دانلود پایان نامه

کوردلیا بله، اعلیحضرت بزرگوار. (همو،1223).
کنت اعلیحضرت بزرگوار… (همو،1224).
ریگان از دیدن اعلیحضرت خوشحالم. (همو،1253).
_«دارای عقل سرشار از زبان گونریل»:
گونریل چه فرمایشی آقا من مایلم شما از آن عقل سرشاری که دارید استفاده کنید و حالات معیّنی را که اخیراً شما را از آنچه حقیقتاً هستید به صورت دیگری درآورده است. (همو،1238).
_«شتابزدگی زشتِ لیر در کارها از زبان کنت»:
کنت … حکم خود را باطل کن و پس از مداقه در این کار از این شتابزدگی زشت بپرهیز… (همو،1224).
_«دارا بودن اقتدار و مقام والا از زبان خودِ لیر»:
لیر … تو با غرور مفرط خود را میان حکم ما و قدرت ما قرار داده ای؛ که نه طبیعت ما و نه مقام ما قادر به تحمل آن است؛ پس قدرتمان را اثبات می کنیم و جزای تو را می دهیم… (همو،1225).
_«خشم آلود و نامتعادل از زبان ریگان»:
ریگان محتمل است ما مواجه با همان گونه رفتار خشم آلود و نامتعادلی شویم که در مورد تبعید کنت هویداست. (همو،1228).
_«سرور بزرگوار بودن لیر از زبان کنت»:
کنت … ای سرور بزرگوار، در این نزدیکی کلبه محقری وجود دارد… (همو،1261).
کنت این همان جا است، قربان. وارد شوید سرور بزرگوار… (همو،1262).
_«نادرستی قضاوت به سالِ پیری و بی عدالتی لیر نسبت به فرزندان از زبان گونریل»:
گونریل (رو به ریگان) می بینی او در این سن دچار چه تغییراتی شده؟ آنچه در این باره مشاهده کرده ایم کم نبوده است. او همیشه خواهر ما را بیش از ما دوست داشت و بسیار بدیهی است که با چه قضاوت نادرستی او را کنار زده است. (همو،1228).
_«خشم و تند مزاجی لیر»:
لیر (رو به گونریل) لعنت خداوند و آتش دوزخ نصیب تو شود، و تمام وجودت طوری با نفرین پدر صدمه ببیند که راه علاجی برای آن نباشد! (همو،1237).
_«کم خردیِ لیر به سال پیری از زبان گونریل»:
گونریل به خدا قسم، پیران احمق دوباره کودکی را از سر می گیرند… (همو،1233).
_«ضعف پیری و خطاکاری لیر از زبان ریگان»:
ریگان … شخص بصیری که بهتر از خودتان ضعف شما را تشخیص دهد بایستی شما را هدایت و سرپرستی کند. پس تمنا می کنم نزد خواهرم برگردید و اعتراف کنید که نسبت به وی خطا کرده اید.(همو،1254).
_«بی عدالتی لیر از زبان خودش»:
لیر من نسبت به کوردلیا بی عدالتی کردم… (همو،1242).
_«نفرین گری و نفرین فرزندان یکی از ویژگی های بارز لیر به شمار می رود»:
لیر (به گونریل) ای طبیعت، بشنو! ای الهه عزیز، گوش فرا دار: اگر قصد داشتید که این موجود را به ثمر رسانید خودداری کنید و او را عقیم گذارید و مگذارید هرگز از بدن فاسدش کودکی به وجود آید که موجب افتخارش گردد… (همو،1239).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، نظریه یادگیری اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید