دانلود پایان نامه

 

بررسی نشانه های اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان 01 ساله شهر خرم آباد

 

حسین ابراهیمی مقدم[1]،افسانه بدری زاده[2]،علی فرهادی[3]

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،گروه روانشناسی ،رودهن، ایران.
  • دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد،ایران.
  • دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گروه پزشکی اجتماعی، خرم آباد،ایران چکیده

مقدمه: اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع در کودکان می باشند که می توانند بررا  کودکران باریار  از اخرتلالات دیگرراز جمله اعتماد به نفس پایین، کناره گیر  اجتماعی، مهارتها  اجتماعی ناکافی و مشکلات تحصیلی  را نیز به دنبال داشرته باشرند . لراا با توجه به اهمیت این اختلالات بر آن شدیم تا به تعیین نشانه ها  اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان شهر خرم آباد بپردازیم.

روش: در این مطالعه مقطعی 544 نفر از دانش آموزان پایه چهارم دباتان ها  شهر خرمآباد برا اسرتفاده از نمونره گیرر  خوشره ا  انتخاب شدند. سپس با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان مورد ارزیابی قررار گرفتنردو در نهایرت 122 نفرر از آنها در غالب دو گروه آزمون) 41 نفر از بین کودکانی که نمره بالا در مقیاس ذکر شده کاب کررده بودنردو وگرروه کنتررل) 41 نفرر از بین کودکانی که نمره پایین در مقیاس ذکر شده کاب کرده بودندو انتخاب و آزمون نقاشی آدمرک در برر رو  آنهرا اجررا  شرد و در نهایت نشانه ها با استفاده از آمار توصیفی)میانگین و انحراف ااستانداردو و آزمونها  آمار استنباطی )کا  دو وآزمرون t وبره کمرک نررم افزار SPSS بررسی شدند              .

یافته ها: نشانه ها  معنا دار) (p<./05در کودکان گروه آزمون) مضطربو عبارت بودنرد ازچچشرم هرا  کوچرک -خطرو  ترسریمی بایار پررنگ-خطو  ترسیمی مواز  سایه دار و چهار خانه-خط خطی کردن و پاک کردنها  مکرر- وضع بدنی نرا متعرادل  -اسرتفاده از رنگ سیاه – حالت صورت آدمک مضطرب و نگران- سر کوچک – سراقها طویر  – پاهرا برزر  – بازوهرا بصرورت نرامنعط  و افقری ودستها بصورت باته .همچنین نشانه ها  اضطراب درآزمون نقاشی آدمک بر حاب جنایت  نیز معنا دار بود.

نتیجهگیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت تشخیص اختلالات اضطرابی در دوران کودکی و تاثیر  که در دورانهرا  دیگرر زندگی بر جا  می گاارند ،پیشنهاد می شود که به این نشانه ها در نقاشی کودکان توجه بیشتر  شود و با تشرخیص بره موقرع  ایرن کودکان از تاثیرات سو  اضطراب در آینده بر رو  آنها جلوگیر  به عم  آید.

واژگان کلیدی: اضطراب،کودکان،آزمون نقاشی آدمک)DAPو

 

 

 

 

 

                                       

مقدمه:

اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع در کودکان می باشند که می توانند اختلالات دیگر  را نیز برا  کودکان به دنبرال داشته باشند)1و. اضطراب دارا  عاطفه منفی است و یک احااس نگرانی در خصوص خطر  که احتمال بروز دارد را شام  می شود)2و.

کودکان مبتلا به اضطراب معمولا” روحیه ضعیفی دارند و در بایار  مواقع در مورد مشکلات مربو  به فعالیتها  روزمره دلارد ،شرمنده و ناخرسند هاتند و معمولا” به علت تعمیم این روحیه و پیامدها  آن از مدرسه غیبت می کنند که خود موجب اخراج آنها از مدرسه و مشکلات واباته دیگر می شود) 3و. اضطراب در تصمیم گیر  ها  کودک تأثیر می گاارد. یک کودک مضطرب نوعا” غیر واقع بین و عصبانی و بدبین است و به اطمینان بیش از حد نیاز دارد و ممکن است فکر کند این امنیت زودگار است .برا  چنین کودکانی اضطراب مانع آنها در مشارکت برا  انواعی از فعالیتها  روزمره، مدرسه، روابط دوستانه و عملکرد تحصیلی آنها می شود)5و.

اضطراب باعث کاهش اعتماد  به نفس ، کناره گیر  اجتماعی، مهارتها  اجتماعی ناکافی و مشکلات تحصیلی می شود)4و.

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اختلالات اضطرابی موجب می شوند که کودکان در امور درسی و درسهایی از قبی  املا  و هجی کردن، غلطها  بیشتر  نابت به گروه کنترل داشته باشند و در نتیجه افت تحصیلی پیدا کنند) 6و.

باکر) 1992و نشان داد که بیش از 24 درصد از کودکان با اختلال یادگیر ، ملاک ها  لازم برا  گرفتن اختلال اضطرابی را دارا می باشند)7 و.

در مطالعات صورت گرفته دختران در مقایاه با پاران نگرانی ها  معنادارتر  نشران مری دهنرد )8و واخرتلالات اضرطرابی در دخترها شیوع بیشتر  دارند تا در پارها)3و. 2 تا 5 درصد از ک  جمعیت کودکان و 42 درصد از کودکان مراجعره کننرده بره کلینیک ها به نحو  دارا  اختلالات اضطرابی هاتند)9و.

در مطالعه هاوتون و همکاران نیز میزان شیوع اختلالات اضطرابی کودکان زیر 12 سال از حداق  6/2 درصد ترا حرداک ر 2/51 درصد گزارش شده است)12و.

شواهد نشان دهنده آن است که اختلال ها  اضطرابی دوران کودکی پدیده ا  گارا برا  کودکان نبوده و در صورتی که درمان نشوند تا سنین نوجوانی و بزرگاالی ادامه پیدا می کنند و مشکلات زیاد  را در آینده کودک ایجاد می کند)11و. به طور  که کودکانی که اختلالات اضطرابی دارند در معرض خطر بالا  اسرتفاده از مروا د ، خودکشری و اخرتلالات روان پزشرکی در دوران نوجوانی و بزرگاالی هاتند)1و.

نقاشی یا تصویر ساز ، وسیله ا  است که کودک از طریق آن می تواند نوعی ارتبا  روحی با دیگران برقرار سازد و بنرابراین از طریق نقاشی می توان به روحیات، تمایلات و شخصیت کودک پی برد)12و. هنگامی که کودک نقاشی می کند در واقع حرالات روحی و احااسات موجود و تجربیات ریشه دار و عمیق خود را بیان می کند. کودک به کمک نقاشی کشمکش ها  درونی خود را نشان می دهد)13و. بیان آرزوها و تمایلات در کودکان، همواره به صورت ماتقیم انجام نمی پایرد و بیشتر بره صرورت غیرر ماتقیم و از طریق فعالیت ها  هنر ، نمود می یابد)15و. در واقع نقاشی کودکان نمود  از تجربه ها  زندگی واقعی آنها می باشد و از طریق نقاشی است که خواست ها و مشکلات آنها به شک  مطلوب و خلاقانه انعکاس می یابد. از دیدگاه پیاژه نقاشری چیز  در حد فاص  باز  و تصویر ذهنی است که کودک به واسطه آن دنیا  واقعی خود را باز نمایی می کند)14و.

نقاشی کودکان متأثر از محیط زندگی و تجربیاتی است که در محیط مدرسه کاب می کنند که به آنها در سازماندهی به افکار و معنی بخشیدن به تجربه هایشان کمک می کند. کودکان در هر سنی که باشند از نقاشی به عنوان راهی جهت ابراز وجود خود و ارتبا  با محیط اطرافشان استفاده می کنند. نقاشی یکی از انواع زبانهایی است که کودکان به وسیله آن می توانند در مورد دنیا  خود با دیگران حرف بزنند)16و.

در اینکه نقاشی کودک ارزش تشخیصی دارد، جا  شک نیات. نقاشی، خطو ، اشکال، رنگها ،ترتیب ترسیم شکلها، مح  ترسیم ،انعکاس هیجانی کودک در حین ترسیم، می توانند اطلاعاتی در خصوص وضعیت عمومی، هیجانی و عاطفی کودک ارایه کند و شمایی کلی از مشک  کودک باشد)17و.

در ایران بایار  از والدین، مربیان و معلمان، نقاشی کودکان را مهم و ارزشمند تلقی نمی کنند، در حالی که با توجه به تحلی  محتوا  نقاشی و سبک ترسیمی کودک می توان به سازمان یافتگی روان شناختی کودک پی برد چرا که نقاشی به منزله فرافکنی ناهشیار، از ابتدا با هدف شناخت و ح  مشکلات روانی کودکان به کار رفته است)18و.

یکی از آزمونها  ترسیمی جهت شناخت عواط  کودک آزمون نقاشی آدم5)DAPو می باشد کره توسرط مرک آور 4 در سرال 1959 بر اساس آزمون ترسیم آدمک گودیناف به کار برده شد. با بررسی نحوه ترسیم در آین آزمون می توان به بررسری نشرانه ها  اضطراب تکانه ها اعتماد به نفس شخصیت ومشکلات رفتار  کودکان پرداخت)19و.

یکی از مشکلاتی که در کودکان می تواند توسط نقاشی آدمک مورد ارزیابی قرار گیرد اخرتلالات اضرطرابی مری باشرد) 19و .در اضطراب، خطو  یا بایار کمرنگ یا بایار پررنگ هاتند آدمک کوچک است و گاهی در حاشیه کاغا ترسیم می گردد. آدمک غالباً معلول و فاقد تنه و اندامها  زیرین یا اعضا  زیرین است و یا اینکه این اعضا  به صورت ناقص و چابیده به بدن ترسیم می شوند. پاها کوچک و نا استوار و فقدان ایمنی را آشکار می سازند. دهان به صورت خطی- نامنظم و گاهی واجد حالت خنرده ا  عصبی است. به ترسیم چشم ها بایار تاکید می شود یا آنکه کودک از ترسیم آنها اجتناب می کند.در خصوص استفاده از رنگها ،استفاده افراطی از رنگ بنفش را می توان نشانه اضطراب و وجود تنش ها  متناقص دانات.  بکار باتن محدود رنرگ سریاه و کشیدن لکه ها  سیاه، نشان دهنده اضطراب است)22و.مراد  مطلق و همکاران)1388ودر پژوهشی که با عنوان تعیین نشرانه ها  ترسیم خوددر نقاشی سه گروه از کودکان دارا  مشکلات درونی ساز  شده ، برونی ساز  شده و بهنجار انجام دادند، نتایج حاکی از آن بود که در کودکانی که دچار مشکلات درونی ساز  شده مانند اضطراب بودند نشانه هایی از قبی  عدم ترسیم موها و کمرنگ و یا نا ارزنده ساز  آنها و چهره ها  آدمک به صورت خجالتی و مغمروم و ترسریم کروچکتر اجرزا  صرورت و ترسریم کمرنگتر اجزا  چهره و ترسیم تنه به شک  مربع ماتطی  یا به صورت انعطاف ناپایر و ترسیم انعطاف ناپایر بازوها و ترسریم بازوها به شک  یک کمان رو به پایین و ترسیم دستها  ناکارا مد در نقاشی آنها به چشم می خورد)21و. کینت و همکاران به نق  از خارو  و همکارن)1388و دریافتند که کودکانی که اختلالات عاطفی کمتر  دارند ، در نقاشی هایشان بیشتر سعی می کنند که جنس مشابه خود را بکشند)18و.

بنابراین با توجه به توان بایار بالا  آزمونها  ترسیمی در شناسایی مشکلات عاطفی کودکان محقق بر آن شد که مطالعه ا  با هدف شناسایی نشانه ها  اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان پایه چهارم دباتانها  شهر خرم آباد انجام دهد.

روش تحقیق:

مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی می باشد. جامعه آمار  در این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه چهارم دباتانها  شهر خرم آباد در سال 1392 بودند نمونه گیر  به صورت خوشه ا  چند مرحله ا  تصادفی انجام شد. به این صورت که با توجه به اینکه شهرستان خرم آباد دارا  دو ناحیه اموزش و پرورش است، از هر دو ناحیه در مجموع8 مدرسه دخترانه و8  مدرسه پارانه و از هر مدرسه یک کلاس به طور تصادفی انتخاب شد که در مجموع 16کلاس انتخاب شد . )میانگین هر کلاس 24 نفر در نظر گرفته شده استو.ودر مجموع 522 دانش اموز بر اساس فرمول  میزان شیوع  تعین گردید.

ابزار پژوهش

1-مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان6)RCMASوچ RCMAS   توسط رینولدز 7و ریچموند8)1978و ارائه گردید و یکی از معتبرترین و پرمصرف ترین آزمون ها  اضطراب برا  کودکان و نوجوانان است)22و. این مقیاس علایم جامانی ، نگرانی و اضطراب اجتماعی و به طور کلری اضرطراب مرزمن را مری سنجد که به منظور شناسایی اضطراب کودکان 19-4 ساله تدوین گردیده است)11و. این مقیاس شام  37 گویه است که از این

                                       

1-Draw-a-person

 5-Mac Hower

6-Revised  Childrens  Manifest  Anxiety  Scale(RCMAS)

7-Reynolds

8-Richmond

تعداد 28 گویه، اضطراب را می سنجد و 9 گویه دیگر یک مقیاس دروغ سنج را شام  می شود کره پاسره هرا  غیرر صرادقانه آزمودنی را ارزیابی می کند. دلی  این که مقیاس دروغ سنج را در مقیاس RCMAS تعبیه کرده اند این است که آن دسته از کودکان و نوجوانانی که به صورت دفاعی به گویه ها  مقیاس واکنش نشان می دهند و می خواهند به هر دلی  خود را بهتر یا بدتر از وضع موجود نشان دهند، شناخته شوند. این موضوع  کمک می کند که نتایج چنین پرسش نامه هایی با احتیا  تلقی و تفایر شوند.

در این آزمون از کودکان خواسته می شود که به هر یک از گویه ها به شک  بلی/ خیر پاسه دهند و به هر گویه نمره صفر یا یک تعلق می گیرد. بنابراین دامنه تغییرات برا  گویه ها  مربو  به اضطراب از صفر تا 28 و برا  گویه ها  مربو  به دروغ سنج از صفر تا 9 متغیر خواهد بود. نمره کمتر در مقیاس اضطراب بیانگر سطح اضطراب پایین تر و نمره کمترر در مقیراس دروغ سرنج بیانگر میزان صداقت بیشتر آزمودنی در پاسخگویی به سوالات است. گویه هرا  شرماره 5، 8، 12، 16، 22، 28،25 ، 32  و 36 مربو  به مقیاس دروغ سنج می باشند)22و. رینولدز و ریچموند) 1984و ثبات درونی سه زیر مقیاس آنرا از 46/. تا82/. و ثبات درونی ک  مقیاس را 82/.گزارش کردند)22و.استوار و رضویه  به نق  از استوار و تقو )1384و ساختار چهار عاملی این مقیاس را به روش باز آزمایی با فاصله زمانی یک تا چهار هفته 89/. گزارش کردند. میزان هماانی این مقیاس با بهره گیر  از روش کودر –ریچاردسون برا  زیر مقیاس ها  اضطراب فیزیولوژیک،نگرانی و تمرکز به ترتیب برابر با 64/.،65/. و 62/. گزارش شده است. در این مقیاس بیشتر بودن پاسه بلی ، بیانگر میزان اضطراب بیشتر آزمودنی است.بدین ترتیب نمره ها  اضطراب در این مقیراس بین صفر تا 28 می تواند در نوسان باشد)23و. پایایی آزمون فوق در مطالعه حاضر با استفاده از ضریب آلفا  کرونباخ 85/2 بره دست آمد.

 

2-آزمون ترسیم آدمک) : (DAP

در بین آزمونها  ترسیمی، آزمون ترسیم آدمک)DAPو  از قدمت و شهرت بیشتر  برخورددار است)19و. پرژوهش هرایی کره درباره پایایی و اعتبار یا تایید نتایج آزمون  ترسیم آدمک انجام شده اند به یافته ها  بایار رضایت بخش دست یافته اند، تا جایی که مک آور بر این باور است که ترسیم آدمک می تواند به منزله امضا  شخصی ترسیم کننده تلقی گردد)22و .

پایایی نشانه ها  خاصی در آزمون ترسیم آدمک برحاب مطالعات مختل  نابتاً متغیر گزارش شده است. پایایی اک ریت نشانه ها  آزمون آدمک بالا  82 درصد بوده است. در مطالعه ا  ضریب پایایی )هماانی درونیو با اسرتفاده از آلفرا  کرونبراخ 82 درصد گزارش شده است)19و.

همچنین پایایی مبتنی بر توافق بین ارزشیابان کاملاً بالا بوده است، بدین معنا که در مورد نقاشی مررد، 92 درصرد و در مرورد نقاشی زن 93 درصد گزارش شده است. درزمینه اعتبار نیز تحقیقات نشان داده اند که تات آدمک از حااسیت بالایی برخوردار بوده است. به طور  که اعتبار بازآزمایی مبتنی بر درجه بند  کمی و کیفی با استفاده از دستورالعم  ها  ناگلیر)  1988و و سایر راهنماها  مشابه مربو  به DAP از حد متوسط تا خوب یعنی بین 62 تا 89 درصد با میانگین 79 درصد به دست آمده است. و به طور کلی ضرایب اعتبار نمره گاار  ساختار  سور ، محتوایی و درجه بند  ها  کلری توسرط ارزشریابان مختلر  معمولاً بیش از 82 درصد گزاش شده است)25و.

پس از مشخص شدن حجم نمونه در مرحله اول مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان بر رو  544 کودک انجام شد و کودکانی که نمره اضطراب بالاو نمره دروغ سنج پایین  در این مقیاس کاب کرده بودند به عنوان گروه آزمون) 41 نفروانتخاب شدند و یک گروه هم به عنوان گروه کنترل)41 نفرو از بین کودکانی که نمره اضطراب پایین و نمره دروغ سرنج پرایین در ایرن  مقیاس کاب کرده بودند انتخاب شدند. در مرحله دوم بر اساس دستور العم  آزمون آدمک از هر دو گروه خواسته می شود که یک آدمک ترسیم کنند.به این صورت که در ابتدا یک برگه   سفید   A4  و یک مداد پاک کن به همراه یک باته مدادرنگی 6 تایی )آبی-سبز-قرمز-زرد-بنفش-قهوه ا و و یک مداد مشکی در اختیار هر یک از کودکان قرارداده می شود. و از آنها خواسته می شود که یک آدم نقاشی بکشند و تا آنجا که می توانند قشنگ باشد و اگر خواستند نقاشی را رنگ کنند.

پس ازبررسی نقاشی ها، داده ها با استفاده از نرم افزار spss،و آمرار توصریفی) میانگین و انحرراف اسرتاندارد وو آزمونهرا  آمرار استنباطی نظیر کا  دو،  و آزمون t مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفتند.

پس از بررسی نقاشی ها  دو گروه آزمون و کنترل نتایج زیر در خصوص دو گروه به دست آمد. در گروه کنترل از مجمروع 41 نفر15نفر پار و  نفر34 دختر و در گروه آزمون از مجموع 41 نفر 23 پار و 28 دختر بود.

تصویر شماره 2.کشیدن پاها  بزر  و خطو  پررنگ

در ک  نشانه ها  معنا دار) (p<./05 عبارت بودند ازچچشم ها  کوچک-خطو  ترسیمی بایار پررنگ-خطو  ترسیمی مواز  سایه دار و چهار خانه-خط خطی کردن و پاک کردنها  مکرر- وضع بدنی نا متعادل -استفاده از رنگ سیاه -حالت صورت آدمک مضطرب و نگران- سر کوچک – ساقها طوی – پاها بزر – بازوها بصورت نامنعط  و افقی ودستها بصورت باته)جدول شماره 1و.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد- قسمت 15

(، تصاویر شماره 1تا 5و

 

تصویر شماره 1.پاک کردنها  مکرر و استفاده از رنگ بنفش و وضع بدنی انعطاف  ناپایر

 

تصویر شماره 3. بازوها  نامنطع

 

  تصویر شماره5.ابعاد کوچک آدمک

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 1.فراوانی نشانه ها  اضطراب در نقاشی کودکان با توجه به دو گروه آزمون و کنترل و سطح معنادار  آزمون کا  دو

گروه کنترل آزمون سررطح معنررا نشانه ها فراوانی درصرررررد فراوانی درصرررررررد دار  آزمررون

 

فراوانی                       فراوانی کا  دو

 

خطو  ترسیمی بایار پررنگ                    24                    59                    52                   5/78                  222/.

خطو  ترسیمی مواز  سایه دار و چهار خانه                        6                            8/11                             28                            9/45         222/.

خط خطی کردن و پاک کردن ها  مکرر                           15                          4/27                           25                          1/57           251/.

وضع بدنی آدمک نامتعادل                   9                 6/17                  24                  59                     221/.

 ./222  66/7  35  27/4  15 وضع بدنی آدمک بدون تحرک و انعطاف ناپایر
 ./222  66/7  35  27/4  15 دستها بصورت باته
 ./222  54/1  23  13/7  7 استفاده از رنگ سیاه
 ./222  57/1  25  7/8  5 حالت صورت آدمک مضطرب و نگران
 ./238  19/6  12  4/9  3 سر کوچک
 ./21  37/3  19  17/6  9 چشم ها کوچک
 ./221  34/3  18  7/8  5 ساقها طوی
 ./221  62/8  31  27/4  15 پاها بزر
 ./221  62/8  31  27/4  15 بازوها بصورت نامنعط  و افقی

 

میانگین نمره اضطراب در گروه آزمون ، برا  پارها 51/12 و برا  دخترها 11/12 به دست آمد که آزمون t ماتق  نشان دادکه بین میانگین نمره اضطراب و جنایت ارتبا  معنادار  وجود دارد)(p =./004. به عبارت دیگر با تغییر جنایت کودکان نمره اضطراب نقاشی آنها نیز تغییر می کند. میانگین نمره اضطراب در گروه کنترل ، برا  پارها 4/8 و برا  دخترها 47/6 بود که با استفاده از آزمون t ماتق  برا  بررسی ارتبا  میانگین نمره اضطراب در دو گروه دختر و پار به این نتیجه می رسیم که برین میانگین نمره اضطراب و جنایت ارتبا  معنادار  وجود دارد )(p =./008 به عبارت دیگر برا تغییرر جناریت کودکران نمرره اضطراب نقاشی آنها نیز تغییر می کند.)جدول شماره 2و

جدول شماره 2 .آماره ها  آزمون اضطراب در گروه ها  کنترل و آزمون به تفکیک جنایت

 

سایر یافته ها  پژوهش نشان داد کهچ بین جنایت و نشانه ها  ترسیم کوچک ابعاد آدمک – وضع بدنی بدون تحرک و انعطاف- استفاده همزمان از رنگها  سیاه و قرمز-استفاده از رنگ بنفش- استفاده از رنگ سیاه و ترسیم بزر  پاها تفاوت معنا دار مشاهده می شود.به این صورت  که ترسیم کوچک ابعاد آدمک- استفاده همزمان از رنگها  سیاه و قرمز- استفاده از رنگ سیاه و ترسیم بزر  پاها بیشتر در پارها و وضع بدنی بدون تحرک و انعطراف و اسرتفاده از رنرگ برنفش در دخترهرا بیشرتر مشراهده مری شود.)جدول شماره 3و

جدول شماره 3. فراوانی نشانه ها  اضطراب در نقاشی کودکان مضطرب )گروه آزمونو به تفکیک جنایت

سررطح معنررا دار  آزمون کا  دو   دختر=28   پار=23 نشانه ها
درصررررررد فراوانی فراوانی درصررررررد فراوانی فراوانی
 2/228  12/7  3  53/4  12 ابعاد کوچک آدمک
 2/257  78/6  22  42/2  12 وضع بدنی آدمک بدون تحرک وانعطاف نا پایر
 2/221  15/3  5  46/4  13 استفاده همزمان از رنگها  سیاه و قرمز
 2/236  65/3  18  35/8  8 استفاده از رنگ بنفش
 2/222  21/5  6  73/9  17 استفاده از رنگ سیاه
 2/222  21/5  6  42/2  12 ترسیم پاها   بزر

 

بحث :

هدف از پژوهش حاضر تعیین نشانه ها  اضطراب در نقاشی کودکان مضطرب بود در این تحقیق نتایج  نشان داده شد که که بین میانگین ها  دو گروه آزمون و کنترل ارتبا  معنادار وجود دارد که این ارتبا  در سطح 223/2 معنادار برود. پرژوهش مرراد  مطلق و همکاران)1388و که در خصوص تعیین نشانه ها  ترسیم خود در نقاشی سه گروه از کودکان دارا  مشرکلات درونری ساز  شده و برونی ساز  انجام داد نشان دهنده این بود که نقاشی کودکان مضطرب و کودکان عاد  با هم تفراوت معنری دار داشتند و به این ترتیب با این یافته پژوهش حاضر هماو می باشد)21و .در پژوهش ها  دیگر  نیز در خصوص تفاوت داشتن معنی دار نقاشی کودکانی که به نحو  دچار یکی از اختلالات نوروتیک هاتند با نقاشی کودکان عاد  انجام شده اسرت نترایج نشان داد که در همه این پژوهش ها  در نقاشی در دو گروه کودکانی عاد  وکودکانی که دارا  یکی از مشکلات هیجانی ،عاطفی و رفتار  هاتند تفاوت  معنی دار وجود دارد)24-29و.

دادستان)1392و بیان داشت که یک سر  از نشانه ها در نقاشی کودکان مضطرب دیده می شودکه عبارت بودند از چبکار باتن  رنگ سیاه و کشیدن لکه ها  سیاه ، کشیدن خطو  بایار کمرنگ یا بایار پررنگ ،آدمک کوچک واسرتفاده افراطری از رنرگ بنفش که این نتایج هم راستا با نتایج پژوهش حاضر می باشد)22و.

در پژوهشی نشان داده شد که کودکانی که دچار مشکلات درونی ساز  بودند در  آدمکها  ترسیم  شده توسط آنها تنه به شک  مربع ماتطی  یا به صورت انعطاف ناپایر بودو بازوها  انعطاف ناپایر  ترسیم شده بود که این یافته با یافته  پژوهش حاضر هم سو بود)21و.   در پژوهش حاضر با بررسی نشانه ها  اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان مضطرب ارتبا  بین جنایت و نشانه ها  اضطراب معنادار بدست آمد.تحقیق مراد  مطلق و همکاران)1388و در تحقیق خود نشان دادند که در نقاشری دخترران و پاران که مشکلات درونی ساز  شده داشتند تفاوت معنی دار وجود دارد به این معنی که یکار  از نشرانه هرا  اضرطراب و افاردگی مختص به  نقاشی دختران و یک سر  علایم دیگر در نقاشی پاران مشاهده شد و این تفاوت معنا دار بودو در واقرع یافته  محقق هم راستا  با مطالعه ذکر شده می باشد)21و. همچنرین مطالعره چرنری و همکراران)  2226و بره نقر  از بورکیرت وهمکاران)2226و نیزکه به بررسی نقاشی کودکان سنین 4 تا 13  پرداخته بودند نشان ازتفاوت معنا دار بین نقاشی ها  دختران و پاران داشت)28و.

نتایج پژوهش هاشمی و فدو)  1388و با عنوان تحلی  نقاشی ها  کودکان کار نیز مبین این مطلب بود که در بین 32 کودک مشغول به کار، انتخاب رنگ 14 درصد آنها را رنگ ها  زرد، نارنجی، قرمز، سبز، آبی و بنفش تشکی  می داد ،13 درصد رنرگ خاکاتر  در کنار این رنگ ها بکار رفته بود و در 72 درصد آنها رنگ ها  قهوه ا  و سیاه به دیگر رنگ ها ترجیح داده شده بود که در واقع درصد بیشتر مربو  به کودکانی بود که به کارها  سخت مشغول بودند و دل مشغولی و نگرانی بیشرتر  داشرته و آرامش کمتر  داشتند.و در ک  به نظر می رسد که هر چه تعداد رنگها  اصلی حاف شرده بیشرتر باشرد، شردت کمبودهرا و فشارها  روحی و اضطراب در کودک بیشتر است.طرد شدن رنگ زرد  نیز در کودکانی که خارتگی روحری نگرانری و بردبینی داشتند  بیشتر دیده شد)12و.در پژوهش حاضر درصد فراوانی کلی استفاده از رنگ سیاه1/54درصد به دست آمد و این نشانه با جنایت نیز معنا دار به دست آمد به طور  که 9/73درصد پاران مضطرب  در نقاشی ها  خود از رنگ سریاه اسرتفاده کررده بودند.شاید توجیه این مااله با توجه به پژوهشها  مختل  چنین باشد که چون به طور کلی رنگ سیاه در بر گیرنرده مفراهیم مر  و ناامید  است و افراد مضطرب نیز تا حدود زیاد  با اینگونه افکار سروکار دارند رنگ مشکی در  نقاشی ها  آنها زیاد به کار گرفته می شود)22و.

به وسیله   نقاشی یا تصویر ساز   ،کودک می تواند نوعی ارتبا  روحی با دیگران برقرار سازد و بنابراین از طریق نقاشری مری توان به روحیات، تمایلات و شخصیت کودک پی برد)12و.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که آدمک بیش از آنکه معرف شخصیت جامانی کودک باشد، شخصیت روانی و  را منعکس می کند. به نظر می رسد که حالت آدمک با شدیدترین و عمیق ترین احااسات ترسیم کننده مرتبط است و حالتی را که کودک به آدمک خود می دهد می توان معرف بازخورد عاطفی او و یا لااق  تجام واقعی پاره ا  از عمیق ترین احااسات او دانات)22و.

در پژوهشی که خارو  و همکاران) 1388وبا عنوان رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و ماای  رفتار  با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دباتانی انجام داد، نتایج حاکی از آن بود که بین نحوه ترسیم آدمک با مشکلات هیجانی و ماائ  رفتار  آنها رابطه معنادار وجود دارد. نحوه ترسیم دست وپا، سر وگردن، ترسیم لباس و… باماائ  رفتار  و نحوۀ ترسریم سرر وگرردن، برا مشکلات هیجانی در سطح)21/2>Pو، رابطه معنادار آمار  بدست آمد. همچنین در این پژوهش رابطه بین شدت علائم مشکلات هیجانی وماائ  رفتار  با نحوۀ ترسیم آدمک بین دختران و پاران تفاوت معنادار آمار  وجود نداشت)18و.

نتایج  مطالعه شاکریان) 1388و نیزحاکی از این بود که کودکانی که شرایط روانی مطلروبی داشرته انرد نقاشری را در انردازه   بزرگتر  نابت به کودکان دارا  محیط نا مناسب و شرایط روانی نامطلوب ترسیم کرده بودند.که نتایج ایرن مطالعره برا نترایج مطالعه حاضر هم راستا می باشد)16و.

یکی از نشانه ها  معنادار اضطراب در تحقیق حاضر ترسیم خطو  پررنگ در نقاشی کودکان مضطرب بود) p<./05 و که این یافته با تحقیق صانعی و همکاران)2211و که نشان داد ترسیم خطو  پررنگ در کودکان مضطرب به طور معنا دار  بالا می باشد ،هماو بود) 24و. براساس تحقیقات گرمن) 2221و کودکانی که به شدت مضطرب هاتند، موقعیت هرا  مربهم را بره صرورت تهدید کننده، تفایر می کنند که نتیجه   آن اجتناب از موقعیت ها  ترس آور است که باعث استمرار اولیه، از طریرق قروت گرفتن این عقیده در کودک می شود که او نمی تواند موقعیت را کنترل کند. م لاً کودکی که به دلی  ناتوانی در ریاضی، از هر چیز  که مربو  به شمارش است، دور  می کند و در واقع این اجتناب باعث ناتوانی او برا  توسعه مهارت ها  ریاضی اش می شود )32و.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیتی که اختلالات اضطرابی در دوران کودکی و تاثیر  که در دورانها  دیگر زندگی بر جا  می گاارند ،بپیشنهاد می شود که به این نشانه ها در نقاشی کودکان توجه بیشتر  شود و با تشخیص به موقع  این کودکان از تاثیرات سو  اضطراب در آینده بر رو  آنها جلوگیر  به عم  آید.

تقدیر و تشکر:

با تشکر از معاونت تحقیقات و فناور  دانشگاه که هزینه ها  مالی طرح را تقب  نمودندو با تشکر ازروسا  آمروزش و پررورش نواحی 1و 2 شهرستان خرم آباد و کلیه معلمین و دانش آموزان عزیز  که نهایت همکار  خود را جهت بره ثمرر رسریدن ایرن تحقیق انجام دادند.این مقاله حاص  پایان نامه دانشجویی می باشد.

 

 

 

 

References

Matin A .(2009), Treatment of childhood anxiety disorder. Journal of Exceptional Education93:24-34. (In Persian)      Abdekhodaie  MS, Sadeghi ordoubady A. (2012), Prevalence of separation Anxiety in children and Effect of congnitive

Behavior therapy on Reducing it.  Journal of clinical psychology. 3(12):51-58. (In Persian)                                                                                 Lotfi kasha F, Vaziri SH. ;( 2009).    Child psychopathology.Tehran: arasbaran pub

Chanskey T.( 2008). Dose your child suffer from Exceive fears and Anxiety?www.Worry  wiseekids.Org.

Tashakkori  A, Arabgol F, Nepaghi L. (2007),Effect of reboxin on anxiety symptoms in depressed children and adolescents.

Journal of Medicine.;6(2):216-229.(In Persian)

Bonifacci  P, lucia  C,  silviana C. .( 2008),What is the relationship with anxiety and depression. Reading and writing J;21(6):609-625.

Bakker DJ. (1992) NeurPsychological Classification and treatment of dyslexia.Journal of Learning of Learning.;25(2):102  Isao S, Piterman F.( 2008 )Anxiety disorders in children and Adolescents. translated to persian by:Baratian M ,Tehran:roshd pub;.

Bacher J, Minka S, Hole J.( 2009).Psychopathology,Vol 2, translated to persian by syed Mohammadi y. Tehran: Arasbaran pub;

Hawtone McNicol S, Doubleday K. 2006 Anxiety in a neglected Population: Prevalence of anxiety disorders in Pre adolescents children. Clin Psychd Rev.; (26):817-833.

Mousavi R, Mousavi SS, Mahmodi gharai J. Akbari zardkhaneh S. 2008Assessment and Diagnosis instruments Anxiety

disorders among child and adolescents. Journal of Military Medical sciences.;6(2): 147-154. (In Persian)

Hashemi N, Fadavi SM. (2009). Analysis of children’s drawings. Journal of analytical Reserchical Negareh.;12:106-117.(In

Persian)

Skyboo To, Ryan–Wenger N.,.( 2007), Human Figure Drawing as a measure of Childrens Emotional Status: Critical Review for Practice. Journal of Pediatric Nursing; 22(1):15-58.

 

Jafar tabatabai T, Jafar Tabatabai S, . (2004), Uproar of children’s drawings. Quarterly News Psychotherapy;9(31-32):18-32.

(In Persian)

Attaran     A.    (2006),    Psychological               value      of            children’s             drawing. Journal            of          psychology and        educational

sciences(peivand).;318: 20-24. (In Persian)
  دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت
Shakerian  A. (2010), Family drawings for psychological analysis of children living in normal and single – parent families. Journal of fundamentals of Mental Health;11(44):312-321. (In Persian)

Asghari Nekah SM. (2004), Children’s drawing: The challenge of diagnosis and evaluation. Journal of Education Department of social services(Aramesh).;11&12:8-14. (In Persian)

Khosravi M, Bigdeli  I, Khodadadi  L. (2009), The relationship between children’s drawings and Their emotional and behavioral disorders. Journal of Tabriz university.; 4, (15): 91-108.  (In Persian)

Farhadi A, Pouretemad  H. . (2008),Symptoms of aggression in boys 9- year- old drow – A- person test. Journal of Fundamentals of Mental Health; 10(39):199-207 . (In Persian)

Dadsetan P. ; (2011),Personality assessment of children based on drawing test(sixth edition), Tehran: roshd publications.

Moradi Motlagh M. Abedin  AR. Heydari M.(2009),The assessment of the distinctive indicators in“self-figure drawings of Three groups of children with internalizing problems, Externalizing problems, and normal children. Journal of clinical psychology.;:19- 34.  (In Persian)

Taghavi  SMR, Alishahi  MJ. (2004 ),Reliability and validity of the children’s Manifest Anxiety scal. Journal of psychology.; 7(4):342-357. (In Persian)

Ostowar  S,Taghavi SMR.( 2006) ,Assess the validity of the tripartite model of anxiety and depression. Iranian Journal of psychiatry and clinical psychology. 12(3):223-229. (In Persian)

Groth Marnat G. ;( 2010),Handbook of psychological assessment For clinical psychologists. Counselors and psychiatrists (fourth edition), translated to persian by sharifi HP & Nickho M R. Tehran: roshd pub.

Saneei A, Bahrami  H, Haghegh  SA.( 2011), Self-esteem and anxiety in human figure drawing of Iranian children with ADHD. The Arts in psychotherapy.;36:256-.062

Moradi  K, Skandari H, Borjali A.( 2007 ),Features of dummy drawing and Family Drawing – Dummy wich are aware of the differences. counselor’s school Journal.;3(1):46-53. (In Persian)

 

Khodayarifard S, Abedin  AR,  Yazdandoost  R, Porshahriari  MS,Gharai  B. (2007),Comparison result of projecting graphics test in the case of children who have been psysically abused children with normal children. Journal of family Research, spring; Vol 9:455-469. (In Persian)

Burkitt E , Barnett N.( 2006), The effects of brief and elaborate mood induction Procedures on The size of young children,s drawings. J Educ Psychol.;26(1):93-108.

Mohebbi S, Mohammadi A, Chasemi N. (2012) Comparison of malad justment  Indicators using Machover Draw – A-

Person Test and Behavioral Disorders in orphans versus NON- orphan. Armaghane- danesh. yasuj uni of med sci Journal.;16(66):578- 586. (In Persian)

Gorman  JC.( 2001), Emotional disorders & learning disability in the elementary classroom. California Corwin Press;

 

 

 

 

 

11

 

[1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن- پات الکترونیک  hem

[2] دانشگاه علوم پزشکی لرستان،معاونت تحقیقات و فناور   – پات الکترونیکچbadrizadeha@yahoo.com

[3] – دانشگاه علوم پزشکی لرستان- پات الکترونیک    aram_f_a@yahoo.com

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید