دانلود پایان نامه

پایان نامه دیگر توسط ناهید توکلی در سال 1389با عنوان جایگاه حقوقی تحریم و رویکرد شورای امنیت نسبت به آن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز به نگارش در آمده است که مولف از دید تحریم به طور کلی به نقش شورای امنیت پرداخته و تنها اشاره ای ای گذرا به تحریم هوشمند شورای امنیت عیه ایران داشته است.
در میان مقالات موجود طبق یافته های اینجانب هیچکدام به طور اخص به این موضوع نپرداخته اند. تنها چند مقاله با موضوع تحریمهای هوشمند وجود دارند که فقط جنبه کارآمدی این گونه تحریمها و جنبه حقوق بشری آن را به طور خیلی جزئی و گذرا بررسی نموده و در مواردی خیلی نادر اشاراتی گذرا از تاثیر تحریمهای هوشمند علیه ایران داشته اند که جامع نیست. از جمله این مقالات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
در میان مقاله های انگلیسی، تلاش های کنت کاتزمن از برجستگی بیشتری برخوردار است که در زمینه تحریم علیه ایران صاحب چند مقاله علمی می باشد. مهم ترین اثر وی در این رابطه ” تحریم علیه ایران ” است که در آن به مروری بر تمام تحریمها علیه ایران می می شود. با این وجود این مقاله بیشتر به تحریمهای آمریکا علیه ایران می پردازد . بار حقوقی آن بسیار اندک و بیشتر جنبه سیاسی دارد.
مقاله دیگر توسط دکتر سید قاسم زمانی و جمشید مظاهری در سال 1390 با عنوان تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟ به نگارش در آمده است که با نگاهی نقادانه، به برخی از مزایا و معایب تحریمهای هوشمند اشاره ای محدود شده، نیز راجع به تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران بطور اجمالی بررسی شده و به تفصیل نیست.
مقاله دیگر توسط دکتر فریده شایگان در سال 1388 با عنوان تحریمهای هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه به نگارش در آمده است که به طور اخص به نقض حقوق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه در ارتباط با تحریمهای هوشمند پرداخته شده است.
بنابراین در میان آثار ذکر شده این خلاء وجود دارد که هیچکدام با توجه به استانداردهای حقوقی به طور خاص به تحلیل حقوقی موضوع تحریمهای هوشمند شورای امنیت علیه ایران نمی پردازند. براین اساس در این پایان نامه تلاش بر این است که به این موضوع به طور خاص در رابطه با ایران پرداخته و در حد امکان با بررسی اسناد مهم بین المللی ابعاد حقوقی تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران روشن شود.
ب) اهداف و پرسش ها
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
پرسش اصلی– آیا تحریم های هوشمند اعمال شده علیه ایران از منظر حقوق بین الملل از وجاهت قانونی برخوردارند یا خیر؟
همچنین در راستای پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسشهای فرعی ذیل پاسخ دهد:
تحریمهای هوشمند چه تحریمهایی هستند و از چه ویژگیها و اهدافی برخوردارند؟
شورای امنیت چه اقداماتی را می تواند در راستای بهبود ترتیبات پیش بینی شده برای اعمال تحریمهای هوشمند و در پیشگیری از نقض حقوق بشراتخاذ نماید؟
چه راهکارهایی برای حل اختلافات ناشی از اعمال تحریمها علیه ایران بویژه تحریم های هوشمند وجود داشته و شرائط احراز مسئولیت اعمال تحریمها از سوی شورای امنیت وخارج از آن چه می باشد؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی
هدف از اعمال این تحریم ها تاثیرگذاری بر برنامه هسته ای ایران، اشخاص و نهادهای پشتیبانی کننده از این برنامه و منابع درآمد دولت ایران است که برای تامین مالی این برنامه بکار برده می شوند. تحریم های مذکور به گونه ای طراحی شده اند که حداکثر تاثیر را بر رویکرد افراد و نهادهای مد نظر شورای امنیت داشته باشند.
این تحریم ها یک هدف روشن دارند: ترغیب دولت ایران به مشارکت سازنده، ورود به مذاکرات جدی و رسیدگی کردن به نگرانی های بین المللی به منظور جلب اطمینان و اعتماد به ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای آن کشور.
اقدام به تحریم در چهارچوب فصل هفتم و نیز اجرای خودسرانه تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بدون رعایت مستندات قانونی در حقوق بین الملل عام باعث طرح مسئولیت بین المللی آنها در چهارچوب طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها می شود.
بند (4) ماده ا منشور در ارتباط با هماهنگی شورا با اقدامات دیگر دولتها است. یعنی تحریم یکجانبه و تحریم گزینشی وخودسرانه صورت نگیرد که در این مورد از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم یکجانبه فراتر از قطعنامه های شورای امنیت و مغایر با بسیاری از تعهدات بین المللی آنها در حد گسترده بر علیه ایران صورت گرفته که بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی مندرج در منشور نیازمند کنترل کامل شورای امنیت است. شورای امنیت برای کارآمدی تحریم ها تلاشی گسترده داشته تا تحریم پلکانی تشدید شود که تحریم هوشمند حاصل آن است، اما در زمینه تحریم های یکجانبه بخصوص علیه ایران تصمیم نگرفته است.
تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای یک جانبه دیگر کشورها علیه برنامه هسته ای ایران در حالی هوشمند خوانده می شوند، که این راهبرد تنبیهی در عمل با موفقیتی همراه نبوده است و به نظر می رسد شورای امنیت نیازمند تحول در سیاست اعمال تحریم ها باشد؛آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق پادمان های جهانی موظف به تأمین سوخت و بانک ایزوتوپ ها برای اعضا است، اما کشورهای غربی ارائه رادیودارو و قطعات هواپیما را مشروط به تعلیق برنامه هسته ای ایران می کنند .اخیراً بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی سازمان اعلام کرد که تحریمهای بین المللی علیه ایران به عملیات های بشر دوستانه در ایران صدمه زده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   چرا آموزش بورس برای سرمایه گذاری ضروری است؟

پاسخهای اولیه به پرسشهای فرعی
2. تاکنون هیچکونه تعریف عموما پذیرفته شده ای از تحریم های هوشمند وجود ندارد به عقیده اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران، اصطلاح تحریم “هوشمند” ناظر بر اقداماتی است که بر علیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی( دولتی یا غیر دولتی) اعمال می شود. این اقدامات همچنین می تواند برخی محصولات و کالاها یا برخی فعالیتها را چنانچه اوضاع و احوال هر مورد خاص اقتضاء نماید، در بر گیرد.
از آنجا که تحریم هوشمند ناظر بر اشخاصی است که به نظر شورای امنیت مسئول وضعیتی هستند که طبق ماده ۳۹ منشورآن را “تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز” توصیف کرده است، و نیز ناظر بر حامیان آنهاست، نگرش سنتی به تحریم های سازمان ملل متحد را متحول ساخته است.
3. عوامل گوناگونی بر کارآمدی تحریمهای هوشمند موثر هستند که نمونه هایی از آن در ذیل درج شده اند:

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید