دانلود پایان نامه

 

 

چکیده

مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که با هدف بررسی رابطه بین هویت فردی با نحوهی  استفاده از تلفن همراه ،انجام گرفته است. این پژوهش که از نوع توصیفی – تحلیلی و از بعد هدف کاربردی میباشد، بهه رو  پیمایشهی در مامعهه رمهاری شهامل دانشجویان پسر و دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رزاد اسلامی واحد نیشابورکه در سال تحصیلی 29-29 مشهوول بهه تحصهیل میباشند و تعداد کل رنها 0444 نفر میباشد، انجام شده است . از میان دلایل و انگیزه های استفاده از پیامک صهرفه مهویی در هزینه و زمان میانگین بیشتری را بدست رورده و پیامک های با محتوای طنز رمیز بیشتر از پیامک های با محتوای غیر متعهارف و اطلاعات غیرشخصی از طرف پاسخگویان ارسال شده و یا توسط رنها دریافت می شود. میانگین میزان اسهتفاده پاسهخگویان از تلفن همراه 9043 بدست رمده است. نتایج این پژوهش نشان داد بین و هویت فهردی بها میهزان اسهتفاده از تلفهن همهراه، نهوع استفاده از تلفن همراه، نوع استفاده از پیامک و محتوای پیامک رابطه ومود دارد. به ایهن صهورت  کهه میهزان اسهتفاده از تلفهن همراه درمیان پاسخگویانی که شاخص تجربه نگرانی و اضطراب در رنها بالا مهی باشهد، کمتهر از سهایر پاسهخگویان مهی باشهد.

بررسی رابطه بین هویت فردی با نوع استفاده از پیامک نشان دادکه پاسخگویان دارای پایگهاه هویهت فهردی مبهطرب و نگهران بیشتر از از پیامک به خاطر امتناب از دل نگرانی در روابط رو در رو استفاده می کنند . همچنین نتایج نشان داد میزان اسهتفاده پاسخگویان پسر بیشتر از پاسخگویان دختر می باشد.

 

واژههای کلیدی: هویت فردی ،نحوه استفاده ازتلفن همراه، محتواونوع استفاده از پیامک.

1

 

مقدمه و بیان مسئله

فناوریهای ارتباطی از دیرباز یکی از بنیادیترین عوامل دگرگونی در زندگی انسان بوده است. در روزگار ما نقش فناوری در زندگی فردی، امتماعی وانسانی فزونی یافته است. بررسیها نشان میدهد که فناوری نیرومندترین عامل تحول در موامع بهوده و پیشرفت رن فرایندی پیوسته و مداوم است)موشری ،8911(. امروزه یکی از مسائلی که قسمت عمدهای از فعالیهت ههای روان شناسان و مامعه شناسان را به خود اختصاص داده است، تأثیرات فناوری بر زندگی موامع و مردم می باشد )لارامای، 9442(.  درمیان فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی، تلفن همراه را میتوان به عنوان ابزاری مناسب  برای تحلیل فرایند دگرگهونی  ای تلقی کرد که به طور همزمان شامل افراد )زندگی روزمره، فرهنگ ،هویت( اطلاعات و فنهاوری ههای اطلاعهاتی اسهت )کارونیها و همکاران ،9440(.

تلفن همراه به عنوان یکی از مهمترین مصنوعات فناورانه، به بخشی مداییناپذیر از زندگی روزمره در دوران معاصهر تبهدیل شده است و باید اذعان کرد که امروزه تلفن همراه مهمترین فناوری فردی است که ضمن ایجاد خلوت مستقل فهردی، رابطهه ی امتماعی فرد را در بستر شبکهای فردی شده معنیدار کرده است )کلانتری و حسنی ،8924(.

تلفن همراه به عنوان “ابزار فردی” که فردیت را ابزارمند میکند و حوزه علائق فردی را تسهیل میکند، میتواند با لایههای مختلف فردیت پیوند معناداری برقرار کند. شخصی کردن تلفن همراه بسیاری از عوامل امتماعی را در خود مهنعک  مهی کنهد.

)کاسسنیمی و روتیانن ،9449(. تلفن همراه به ابزار مهمی تبدیل شده که موانان از رن برای تعیین فبای شخصیشان استفاده میکنند، موانان از طریق استفاده و تفسیر تلفن همراه در ساختن هویت، برخی از مقولههای اصهلی را مسهت ومهومی کننهد  و برای سازماندهی و ساختن تمایزات مرتبط در مهان امتماعی شان بهه کهار مهی برنهد. )اکسهمن. تورتیهانن، 9440(. بهه  اعتقهاد گافمن، در موقعیتهای مختلف زندگی روزمره، هر یک از ما، گاه خود را متفاوت احساس کرده ویک یاچند نقش متفاوت را ایفا میکنیم وبه تبع رن، یک یاچندمنبه ازشخصیت خود رابروز میدهیم )منکینز ،8221، بهه نقهل از  احمهدی وهمکهاران، 8911( بیان خود عموماً ازطریق ابزارها و وسایل متعدد صورت میگیرد. به این معنا که ما بهرای انعکهاس ویژگهی ههای خهود در سهط  امتماع، از وسایلی استفاده میکنیم که دارای معانی مشترک هستند و مفهوم خاصی در فبای بین ذهنهی افهراد مختلهف یهک مامعه یا گروه دارند )مورتوناتی ،9448، به نقل از احمدی و همکاران ،8911( با این حال در عصر حاضر، ظههور اشهکال مدیهد ارتباطی، این امکان را فراهم رورده است که ارائه ی اطلاعات در بیان خود به شیوهی انتخاب تری صورت گیرد. بهر ایهن اسهاس، میتوانیم با تکیه بر ظرفیت وسایل ارتباطی مدید، هویت، ویژگیهای شخصیتی و دیگهر عناصهر مههم در ارتباطهات و  تعهاملات امتماعی را رن گونه که میخواهیم نه رن گونه که هستیم ارائه دهیم. ارتباطات مبتنی بر تلفن همراه نیز باعه  شهده اسهت تها مفهوم خودانگاره مطلوب در موقعیتهای گوناگون به صورت متفاوت و حتی متعارض بیان یا ادراک شود و این فنهاوری ارتبهاطی را تبدیل به نماد و نشانه )هویت فردی( و در نگاه دیگر، نماد و نشانه )هویت ممعی( فرد کرده است )عاملی ،8913. ص 83، بهه نقل از همان منبع.(

لذا تحلیل دگرگونیهای حاصل از تعبیه شدگی رسانههای نوین در زندگی روزمره و واکاوی رابطهه ایهن  فنهاوری بها مفههوم هویت موانان مسئله اصلی عصر حاضر است .و هدف پژوهش حاضر دستیابی به پاسخ مناسب برای این پرسش و مسهئله اصهلی است که ریا رابطهی معنیداری میان هویت فردی با نحوه استفاده از تلفن همراه وموددارد؟ اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی رابطهی هویت فردی با میزان استفاده از تلفن همراه .

اهداف فرعی پژوهش

 1. شناسایی رابطه بین خرده مقیاسهای هویت فردی با نحوه استفاده از تلفن همراه در میان کاربران.
 2. شناسایی رابطه بین هویت فردی با نوع و محتوای پیامک ها
 3. 9. شناسایی رابطه بین ویژگیهای ممعیت شناختی )متویرهای زمینه ای( با میزان استفاده از تلفن همراه و هویت فردی
 4. 0. شناسایی ویژگی های ممعیت شناختی پاسخگویان مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش

تلفن همراه به عنوان وسیلهای ارتباطی مطرح است که ظرفیتهای روبه توسعهی رن، این ابزار ارتباطی راتبدیل به ظرفیهت رایانهای و چند رسانهای کرده است. با این نگاه، تلفن همراه نوعی فنهاوری فهردی محسهوب مهی شهود کهه حهوزه  ی اسهتقلال مدیدی از فردگرایی را منعک  میکند )عاملی ،8919(. احساس استقلال به هنگام استفاده از تلفن همراه این امکان را به فهرد میدهد که خود را از مجموعه تعلقات و وابستگیها رها ببیند و فردیت به عنوان کانون ارتباط و تعامهل قرار گیهرد. )فورتونهاتی، 9448(.

نسل اول تلفنهای همراه در سال 8222میلادی برای استفاده تجاری در امریکا و ژاپن به کهار  گرفتهه شهد. بها ومود تلفهن، ارتباط زنده و مستقیم میان مردم از مکانهای متفهاوت و فاصهله ههای دور، امکهان پهذیر شهد. از دههه 8114تها دههه 8294 بهر سودمندی این وسیله در مواقع ضروری تاکید میشد، در ابتدای دهه 8294نقشهای امتماعی تلفن نیز بیشه تر رشهکار شهد. دو دلیل مهم پذیر  تلفن و استفاده از رن، کسب، کار و امنیت بود. )پالنت ،9448؛ نقل از ذکایی و ولی زاده ،8911(. تلفن همراه در سال 8929وارد ایران شد و مایگاه رن در بدو ورود نماد مهم بودن و نشان قدرت و ثروت بود )قاضی زاده ،8910(.

تلفن همراه به عنوان یک پدیده امتماعی و انسانی  از سه منظر مامعه شناسی، روانشناسی و ارتباطات مهورد بررسهی قهرار گرفته است.

الف( تلفن همراه از منظر جامعه شناسی:

پذیر  فناوریهای نوین یک تصمیمگیری امتماعی است و بالتبع با پیامدهای امتماعی همراه است )حیهدری، 8929نقهل از پاکدهی و حاج محمدی ،8924(.تلفن همراه نیز به عنوان یک فناوری نوین، پ  از رن که رو  نوینی را در زندگی به ومهود رورد ، ایده نوین زندگی را هم  در مامعه همه گیرنمود. به نظر رامرز و شومیکر از رن مایی که هیچ نوروری بدون اثرات مهانبی نیست، هر قدر نوروری مهمتر و پیشرفتهتر باشد به دلیل اشتیاق بیشتر برای پذیر  سریع، ایجاد پیامدها را افهزایش مهی دههد.

)رامرز و شومیکر ،8912؛ نقل از پاکدهی و حاج محمدی ،8924(. نوروریها علاوه بر پیامدهای مثبهت، حهاوی نتهایج منفهی و اثرات نامطلوب نیز هستند )غفاری ،8910(.

تلفن همراه به عنوان یک وسیله ارتباطی دارای اثرات مطلوب کارکردی همچون: اطلاع رسانی، سیاسی، اعتقهادی )اکرامهی، 8911( تخلیه روانی، ایجاد ارتباط، نگر  مدید، شبکه امتماعی، خلاقیت و تولیهد ادبهی -هنهری اسهت )منطقهی، 8911( و در برابرکارکردهای نامطلوبی چون: ایجاد ح  بی پروایی منسی، افزایش مصرف تظاهری، رسانهای امن بهرای افهراد کهژرو، ایجهاد شبکه نامرئی ارتباطی )اکرامی ،8911(،کاهش حیای امتماعی، گستر  و تعمیق روابط دختر و پسر و نارسهایی در ارتباطهات و اعتیاد تلفن همراهی نیز دارد )منطقی ،8911(. همچنین از رنومیهای استفاده از تلفن همراه، وابستگی و اعتیاد به رن است کهه با تومه به مهجور بودن این مسئله، معیارهایی که توسط کیبرلی یانگ و موراهان –مارتینوشوماخر پیشنهادشده، برای سهنجش  اعتیاد به تلفن همراه درنظرگرفته شده است:

 • صرف زمان زیاد برای تلفن همراه
 • پناه بردن به تلفن همراه برای گریز از اضطراب و افسردگی
 • بازماندن از تعامل امتماعی به سبب پرداختن به تلفن همراه )منطقی ،8911(.

ب( تلفن همراه از منظر روانشناسی:

هستهی اصلی تئوری ربراهام مازلوفطری بودن نیازهای انسانی است. بر این اساس انسانها دارای نیازهای مسهمی، ایمنهی، روابط امتماعی، تایید، احترام و خویشتن یابی هستند )رفیع پور ،8922(. شخصیت و رفتارههای انسهان در رونهد رشهد طبیعهی علاوه بر امتماع، خانواده و گروه همسالان، از طریق رسانههای گروهی و تبلیوات نیز شکل میگیرد. بهر ایهن اسهاس اسهت کهه میتوان گفت: نیاز به روابط امتماعی و تایید احترام دلیل گرایش استفاده از تلفن همراه می باشد.

ج( تلفن همراه از منظر ارتباطات:

تلفن همراه به عنوان یک وسیلهی ارتباطی در چارچوب نظریهی استفاده و رضامندی قابل بررسی است. فهرض اصهلی ایهن نظریه این است که افراد کم و بیش به صورت فعال به دنبال محتوایی هستند که بیش ترین خشنودی را فراهم رورد. درمهه ی این خشنودی بستگی به نیازها و علایق فرد دارد، افراد هر قدر بیشتر احساس کنند که محتوا واقعا نیاز رنان را بررورده میکنهد، احتمال رنکه رن محتوارا انتخاب کنند، بیشتر است )دهقان ،8918(.به نظر میرسدتلفن همهراه بهه طهور فعالانهه بهرا ی ارضهای بسیاری از نیازها به کار گرفته میشود، چرا که بیشتر موانان در هنگام خرید، به شکلی رگاهانه و درپی کسب رضایت، خواسهتار خرید گوشیای هستند که امکانات بیشتری دارد .

عوامل موثر بر نگرش به استفاده از تلفن همراه

نگر ، اعتقاد رفتاری به اتخاذ فناوری است و به احساس مثبت یا منفی در انجهام یهک رفتهار خهاص اشهاره میکنهد . بهرای بررسی عوامل موثر بر نگر  به استفاده از تلفن همراه می بایست تئوریها و مدلهای مرتبط با پذیر  فنآوری مورد بررسی قهرار گیرد. از بین تئوریها و مدل های مطرح در این حوزه، تئوری عمل مستدل، مدل پذیر  فناوری و نظریه  رفتهار  برنامهه ریهزی  شده بیشترین کاربرد را در زمین  مطالعات مربوط به پذیر  فناوری داشتهاند که به صورت اممهالی  بهه  رنهها  اشهاره  میکنهیم.

تئوری عمل مستدل توسط فیش بین و رمزن) 8223( مطرح شده است که در این مدل نگهر   و هنجارههای  ذهنهی ، عامهل  اصلی قصد رفتاری به شمار میروند و خود عامل قصد رفتاری نیز مومد رفتار به شمار میرود.  مدل رفتار برنامهه  ریهزی  شهده  ، بسط و گسترشی از نظری  عمل مستدل است. در این مدل، علاوه بر نگرشها و هنجارهای ذهنی، کنترل رفتهاری  ادراک شهده  نیز به عنوان عامل علًًی قصد رفتاری و رفتار، مدّ نظر قرار میگیرد. )فیش بهین  و رمهزن، 8223( مهدل  پهذیر   فنهاوری ، بهه  وسیل  دیوی) 8212( ارائه شده است و در واقع این الگو تفسیر ساده شده ای از باورهایی است کهه  بهر  پهذیر   فنهاوری  اثهر  میگذارند. اساس نظری این الگو را دو نوع باور به نام ههای  سههولت  اسهتفاد  ادراک شهده  و سهودمندی  ادراک شهده  تشهکیل  میدهند. سهولت استفاد  ادراک شده به ادراک فرد از اینکه استفاده از فناوری نیازی به تلا  فیزیکی و ذهنی نخواهد داشهت  و استفاده از رن ساده و رسان خواهد بود برمیگردد. سودمندی ادراک شده نیز به باور فرد به اینکه استفاده از فناوری خاصهی  مومب بالابردن عملکرد کاری فرد میشود برمیگردد. )دیوی ، 8212(

همچنین مطالعات انجام شده عوامل دیگری را ازقبیل هنجار ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده ،سط  اسهتفاده از تجربهه  را برشمرده اند که ذیلا این عوامل را مورد بررسی قرار می دهیم.

سودمندی درک شده: سودمندی درک شده به عنوان این درک ذهنی افراد که استفاده از فنهاوری مفیهد اسهت، تعریهف میشود. هنگامی که مصرف کننده درک میکند که خدمات و وظایف خرید تلفن همراهی در تسهیل کارشهان مفیهد اسهت، ایهن درک یک احساس مثبت نسبت به استفاده از تلفن همراه ایجاد میکند.

لذت درک شده: لذت ادراک شده به این معنی است که فرد اعتقاد دارد که فناوری یک تفهری  و خوشهی بهرای اسهتفاده است .تلفن همراه که بوسیله برنامه های مدید فناوری و تعاملات فوری با خدمت حمایت میشود ممکن است نگر  مطلوب به استفاده از تلفن همراه ایجاد کند .

هنجار ذهنی: هنجار ذهنی یک اعتقاد هنجاری است که بوسیله فشار امتماعی برای اتخاذ یها عهدم اتخهاذ فنهاوری تحهت تاثیر قرار میگیرد. پذیر  مصرف کننده از فناوری بوسیله نیروهای امتماعی در ارتباط با تمایل به پیهروی از هنجارههای گهروه مرمع تاثیر میپذیرد، بنابراین هنجار ذهنی تمایل به هدایت رفتار اعبای گروه دارد. علاوه بر ایهن مصهرف کننهدگان  وقتهی کهه ازخدمت راضی هستند تمایل به توصیه رن خدمت به دیگران دارند. بنابراین پیشنهادات گروه مرمع یک منبع معتبری است که بر اتخاذ تصمیم مصرف کننده تاثیر می گذارد.

کنترل رفتاری درک شده: کنترل رفتاری درک شده اشاره دارد به درک افهراد از توانهایی خهود بهرای انجهام یهک  رفتهار موردنظر. کنترل رفتاری درک شده شامل درک از منابع یا دانش برای استفاده از تکنولوژی، شهرایط تسههیل کننهده فنهاوری و توانایی افراد برای انجام رفتار به اسانی می باشد. وقتی که مصرف کنندگان درک کنند کهه تکولهوژی در کنتهرل رنهاسهت، انهها درک میکنند که میتوانند وظایفشان را کنترل کنند.

سطح استفاده از تجربه: تجربه مصرف کننده در استفاده از یک فناوری مدید بطور قابل تهومهی بهر اسهتفاده مسهتمر از فناوری تاثیر دارد. ادراکات مصرف کننده از فناوری مدید بدون استفاده از تجربه که مبتنی بر تجربه غیر مستقیم شکل گرفتهه برای تصمیم گیری به اتخاذ فناوری، کافی نمی باشد. بعلاوه مصرف کنندگان با سطوح بالای تجربه استفاده از فناوری، اطلاعات بیشتری دارند که از طریق تجربه مستقیم بدست رمده است، بنابراین عوامل تعیین کننده استفاده از تلفن همراه میتوانهد بطهور متفاوتی بوسیله سطوح تجربه تاثیر بپذیرند. سطوح تجربه روابط میان هنجار ذهنی و نیت رفتاری را تعدیل میکند .

مفهوم هویت

تومه به هویت از قدمت پیشینه برخوردار میباشهد. ایهن سهازه بهه خصهوص در نظریهات مامعهه شناسهان، روانشناسهان و روانشناسان امتماعی مایگاه خاصی را داراست. بح  در مورد این مفهوم از دیدگاه حوزههای مذکور، از ابعاد فهردی و امتمهاعی برخوردار است .روانشناسان در درمه اول بیش تر منبه ی فردی رن را مدنظر دارند، در حالی که روانشناسان امتماعی و مامعه شناسان، بعد امتماعی رن را مدنظر قرار دادهاند.رنان بر این واقعیت تاکید دارند که احساس هویت به واسطه ی دیالکتیک فرد و مامعه شکل میگیرد. در ضمن رنان میپذیرند که هویهت معمهولاً در نگهر  هها و احساسهات افهراد نمهود مه ییابهد امها بسهتر شکلگیری رن زندگی ممعی است )گل محمدی ،8918(. گیذنر) 8223( هویت را رگاهی فهرد نسهبت بهه خهود مهی دانهد کهه درنتیجه ی تداوم کنشهای امتماعی فرد به او واگذار نمیشود بلکه فرد باید به طور مداوم و پیوسهته در زنهدگی روزمهره رن را مورد پشتیبانی قرار دهد )گیذنر 18: 8918(.

در رویکرد پست مدرن، هویت به طور مستقیم متاثر از صورتههای بیرونهی اسهت. در ایهن دیهدگاه منشهان تکهوین هویهت دستخو  تحولی تاریخی شده است، منبع هویت دیگر از درونی سازی و به همرمیزی نقشهای امتماعی مایهه نمهی گیهرد. بهر این اساس به میزانی که فناوریهای اطلاعات و ارتباطات مای قالبهای پیشین هم گروهی را پر میکنند نقشهها و هویهت هها کیفیت تعاملی خود را از دست میدهند)می دان، ترممه ی نجفی ،8910(.

تعریف هویت:

هویت، از نظر لووی به معنای ذات، ومود، فطرت، شخصیت و طبیعت هستی است. )فرهنهگ دهخهدا( )نقهل از رمهب پهور، 11(.هویت، ویژگی یا کیفیتی است که مومب تمایز و شناسایی کسی یا چیزی از دیگران شود. )فرهنگ معهین( )نقهل از رمهب پور ،11(.هویت، عبارت است از یک تعریف سازمان یافته از خود که از ارز  ها، باورها و اههدافی کهه فهرد بهدان پایبنهد اسهت تشکیل شده است )اریکسون ،8229، به نقل از رمب پور ،8911(.

مارسیا) 8211، 8214، 8229( هویت را ساختار «من» و ساختار درونی و خود سهازمان دهنهده و پویهایی ررزوهها، اههداف، مهارتها، باورها و تاریخچه فردی میداند. معنا دادن به هویت خود یعنی توانایی در نظر گرفتن رنچه هستیم و رنچه بهه عنهوان یک مرد  یا یک زن میشویم. در نظر گرفتن رنچه میخواهیم به عنوان شول یا حرفه انجام دههیم، یعنهی روشهن کهردن نظهام باورها، ارز  ها و ررمانهای خود. رگاهی یافتن از توانایی خود و شیوه استفاده از این توانایی در زندگی روزانه )نقل از رمبپور ،

.)8911

دیدگاههای نظری در ارتباط با شکل گیری هویت:

شکلگیری هویت به عنوان فرایند انسجام توییرات فردی، تقاضاهای امتماعی و انتظارات بهرای رینهده محسهوب مهی شهود. اریکسون) 8218( بیان میدارد که شکل گیری هویت شامل ایجاد احساس یکی بودن و وحدت شخصیتی است کهه بهه وسهیله شخص احساس میشود و به وسیله دیگران به صورت یکسان بودن از زمانی به زمان دیگر شناخته میشود )نقهل از رمهب پهور، 8911(. شکلگیری هویت در طی مراحل رشدی پی در پی روی میدهد. در صورت ومهود یهک محهیط مناسهب، شهکل گیهری هویت یک حادثه طبیعی در رشد شخصیت انسان است )مارسیا ،8212، به نقل از رمب پور ،8911(. این فرایند عمومهاً در طهی نوموانی رخ میدهد و از فرایندهای درون فکنی و همانندسازیهای کودکی متمایز است. با ایهن حهال، فررینهدهای مربهوط بهه کودکی در شکلگیری هویت نقش مهمی دارند، چرا که بحران هر مرحله خاص، دارای پیشها مد و پیامهد اسهت. )کروگروگهرین، 8221؛ به نقل از همان منبع.(

البته فرریندهای سنتز هویت موانی و بزرگسالی کاملاً مایگزین فرریندهای تقلید و همانندسازی کودکی نمیشهوند )ردامهز، 8221، به نقل از ادبی ،8922(.نوموانی دورهای است که اولین پیکر بندی کامل هویت در رن شکل میگیرد. عناصهر شهناختی، روانشناختی و انتظارات امتماعی که برای بلوغ هویت ضهروری اسهت، در اواخهر نومهوانی بهرای اولهین بهار فهراهم مه یشهوند.

شکلگیری هویت پ  از سنتز اولیه نوموانی فرریندی است که حاکی از پیوستگی خود در میان توییرات– حتی شدید– اسهت .

شدت توییر بستگی به کانونهای بحران درمراحل روانی امتماعی دارد.)مارسیا ،8219، نقل از رمب پور ،8911(.

اریک اریکسون )8211، 8234( انواع سبک های هویتی را به صورت زیر بیان میکند:

 • هویت یابی زودرس: وقفهای است در فرایند شکلگیری هویهت . هویهت یهابی  زودرس، تثبیهت  زودرس تصهور  فهرد  از خود  است که این تثبیت در سایه امکانات و توانایی هایی که فرد برای توصیف خود دارد تأثیر میگذارد .
 • سردرگمی در هویت یابی: بر خلاف دسته اول، گروهی دیگر از نوموانهان یهک دوره طهولانی از سهردرگمی هویهت را میگذارنند. شاید هیچ گاه احساس هویتی قوی و روشن در رنان ایجاد نشود .
 • هویت کسب شده: افرادی که پ از یک دوره مستجوی فعالانه به احساس هویتی قوی دست یافتهاند در مقایسه بها رنهایی که هویتشان شکل گرفته بی رنکه این دوره را بگذرانند استقلال رأی بیشتری دارند، خلاق ترند و تفکه ر پیچیهده تری دارند. این گروه درضمن توانایی بیشتری برای برقراری ارتباط نزدیک دارند، هویت منسی با ثبهات تهری دارنهد، بهه خود با دیدی مثبت نگاه میکنند و استدلال اخلاقی رشد یافته تری دارند. در عین حال که به طور کلی روابط مطلهوبی با والدین دارند از خانوادههای خود به نحو چشم گیری مستقل شدهاند )ماسن و دیگران، نقل از رمب پور ،8911(.

جیمز مارسیا )8229، 8214، 8211( با بسط و تحلیل نظریه اریکسون هویت را ساختار «مهن » و سهاختار درونهی  و خهود سازمان دهنده و پویایی ررزوها، اهداف، مهارت ها، باورها و تاریخچه فردی میدانهد )مه،  8229؛ نقهل از رمهب پهور، 8911( مارسیا بر اساس دو متویر فرریندی اکتشاف8و تعهد9 چهار نوع وضعیت هویتی را مفهوم سازی کرد .

 • هویت سردرگم یا )مبتنی بر پراکندگی( که از مشخصات رن تعلیق در زندگی، نداشتن تعهد نسبت به عقایهد و اصهول و اشخاص می باشد. به نظر می رسد فرد فاقد خود و بدون مهت و سرگردان باشد .)برزونسکی وکنی ،8223؛ برزونسهکی  و فراری ،8221؛ دولیتگر و دولینگر ،8222؛ وایت و دیگران ،8221؛ به نقل از رقامانی ،8918(.
 • هویت )مبتنی بر تبعیت مویی( :که از مشخصات رن امتناب از انتخاب رگاهانه است. فرد رنچه را کهه بزرگترهها و افهراد بانفوذ در مورد رشته تحصیلی، شول، دین و غیره می گویند می پذیرد. از کشمکش برای استقلال، خودداری می نمایهد.

گویا از مسئولیتی که به دنبال رزادی ومود دارد می ترسد .

                                                           

 • exploration
 • commitment
  • هویت مبتنی بر مهلت خواهی ) هویت دیررس(: این نوع هویت معمولاً نتیجه تصمیم سنجیده و با تعمق می باشد، کهه فرد به خود فرصتی میدهد تا از فشار ناشی از مدرسه، دانشگاه، یا اولین شول تا حدی خلاصی یابد و طهی رن، خهود را در تجارب بیازمایدتا به شناخت عمیقی در مورد خود برسد، بنابراین، دوره مهلت، یک مریان فعال مستجو میباشهد، بها هدف اساسی رماده شدن مهت تعهد .
  • هویت مبتنی بر موفقیت )هویت موفق(: میتوان گفت مرحله نهایی شکلگیری هویت به هویت موفق میانجامد. شهخص به تدریج افکار رامع به خود و )همسان سازی(های پیاپی کودکی را بهم پیوسته، حتی بهه مهاوراناین طهرح ههای اولیهه میرود، تا به یک ماهیت ومود شخصی، به عنوان فردی بی مانند دست یابد. مارسیا هویهت موفهق را شهکل رویه ایی بها بحرانهای شخصی وتصمیمگیری متفکرانه میداند. )واترمن ،8229(.

برزونسکی )8212( یک دیدگاه شناختی–امتماعی یاتئوریهای خودساخته8 )خود نگرپرداز( را تحت عنوان سبکهای هویهت ارائه کرد. که این سبکها راههای پرداز  اطلاعات و مقابله با مشکلات ناشی از بحران هویت است )دوریه  9؛ سهواننز 9 و بیهرز ،

9440؛ به نقل از رمبپور ،8911(.

برزونسکی سه سبک هویت را بررسی میکند که عبارتند از:

 • سبک هویت اطلاعاتی: افرادی که از این سبک استفاده میکننهد، مسهتجوگر فعهال اطلاعهات هسهتند، سهپ رنهها را ارزیابی و بررسی کرده تصمیمگیری میکنند. وقتی با اطلاعات ناموزون با خودپنداره برخورد میکنند، رمهادگی تجدیهد نظر و پذیر  مفهوم مدید را دارند .
 • سبک هویت هنجاری: افرادی که از این سبک استفاده میکند، یک دیدگاه انفعالی در تصمیمگیریها با تکیه بر نظهرات و عقاید افراد مهم زندگی یا مرامع قدرت یا گروه های مرمهع د ارنهد. ایهن افهراد بهه سهختی بهه سهاختار هویهت خهود میچسبند و دارای خشکی و انسداد فکری هستند) نقل از رمبپور ،8911(.
 • سبک سردرگم/ امتنابی: با تعلل و امروز و فردا کردن و بی میلی با مشهکلات برخهورد کهرده و از موامههه بها تعارضهات شخصی وتصمیمگیری در مورد رن ها فرار میکنند. در حقیقت ساختار هویهت رن هها انسهجام و  یکپهارچگی خهود را از دست داده است )برزونسکیو کوک ،9443؛ نقل از همان منبع.(

برزونسکی و کوک) 9443( دریافتند که افراد با سبک اطلاعاتی با سطوح بالای وظیفهشناسی وگشودگی در برابهر تجهارب و ارزشها همبستگی مثبت و معنیدار و با سبک سردرگم/ امتنابی همبستگی منفی دارد. به نظر مهی رسهد فهردی کهه نسهبت بهه حقوق و ارزشها و نیازهای خود، رگاهی دارد و نسبت به رنها تعهد کسب کرده است، احساس امنیت کرده و خود را قابل احتهرام و ارز  میداند، لذا رشکارتر و صری تر در ارتباط با دیگران رنها را بازگو میکند و کمتر بهه رفتارههای پرخاشهگرانه و منفعلانهه متوسل میشوند )ملر و همکاران ،8222؛ نقل از همان منبع.(

به نظر گیدنز هویت عبارت است از “خود”، رنطوری که شخص از خود  تعریف میکند. انسان از طریق کهنش متقابهل بها دیگران است که هویتش را ایجاد میکند و در مریان زندگی پیوسته رن را توییر میدهد؛ هویت امر پایداری نیست، بلکهه یهک پدیدهی پویا و سیال و همواره در حال ایجاد شدن وعوض شدن میباشد. از نظر وی هویت در واقع همان چیزی است کهه فهرد به رن رگاهی دارد؛ به عبارت دیگر هویت شخصی چیزی نیست که در نتیجه تداوم کنشهای امتماعی فرد به وی تفویض شهده باشد، بلکه چیزی است که فرد باید رن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند ودر فعالیتههای بازتهابی خهویش مهورد حفاظهت و پشتیبانی قرار دهد )گیدنز ،8913: 18(.

                                                           

 • Self theorists
 • Duries
 • Soenens
 • Beyers

چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش

در این پژوهش برای بررسی نحوه استفاده از تلفن همراه از بین تئوریها و مدل های مطرح در این حهوزه ، از تئهوری  عمهل

مستدل، مدل پذیر  فناوری و تئوری رفتار برنامهریزی شده و یافته های مطالعات انجام شده در ایهن رابطهه اسهتفاده شهده و برای سنجش هویت فردی از تئوری گیدنز استفاده شده است. با تومه به تئوری عمل مستدل، مدل پهذیر  فنهاوری و تئه وری رفتار برنامه ریزی شده و با نتیجه گیری از مطالعات انجام شده در این رابطه، عوامل موثر بر نگهر  افهراد بهه اسهتفاده از  تلفهن همراه عبارتند از: سازگاری ادراک شده ) سط  استفاده از تجربهه (، سهودمندی  ادراک شهده ) خودکاررمهدی فنهاوری (، سههولت  ادراک شده ،لذت ادراک شده ،هنجار ذهنی )نفوذ امتماعی( ، اعتماد ادراک شده، تصویر ادراک شده؛ انگیزه افهراد از اسهتفاده از پیامک عبارتند از: صرفه مویی در هزینه و زمان، گرایش متعارف، اطلاع رسانی ایمن بخهش، امتنهاب  از دل نگرانهی  در روابهط  رودررو؛ ومحتواهای پیامک عبارتند از: محتوای غیرمتعارف، محتوای طنز رمیز و محتوای اطلاعات. و به ر اسهاس رویکهرد نظهری گیدنز، پنج شاخص بازتابندگی خود و خودبیانگری، تعاملات و ارتباطهات گسهترده، تجربهه ازماکنهدگی زمهان و مکهان، تجربهه اضطراب واعتماد و تجربه رزادی، استقلال فردی و قدرتمندی در دوران مدرنیته متأخر که منجر به شکلگیری هویهت شخصهی میشوند، به عنوان شاخصهای هویت شخصی مدرن در نظر گرفته شده است. بنابراین با تومه به هدف پژوهش مبنی برررسهی رابطه بین سبک های دلبستگی و هویت فردی با نحوه استفاده از تلفن همراه و با تومه به چارچوب نظری میتهوان رابطهه بهین متویرها را به صورت شکل شماره 8 نشان داد .

 

 

شکل شماره 1: مدل مفهومی پژوهش جهت نشان دادن رابطه بین متغیرها

 

 

با تومه به مدل مفهومی پژوهش میتوان فرضیه های زیر را مفروض داشت.

 1. بین هویت فردی و شاخص های رن با و نحوه استفاده از تلفن همراه در میان کاربران رابطه ومود دارد.
 2. بین هویت فردی و شاخص های رن با انگیزه استفاده از پیامکها در میان دو من رابطه ومود دارد.
 3. 9. بین هویت فردی و شاخص های رن با محتوای پیامکها در میان دو من رابطه ومود دارد.

روش پژوهش:

تحقیق حاضر در دسته پژوهش های توصیفی و همبستگی و کاربردی می باشد که بهه رو  پی مایشهی انجهام شهده اسهت. مامعه رماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان پسر و دختر مقطع کارشناسهی دانشهگاه رزاد اسهلامی واحهد نیشهابورکه در سهال تحصیلی 29-29 مشوول به تحصیل میباشند و تعداد کل رنها 0444 نفر میباشد.

برای تعیین حجم نمونه لازم از مدول بررورد حجم نمونه مرسی مورگان استفاده گردید. براسهاس فرمهول مورگهان ، تعهداد حجم نمونه در بین مامعه رماری 934 نفر بدست رمد.  در این تحقیق از رو  نمونهه گیهری در دسهترس )داوطلبانهه( اسهتفاده شده است.

در این پژوهش برای تحقق اهداف و بررسی رابطه بین متویرهها از 9 پرسشهنامه محقهق سهاخته  اسه تفاده شهده  اسهت کهه پرسشنامه )الف(هویت شخصی ، پرسشنامه )ب(نحوه استفاده از تلفن همراه و پرسشنامه )ج( محتوا و نوع اسهتفاده از پیامهک را مورد بررسی قرار می دهد.

الف( پرسشنامه محقق ساخته هویت شخصی: هویت شخصی بها 3 ویژگهی و  شهاخص “بازتابنهدگی خهود و خودبیهانگری “، “تعاملات و ارتباطات گسترده”، “تجربه از ماکندگی زمان و مکان”، “تجربهه اعتمهاد و اضهطراب “، و “تجربهه رزادی، اسهتقلال فردی و قدرتمندی”تعریف گردید. و به منظور بررورد پایایی پرسشنامه از ضریب رلفای کرونبهاخ اسهتفاده گردیهد  کهه  میهانگین مقدار رلفای گویهها برابر با 181/4گردید.

ب(پرسشنامه محقق ساختهی  تلفن همراه: این پرسشنامه براساس پیشینههای داخلهی و خهارمی بررسهی و در 2 شهاخص تنظیم شده که عبارتند از : – سهازگاری  ادراک شهده ) کنتهرل رفتهاری درک شهده ( – سهودمندی  ادراک شهده ) خودکاررمهدی فناوری( – سهولت ادراک شده – لذت ادراک شده )نوروری فناوری( – نفوذ امتماعی  )هنجهار ذهنهی ( – اعتمهاد  ادراک شهده و تصویر ادراک شده. برای ارزیابی همسانی درونی گویهها از ضریب رلفای کرونباخ استفاده شده است کهه نتهایج رزمهون کرونبهاخ بیانگر همسانی بالای گویه ها می باشد

ج( پرسشنامه سنجش محتوا و نوع استفاده از پیامک: محتوای این پرسشنامه از نظهر مفههومی بهه 9 قسهمت تقسهیم شهده است. قسمت اول ، انگیزه افراد را از استفاده از پیامک و قسمت دوم محتوای پیامکهای افراد را مشخص می کند .در حیطهه ی انگیزه چهار شاخص “صرفه مویی”، “گهرایش متعهارف “، “اطهلاع رسهانی ایمهن بخهش ” و “امتنهاب از دل نگرانهی در روابهط امتماعی رو در رو” و در حیطه محتوا 9 شاخص “محتوای غیر متعارف”، “محتوای طنهز رمیهز ” و “محتهوای اطلاعهات ” مهورد بررسی قرار گرفته است.

در تجزیه و تحلیل اطلاعات و دادههای رماری از دو رو  رماری استفاده شده است.

الف: رمار توصیفی: شامل تهیه و تنظیم مدول و ترسیم نمودار و شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی .

ب: رمار استنباطی: شامل بررورد ورزمون فرضیههاست که از رو  تحلیل چند عاملی رگرسهیون اسهتفاده مهی شهود. ضهمناً مراحل مختلف محاسبات رماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSSصورت پذیرفته است .

یافته های پژوهش

نتایج بررسی ویژگیهای ممعیت شناختی نمونه رماری مورد بررسی نشان داد:

 • بیش از نیمی از پاسخگویان) 3202 درصد( در سنین زیر 94 سال قرار دارند. بیشترین فراوانی پاسهخگویان مربهوط بهه سن 94 سال با فراوانی نسبی 9102 درصد و بعد از رن، سن 82 سال با فراوانهی نسهبی 9409 درصهد بهوده و کمتهرین فراوانی مربوط به سن 93 سال به بالا با فراوانی نسبی 8 درصد و بعد از رن سن 90 سال با فراوانی نسهبی 809 درصهد می باشد؛ 0909 درصد پاسخگویان منسیت رنها مرد و  3902 درصد از پاسخگویان منسیتشهان زن بهوده اسهت. 1202 درصد از پاسخگویان مجرد و 89 درصد از پاسخگویان متاهل می باشند که بررسی وضعیت تاههل بهه تفکیهک مهن  نشان می دهد 8902 درصد از متاهلین را پاسخگویان مرد و 1108 درصهد از متهاهلین را پاسهخگویان زن تشهکیل مهی دهد. و درنهایت وضهعیت اشهتوال پاسهخگویان نشهان مهی دههد: 90 درصهد از پاسهخگویان شهاغل و 1302 درصهد از پاسخگویان غیرشاغل می باشند.

رماره های توصیفی متویرهای مستقل و وابسته نشان داد:

 • از میان دلایل و انگیزه های اسهتفاده از پیامهک صهرفه مهویی در هزینهه و زمهان میهانگین بیشهتری را بدسهت رورده

)میانگین برابر با 9081(که نشان دهنده اهمیت بالای این ویژگی پیامک می باشد، بعد از ایهن شهاخص، اطهلاع رسهانی ایمن بخش با میانگین 9041 بیشترین میانگین را بدسهت رورده اسهت. دو انگیهزه گرایشهات متعهارف و امتنهاب از دل نگرانی در روابط رودررو به ترتیب میانگین 9034 و 9019 را بدست رورده اند، همچنین نتایج بدست رمده از رماره ههای توصیفی محتوای پیامک نشان می دهد که پیامک های با محتوای طنز رمیز بیشهتر از پیامهک ههای بها محتهوای غیهر متعارف و اطلاعات غیرشخصی از طرف پاسخگویان ارسال شده و یا توسط رنها دریافت می شود. از طرف دیگر پیامهک های با محتوای غیر متعارف با میانگین 8029 کمترین میزان ارسال یا دریافت را به خود گرفته است.

 • میزان استفاده پاسخگویان از تلفن همراه بیشتر ازحد متوسط می باشد)میانگین میزان اسهتفاده از تلفهن همهراه 9043 بدست رمده است که اگر بخواهیم به صورت درصدی بیان کنیم میتوان گفت که متوسط استفاده پاسهخگویان از تلفهن همراه 18 درصد می باشد(. همچنین نتایج نشان می دهد: از میان عوامل و دلایهل اسهتفاده از تلفهن همهراه ، سههولت استفاده ادراک شده با میانگین 0 و بعد از رن عامل سهازگاری ادراک شهده بها میهانگین 9033 بیشهترین اهمیهت را در استفاده از تلفن همراه داشته است ، در طرف مقابل عامل تصهویر ادراک شهده بها میهانگین 9014 کمتهرین اهمیهت را داشته است. عوامل سودمندی ادراک شده، نفوذ امتماعی، لذت ادراک شده و اعتماد ادراک شهده بهه ترتیهب میهانگین های 9003، 9093، 9098 و 9020 را بدست رورده اند .
 • درنهایت نتایج نشان می دهد که از میان شاخص های هویت فردی شاخص تجربه رزادی و استقلال فردی با میهانگین

90149 اهمیت بیشتری برای استفاده پاسخگویان از تلفن همراه دارد، بعد از این شاخص، تجربهه ازماکنهدگی زمهان و مکان، تجربه ررامش و اعتماد و تعاملات و ارتباطات گسترده، به ترتیب بها میهانگین ههای 90329، 90340، 90089  در مرتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. در طرف مقابل شاخص بازتابندگی خود و خودبیانگری و همچنین شاخص تجربهه اضطراب و نگرانی به ترتیب با میانگین های 90322 و 90231 کمترین اهمیت را دارا  می باشند.

نتایج یافته های استنباطی حاصل از بررسی هدف پژوهش و رزمون فرضیههای پهژوهش بهه طهور مداگانهه در ادامهه مهورد بررسی قرار می گیرد .

هدف اصلی پژوهش: بررسی رابطه هویت فردی با  میزان  استفاده از تلفن همراه.

با تومه به فاصله ای بودن متویرهای مورد مطالعه لذا بایستی فرضهای زیر را از طریق رزمون متناسب با متویرهای فاصلهای مانند رزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد  رزمون  قرار دهیم.

H0 : 0

فرض صفر به معنای عدم ومود رابطه بین دو متویر بوده و فرض یک به معنای ومود رابطه معنی H1 :دار بین دو متویر می باشد. قاعده رزمون فرض صفر در مقابل فرض به این صورت می باشد که : سطح معنی داری آزمون کمتر از

50/5 باشد فرض صفر را رد و فرض یک را می پذیریم.

 

جدول 1: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه هویت فردی با میزان استفاده از تلفن همراه

متویر وابسته : میزان استفاده از تلفن همراه متویر مستقل:
سط  معنی داری ضریب همبستگی پیرسون )p(
 4.000  .627 هویت فردی
 4.000  .560 بازتابندگی خود و خودبیانگری
 4.000  .630 تعاملات و ارتباطات گسترده
 4.000  .514 تجربه ازماکندگی زمان ومکان
 4.000  -.580 تجربه نگرانی  و اضطراب
 4.000  .608 تجربه ررامش  و اعتماد
 4.000  .575 تجربه رزادی  و استقلال فردی

 

همانطورکه درمدول شماره 8مشاهده میشود از رنجاکه ضریب همبستگی برابر با 192/4 و سط  معناداری رن 444/4 بدست رمده است بین دو متویر یک رابطه مستقیم و معنادار ومود دارد. نتایج بررسی رابطه بین شاخص های هویت فردی و میزان استفاده از تلفن همراه نیز نشان می دهد بهمز رابطه بین شاخص تجربه نگرانی و اضطراب و میزان استفاده از تلفن همراه که معکوس می باشد )ضریب همبستگی برابر است با 314/4- ( رابطه بین سایر شاخصها مستقیم و معنادار می باشد .

همچنین با تومه به ضرایب همبستگی بدست رمده می توان گفت از میان شاخصهای هویت فردی تعاملات و ارتباطات گسترده بیشترین همبستگی را با متویر وابسته دارد )ضریب همبستگی برابر است با 194/4( و بعد از رن شاخص تجربه ررامش و اعتماد بیشترین همبستگی را با متویر وابسته دارد )ضریب همبستگی = 141/4(.

نمودارشماره 1:  پراکنش رابطه بین هویت فردی و میزان استفاده از تلفن همراه

 

همچنین نمودار شماره 8 نشان می دهد رابطه بین هویت فردی با میزان استفاده از تلفن همراه مستقیم میباشد که با افزایش متویر مستقل متویر وابسته نیز افزایش می یابد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر

 

جدول9: نتایج تحلیل واریانس رابطه بین و هویت فردی با میزان استفاده از تلفن همراه

2R اصلاح شده  R2  

R

سط

معناداری

رماره F میانگین

مربعات

درمه

رزادی

مجموع مربعات مدل
 4/233  4/219  4/129  4/444  849/31  10180.3  9  91622.5 رگرسیون
 98.3  290  28506.9 باقیمانده
             299  120129.4 کل

 

11

 

نتایج مداول تحلیل واریان  و مشخصه های رماری رگرسیون نشان میدهد که یک رابطه خطی معنیدار بین متویرهای مستقل با متویر وابسته ومود دارد.

سطح معنی داری

 آماره t

آماره t ضریب

رگرسیون استاندارد

انحراف معیار

ضریب  

ضریب رگرسیون شاخص متویر
 .000  4.981    6.944  34.6 مقدار ثابت
 .017  2.409  .086  .159  .383 بازتابندگی خود و خودبیانگری
 .012  2.540  .106  .159  .404 تعاملات و ارتباطات گسترده
 .070  1.818  .069  .170  .310 تجربه ازماکندگی زمان و مکان
 .000  -9.036  -.289  .141  -1.27 تجربه نگرانی  و اضطراب
 .000  4.081  .174  .190  .775 تجربه ررامش  و اعتماد
 .001  3.485  .135  .166  .579 تجربه رزادی  و استقلال فردی

جدول 9: ضرایب رگرسیونی رابطه بین هویت فردی با میزان استفاده از تلفن همراه

درمدول شماره 9 ضرایب علاوه بر مقدار ضریب رگرسیونی، مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده و همچنین رماره T و سط  معنی داری رن محاسبه می شود، در صورتی که سط  معنی داری از عدد 43/4 کمتر باشد به معنی براز  کامل مدل بین متویر وابسته و متویرهای مستقل  میباشد. باتومه به سطوح معناداری بدست رمده در مدول  0-84 میتوان گفت که بجز رابطه بین شاخص تجربه ازماکندگی زمان و مکان که سط  معناداری بدست رمده بیشتر از 43/4 می باشد) 42/4( رابطه بین سایر شاخصها با متویر وابسته معنادار می باشد .

ضرایب رگرسیون و رماره T نشان می دهد که از میان شاخص های هویت فردی، تجربه ررامش و اعتماد و پ  از رن تجربه رزادی و استقلال بیشترین تاثیر مستقیم را بر متویر وابسته می گذارد، همچنین باید خاطر نشان کرد که شاخص تجربه نگرانی و اضطراب تاثیر معکوس بر متویر وابسته دارند )ضرایب رگرسیون و رماره های T برای رابطه ببین دو متویرمنفی بدست رمده است( بدین معنا که با افزایش مقادیر این متویر، مقادیر متویر وابسته کاهش می یابد.

حال پ  از بررسی هدف اصلی پژوهش به رزمون فرضیه های تحقیق می پردازیم:

فرضیه 1: بین شاخص های هویت فردی و نحوه استفاده از تلفن همراه در میان پاسخگویان رابطه معنی دار وجود دارد.

برای بررسی و رزمون این فرضیه با تومه بهه اینکهه متویرههای مسهتقل و وابسهته از نهوع فاصهله ای مهی باشهند از رزمهون

 

همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج حاصله در مدول شماره 8 قابل مشاهده است.

جدول4: بررسی رابطه بین شاخصهای هویت فردی و نحوه )دلایل( استفاده از تلفن همراه 

شاخصهای هویت فردی                                         تعاملات و                                              تجربه                                              تجربه                                              تجربه                                              تجربه

نحوه  استفاده از تلفن                       خودبیانگری                ارتباطات  ازجاکندگی                          اضطراب                         اعتماد            استقلال

سازگاری ادراک          ضریب همبستگی           910.                    580.                       470.                  600.-                       070.                    501.

شده        سطح معناداری                         847.                    341.                       102.                    219.                       132.                    170.

سودمندی             ضریب همبستگی          *621.                **481.                      **032.                 300.-                      **622.               **061.

ادراک شده    سطح معناداری                         030.                    100.                       000.                    569.                       000.                    600.

سهولت استفاده  ضریب همبستگی                                       **591.                                      *641.                                      *121.                                      530.-                                      490.   *441.

.013 .105 .546 .036 .012 .001 سطح معناداری  
.318** .270** -.127* .230** .271** .278** ضریب همبستگی لذت ادراک شده
.000 .000 .028 .000 .000 .000 سطح معناداری
 .059 .013 -.100 .016 -.068 .068 ضریب همبستگی نفوذ اجتماعی ادراک شده
.311 .828 .084 .786 .245 .244 سطح معناداری
-.028 -.077 -.008 -.040 -.026 -.233** ضریب همبستگی اعتماد ادراک شده
.629 .186 .893 .497 .655 .000 سطح معناداری
.011 -.086 -.043 .037 -.007 -.054 ضریب همبستگی تصویر ادراک

شده

.846 .140 .456 .526 .900 .352 سطح معناداری

* : معناداری در سط  خطای کمتر از 43/4  ) P<0/05(  ** : معناداری در سط  خطای کمتر از 48/4  ) P<0/01(

همانطورکه درمدول شماره 0مشاهده میشود رابطه بین سازگاری ادراک شده و شاخصهای هویت فردی معنادار نمی باشد. رابطه بین سودمندی ادراک شده با شاخصهای هویت فردی )بجز شاخص تجربه اضطراب و نگرانی( رابطه ای مستقیم و معنادار می باشد ،بدین معنا که پاسخگویانی که شاخصهای هویت فردی در رنها بیشتر دیده می شود اعتقاد بیشتری به سودمندی تلفن همراه دارند.  مقدار ضریب همبستگی بین سودمندی ادراک شده با شاخص تجربه ازماکندگی زمان و مکان ،شاخص تجربه اعتماد و ررامش، شاخص تعاملات و ارتباطات گسترده، شاخص تجربه استقلال و رزادی فردی و شاخص بازتابندگی خود و خودبیانگری به ترتیب  برابر  994/4 ، 991/4 ، 810/4 ، 814/4 و  891/4 ومقدار احتمال مربوط به سط  معناداری رنها برابر 44/4 ، 44/4 ،  448/4 ، 441/4 و 49/4 بدست رمده  است. بنابراین ومود رابطه معنادار بین متویرها پذیرفته می شود .

بین سهولت ادراک شده نیز با شاخصهای هویت فردی )بجز شاخص تجربه اضهطراب و نگرانهی و شهاخص تجربهه اعتمهاد و ررامش( یک رابطه مستقیم و معنادار برقرار است که با تومه به ضرایب همبستگی میتوان گفت که شهاخص بازتابنهدگی خهود وخودبیانگری همبستگی بالاتری با سهولت استفاده از تلفن همراه دارد )ضریب همبستگی برابر با 823/4 و سط  معنهاداری رن برابر با 448/4 می باشد( و بعد از رن شاخص های تعاملات و ارتباطات گسترده و تجربه استقلال و رزادی فه ردی بهه ترتیهب بها ضریب همبستگی 801/4 و 800/4 و سط  معناداری 489/4 و 489/4 در مرتبه های بعدی از نظر میزان همبستگی قرار دارند.

رابطه بین لذت ادراک شده با شاخص های هویت فردی معنادار بدست رمده که از این میان رابطه بین لهذت ادراک شهده و تجربه اضطراب و نگرانی معکوس بوده )ضریب همبستگی برابر با 892/4- و سط  معنهاداری رن برابهر بها 491/4 بدسهت رمهده است( و رابطه بین لذت ادراک شده و سایر شاخص های هویت فردی مستقیم می باشد. )ضریب همبسهتگی رابطهه بهین لهذت ادراک شده با شاخصهای تجربه استقلال، خودبیانگری، تعاملات و ارتباطات، تجربه اعتماد و تجربه ازماکندگی زمان و مکان بهه ترتیب برابر با 981/4، 921/4 ، 928/4 ، 924/4 و 994/4 با سط  معناداری 444/4 بدست رمده است.(

رابطه بین نفوذ امتماعی با هیچ یک از شاخص های هویت فردی معنادار نمی باشد و اعتماد ادراک شهده تنهها بها شهاخص خودبیانگری رابطه معنادار دارد )سط  معناداری برابر است با 444/4(که این رابطه با تومه به ضریب همبستگی بدسهت رمهده)  999/4- (، یک رابطه معکوس می باشد . و در نهایت رابطه بین تصویر ادراک شده با هیچ یهک از شهاخص ههای هویهت فهردی معنادار نمی باشد.

فرضیه 9 :  بین نوع استفاده از پیامک با شاخص های هویت فردی در دو جنس رابطه وجود دارد.

برای بررسی و رزمون این فرضیه از رزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده که بهرای ایهن منظهور رابطهه بهین ههر یهک از شاخص های هویت فردی با نوع استفاده از پیامکها به طور مداگانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله در مداول 3 تا 84 رورده شده است.

جدول 5:  بررسی رابطه بین شاخص خودبیانگری و نوع استفاده از پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت نوع استفاده از پیامک
 .114  .085  .133 مرد صرفه جویی در هزینه و زمان
 .012  .079  .201 زن
 .014  .078  .206 مرد گرایش های متعارف
 .025  .083  .179 زن
 .563  .092  -.049 مرد اطلاع رسانی ایمن بخش
 .295  .085  .084 زن
 .069  .087  .153 مرد اجتناب از نگرانی در

روابط رو دررو

 .045  .078  .160 زن

همانطورکه درمدول 3 مشاهده میشود رابطه بین شاخص خودبیانگری با صرفهمویی در هزینه و زمان تنها درمیان پاسخگویان زن معنادار میباشد، )مقدارضریب همبستگی برابر با 948/4 و سط  معناداری رن برابر با 489/4( رابطه بین خودبیانگری و گرایشهای متعارف در هر دو من  معنادار بدست رمده است )مقدارضریب همبستگی برای پاسخگویان مرد 941/4 و برای پاسخگویان زن 822/4 و سط  معناداری مربوط به رن 480/4 و 493/4 بدست رمد( .رابطه بین شاخص خودبیانگری با شاخص اطلاع رسانی ایمن بخش برای هیچ یک از دو من  معنادار نمی باشد و رابطه بین شاخص خودبیانگری با  امتناب از نگرانی در روابط رودررو تنها در میان پاسخگویان زن معنادار بدست رمده است.

جدول6:  بررسی رابطه بین ارتباطات و تعاملات گسترده و نوع استفاده از پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت نوع استفاده از پیامک
 .750  .088  .027 مرد صرفه جویی در هزینه و زمان
 .821  .082  .018 زن
 .356  .084  .078 مرد گرایش های متعارف
 .122  .082  .124 زن
 .100  .081  .138 مرد اطلاع رسانی ایمن بخش
 .002  .080  .247 زن
 .469  .090  .061 مرد اجتناب از نگرانی در

روابط رو دررو

 .436  .081  .062 زن

 

همانطورکه درمدول شماره 1 مشاهده میشود شاخص ارتباطات و تعاملات گسترده تنها بها شهاخص اطهلاع رسهانی ایمهن بخش )وتنها در میان پاسخگویان زن( رابطه معنادار دارد، )ضریب همبستگی این رابطه برابهر بها 902/4 و سهط  معنهاداری رن برابر با 449/4 بدست رمد( رابطه بین سایر متویرها برای هیچ یک از دو من  معنادار نمی باشد.

جدول 7:  بررسی رابطه بین تجربه ازجاکندگی زمان و مکان و نوع استفاده از پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت استفاده از پیامک
 .282  .090  .091 مرد صرفه جویی در
  دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت
هزینه و زمان
 .919  .081  .008 زن
 .827  .091  -.019 مرد گرایش های

متعارف

 .484  .084  .056 زن
 .154  .091  .120 مرد اطلاع رسانی

ایمن بخش

 .831  .085  -.017 زن
 .576  .093  .047 مرد اجتناب از نگرانی در روابط رو دررو
 .885  .083  -.012 زن

 

همانطورکه درمدول شماره 2 مشاهده میشود رابطه بین شاخص تجربه ازماکنهدگی زمهان و مکهان بها شهاخص ههای نهوع استفاده از پیامک معنادار نمی باشد.

جدول 8:  بررسی رابطه بین تجربه اضطراب و نگرانی و نوع استفاده از پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت نوع استفاده از پیامک
 .018  .084  .198 مرد صرفه جویی در هزینه و زمان
 .150  .078  .115 زن
 .011  .082  .213 مرد گرایش های متعارف
 .009  .075  .207 زن
 .179  .091  .113 مرد اطلاع رسانی ایمن بخش
 .7  .080  -.031 زن
 .002  .080  .252 مرد اجتناب از نگرانی در

روابط رو دررو

 .016  .080  .191 زن

 

همانطورکه درمدول شماره 1 مشاهده میشود رابطه بین شاخص تجربه اضطراب و نگرانی با شاخص صرفه مویی در هزینه و زمان تنها درمیان پاسخگویان مرد معنادار میباشد، )مقدارضریب همبستگی برابر با 821/4 و سط  معناداری رن برابر با 481/4( رابطه بین تجربه اضطراب و نگرانی وگرایشهای متعارف در هر دو من  معنادار بدست رمده است )مقدارضریب همبستگی برای پاسخگویان مرد 989/4 و برای پاسخگویان زن 942/4 و سط  معناداری مربوط به رن 488/4 و 442/4 بدست رمد( رابطه بین شاخص تجربه اضطراب و نگرانی  با اطلاع رسانی ایمن بخش برای هیچ یک از دو من  معنادار نمی باشد و رابطه بین تجربه اضطراب و نگرانی با امتناب از دل نگرانی در روابط رودررو برای هر دو من  معنادار بدست رمد )مقدار ضریب همبستگی رابطه بین امتناب از نگرانی در روابط رودررو با شاخص خودبیانگری برای پاسخگویان مرد 939/4 و برای پاسخگویان زن برابر با 828/4 و سط  معناداری رن برابر با 449/4 و 481/4 می باشد.

جدول 9:  بررسی رابطه بین تجربه اعتماد و آرامش و نوع استفاده از پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت نوع استفاده از پیامک
 .114  .083  -.133 مرد صرفه جویی در هزینه و زمان
 .134  .084  -.120 زن
 .509  .093  .056 مرد گرایش های متعارف
 .015  .077  .256 زن
 .013  .085  .264 مرد اطلاع رسانی ایمن بخش
 .394  .083  .068 زن
 .744  .090  .028 مرد اجتناب از نگرانی در

روابط رو دررو

 .145  .081  .117 زن

 

با تومه به نتایج مدول شماره 2 میتوان گفت: رابطه بین اعتماد و ررامش با شاخصهای صرفهمویی در هزینه و زمان و شاخص امتناب از نگرانی در روابط رودررو برای هیچ یک از دو من  معنادار نمی باشد. رابطه بین اعتماد و ررامش با گرایشهای متعارف تنها در میان پاسخگویان زن معنادار میباشد، )مقدار ضریب همبستگی برابر با 931/4 و سط  معناداری رن برابر با 483/4 بدست رمده است( و رابطه بین شاخص اعتماد و ررامش با اطلاع رسانی ایمن بخش تنها در میان پاسخگویان مرد معنادار میباشد )مقدار ضریب همبستگی رابطه بین دو متویر برای پاسخگویان مرد 939/4 و سط  معناداری رن برابر با 489/4 می باشد .

جدول 11:  بررسی رابطه بین استقلال و آزادی فردی و نوع استفاده از پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت نوع استفاده از پیامک
 .502  .082  .057 مرد صرفه جویی در هزینه و زمان
 .123  .084  -.125 زن
 .291  .084  .090 مرد گرایش های متعارف
 .030  .077  .176 زن
 .919  .089  .009 مرد اطلاع رسانی ایمن بخش
 .605  .082  -.042 زن
 .216  .081  .105 مرد اجتناب از نگرانی در

روابط رو دررو

 .288  .085  .086 زن

در نهایت همانطور که در مدول شماره 84 مشاهده می شود شاخص استقلال و رزادی فردی تنها با شاخص گرایش های متعارف )وتنها در میان پاسخگویان زن( رابطه معنادار دارد و رابطه بین سایر متویرها برای هیچ یک از دو من  معنادار نمی باشد.

فرضیه 9 :  بین هویت فردی و محتوای پیامک ها در دو جنس رابطه است.

برای بررسی و رزمون این فرضیه نیز از رزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده که برای این منظور رابطه بین هر یک از شاخص های هویت فردی با محتوای پیامکها به طور مداگانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله در مداول 88 تا 81 رورده شده است .

جدول 11:  بررسی رابطه بین شاخص خودبیانگری و محتوای پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت محتوای

پیامک

 .012  .086  .211 مرد محتوای غیرمتعارف
 .195  .089  .105 زن
 .002  .079  .263 مرد محتوای

طنزآمیز

 .378  .083  .072 زن
 .001  .082  .267 مرد محتوای

اطلاعات

 .202  .083  .104 زن

همانطورکه در مدول88مشاهده میشود رابطه بین شاخص خودبیانگری با محتوای پیامکها )غیرمتعارف، طنزرمیز واطلاعات( تنها در میان پاسخگویان مرد معنادار می باشد. ضریب همبستگی برای رابطه بین این سه محتوای پیامک با شاخص خودبیانگری به ترتیب: 988/4، 919/4 و 912/4 و سط  معناداری رنها به ترتیب: 489/4، 449/4 و 448/4 بدست رمده است .

جدول 11:  بررسی رابطه بین ارتباطات و تعاملات گسترده و محتوای پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت محتوای پیامک
 .846  .084  -.017 مرد محتوای غیرمتعارف
 .732  .089  .028 زن
 .002  .080  .260 مرد محتوای طنزآمیز
 .262  .084  .091 زن
 .336  .085  -.082 مرد محتوای

اطلاعات

 .396  .081  -.069 زن

همانطورکه در مدول شماره 89مشاهده میشود رابطه شاخص ارتباطات و تعاملات گسترده تنها با محتوای طنزرمیز و برای پاسخگویان مرد معنادار می باشد، رابطه بین سایر متویرها معنادار نمی باشد.

جدول 11:  بررسی رابطه بین تجربه ازجاکندگی زمان و مکان و محتوای پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت محتوای

پیامک

 .630  .087  .041 مرد محتوای غیرمتعارف
 .987  .086  -.001 زن
 .016  .087  .203 مرد محتوای

طنزآمیز

 .387  .085  .070 زن
 .141  .083  .125 مرد محتوای

اطلاعات

 .023  .080  -.183 زن

با تومه به نتایج مدول شماره 89: رابطه بین محتوای غیرمتعارف با تجربه ازماکندگی زمان و مکان در میان هیچ یک از دو من  معنادار نمی باشد. رابطه بین محتوای طنز رمیز و تجربه ازماکندگی زمان و مکان تنها در میان پاسخگویان مرد معنادار میباشد. )مقدار ضریب همبستگی برابر با 949/4 و مقدار سط  معناداری برابر با 481/4 می باشد( و رابطه بین محتوای اطلاعات با تجربه ازماکندگی زمان و مکان تنها برای پاسخگویان زن معنادار می باشد. )مقدار ضریب همبستگی برابر با 819/4- و مقدار سط  معناداری برابر با 499/4 می باشد(

جدول 14:  بررسی رابطه بین تجربه اضطراب و نگرانی با محتوای پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت محتوای

پیامک

 .076  .087  .150 مرد محتوای غیرمتعارف
 .082  .079  .141 زن
 .854  .087  -.016 مرد محتوای
 .018  .074  -.190 زن طنزآمیز
 .315  .092  .085 مرد محتوای

اطلاعات

 .209  .077  -.102 زن

 

همانطور که در مدول شماره 80مشاهده میشود رابطه شاخص تجربه اضطراب و نگرانی تنها با محتوای طنزرمیز و برای پاسخگویان زن معنادار می باشد، )مقدار ضریب همبستگی برابر با 824/4- و مقدار سط  معناداری برابر با 499/4 می باشد( که با تومه به منفی بودن ضریب همبستگی می توان گفت که رابطه بین این دو متویر معکوس می باشد، بدین معنا که استفاده از محتوای طنز رمیز در میان پاسخگویان زن که دارای اضطراب و نگرانی بیشتری در استفاده از تلفن همراه می باشند ،کمتر است و بالعک.

جدول 15: بررسی رابطه بین تجربه اعتماد و آرامش با محتوای پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت محتوای

پیامک

 .902  .081  -.010 مرد محتوای غیرمتعارف
 .738  .080  .027 زن
 .048  .085  .160 مرد محتوای طنزآمیز
 .194  .087  .106 زن
 .397  .086  .072 مرد محتوای

اطلاعات

 .079  .079  -.142 زن

 

با تومه به نتایج مدول شماره 83رابطه شاخص تجربه اعتماد و ررامش تنها با محتوای طنزرمیز و برای پاسخگویان مرد معنادار می باشد، )مقدار ضریب همبستگی برابر با 814/4 و مقدار سط  معناداری برابر با 401/4 می باشد(. رابطه بین سایر متویرها معنادار نمی باشد.

 

جدول 16:  بررسی رابطه بین استقلال و آزادی فردی با محتوای پیامک ها

سطح

معناداری

خطای

استاندارد

ضریب همبستگی جنسیت محتوای

پیامک

 .774  .082  .024 مرد محتوای غیرمتعارف
 .672  .082  .035 زن
 .290  .089  .090 مرد محتوای

طنزآمیز

 .722  .082  -.029 زن
 .720  .085  -.031 مرد محتوای

اطلاعات

 .023  .083  -.185 زن

در نهایت همانطور که از مدول 81 ملاحظه میگردد: رابطه شاخص استقلال و رزادی فردی تنها با محتوای اطلاعات و برای پاسخگویان زن معنادار می باشد، )مقدار ضریب همبستگی برابر با 813/4- و مقدار سط  معناداری برابر با 499/4 می باشد( که با تومه به منفی بودن ضریب همبستگی میتوان گفت که رابطه بین این دو متویر معکوس می باشد. رابطه بین سایرمتویرها معنادار نمی باشد.

بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای با متغیرهای اصلی

متویرهای زمینه ای )تعدیلی( در این پژوهش شامل سن، منسیت، وضعیت تاهل و وضعیت اشتوال بودند که برای بررسی رابطه هر یک از این متویرها با متویر وابسته از رزمون مناسب استفاده شد .

برای بررسی رابطه بین سن و میزان استفاده از تلفن همراه از این مهت که سط  هردو متویر فاصله ای می باشد از رزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و برای بررسی رابطه بین منسیت، وضعیت تاهل و وضعیت اشتوال )که از نوع اسمی دوگانه می باشد( با میزان استفاده از تلفن همراه از رزمون T استیودنت )مقایسه میانگینها( استفاده شد که نتایج این بررسی ها نشان داد:

 • مقدار ضریب همبستگی بین سن و میزان استفاده از تلفن همراه برابر 443/4 بوده و مقدار احتمال مربوط به سط  معنی داری رن برابر 291/4 میباشد که از 43/4 بزرگتر است. بنابراین می توان گفت بین دو متویر همبستگی بسیار پائینی ومود دارد و ومود رابطه معنادار بین دو متویر پذیرفته نمیشود. همچنین رابطه بین سن و متویرهای شاخصهای هویت فردی، نوع استفاده از پیامک و محتوای پیامک نیز معنادار نبود.
 • میزان استفاده پاسخگویان مرد از تلفن همراه به مراتب بیشتر از پاسخگویان زن است. میانگین میزان استفاده پاسخگویان مرد از تلفن همراه 13/11 و میانگین میزان استفاده پاسخگویان زن از تلفن همراه 29/24 بدست رمده است.
 • شاخص تجربه نگرانی و اضطراب در پاسخگویان زن بیشتر از پاسخگویان مرد و سایر شاخصهای هویت فردی در میان پاسخگویان مرد بیشتر از پاسخگویان زن می باشد.
 • میانگین استفاده از پیامک به خاطر صرفه مویی در هزینه و زمان در پاسخگویان زن بیشتر از پاسخگویان مرد می باشد و سایر شاخصهای نوع استفاده از پیامک در میان پاسخگویان مرد بیشتر از پاسخگویان زن می باشد.
 • میانگین پاسخگویان مرد در محتوای پیامک غیرمتعارف و طنزرمیز بیشتر از پاسخگویان زن بوده و اختلاف میانگین دوگروه درمحتوای اطلاعات بسیار ناچیز وقابل اقماض می باشد، به طوری که میتوان گفت میانگین دوگروه برابر است .
 • نتایج نشان داد تفاوت چندانی بین پاسخگویان مجرد و متاهل در میزان استفاده از تلفن همراه ومود ندارد. میانگین میزان استفاده پاسخگویان مجرد از تلفن همراه 12/22 و میانگین میزان استفاده پاسخگویان متاهل از تلفن همراه 29/21 بدست رمده است
 • میزان استفاده از تلفن همراه پاسخگویان شاغل از پاسخگویان غیرشاغل به مراتب بیشتر است. میانگین میزان استفاده پاسخگویان شاغل از تلفن همراه 910/10 و میانگین میزان استفاده پاسخگویان غیرشاغل از تلفن همراه 149/21 بدست رمده است

بحث و نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که بین شاخص های هویت فردی با نحوه استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار ومود دارد که در همین راستا توانبخش)8912(در پژوهشی به بررسی رثار اینترنت و موبایل در توییر هویت موانان 83-92سال پرداخته است که نتایج نشان داده اند که رثار این فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در توییر هویت فردی موثر است. همچنین احمدی )8911( در پژوهشی به بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه بر شکلگیری هویت شخصی مدرن در نوموانان و موانان)استفاده از تلفن همراه و هویت شخصی در شبکه های امتماعی( پرداخت که نتایج پژوهش وی بیانگر رابطه معنادار بین هویت شخصی مدرن و میزان استفاده از قابلیتهای تلفن همراه است. حسنی) 8928(درپژوهشی به بررسی رابطه استفاده از رسانه های نوین باابعاد هویتی در نوموانان و موانان 80تا 92سال شهر تبریز پرداخت که نتایج این پژوهش نشان داد بین استفاده از تلفن همراه و هویت فردی ،رابطه مثبت ومود دارد. هولم)2007( نیز در مطالعه خود نشان داد که تلفن همراه و استفاده از رن در میان نوموانان منجر به وابستگی و شکل گیری هویت نمادین شده است و اینکه تلفن همراه می تواند نقش مستقیمی در شکل گیری هویت داشته باشد و منجر به بازسازی هویت و گستر  خود بیگانه در فرد شود.

همچنین نتایج رابطه بین شاخص های هویت فردی و نحوه استفاده از تلفن همراه حاکی از معنادار بودن رابطه بین رنها می باشد که در همین رابطه ماتان هلیا)2010(در پژوهشی به بررسی کاربرد تلفن همراه در میان بزرگسالان موان در هند پرداخت.تجزیه و تحلیل کیفی داده ها نشان داد که موانان به تلفن همراه برای انواع ارتباطات ،اخبار و سرگرمی نیاز دارند ،علاوه براین ،تجزیه و تحلیل نشان داد که رنها از تلفن های همراه مهت استقلال از پدر و مادر، مذاکره و حفظ دوستی ها و ایجاد دوستی با اعبای من  مخالف استفاده می کنند.

برخلاف نتایج این پژوهش که نشان داد میزان استفاده پاسخگویان پسر بیشتر از پاسخگویان دختر می باشد نتایج یافته های یاسمی نژاد و گل محمدیان)8928( که به بررسی رابطه ابعاد سلامت عمومی و استفاده مفرط از تلفن همراه در دانشجویان پرداختند، نشان داد که میزان استفاده از تلفن همراه دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر است. همچنین عابدینی) 8928( در مطالعهی خود با عنوان بررسی انگیزه، میزان و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام دادند. به این نتایج دست یافت که، تفاوتهای منسیتی معنادار از نظر انگیز  و نوع استفاده از امکانات تلفن همراه در دانشجویان ومود دارد اما بین منسیت و میزان استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار مشاهده نشد. ماتان هلیا)2010( نیز در مطالعه خود دریافت که تفاوت منسیتی در استفاده از موبایل نیز به چشم می خورد، اما مشخص نکرده است که میزان استفاده از تلفن همراه در کدام گروه بیشتر است. همچنین در تایید نتایج این پژوهش در رابطه با تفاوت بین دو من  از نظر میزان استفاده از تلفن همراه ،ریچ لینگ در تحقیقات و مطالعات خود که در سال 9448 در میان نوموانان انجام شده بود به این نتیجه رسید که دختران بیشتری نسبت به پسرها، مالک تلفن همراه هستند و حال رنکه مطالعات مذکور در میان موانان بالغ )بالای 94سال( نتیجه ای بر خلاف رنچه که گفته شد را نشان می داد و پسرهای موان بیشتری در مقایسه با دخترها از تلفن همراه برخوردار بودند و به صورت مدی تری هم از موبایل استفاده می کردند.  زنان در واقع زودتر از مردان و در سن 81 سالگی به نقطه اوج استفاده مدی از موبایل می رسند بطوریکه طبق تحقیقات به عمل رمده مردان کمی دیرتر و در سن 99 سالگی به نقطه اوج استفاده از موبایل می رسند. محققان بر این باورند که هنگامیکه دستیابی دختران به تلفن همراه بصورت قرضی و امانت گرفتن کاهش یابد، دختران از انگیزه کمتری – نسبت به پسران – برای مشترک شدن برخوردار خواهند بود.

برخلاف نتایج به دست رمده در این پژوهش که نشان داد تفاوت چندانی بین دو گروه مجرد و متاهل از نظر میزان استفاده از تلفن همراه ومود ندارد، عابدینی) 8928( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافته است که بین وضعیت تاهل ومیزان استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار ومود دارد. همچنین یاسمی نژاد و گل محمدیان)8928(در مطالعه خود نشان دادند، بین دانشجویان متاهل و مجرد از نظر استفاده از تلفن همراه تفاوت معنی داری ومود دارد، بدین معنی که میزان استفاده از تلفن همراه در میان دانشجویان مجرد از دانشجویان متاهل بیشتر است.

این پژوهش درپی نشان دادن اهمیت هویت فردی و نقش رن در نوع استفاده از تلفن همراه بوده است. نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که نوموانان و موانانی که در بستر مناسب امتماعی هویت موفق کسب می کنند. این افراد دارای استقلال عمل بیشتری هستند و در موامهه با موقعیت های پر تنش روانی مطابق با عرف امتماعی عمل می کنند؛ قاطعیت و صراحت لازم را برای رد تقاضاهای غیر منطقی و خارج از عرف امتماعی دارا هستند؛ عزت نف  و توان بازداری لازم را برای مهار خواسته های ناپسندی که منجر به از بین رفتن حقوق امتماعی دیگر افراد مامعه میشود، دارند. )باقری و دیگران ،

)12 :8911

 

اریکسون ایجاد هویت را به عنوان مهم ترین پیشرفت شخصیت در دوره نوموانی مطرح کرده و رن را گامی موثر در مهترسیدن به بزرگسالی شادمانه و مولد شناخته است. هویتیابی از دوران نوموانی و به موازات رشد مسمی، شناختی، امتماعی و عاطفی اهمیت خاصی مییابد و تلا  برای رسیدن به هویت فرایندی دائمی است )احدی، 8914؛ به نقل از باقری و دیگران ،8911: 12(

نتایج این پژوهش نشان داد بین هویت فردی با میزان استفاده از تلفن همراه، نوع استفاده از تلفن همراه، نوع استفاده از پیامک و محتوای پیامک رابطه ومود دارد. به این صورت که میزان استفاده از تلفن همراه در میان پاسخگویانی که شاخص تجربه نگرانی و اضطراب در رنها بالا می باشد، کمتر از سایر پاسخگویان می باشد، بنابراین میتوان گفت پاسخگویانی که از هویت مبطرب و نگران برخوردارند کمتر از تلفن همراه استفاده می کنند.  اگر میزان استفاده از تلفن همراه را به عنوان نوعی از رشد عاطفی و امتماعی سالم،  کاررمدی در روابط میان فردی و  وابستگیهای امتماعی، استقلال عمل وعزت نف  بالا  و توان بازداری لازم برای مهار خواسته های ناپسند، در نظر بگیریم، می توان گفت که افرادی که دارای پایگاه هویت فردی موفق تری می باشند، از روابط امتماعی کارامدتری برخوردار بوده و اعتماد به نف  و استقلال عمل بالایی دارند . بررسی رابطه بین هویت فردی با نوع استفاده از پیامک نشان دادکه پاسخگویان دارای پایگاه هویت فردی مبطرب و نگران بیشتر از از پیامک به خاطر امتناب از دل نگرانی در روابط رو در رو استفاده می کنند، که این نشان میدهد این اشخاص از حبور در امتماع خودداری می کنند و افرادی منزوی و کوشه گیر هستند .

با تومه به نتایج بدست رمده در این پژوهش و همچنین  با تومه به نقش غیر قابل انکار شاخصهای هویتی در کارکردهای رفتاری و الگوهای هیجانی افراد، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

از رنجا که شکل گیری پایگاه هویتی از سنین پائین تر شروع می شود، نقش خانواده در تربیت صحی  فرزندان دارای پایگاه هویتی موفق و امتماعی انکارناپذیر بوده و از این رو به خانواده به ویژه والدین توصیه اکید می گردد که از شیوه های مناسب و علمی تربیت فرزندان استفاده کنند و برای این منظور مطالعه مقالات وکتابهای تربیتی بسیار کاررمد می باشد.

در مرحله دوم و بعد از خانواده نقش مدرسه در تربیت کودک بسیار مهم می باشد، از اینرو معلمان و بویژه معلمان پرورشی ،رسالت سنگینی را بر دو  دارند، بنابراین رموز  و پرور  کشور با استخدام معلمان کارکشته و متعهد، اختصاص کتابها و دروس تخصصی در این زمینه، شروع تربیت از سنین پائین تر و … می تواند در مهت تربیت کودکان ، نوموانان و موانان با پایگاه هویتی موفق و در مهت کاهش بار منفی هویت نگران و مبطرب، گام های اساسی را بردارد.

منابع و مآخذ

 1. ادبی، راضیه )8922(. بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
 2. احمدی، ثریا؛ مهدی زاده، محمد و عقیلی، وحید) 8911( . تاثیر استفاده از تلفن همراه بر شکل گیری هویت شخصی مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران. فصلنامه ی پژوهش های ارتباطی،دوره 81،شماره 834، ص893-0.
 3. 9. احدی، حسن وممهری، فرهاد) 8914(. روان شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی )جوانی، میان سالی، پیری(. تهران: پردی.
 4. 0. اکرامی ،محمود) 8911( . مردم شناسی ارتباطات خودمانی .مشهد :ایوار.
 5. 3. رقامانی، مهریم ) 8918(. بررسیی تیاثیر آمیوزش مهارتهیای زنیدگی بیر سیلامت روان و منبیع کنتیرل نوجوانیا ن. پایهان نامهه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 6. رمب پور، عزار گلدی) ،8911(. رابطه سبکهای هوییت بیا سیلامت روان در دانیشآمیوزان دوره متوسیطه شیهر گرگیان . پایهان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رزاد.
 7. باقری، خدیجه) 8911( رابطه بین سبک های دلبستگی با نوع هویت در زندانیان 1095ساله. فصلنامه روانشناسی کاربردی،سال 9

،شماره 9)88(،ص 22-13.

 1. پاکدهی ،علیرضا؛حاج محمدی ،مریم) 8924(. نوجوانان و تلفن همراه.فصلنامه علوم امتماعی ،شماره 33.

21

 1. می دان، رابرت) 9440( نقد اجتماعی پست مدرنیته، ترممه ی صال نجفی، تهران: نشر شیرازه.
 2. 84. ذکایی ،محمد سعید ؛ولی زاده ،وحید) 8911(. فرهنگ جوانان و تلفن همراه. فصلنامه تحقیقات فرهنگی .دوره 9،شماره 2.
 3. رفیع پور ،فرامرز) 8922( .آناتومی جامعه،مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی ،تهران :کاوه.
 4. عاملی، سعیدرضا) 8913( «فردگرایی جدید و تلفن همراه: تکنولوژی فردگرایی و هویت»، مجله مهانی رسانه دانشگاه تهران ،8.
 5. 89. کلانتری ،عبدالحسین ؛حسنی ،حسین) 8924(. رسانه های نوین و زندگی روزمره :تا ثیر تلفن همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان .مجله رسانه .سال نوزدهم، شماره 0.
 6. 80. گل محمدی، احمد) 8918( «جهانی شدن، فرهنگ و هویت»، تهران: نشرنی.
 7. 83. گیذنر، رنتونی) 8918( تجدد و تشخص )چاپ سوم.( ترممه ناصر موفقیان. تهران: نشرنی.
 8. 81. منطقی، مرتبی) 8911(. شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت.فصلنامه فن روری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،سال سوم ،شماره 9،ص 91-3.
 9. Fortunate, L. (2001). the mobile phone: An identity on the more. University of Trieste, Pordenon, Italy, Springer verlay, London, 5, 85 – 98
 10. Fishbein, M. Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research, Addison-Wesley. Reading / MA.
 11. Caronia, L; Andre, H & Caron, A.H. (2004).social performance constructing a spesefic culture: young people use of the mobile phone as a, social performance .Convergence.Journal of Research into New Media .V 10N2p.28-61
 12. Kasesniemi, E. L. & Rautiainen, P. (2002). Mobile culture of children and teenagers in Finland. In J. E. Katz & M. Aakhus (Eds.), Perpetual contact: Mobile communication, private talk and public performance (pp. 170-192). Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Berzonsky, M. D. (1998). Identity Style: conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research.
 14. Erikson, M.E. (1968) .Identity: youth and crisis .New York: Norton
 15. Marcia, J.E. (1966). Development and validation of ego – identity status .journal of personality and social psychology. 3,551-558
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید