دانلود پایان نامه

– افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.
عناصر گام نهایی راه حل جامع*
گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتند از:
– دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.
– بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای و موافقتنامههای پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.
– بهطور همهجانبه تحریمهای هستهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریمهای چندجانبه و تحریمهای ملی را برداشته و از جمله گامهایی برای دسترسی به حوزههای تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید.
– متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف میگردد، برنامهای که شاخصههای آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیتهای مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیتهای غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محلهایی که در آن غنی سازی انجام میشود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار میگیرد، تعیین میگردد.
– نگرانیهای مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناخته میشود، را کاملا برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.
– اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید.
– شامل همکاری بین المللی هسته ای غیر نظامی باشد، که این همکاریها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هستهای مدرن و برنامه های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می باشد.
به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هستهای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.
* در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می شود.
1.  به این معنی که طی شش ماه، ایران به سانتریفیوژهایی که نصب شده اند ولی غنی سازی اورانیوم انجام نمی دهند گاز UF6 تزریق ننماید. سانتریفیوژهای اضافی نصب ننماید. ایران اعلام می کند که طی شش ماه اول سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهایی از همان نوع جایگزین می کند.
2. در چهار آبشار سایت فردو که در حال حاضر غنی سازی اورانیوم انجام می دهند، از این پس غنی سازی بالای 5 درصد انجام نخواهد گرفت و ظرفیت غنی سازی افزایش نخواهد یافت. گاز UF6 به دوازده آبشار دیگر تزریق نمی شود تا در وضعیت غیرعملیاتی باقی بمانند. بین آبشارها اتصال وجود نخواهد داشت. ایران اعلام می کند که طی شش ماه اول، سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهای همان نوع جایگزین می کند.
3. ایران اعلام می کند که برای رفع نگرانیهای مربوط به احداث راکتور اراک برای شش ماه به راکتور سوخت تزریق نخواهد شد، یا آب سنگین را به سایت راکتور منتقل نمیکند و سوخت جدید را آزمایش نکرده یا سوخت بیشتر برای راکتور تولید نخواهد شد و تجهیزات اصلی باقی مانده نصب نخواهد شد.
4. مطابق برنامه های ایران، تولید سانتریفیوژ در ایران در این شش ماه مخصوص به جایگزینی سانتریفیوژهای آسیب دیده خواهد بود.
5. «تحریم خدمات مرتبط» به معنی هرگونه خدمات موضوع تحریمهای اجرایی آمریکا یا اتحادیه اروپا، از قبیل بیمه، حمل و نقل یا مالی میباشد، تا جایی که هر یک از خدمات مذکور، مرتبط با تحریم بوده و برای تسهیل نقل و انتقالات مالی مورد نظر لازم باشد. این خدمات می تواند شامل نهادهای ایرانی تحریم نشده باشد.
6. رفع تحریمها می تواند دربرگیرنده هر خط هوایی ایرانی تحریم نشده و نیز ایران ایر شود.
پیوست شماره (2)
متن منتشره وزارت دارایی و وزارت امورخارجه ایالات متحده در خصوص
تعلیق تحریم ها در دوره زمانی توافقنامه موقتی ژنو (21 جولای 2014)
21 جولای 2014
وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا
اصول راهنما راجع به تعلیق موقتی تحریم ها در اجرای برنامه اقدام مشترک مصوب 24 نوامبر 2013 میان گروه 1 + 5 و جمهوری اسلامی ایران، تمدید شده تا 24 نوامبر 2014
در 24 نوامبر سال 2013، ایالات متحده و دولت های همفکر در گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیای کبیر، و ایالات متحده، و نماینده عالی اتحادیه اروپا) با انعقاد توافقنامه ای به نام برنامه اقدام مشترک به یک تفاهم اولیه با ایران دست پیدا کردند. در این توافقنامه در ازای تعهد ایران به پذیرش محدودیت هایی در برنامه هسته ای خویش، گروه 1+5 متعهد می شود برای یک دوره 6 ماهه تحریم را محدود سازد.
برنامه اقدام مشترک در 19 جولای 2014 با رضایت متقابل گروه 1+5 و ایران تمدید شد که در نتیجه آن تعلیق تحریم ها به موجب برنامه اقدام مشترک از 21 جولای 2014 تا 24 نوامبر 2014 (دوره تمدید شده برنامه اقدام مشترک( تمدید شد برای این منظور که برای دسترسی به یک راه حل جامع و طولانی مدت که در نتیجه آن اطمینان حاصل نمایند برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز است مذاکره را ادامه دهند. در طول دوره تمدید شده برنامه اقدام مشترک، تعلیق تحریم ها در چهارچوب برنامه اقدام مشترک چنانچه در ذیل بحث می شود ادامه خواهد یافت. ایالات متحده مدعی است که به موجب برنامه اقدام مشترک این حق را دارد در هر زمانی تعلیق تحریم ها را لغو کند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود به موجب برنامه اقدام مشترک را اجرا نکند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اعضای هیأت علمی دانشگاه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید