دانلود پایان نامه

4.1 وقتی فرستاده در برابر سلم و تور از قدرت و عظمت پادشاهی ایران و آن چه دیده و از فریدون شنیده است زبان به سخن می گشاید بار دیگر آن دو دچار کشمکشی درونی می شوند:
برایشان همه برشمرد آنچه دید سخن نیز کز آفریدون شنید
دو مرد جفا پیشه را دل ز درد بپیچید و شد رویشان لاژورد
نشستند و جستند هرگونه رای سخن را نه سر بود پیدا نه پای
5.1 سلم و تور باز دچار کشمکش درونی دیگری می شوند. حقیقت هم جز این نمی تواند باشد چرا که آن کس که شعله های کین و کین توزی را برمی افروزد چاره ای جز مواجه شدن با کشمکش های درونی و بیرونی را نخواهد داشت. لشکریان سلم و تور شبانه کمین کرده اند و ساعت ها منتظر شبیخون زدن به سپاهیان منوچهر هستند و این در صورتی است که لشکریان منوچهر با خبردار شدن از ماجرا بی گدار به آب نمی زنند. سلم و تور که از توطئه خود نتیجه نگرفته اند دچار خود خوری و تشویش درونی گشته اند.
دل سلم و تور آمد از غم بجوش برای شبیخون نهادند کوش
چو شب روز شد کس نیامد به جنگ دو جنگی گرفتند رای درنگ
6.1 کشمکش دیگری از این نوع به صورت موجز و به زیبایی هر چه تمام از زبان فردوسی روایت می شود. فرستاده ای که از طرف منوچهر مأموریت دارد سرِ بریده تور را نزد فریدون ببرد، در انجام مأموریت خود دچار کشمکشی با خود می شود:
فرستاده شد با رُخی پر ز شرم دو چشم از فریدون پر از آب گرم
که چون برد خواهد سرِ شاه چین بریده برِ شاه ایران زمین
که فرزند هر چند که پیچد ز دین بسوزد بمرگش پدر همچنین
7.1 فریدون نیز که خود را گناه کار می پندارد در انتهای داستان به کشمکشی با خود دچار شده است:
که برگشت و تاریک شد روز من از آن سه دل افروز دل سوز من
به زاری چنین کشته در پیش من شده هم به کام بداندیش من
2) کشمکش آدمی با آدمی:
این نوع کشمکش بارزترین ،شایع ترین و بیشترین نوع کشمکش در این داستان به شمار می آید.
1.2 کشمکش سلم و تور با فریدون: سلم و تور که فریدون را در تقسیم سرزمین میان فرزندان متهم به بی عدالتی کرده اند، با فرستادن پیامی او را به کشمکش فرا می خوانند:
سپاری بدو گوشه ای از جهان نشیند چو ما از تو خسته نهان،
و گرنه سواران ترکان و چین هم از روم و گُردانِ جوینده کین،
فراز آورم لشکری گُرزدار از ایران و ایرج برآرم دمار
2.2 کشمکش سلم و تور با ایرج: با اینکه برادر کهتر با آن دو از در دوستی وارد می شود ولی نهایتاً کشمکشی میان آنان درگرفته و منجر به کشته شدن ایرج می شود:
بدو گفت تور ار تو از ما کِهی چرا برنهادی کلاهِ مِهی؟
تُرا باید ایران و تختِ کیان مرا بر درِ تُرک بسته میان؟
برادر که مهتر به خاور به رنج به سر بر تُرا افسر و زیر گنج؟
3.2 کشمکش منوچهر با تور: کین جویی منوچهر از تور عاملی برای صورت پذیرفتن این کشمکش محسوب می شود. کشمکشی که به کشته شدن تور به دست منوچهر می انجامد. بیان این کشمکش را از زبان منوچهر می آوریم:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نمونه های تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید