دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

 سیروس شریفی[1]، مهری صادقی[2]، ذکراله مروتی [3]

 

چکیده: 

یکی ازمعضلات اجتماعی، جوامع کنونی افزایش روز افزون طلاق و از هم پاشیدگی بنای خانواده هاست.که به دنبال آن مشکلات عاطفی، اجتماعی زیادی دامنگیر زوجین به خصوص فرزندان می شود. تحقیقات نشان می دهد افرادی که دچار انواع انحرافات و بزهکاری می شوند.یا خانواده پرتشنج داشته اند.یا جزء قربانیان طلاق هستند.مقاله حاضر به منظور تحلیل پدیده طلاق ،علل و عوامل این بحران در خانواده ها و اثرات نامطلوب آن بر زندگی زوجین،بخصوص فرزندان از دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان جامعه شناسی و روان شناسی می پردازد.و پس از کنکاش بررسی اهمیت این مساله به مهم ترین عوامل موثر در بوجود آمدن پدیده طلاق ،پی آمدهای آن  و راههای کاهش وقوع طلاق پرداخته است.

کلید واژه ها: طلاق، عوامل،پی آمدها،کاهش طلاق

 

 

 

 

 

1– مقدمه بیان مسأله:

زن و شوهر با پیمان مقدس و قانونی ازدواج ، با یکدیگر عهد می بندند که برای تمام عمر با صفا و یکرنگی و تعاون در کنار یکدیگر زندگی کنند و در غم شادی و سلامت و ناخوشی یار و غمخوار هم باشند.رابطه زناشویی هر چند دایمی نامیده می شود،اما چون زندگی انسان محدود است.روزی این رابطه هم پایان می پذیرد.پایان رابطه ازدواج یا به صورت طلاق و جدایی است یا با مرگ یکی از دو همسر می باشد که در هر دو صورت پایانی دردناک است.زیرا اولی نشان است از سازگاری و دومی از جدایی همیشگی.با این همه واقعیت این است که در جوامع انسانی هم ازدواج موفق وجود دارد هم ناموفق.در ازدواج موفق زن و شوهر با قبول مسئولیت از هوسهاو خودخواهیها می گذرد و به خواستهای همدم خویش توجه می کنند.طبیعی است که دیدگاه هر یک از زن و شوهر در زندگی ودر برخورد در مسایل و مشکلات یکسان نیست،زیرا ازدواج دو نفر انسان را که هر کدام شخصیت و طبیعت منحصر به فردی دارد و زمینه های فرهنگی و تربیتی و رفتاری مختلفی داشته است و در یک زندگی مشترک خانوادگی درگیر می کند.زن شوهرهای با ایمان و پایبند به اصول و ارزشهای اخلاقی می دانند که باید به حقوق همسر خود احترام بگذارد و با گذشت و فداکاری متقابل خواهند توانست به تفاهم برسندو زندگی همراه با سعادتی برای خود و فرزندان فراهم آورند.از آنجا که خانواده نخستین گروه طبیعی و شالوده اصلی جامعه است]آرونسن و رادجرز به نقل از بهاری،9331[.فلذا کارایی خانواده در تحقق وظایفش شاخص مناسبی برای سنجش کارآیی افراد جامعه می باشد.درجامعه ای که خانواده های دچار اختلال در عملکرد و به تزاید گذرانده اند،سلامت جامعه تهدید شده است زیرا اختلال درکارآیی خانواده مشکلاتی را در منظومه خانواده ایجاد می کند و در صورت تشدید مشکلات خانواده را به سمت فروپاشی سوق می دهد]بهاوری،9331 [.

سازگاری و رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی ورضایت از همدیگر دارند که از طریق علاقه متقابل،مراقبت ازیکدیگر، پذیرش، درک یکدیگر و ارضای نیازها از جمله نیازجنسی ایجاد می شود.زوجین سازگار و راضی از زندگی زناشویی،زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگرد ارند، از نوع و سطح روابطشان راضی اند، از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت رضایت دارند و وقت و مسا ئل مالی خودشان را به خوبی برنامه ریزی می کنند. از سویی ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختلال در روابط اجتماعی گرایش به انحرافات اجتماعی و افول ارزش های فرهنگی بین زن و شوهرها می شود]نور سعد الدین و همکاران، 9311[.

رضایت زناشویی و سازگاری همسران به منزله محور و کانون بنیاد خانواده، تحت تأثیر عوامل متعددی است که از آن جمله میتوان به نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی،روان شناختی، فرهنگی و غیره اشاره کرد.در کشورما اکثر تحقیقات بر پایه نظریات علوم اجتماعی و با تأکید بر متغیرهای کلان از جمله وضعیت اقتصادی، کاهش درآمد خانوار، چالشهای فرهنگی و اجتماعی بوده است ]مدنی ،9331[.تحقیقات روان شناختی نیز کمتر به مسائل اساسی مؤثر بر رضایت زناشویی پرداخته اند]عبدا… زاده

]9312،

طلاق[4]یکی از غم انگیزترین پدیده های عصر جدید است که همچون یک بیماری واگیردار در میان جوامع امروزی شیوع پیدا کرده است بنا به  اعتقاد کارشناسان این مساله همیشه سلامت اجتماعی و روانی یک جامعه سالم را  تهدید  می کند.زیرا بازتابهای اجتماعی این پدیده گاه عواقب و انعکاسهای بسیار منفی در سطع جوامع بر جا می گذارد و اولین قربا نیان از هم پاشیدگی خانواده، کودکان هستند کودکانی که باید در کانون گرم و صمیمی خانواده و تحت نظارت پدر و مادر تربیت شده و تحصیل کنند. با تربیتی صحیح  سازندگان  اجتماع  فردا باشند.اما با فرو باشی بنیان خانواده ها،سرگردان در جوامع رها می شوند.فاجعه انگیز ترین قسمت ماجرا زمانی است که کودکان و نوجوانان در میان کشمکش و جنجال های خانوادگی محیط امن و محبت خانواده را در خارج از خانه در میان پارکها یا در جمع دوستان نا آشنا جستجو می کنند و بزهکاری ها،ناهنجاریهای اجتماعی و خشونتهای خطرناک خیابانی اولین انعکاسهای منفی این پدیده است.طلاق به عنوان یکی از عوامل از هم گسیختگی خانواده که پیامدهای  ناگواری برای  زن و مرد و فرزندان آنهاو به طبع آن برای جامعه به وجود  می آورد و موجب مشکلات اقتصادی و اجتماعی،روانی و عاطفی می شود و باعث 37 درصد بحران زندگی برای هر یک از زوج های جوان است]نوقانی،9331 [.آمارهای  منتشر شده طلاق از سازمان ثبت و احوال کشور تا پایان آذر ماه 9312 به تعداد 971241 هزار نفر می باشد.که این تعداد در نقاط شهری977011 هزار نفر و در نقاط روستایی 3113 هزار  نفر می باشد. جای خود رقم قابل ملاحظه ای است.

2– ضرورت و اهمیت علمی و اجرایی پژوهش

طلاق را ازمهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند،که نخست: یک پدیده روانی است،زیرا بر تعادل روانی نه تنها دو انسان بلکه فر زندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می نهد.

دوماً :پدیده است اقتصادی،چه به گسست خانواده بلکه به عنوان یک واحد اقتصادی می انجامد و امحاء ) نابود کردن ( تعادل روانی انسانها ، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان را نیز فراهم می سازد.

اهمیت مطالعه و بررسی طلاق علاوه بر مسایل فوق بیشتر جنبه اجتماعی همانند یک نهاد اجتماعی است. حال زمانی که یک جامعه در معرض آسیبهای بنیادی است.روابط اجتماعی بیمار شده و فساد گوشه کنار جامعه را در بر می گیرد. میزان طلاق همچون شاخصی دقیق درجات بیماریها را نشان می دهد.گذشته از این طلاق بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه تأثیر دارد ،زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد، چون تنها واحد مشروح و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد.چون موجب می شود فرزندانی محروم از نعمتهای خانواده تحویل جامعه گردند،که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه اند.از دیگر ضرورت تحقیق در طلاق اهمیت پدیده فرهنگی آن است که به صورت قطع نمودن روابط انسانها از یکدیگر می باشد. همان طور که پیداست طلاق در تمام فرهنگهای گوناگون دنیا متداول است ،اما نگاه  فردی و گروهی به آن از دیدگاه فرهنگی مسأله ای بسیار سنگین خواهد بود. و این نگاه در کشور ما بسیار محسوس تر است به طوری که قربانی آن زن و به دنبال آن فرزندان می باشد،پس نباید اثرات طلاق را ساده شمرد زیرا با توجه به موارد فوق جنبه فرهنگی آن برای خانواده و اجتماع به عنوان عوامل مهمی شمرده خواهد شد]ساروخانی،9331[.

بررسیهای انجامشده در خصوص طلاق و علل آن در کشور ما مؤید این نکته ظریف است که عدم تفاهم بین زوجها،مهمترین عامل وقوع طلاق بویژه در 0 سال اول زندگی است. این عدم تفاهم یا به عبارت دیگر ناسازگاری زناشویی برخاسته از عدم تناسب و ناهمانندی ویژگیهای شخصیتی است.امروزه انتخاب همسر و تشکیل خانواده معمولاً بر اساس معیارهایی همچون وضعیت ظاهری ،شرایط اقتصادی،تحصیلات، وضعیت خانواده صورت میگیرد که بسیار سطحی هستند.هرچند این ویژگیها به نوبه خود مهم هستند،اما ویژگی های شخصیتی ازقبیل استعدادها و علایق، نیازها و انعطاف پذیری و تحمل، پختگی، تفاهم و تبادل مشترک و احترام متقابل تأثیر زیادی هم درشروع وهم در دوام ازدواج دارند. این عوامل برای زندگی کارآمد و مثبت و تأمین رضایت زناشویی و کمک به سلامت عمومیجامعه نقش اساسی دارند]احمدی ،9312[.

3– علل و عوامل طلاق از دیدگاه صاحبنظران:

13 – نظریه های کلان

113 بحران ارزش ها

در جوامعی که در حال انتقال ازوضع اجتماعی و اقتصادی خاص به وضع وشرایط دیگری هستند،مشکلاتی پدید می آید که نتیجه تصادم نو گرایی و پایبندی  به سنت های دیرین وتشدیدجنگ بین نسل هاست به بیان دیگردر هنگامه بحران ارزش ها، ارزش های اساسی یک جامعه بر لذت طلبی، تمتع آنی،مصلحت گرایی فردی،سود گرایی، ماده گرایی و ابزار گرایی استوارند و انسان هاصرفاً به تمتع می اندیشندوفقط مصالح خویشتن را در نظر می آورند در چنین شرایطی همه چیز در چارچوب امورمادی، ملموس و حتی جسمانی خلاصه می شود و ارتباطات انسانی نیز ازاین شرایط تأثیر می پذیرند روابط انسان ها از بعد معنوی تهی می شود و صرفاً درالتذاذ آنی صرف می شود.این نوع روابط بسیار سست و آسیب پذیر و شکننده اندو به محض آنکه مصلحت دیگری روی کند و یا بر اثر مرور زمان یا عوامل دیگر، ابطه ها از درون تهی شده و به بهانه های مختلف بشکند،در این شرایط روابط زوجیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آمار طلاق روز به روز افزایش خواهد یافت]کاملی،9310 [ 213– نظریه آنومی

از دیدگاه جامعه شناسان،آنومی به مفهوم فقدان اجماع در مورد اهداف اجتماعی،انتظارات جمعی و الگوی رفتار برای اعضای جامعه است این حالت منجر به محو و غیبت تدریجی ضابطه اخلاقی می شود و جامعه کنترل اجتماعی خود را از دست می دهد هنگامی که جامعه در حال گذار ودگرگونی است،سیاری از انسان ها دچارسردرگمی می شوند و قواعد و ارزش های جامعه،برای آن ها بی اهمیت و کم ارزش می شود از سوی دیگر،ارزش های جدید ومنطبق با شرایط نیز،هنوز در جامعه جا نیفتاده است.در واقع جامعه دو ساخت دارد در این جامعه برخی از ساخت کهن وبرخی از ساخت نوین تبعیت می کنند از هم پاشیدگی هنجارها و آنومی،عیتی را  ایجاد می کند که آرزوهای بی حد و حصر ایجاد می شود و از آنجا که طبعاً این آرزوهای بی حد نمی توانند ارضا شوند،نتیجه وضعیت نارضایتی اجتماعی پدید می آید که درجریان اقدامات منفی اجتماعی نظیر طلاق، خودکشی و غیره ظاهر می شود که از نظرآماری قابل سنجش است]همان منبع [

313– بحران وجدان جمعی

وجدان جمعی یکی از مهم ترین ضمانت های تحقق اهداف و ارزش های جامعه است.شخص یا اشخاص می توانند هنجارهای جامعه را تحقیر کنند، ا در برابر وجدان جمعی  از اطاعت راهی ندارند به اعتقاد دورکیم هر چقدر وجدان جمعی قوی باشد،خشم عمومی در مقابل هنجارشکنی حادتر است با ضعیف شدن وجدان جمعی، رزش های منفی منتسب به طلاق کاهش می یابد و جامعه مطلقه ها را به عنوان مطرودین اجتماعی  تلقی نمی کند و بدین ترتیب بر میزان طلاق افزوده می شود.به عبارت دیگر، جامعه ای که طلاق را پدیده ای عادی و طبیعی می داند،رواج آن را نیز موجب خواهد شد] کاملی،9310[  4– نظریه مبادله اجتماعی

نظریه مبادله اجتماعی،برکنشهای میان زن و شوهر از دیدگاه سود و هزینه می نگرد.گلز می گوید: انسانها تنها زمانی وارد یک رابطه می شود و در آن باقی میمانند،که سود یا پاداشی )پول، عشق،امنیت، تشویق، عزت نفس(را آن رابطه دریافت کنند که بیش از هزینه هایش باشد مطابق با نظریه مبادله اجتماعی،وقتی یکی از زوجین سودی را که در رابطه زناشویی انتظار دارد، ریافت نمی کند و به راحتی نیز از آن چشم پوشی نمی کند،درخواست طلاق نموده، موجب به هم زدن مبادله بین زن و شوهر می شود.عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین اساس نابرابری در مبادله) زناشویی(را به همراه دارد و در نهایت منجر به گسست روابط متقابل زوجین می گردد.با این فرض که هر یک از افراد درگیر این رابطه مبادلهای در برابر آنچه که هزینه می کند بر اساس هنجارهای مورد قبول،انتظار دریافت پاداش متعادل از جانب دیگری دارد.هرگاه به نحوی این تعادل خدشه دار گردد،فرد بر طبق نظریه مبادله،به رفتاری پرخاشگرانه تمایل پیدا می کند و سرانجام به درخواست طلاق روی می آورد]اعزازی،

.]12-10 :9317

5– نظریه کارکردگرایی

از نظر صاحب نظران مکتب کارکردگرایی،خانواده نهادی است که بقای آن وابسته به وظایف کارکردهایی است که بر عهده دارد بر اساس این دیدگاه مهم ترین وظیفه و کارکرد خانواده، اجتماعی کردن اولیه افراد و آماده کردن آنان برای پذیرش قواعد زندگی اجتماعی است علاوه بر این، نهاد خانواده تا کنون تأمین برخی از اولیه ترین و اساسی ترین نیازهای اعضا از قبیل نیازهای عاطفی،تغذیه،نیازهای جنسی و حمایت و پشتیبانی را بر عهده داشته است پارسونز یکی از کارکردگرایان بر این باور است که زنان نقش)عاطفی(در خانواده ایفا میکنند،آنها مطیع، شاد، با محبت و احساساتی هستند از سوی را داشته باشند و کسب درآمد چرخه های اقتصاد خانواده را به حرکت« نان آور« دیگر، مردان باید نقش درآورند او نه تنها نقش زنان را در عصر حاضر،اساسی و ضروری میداند بلکه هشدار میدهدهر تغییری در این نقش ها با خطرات زیادی همراه خواهد بود.البته احتمال میرود که زنان الگوهای مردانه را به منظور احراز شغل در رقابت مستقیم با مردان طبقه خود،دنبال کنند.اما این نکته نیز قابل ذکر است.که علی رغم پیشرفتی که در آزاد سازی زنان از الگوی سنتی خانوادگی صورت گرفته است، فقط گروه کمی از آنان در این جهت پیش رفته اند لبته روشن است که موقعی می توان این امر را کلیت بخشید که در ساخت خانواده تغییراتی اساسی به وجود آید.عطای فرصت برابربه هر دو جنس با انسجام مثبت خانواده ناسازگار است]شرمن،وود،9311 به نقل از  فخرایی،حمکت،9311[ .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی

6 –  نظریه همسان همسری

این نظریه استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگی های همسان میان زن و شوهر می  داند همسانی میان دو فرد،نه تنها آنها را به سوی یکدیگر جذب می کند،بلکه پیوند و وصلت آنها را استوار می سازد سخن دیگر،ناهمسانی میان دو همسر سرچشمه کشمکشهای خانواده است به عقیده هیل،افراد مایلند همسری برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان و چنان چه این وعده به دلایلی رعایت نگردد،احتمالاً زوجین دچار ناسازگاری و در نهایت جدایی شوند باورمن می گوید: انسان دانسته یا ندانسته به دنبال همسری می گردد که صفاتی همگون با او داشته باشد.با کسی وصلت کند که از نظر موقعیت زناشویی مانند خودش باشدبه گمان لاک و برگس، خت هر فرد بیش تر در راستای ازدواجی هم سان گزینانه عمل می کند تا نا همسان گزین به طور کلی قدردرجه همگونی همسران بیشتر باشد ناشویی آنها استوارتر و محکم تر است]فخرایی،حمکت،9311[.

7– نظریه شبکه

یکی از چهره های مشهور نظریه شبکه، الیزابت بات، درجه تفکیک نقش های زن و شوهر را با میزان تراکم شبکهای هم بسته میداند که زوجین بیرون از خانه برای خود حفظ می کنند هر چه ارتباط ایشان با شبکه های خویشاوندی، دوستان و همسایگان نزدیکتر و هر چه این شبکه ها متراکم تر باشند، رابطه زن و شوهر به عنوان زوج زناشویی بیشتر تفکیک تر شده و تابع سلسله مراتب خواهد بود عکس قضیه نیز مصداق دارد: ر چه شبکه ها کم تراکم تر باشند،نقشهای مردانه و زنانه کمتر نشانگر جدایی و تفکیک هستند.بات این نکته را در قالب فشارهای فرهنگی تبیین می کند]سگالن،2550 :138  [   8– مشکلات اقتصادی

18– نظریه های خرد

 • 18– نظریه توزیع قدرت

گاه بین زن و شوهر تضادی ایجاد می شود و هر یک برای احراز منزلت خود ورسیدن به اهداف خویش، از طریق توسل به امکانات مالی، فرهنگی و… قصد تسلط بردیگری را دارد تداوم این وضعیت، تنش و کشمکش بین زوجین را افزایش داده و درنهایت منجر به جدایی و طلاق آن ها می شود]کاملی،9310 [.

 • 18– نظریه نیازانتظار

هر کدام از زن و شوهر با تصورات خاصی درباره زندگی زناشویی اقدام به ازدواج می کنند و زندگی را با انتظارات مشخصی در مورد اینکه همسرشان چگونه با او رفتارخواهد کرد،آغاز می کنند. گر این انتظارات برآورده نشود،آنان ناراضی و پشیمان خواهند شد.یکی از این نیازها ،نیاز جنسی است.که رضایت بخش نبودن آن سبب ایجاد محرومیت،ناکامی و عدم ایمنی در همسران می شود.این محرومیت جنسی در نهایت موجب طلاق از هم گسیختگی زندگی زناشویی می گردد.نارضایتمندی جنسی در بسیاری از موارد طلاق نقش مهمی دارد]فروتن ،جدید میلانی،9313[  9– مهم ترین عوامل موثر در پدیده طلاق

عدم رعایت اصل همتایی و کفویت

عدم آشنایی زوجین ازویژگیهای شخصیتی همدیگر دخالت خانواده ها مشکلات جنسی

دوستی های قبل از ازدواج اعتیاد

خشونت خانگی مشکلات اقتصادی نازایی زوجین  خیانت همسر بدگمانی همسر ازدواج تحمیلی بیکاری

مشکلات شخصیتی و عدم تعادل روانی مهریه های سنگین

هجوم فرهنگ غرب از طریق فناوریهایی چون اینترنت،ماهواره و 11– پی آمدهای طلاق  

برگ]9111 [.معتقد است که افرادی که طلاق را تجربه کرده اند.با کشمکش های متعدد فردی و بین فردی مواجه هستند در این فرایند هویت آشفته،فقدان امید، غییردرسبک زندگی،مشکلات جدی در شبکه اجتماعی و شغل ی از پیامدهای طلاق هستند که ازآن میان ابعادروان شناختی طلاق از اهمیت بیش تری برخوردارند شواهدی در دست است که نشان می دهد برآشفتگی، تعارض

                                                           

 1. 5. Berk

و از هم فروپاشیدگی زناشویی با دامنه ای از اثرات ناخوشایند و مخرب بر کودکان از جمله،افسردگی،گوشه گیری،توانمندی اجتماعی،ضعیف،مشکلات مربوط به سلامتی، عملکرد تحصیلی ضعیف و مشکلات مربوط با سلوک برخوردار است.شواهد به دست آمده از نمونه های آمریکایی نشان می دهد که بزرگسالانی که در زمان کودکی طلاق را تجربه کرده اند در قیاس با افراد عادی استرس بیش تری را تجربه می کنند]داودی،اعتمادی و بهرامی،9317 [.ترافود در پژوهشی خود که با صدها مرد وزن مطلقه انجام داده ویژگی های روانی- عاطفی آن ها را چنین گزارش کرده است .اضطراب،تشنج،تنهایی،احساس عدم کفایت و بی لیاقتی،احساس شکست، عزت نفس پایین ، عدم تعلق و وابستگی، ازهم پاشیدگی، عدم کنترل ، قربانی بودن، بیچارگی ،خشم،عصبانیت،درپی انتقام،احساس گناه، ترس و وحشت دارند.عوامل تنش و بحرانی که زوجین به هنگام طلاق وپس از آن تجربه می کنند،چرخه از مسائل و مشکلات را برایشان پدید می آورد که ناخواسته نیازمند تغییر و تحولات بی شمار و سازگاری با آن ها است.پی آمدهای این تغییرات همه زمینه های زندگی را از امور روزمره تا وضعیت اقتصادی،اجتماعی،روانی هویتی و حتی اهداف زن ومرد را تحت الشعاع قرار می دهد]تفتی،9312[.مشکلات افت تحصیلی،رفتاری،عاطفی،عزت نفس پایین و روابط بین فردی، صرف نظر از عامل جنس و سن در بین بچه ها ی طلاق بیشتر از بچه های غیر طلاق گزارش شده است]همان منبع[  11– راههای کاهش وقوع طلاق

از انجا که نا آگاهی در مینه های مختلف یکی از مهمترین عوامل طلاق است.بنابراین مشاوره دادن به افرادی که می خواهند ازدواج کنند و بالابردن سطح آگاهی آنان در جهت موفق بودن ازدواج کمک شایانی می کند.درجامعه ها ازمرکز مشاوره خانواده استفاده می شود.در کشور ما آگاهی های مناسبی در مورد جنس مخالف داده نمی شودو این خود می تواند عاملی برای شکست در ازدواج ودر نتیجه افزایش طلاق در جامعه باشد.رسانه های جمعی به خصوص صداو سیما می تواند کمک بزرگی در اطلاع رسانی در زمینه ازدواج و زندگی مشترک داشته باشد و شیوه های درست زندگی کردن را در قالب برنامه های خود ارائه دهدو باید سعی شود در رسانه های جمعی عواملی که باعث افزایش طلاق در این سالها شده همچون افزایش سطح توقع همسران از یکدیگر و نسبت به وضعیت مادی خانواده مورد توجه قرار گیرد.زیرا این رسانه دارای طیف وسیعی از مخاطبان در سراسر کشور هستند.باید به جوانان تفهیم کرد ازدواج پیوندی پایدار است که باید رفتار و شیوه های منطقی آن را دنبال کرد برای نیل به این منظور بهتر است جوانان طی دوران نامزدی آموزشهای قبل از ازدواج را یاد بگیرند،که این آموزشها می تواند خود سهم  قابل توجهی ازمیزان طلاق را کاهش دهد]رنجبر،9317[.

12– نتیجه گیری:

با صنعتی شدن و مدرنیزه شدن جوامع،به دنبال آن فردگرایی و افزایش توقعات و انتظارات از زندگی زناشویی،آمار پدیده طلاق به یک بحران ومعضل اجتماعی تبدیل شده است.مشکلاتی از قبیل هم کفو نبودن،احساسی تصمیم گرفتن جوانان،عدم آشنایی زوجین از ویژگیهای شخصیتی همدیگر،عدم آموزش مهارت های زندگی…عواملی هستند آمار طلاق را بالا برده است.مسئولان و برنامه ریزان فرهنگی باید کلاسهای مشاوره قبل ازدواج و معیارهای صحیح انتخاب همسر را به جوانان آموزش دهند.و ارائه خدمات  آموزش مهارتهای زندگی در بین افرادی که در شرف ازدواج هستند باید اجباری شود.تا بدین وسیله جوانان را برای زندگی زناشویی آموزش داده و عملا در آینده  شاهد کاهش چشمگیری از آمار طلاق خواهیم بود .

 

 منابع:

 • احمدی، خدا بخش) 9312(. «شناسایی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی» پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • اعزازی، شهلا .)9317( .« جامعه شناسی خانواده » .انتشارات روشنگران .مطالعات زنان.
 • انجمن جامعه شناسی ایران)9313(.«مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران ».چاپ یکم تهران:نشر آگاه
 • بهاری،فرشاد)9331(.« ارزیابی و مقایسه کارآیی خانواده بین زوجهای غیر طلاق و زوجهای در حال طلاق مرجوعی به بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور». پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • تقوی ،نعمت الله) 9333(.«جامعه شناسی خانواده». از سری کتابهای دانشگاه پیام نور تقوی
 • حکمت،شرمین،فخرایی،سیروس)9311( «عوامل اجتماعی موثر بر شدت درخواست طلاق از سوی زنان شهرستان سردشت». زن و مطالعات خانواده،سال دوم شماره 3.
 • تفتی،مهناز) 9312(.«پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن ».مطالعات زنان، سال اول شماره 3
 • دلاور، علی) 9317(. «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی». تهران: انتشارات رشد.
 • داودی، زهرا ،اعتمادی، عذرا، بهرامی،فاطمه) 9317(.« رویکرد کوتاه مدت را هحل محور برای کاهش گرایش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق».فصلنامه علمی  پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره43 .
 • رضایی فر، سلطانمراد )9311(.«بررسی علل سازگاری در روستای پرچستان گورویی»آموزش و پرورش ایذه.طرح تحقیقاتی.
 • رنجبر، خیرالنساء)9317(.« طلاق، چالشها و راهکارها ».دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان، دادگستری کل استان بوشهر.

Ø

    دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

 • ساروخانی،باقر)9331(. طلاق «پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن». تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • سخاوت ، جعفر ) 9331( .«جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ». تهران چاپ پنجم.
 • سگالن، مارتین .( 5831 ) .«جا معه شناسی تاریخی خانواده». ترجمه :حمید الیاسی .تهران :نشر مرکز، چاپ چهارم.
 • سلطانیان،نعمت الله)9317(. «بررسی عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق در استان کرمانشاه». پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ،دانشگاه تربیت مدرس.
 • شرمن، ووود ( 6631 ) .«دیدگاههای نوین جامعه شناسی». ترجمه :مصطفی ازکیا، تهران :انتشارات کیهان،چاپ اول.
 • شهولی ،کیامرث ،رضایی فر ،سلطانمراد )9317(. «بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده های شهرستان ایذه» مجله جامعه پژوهی فرهنگی،پژ.هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم،شماره اول.
 • عبدا…زاده، حسن)9312(.« بررسی رابطه بین صفات شخصیتی و رضایت زناشویی در زوجهای شهر دامغان»پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز.
 • فروتن ،کاظم ،جدید میلانی،مریم) 9313(.«بررسی شیوع اختلا لات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی» ماهنامه دانشور پزشکی،دانشگاه شاهد،سال شانزدهم،شماره 31
 • کاملی،جواد)9310(.« بررسی توصیفی علل و عوامل مؤثر در بروزآسیب اجتماعی طلاق در جامعه ایران با توجه به آمار و اسناد موجود » فصلنامه دانش انتظامی – سال نهم – شماره سوم
 • کیامهر، ج .( 1831 ).«هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی و بررسی ساختار عاملی آن   ،تحلیل تأییدی FFI »در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران پایا ن نامه کارشناسی ارشد روا نشناسی،تهران، دانشکده روا نشناسی،و علو م تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • گروسی فرشی .( 0831 ) .«رویکردی نوین در ارزیابی شخصی » چاپ اول، تبریز :نشر جامعه پژوه.
 • میری آشتیانی،الهام) 9312(.«مقدمه ای برآسیب شناسی مسائل اجتماعی درایران». تهران:نشر فرهنگ گفتمان .. Ø نریمانوند، زهراالسادات)،9314(.« بررسی شیوع طلاق عاطفی بین همسران افر اد معتاد در ارائه راهکار درمانی»منتشر شده در

/www.kjau.ac.ir سایت

 • نور سعد الدین و همکاران )9311(. «مقایسه رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد» فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 97، شماره 4، زمستان 9311، صص 233-211.
 • نوقابی)9331(.« بهداشت روان».انتشارات توسن

 

 • Amato,Paul. R. & Previti, Denise. (2003). People’s reasons for divorcing. Family.24(5), 602-626.
 • Burns, A. (1984). ‘Perceived cause of marriage breakdown and conditions of life’,Journal of Marriage
 • Cleek, M. & Pearson, T. (1985). ‘Perceived cause of divorce: an analysis of interrelationships’, Journal of Marriage and the Family, pp. 179-183.
 • Wolcott, I. (1984). ‘From courtship to divorce: unrealised or unrealistic expectations’, in Proceedings, Vol. 111, Marital Adjustment and  
 • Breakdown, Australian Family Research Conference, Australian Institute of Family Studies, Melbourne.
 • Waite, L. (1998). ‘Why marriage matters’, in Strategies to Strengthen
 • Marriage:What Do We Need to Know? What Do We Need To Do? , Family Impact Seminar   ndtable Meeting, Washington, DC.
 • Ghayyur, Taha. (2010). Marriage: Conflict, Divorce in the Muslim Community: 2010 Survey Analysis. Copyright © 2010 Sound Vision Foundation,
 • Fatemi,A.Younesi,J.Azkhosh,M.Askari,A.(2010).Comparison of dysfunctional attitudes and social adjustment among infertile employed and unemployed woman in Iran.International Journal of Psycology,45(2),140-.641
 • Burman, B., & Margolin, G. (1992). Analysis of the association between marital relationships and  health problems: An interactional perspective.   Psychological Bulletin, 112(1), 39-.36

[1] -دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ابهر، مربی گروه روان شناسی، ابهر،ایران     s-sharifi@.mail.com

[2] -کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی m_sadeghi1399@yahoo.com

[3] – دانشگاه زنجان،استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه زنجان، ایران       z_morovati@yahoo.com

 

[4] .Divorce

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید