داری
 40  N

نتیجه گیری: ما در این پژوهش به این نتجه رسیدیم که باورهای مذهبی از مهم ترین عوامل رضامندی زناشویی افراد است .که با تحقیقات کال وهیتون)1994( که با انجام مطالعه ای بر روی 4314 زن و شوهر به این نتیجه رسیدند که از میان ابعداد مختلف دینداری حضور در کلیسا بیشترین رابطه را با ثبات زناشویی دارد و اختلاف بین زوجین در مورد حضور در کلیسا خطر جدایی را افزایش می دهد. همسو بود.  این مطالعه همچنین نشان داد زوجینی که به طور منظم با هم به کلیسا می روند کمترین خطر را برای طلاق دارند. و آنتونی)1993( در مطالعه ای ارتباط بین رضایت زناشویی و بلوغ دینی 455 زوج از 4 فرقه دینی پروتستان را بررسی کرد یافته ها متکی بر گزارشهای زنان و شوهرانشان بود. آنهایی که با بالاترین نمره را در رضایتمندی زناشویی داشتند جهتگیری دینی شان درونی بود. محققان فرض کرده اند که برای برخی زوج ها معنویت و رضایت روی هم تاثیر می گذارند که نتیجه آن افزایش در دادن و گرفتن، افزایش از خود گذشتگی و نوع دوستی می باشد .آنهایی که پایینترین نمره را در رضایت زناشویی داشتند جهتگیری دینیشان برونی بود)گیبلین 1994(.. و این مهم ما را بر این می دارد که راهها و روش هایی در خانواده، مدرسه و در جامعه اتخاذ کنیم تا افراد جامعه دارای روحیه تقید به مسائل شرعی و دینی را به صورت باور داشته باشند. واین از اولویت های مهم کشور گردد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد انگاره های دینی نقش مؤثری در تسکین دردهای روحی، کاهش اضطراب و تحمل فشارهای روانی وارد و افراد مذهبی از ناراحتی روانی بسیار کمتری رنج می برند مجموعه مقالات اسلام و بهداشت روان) 1312، به نقل از شاکرین 1314( و بر اساس تحقیقات بین دین و افسردگی و استرس و اضطراب نسبت معکوس وجود دارد این مسأله در عصر حاضر مورد توجه بسیاری از روان شناسان و اندیشمندان است )ویلر( [1] بر آن است که فرد مذهبی از طریق اعتقادات دینی بر مشکلات چیره می شود و از طریق اعمال مذهبی و شرکت در مراسم دینی به شبکه وسیع حمایت های اجتماعی متصل می شود )میدور( 2 نیز اظهار می دارد که وابستگی دینی چون به دلیل دیگر متغیرهای موثر بر سلامت روان و وضعیت اقتصادی و حمایت اجتماعی عمل می کنند و منجر به کاهش شیوع افسردگی می شود)دکتر اسداللهی)( 1312، به نقل از شاکرین ، 1314(. با توجه به یافته های این پژوهش و رابطه مثبت و معنادار بودن التزام دینی بر رضایت زناشویی به مسؤلین کشوری توصیه می شود در جهت تقویت و اصولی کار کردن روی فرزندان و نسل آینده  جهت ارتقاء فواید دینمداری و راه های کسب آن و مذهبی زیستن و پرورش همسرانی شایسته و در نتیجه سالم ماندن وپیشرفت جامعه بسوی سلامت روانی و رضایت مندی همسران تلاش کنند. و به دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور توصیه می شود با ایجاد ارتباط بیشتر با مراکز علمی و روانشناسی از یافته های این علم در جهت رشد و تکامل و تعامل دانش آموزان و شکل گیری شخصیت آنان استفاده بیشتری بنمایند.

منابع و مراجع

 • آذربایجانی، مسعود) 1314(، روان شناسی دین از دیدگاه ولیام جیمز پژوهشگر حوزه و دانشگاه
 • آرین، خدیجه) 1319(، رابطه دینداری و روان درستی، تهران، اولین همایش نقش دین در بهداشت روان.
 • آزاد، خدیجه) 1319(، عمل به باورهای مذهبی با بروز استرسس، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور کاشمر
 • آلستون، پیتر، ترجمه غلامحسین توکلی) 1343(، دین و چشم اندازهای نو، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
 • آیت الهی، سید مهدی) 1333(، آموزش دین ، قم ، انتشارات جهان آرا.
 • ابراهیمی بختورد) 1334(، بحثی پیرامون روان شناسی ازدواج، تبریز، انتشارات سعدی
 • امینی، ابراهیم) 1315( انتخاب همسر، چاپ سوم، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، سازمان تبلیغات اسلامی.
 • بستان )نجفی(، حسین) 1313(. اسلام و جامعه شناسی خانواده، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • پور حسین، رضا) 1313(، تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر پیوند های عاطفی در خانواده ها، تهران، انتشارات طرح نو.
 • جان بزرگی، م) 1341(، بررسی اثر بخشی روان درمانگری با و بدون جهت گیری بر اضـطراب و تنیـدگی پایـان نامـه رسـاله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

                                                           

 • حاتمی، حمید رضا) 1311(، بررسی تاثیر میزان دینداری بر رضایت از زندگی زناشویی، فصل نامـه روان شناسـی، سـال اول، شماره اول.
 • حسینی شیرازی، محمد) 1314(، جوانان، ازدواج و راهکارها، ترجمه خوش نویس، قم، انتشارات یاس زهرا.
 • حسینی، داوود) 1313(، روابط سالم در خانواده، مرکز پژوهش ها اسلامی صدا و سیما، انتشارات بوستان کتاب.
 • خدایاری فرد، محمد، فقیهی علی نقی ؛ غباری بناب، باقر، آماده سـازی و هنجـار یـابی مقیـاس سـنجش دینـداری، تهـران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • خزاعی، غلامحسین) 1319( ، همراه زندگی ، مشهد ، انتشارات قاف
 • دژکام، محمد رضا)1312(. روان شناسی ازدواج، تهران، انتشارات منشا دانش
 • دکتر فتحی، مهدی) 1311(، تکنولوژی عشق، انتشارات امامت
 • دلاور علی) 1313(، روش تحقیق در روان شناسی و علو م تربیتی، تهران، نشر ویرایش ، چاپ سیزدهم.
 • روحانی، عباس، معنوی پور، داوود) ،1314(، رابط عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی دانشگاه آزاد اسـلامی واحد مبارکه، دانش و پژوهش در روان شناسی شماره 33 و 33 .
 • ساروخانی، باقر) 1334(، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، ویرایش 2، تهران، انتشارات صدا  و سیما )سروش(
 • ساروخانی، باقر)1345(، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان.
 • سراج زاده، سید حسین) ،1315(، بررسی تعریف عملیاتی دین داری و پژوهش های اجتماعی ، انتشارات پژوهش.
 • سیف، س) 1313(، تئوری رشد خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا
 • شاکرین، حمید رضا) 1314(، نشریه الکترونیکی پرسمان.
 • قائمی، علی) 1334(، تشکیل خانواه در اسلام، قم، انتشارات دارالتبلیغ اسلامی.
 • کلیمی، محمد ابن یعقوب) 1314(، فروغ کافی )چاپ ششم(. تهران ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
 • گرمابی، زینب) 1313(، رابطه رشد عاطفی و رضایت زناشویی در خانواده، دانشگاه پیام نور کاشمر
 • گلزاری، محمود) ،1395(، ماهانه سپیده دانایی، عترت، چاپ، شماره 44
 • مایکل، یالمر، ترجمه محمد دهگائپور) 1311(، فروید، یونگ و دین، تهران، انتشارات رشد
 • مدرسی مازندرانی، حسن، هنر همسرداری، قم ، انتشارات مشهور.
 • مظاهریان، علی اکبر) 1341(، جوانان و انتخاب همسر، انتشارات پارسیان.
 • مکارم شیرازی، ناصر) ،1349(، تفسیر نمونه، چاپ 33، تهران، دار الکتب الاسلامیه
 • ملکیان، مصطفی) ،1311(، راهی به رهایی انتشارات امامت ،
 • نایینی، حسین) 1319( معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام ، انتشارات اسلام و پژوهش های اسلامی.

-نیکویی، مریم، سیف )سوسن(، بررسی تاثیر میزان دینداری بر رضایت زناشویی، فصل نامه روانشناسی

 

 

[1] wller- Meador – 2

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی با موضوع اثر