دانلود پایان نامه

 

 

میترا رفیعی شفیق[1]، غلامرضا خوی نژاد[2]، علیرضا رجایی[3]

 

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی رویکرد شناختی- هیجانی معنوی بر کیفیت  زنتد ی هراتراا باناتازاا اعصاب و رواا بود. این پژوهش از سری پژوهشهای شتا  ززمایشتی بتا پتیش ززمتوا پتن ززمتوا و دو  ترو  ززمایش و کنترل می باشد .بامع  زماری پژوهش شامل کلی  هراراا باناازاا اعصاب ورواا ک  در 6 متا  اول سال29 ب  کلینیک شاهد مشهد مرابع  کردند، بود. از این بامع  03 نفر ب  صورت نرون   یتری دردست ترس و ماتنی بر هدف و براساس ملاکهای ورود ب  پژوهش انتخاب و براساس نرون   یری بایگزینی تصتادیی بت  دو  رو  51 نفری ززمایش وکنترل تقایم شتدند.  ترو  ززمتایش یتازد  بلات  23 دقیقت  ای زمتوزش شتناختی هیجانی- معنوی دریای  کردند. برای انداز   یری متغیرها از یرم کوتتا  پرس شتنام  کیفیت  زنتد ی whoqol بهداش  بهانی استفاد  شد. روش تجزی  و تحلیل داد  ها با استفاد  از تحلیل کوواریانن بت  کرتک  نترم ایتزار spss انجام  ردید. نتایج حاصل از پژوهش نشاا داد درماا  روهی شناختی- هیجتانی معنتوی اثتر معنتاداری )α<0.05( بر سلام  باری، سلام  روانی و ارتااطات ابتراعی هراراا باناازاا اعصاب و رواا داش  ولتی اثر این زموزش بر مؤلفه سلام  محیط معنادار ناود.

واژگان کلیدی: شناختی هیجانی- معنوی، کیفی  زند ی ، پرسشنام)  whoqol(.

 

مقدمه

خانواد  ب  عنواا سلول اصلی سازنده ابتراع یکی از عوامل مهم تحصیل زرامش است  کت   اصتلا   بامعت   بت   اصتلا   زا باتگی دارد )بانکی پوریرد،5032(. برای داشتن بامع  ای سالم باید خانواد  ها، سالم و متعالی و شکویا باشند )احرتدی، عترب نیا، محرودزبادی ،5031(. زسیب ها یا مشکلات خانواد ی مجروع  رخدادها یا حوادثی هاتند ک  بر یک یا چند تن از اعضتای خانواد  یا هر  زنها و یا ب  طور کلی بر پیکر  خانواد  تحریل می شوند و هر  اعضای خانواد  را تحت  تتاثیر قترار متی دهنتد .

)نوابی نژاد ،5033(. یکی از بارزترین بحراا ها بنگ اس . بنگ علاو  بر عوارض و مشتکلات باتری و  روانتی بتر رزمنتد اا، خانواد  زناا را نیز در معرض خطر و مشکلات قرار داد .شایع ترین اختلال، استترس پتن از ستانح  است  کت   ترتام باناتازاا اعصاب و رواا دچار این عارض  هاتند. این اختلال ناشی از عوارض بنگ تحریلی س  ک  برای ایرادی ک  ماتقیرا یا ب  طتور غیر ماتقیم در صحن  بنگ حضور داشت  اند  ب  وبود می زید .ب  نظر میرسد پن از بنگ و بر ش  رزمنتد اا بت  ختانواد،  ب  ساب استرس های ناشی از بنگ و اثرات مخرب زا بر رو  و رواا یرد، تأثیر نامطلوب بنگ بر هرار یترد بیرتار هرانتاا ادام  می یابد و ستلام  باتری و روانتی زنتاا را تحت  تتأثیر قترار داد  است.  )پرنتد ، ستیرتی نیتر، خاقتانی زاد ، کریرتی زارچی،5031(. این هراراا بیشترین بار مشکلات را ب  دوش می کشند. زناا مهرترین حامی این باناازاا و شتریک دردهتای زنها هاتند و خود نیاز ب  حرای  دارند. از این رو لازم اس  ب  کیفی  زند ی زنها ب  صورت ویتژ  متورد توبت   قترار   یترد  و راهکارهایی به  مقابل  با ناملایرات و تقوی  روحی زنها ارائ  شود )موسوی،5025(.

مائل  کیفی  زند ی، عامل مهری در زند ی اس . سازماا بهداش  بهانی، کیفیت  زنتد ی را چنتین تعریت  متی کنتد  دریای  های شخصی یرد از بایگا  زند یش با توب  ب  یرهنگ و نظام ارزشی ک  در زا زند ی می کنتد کت  متتأثر از اهتداف، انتظارات و استانداردهای مورد نظر یرد اس . )ویلی5،9333، ب  نقتل از کریرلتو و هرکتاراا ،5033(.    ستنجش کیفیت   زنتد ی  ماتنی بر رویکردها، روش ها و مؤلف  های متفاوتی اس . کیفی  زند ی را ب  چهار بخش می تواا تقایم کرد

5(عرلکرد ییزیکی، شامل توانایی انجام یعالی  های روزان  زند ی.

9(سلام  رواا، شامل عدم وبود اضطراب و ایارد ی.

0(سلام  ابتراعی، شامل عرلکرد ابتراعی یرد، میزاا رضای  زند ی ابتراعی و صریری  در یرد.

4(درک از سلامتی، ک  شامل درک یرد از سلام  کلی خود می باشد. برسوا9 و هرکاراا) 5220، بت  نقتل از بهترا ،5025( هف  حیط  عرلکرد باری، ایفای نقش درد، راهارد مقابل ، وضعی  خواب، وضعی  خواب، وضعی  ختانواد ی و درک کلتی از سلام  را برای بررسی کیفی  زند ی مرتاط با سلام  را مطر  می کنند. در این پتژوهش ستعی بتر ایتن بتود  کت   روهتی از هراراا بانااز اعصاب و رواا را در به  بهاود کیفی  زند ی زناا با توب  بت  رویکترد شتناختی    هیجتانی- معنتوی  زمتوزش دهیم .نظری  شناختی- هیجانی مذهای اساساً یک نظری  با رویکرد معنوی اس . در این نظری  بت  بعتد ییزیولتو،ی ، شتناختی، معنوی در درماا اختلالهای روانشناختی توب  شد  اس . هرانین س  نوع باور اساسی مذهای در رابط  بتا خداونتد ، هاتتی و انااا مطر  شد  اس  ک  می توانند در درماا اختلالهای روانشناختی بکار  ریت  شوند )ربایی،5031(. در زمین  ایتن رویکترد اکاری شارک) 5029( نتیج   ری ، این روش درماا بر کاهش اضطراب ابتراعی تأثیر ذار است . هرانتین بهترا)  5025( در پژوهش خود ب  این نتیج  رسید ک  درماا  روهی شناختی هیجانی- معنوی اثر معناداری بر کیفیت  زنتد ی و بحتراا هویت  بیراراا ام اس دارد .در پژوهشی صادقی، قادری و باهدی)5023( نشاا دادند کت  ابترای مشتاور   روهتی تلفیقتی بت  شتیو   شتال  درمانی و شناخ  درمانی بر بهاود و ایزایش کیفی  زند ی باناازاا در ابعاد ست لام  باتری، ستلام  رواا، محتیط زند ی و روابط ابتراعی موثر اس.  هرانین در بررسی مقایا  تاثیر دو روش حتل تعتارض و زرام ستازی بتر کیفیت  زنتد ی هراراا باناازاا ماتلا ب  اختلال استرس پن از سانح  هررا  با اختلال ایارد ی اساسی ، پرنتد  و هرکتاراا)  5036( نتیجت

                                                           

  • -Willy
  • -Boroson

ریتند هر دو روش باعث بهاود کیفی  زند ی زناا شد  .سوال ما در این پژوهش این اس  ک  زیا زمتوزش  روهتی “شتناختی هیجانی معنوی” )SCET( بر ایزایش کیفی  زند ی هراراا باناازاا اعصاب و رواا مؤثر اس ؟ روش پژوهش

طر  پژوهش از نوع شا  ززمایشی، با استفاد  از پیش ززموا و پن ززموا دو  روهی ) ززمایش و کنترل( می باشد. بامعت  مورد مطالع  شامل کلی  هراراا باناازاا اعصاب و رواا ک  در شش ماه  اول سال 29 ب  کلینیک شاهد منطقت  یتک مشتهد مرابع  کرد  اند می باشد. از این بامع 03 نفر از بانواا هرار بانااز اعصاب و رواا انتخاب شدند سپن بصتورت تصتادیی بت  یک  رو  ززمایش)51نفر( و یک  رو  کنترل)51 نفر( تقایم شدند. در این پژوهش از روش نرون   یری در دسترس ک  نتوعی نرون   یری غیرتصادیی می باشد استفاد  شد  اس . در این تحقیق سعی شد  اس  ززمودنیها بتر  استاس ستن، نتوع باناتازی هرار و تحصیلات با هم بف  شوند .برای بررسی کیفی  زند ی، پرسشنام  کیفی  زنتد ی  Whoqol انتختاب  شتد  است.  پرسشنام  کیفی  زند ی Whoqol کوتا  شامل 96 سوال و شامل 4 مولف  می باشد  سلام  باتری، ستلام  روانتی، روابتط ابتراعی و سلام  محیط. و سوال اول در هیچ یک از دامن  ها نیاتند  5( کیفی  زند ی ختود را چکونت  ارزیتابی متی کنیتد .

9(چقدر از وضعی  سلام  خود رضای  دارید. ناخ  یارسی پرسشنام  کیفی  زند ی سازماا بهانی بهداش – یترم کوتتا  در بامع  ایراا نیز توسع  یایت  اس . روایی و پایایی این پرسشنام  توسط کریرلو و هرکاراا طی پژوهشی متورد بررستی و تأییتد قرار  ری . زلفای کرونااخ زمار  ای شناخت  شد  برای ارزیابی پایایی درونی ابزارهای کیفی  زند ی اس  و زلفای کرونااخ برای سلام  باری 33/3 و سلام  روانی 32/3 و سلام  ابتراعی 2/3 و محیط 33/3 بود. روایی تشخیص ایتن ابتزار در مطالعتات  ذشت  سایر بوامع، در زناا و مرداا ،  رو  های مختل  سنی، ایراد بیرار و سالم و بیراراا با بیراریهای مختل  مورد ارزیتابی قرار  ریت  و روایی تشخیص خوبی را  زارش نرود  اس . )کریرلتو و هرکتاراا ،5032(. پرسشتنام  کیفیت  زنتد ی Whoqol کوتا  شامل 96 سوال و شامل 4 مولف  می باشد  سلام  باری، سلام  روانی، روابط ابتراعی و سلام  محیط.

داد  های این پژوهش از طریق تکریل پرسشنام  کیفی  زند ی توسط ززمودنیها در قال و بعتد از ارائت  بلاتات زموزشتی بدس  زمد  اس  بدین صورت ک  ززمودنی ها پرسشنام  کیفی  زند ی را ابرا کرد ، سپن برای زنهتا یتازد  بلات  زموزشتی بصورت هفت  ای بر زار  ردید و پن از اترام دور  در بلا  اختتامی  مجدداً پرسشنام  مذکور را تکریل کردنتد.  ترو  کنتترل نیز هرزماا با انتخاب نرون  از میاا کاانی ک  برای زموزش اقدام کردند انتخاب شتدند.این  ترو  زموزشتی دریایت  نکردنتد و هرزماا با  رو  ززمایش برای زنها پرسشنام  کیفی  زند ی ابرا  ردید. در بخش زمار استنااطی از ززموا t  رو  های ماتتقل به  بررسی هراانی واریانن ها در پیش ززموا دو  رو  ززمایش و کنترل و از تحلیل کوواریتانن بهت  محاستا  معنتاداری نررات پیش ززموا و پن ززموا دو  رو  ب  وسیل  نرم ایزار SPSS  استفاد  شد تا تتأثیر درمتاا رویکترد شتناختی – هیجتانی معنوی بر مقیاس ها بدس  زید.

یافته های پژوهش

در بررسی برعی  شناختی، بدول 5 توزیع یراوانتی ناتای درصتد ززمتودنی هتا برحاتب متغیتر ستن، درصتد باناتازی هرارانشاا و سطح تحصیلات را نشاا می دهد.

 

بدول5  میانگین و انحراف استاندارد سن ایراد مورد پژوهش در  رو  کنترل و ززمایش

رو                         تعداد               سن                     کوچکترین   بزر ترین

انحراف استاندارد میانگین

ززمایش                      51             46/46                     14/1               01                         11

 11    00    6/31  44/10  51 کنترل

هرانین از نظر تحصیلات، در  رو  ززمایش 1 نفر دیپلم ،1 نفر سیکل و 0 نفر زیر سیکل بودنتد و در  ترو  کنتترل 0 نفتر دیپلم ،2 نفر سیکل و 0 نفر زیر سیکل بودند. از نظر درصد باناازی هرار،  رو  ززمتایش 6 نفتر 91% و متابقی 01% در  ترو  کنترل 2 نفر 91% و مابقی 01% بودند. نتیج   یری از اطلاعات دمو راییک بدست  زمتد  ایتن است  کت  دو  ترو  ززمتایش و کنترل از نظر متغیرهای مورد بررسی هرگن هاتند. بنابر این در این پژوهش متغیر مزاحری ک  بصورت معنادار بتر متغیرهتای وابات)  کیفی  زند ی( اثر  ذاری داشت  باشد شناسایی نشد. بدول شرار 9 میانگین و انحراف استاندارد دو  ترو  را در پتیش و پن ززموا نشاا می دهد.

 

بدول9  بررسی میانگین ها و انحراف استاندارد در دو  رو  ززمایش و کنترل در پیش ززموا و پن ززموا

نرر   رو  ززمایش                          نرر   رو  کنترل

پن ززموا پیش ززموا پن ززموا پیش ززموا

 

میانگین استانداردانحراف  میانگین استانداردانحراف  میانگین استانداردانحراف  میانگین انحراف استاندارد

 0/1 93/5 4/5 95/5 1/1 96/2 1/3 99/4 سلام  باری
 5/1 53/0 9/1 53/4 9/3 94/0 9/1 52 سلام  روانی
 5/5 2/9 5/9 3/6 5/4 55/4 5/5 3/4 ارتااطات

ابتراعی

 9/9 90/4 9/9 90/9 4/4 91/6 0/3 94/3 سلام

محیط

 

بدول9 نشاا می دهد میانگین سلام  باری، سلام  روانی و ارتااطات ابتراعی در پن ززموا  رو  ززمایش ناا  بت  پیش ززموا ایزایش داشت  ولی در  رو  کنترل ایزایش محاوس نیا . در مولف  سلام  محیط این ایزایش دیتد  نرتی شتود .

بدول شرار  0 هراانی واریانن  رو  ها را نشاا می دهد.

 

بدول0  ززموا t  رو  های ماتقل به  بررسی هراانی واریانن ها در پیش ززموا دو  رو  ززمایش و کنترل   دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

ززموا تااوری واریانن ها) f ززموا t متغیر لوین(

 sig  df  t  Sig  F

سلامت جسمانی                    9/5                      9/3                             6/3                       93                             4/3

         3/1 93 3/6 3/0 3/1 سلامت روانی
         3/1 93 -3/6 3/6 3/5 ارتباطات اجتماعی
         3/5 93 5/0 3/39 1/9 سلامت محیط

بدول 0 نشاا می دهد ک  تااوی واریانن ها) f لوین( محاسا  شد  در سطح 31/3p< معنادار نشد  است  یعنتی تفتاوت معناداری بین واریانن های نررات مقیاس ها در پیش ززموا دو  رو  ززمایش و کنترل وبود ندارد و این پیش یرض مانی بتر هراانی واریانن ها در پیش ززموا دو  رو  تأیید می  ردد. بعلاو  نتایج ززموا t نشاا متی دهتد کت  بتین میتانگین نرترات مقیاس های دو  رو  در پیش ززموا هیچ تفاوت معناداری وبود ندارد لذا دو  رو  از لحاظ این متغیر هرتا می باشتند . بتدول شرار 4 تحلیل کوواریانن بررسی اثربخشی رویکرد شتناختی هیجتانی – معنتوی را بتر مولفت  هتای کیفیت  زنتد ی هراتراا باناازاا اعصاب و رواا نشاا می دهد.

 

بدول4  تحلیل کوواریانن بررسی اثربخشی رویکرد شناختی هیجانی- معنوی بر مولف  های کیفی  زند ی هراراا باناازاا اعصاب و رواا

تواا

             زماری

Eta sig  F MS Df  SS  
 5/33 3/63 3/33 13/3 902/0 5 902/0 سلام  باری
 5/33 3/66 3/33 14/5 944/4 5 944/4 سلام  روانی
 5/33 3/61 3/33 19/5 40/9 5 40/9 ارتااطات ابتراعی
 3/03 3/31 3/5 9/9  0/5 5  0/5 سلام  محیط

 

نتایج حاصل از اعرال روش زماری تحلیل کوواریانن نشاا می دهد تتأثیر درمتاا رویکترد شتناختی – هیجتانی معنتوی بتر سلام  باری، سلام   روانی و ارتااطات ابتراعی هراراا باناازاا اعصتاب  و رواا در پتیش ززمتوا و پتن ززمتوا تفتاوت معناداری داش . ولی بین نررات سلامت محیط،  رو  ززمایش و کنترل در پیش ززموا و پن ززموا تفاوت معنتاداری وبتود نداش.  

بحث و نتیجه گیری

هدف از این پژوهش  تعیین اثربخشی زموزش  روهی رویکترد شتناختی – هیجتانی معنتوی بتر کیفیت  زنتد ی هراتراا  باناازاا اعصاب و رواا بود. بامع  زماری پژوهش حاضر شامل کلی  هراراا باناازاا اعصاب و رواا ک  در 6 ما  اول سال 29 ب  کلینیک شاهد مرابع  کرد  و پروند  داشتند، بود. از این بامع  03 نفر ب  صورت نرون   یری دردسترس و ماتنی بر هتدف انتخاب و براساس ملاکهای ورود ب  پژوهش انتخاب  ردیدند و ب  دو  رو  51 نفری برای زموزش  روهتی رویکترد شتناختی – هیجانی معنوی و  رو  کنترل تقایم شدند. روش تجزی  و تحلیل داد  ها ب  روش کوواریتانن بتا استتفاد  از نترم ایتزار انجتام  ردید.

در مورد یرضی  اول یعنی رویکرد شناختی- هیجانی، معنوی در بهاود ستلام   باتری  هراتراا باناتازاا اعصتاب و رواا موثر اس . نتایج حاصل از اعرال روش زماری تحلیل کوواریانن در زمین  تأثیر درماا رویکرد شناختی- هیجانی معنوی بر حل سلام  باری هراراا باناازاا اعصاب و رواا نشاا می دهد ک  پن از تعدیل نرترات ستلام  باتری بت  وستیل  تحلیتل کوواریانن بین نررات  رو  ززمایش و کنترل در پایاا مداخل  اثر بخشی  روهتی شتناختی – هیجتانی معنتوی تفتاوت معنتادار وبود داش)  P<0/05(. بنابر این زموزش شناختی- هیجانی معنوی باعث ایزایش سلام  باری در  رو  ززمایش در مقایا  با  رو  کنترل در مرحل  پن ززموا شد  اس  و تواا زماری 5 نیز این امر را تأیید می کند. در تایین ایتن یرضتی  چنتین متی تواا  ف  ک  ب  عل  اینک  هر بلاه رویکرد شناختی ت هیجانی معنوی با تررینات زراماازی هررا  است ، ایتن تررینتات بت  عل  زرامشی ک  در یرد ایجاد می کند روی رواا یرد تأثیر  ذاشت  و متقابلاً تأثیر زا روی بام نیز هات  و موبتب بهاتودی سلامتی باری او می  ردد. مخصوصاً بیراریهای سایکوسوماتیک ک  در این ایراد بایار زیاد دید  می شد. نتایج ایتن پتژوهش با پژوهش بهرا) 5025(، صادقی، قادری و باهدی) 5023( هراو می باشد.

یرضی  دوم  رویکرد شناختی- هیجانی، معنوی در بهاود سلام  روانی هراراا باناازاا اعصاب و رواا متوثر است.  نتتایج حاصل از اعرال روش زماری تحلیل کوواریانن در زمین  تأثیر درماا رویکرد شناختی- هیجانی معنوی بر بهاود ستلام  روانتی هراراا باناازاا اعصاب و رواا نشاا می دهد ک  پن از تعدیل نررات سلام  روانی ب  وسیل  تحلیل کوواریانن بت ین نرترات  رو  ززمایش و کنترل در پایاا مداخل  اثر بخشی  روهی شناختی- هیجانی معنوی تفاوت معنادار وبتود داشت) .  P<0/05(. تواا زماری 5 نیز این امر را تأیید می کند. نتایج این پژوهش با پژوهش های اکاری شارک) 5029(، صتادقی،قادری و باهتدی )5023(، بلیلی) 5011(، لورل ال هورانی[4] و هرکاراا) 9359(، بکینز دیو[5] )9331( و پار امنت  و متاهونی [6] )9339( کت  در مورد تأثیر معنوی  درمانی بر سلام  رواا بود ،هراو می باشد.

یرضی  سوم  رویکرد شناختی- هیجانی، معنوی در بهاود ارتااطات ابتراعی هراراا باناازاا اعصتاب و رواا متوثر است .  نتایج حاصل از اعرال روش زماری تحلیل کوواریانن در زمین  تأثیر درماا رویکرد شناختی- هیجانی معنوی بتر بهاتود ارتاتا  ابتراعی هراراا باناازاا اعصاب و رواا نشاا می دهد ک  پن از تعدیل نررات ارتاا  ابتراعی ب  وسیل  تحلیل کوواریتانن بین نررات  رو  ززمایش و کنترل تفاوت معناداری وبود داش) . P<0/05(. تواا زماری 5 نیز این امر را تأیید متی کنتد. ایتن تحقیقات با تحقیقات پرند  و هرکاراا)5031(، صادقی، قادری و باهدی) 5023( هراو می باشد

یرضی  چهارم  رویکرد شناختی- هیجانی، معنوی در بهاود سلام  محتیط  هراتراا باناتازاا اعصتاب و رواا متوثر است.   نتایج حاصل از اعرال روش زماری تحلیل کوواریانن در زمین  تأثیر درماا رویکرد شناختی- هیجانی معنوی بر سلام  محتیط هراراا باناازاا اعصاب و رواا نشاا می دهد ک  پن از تعدیل نررات سلام  محیط ب  وسیل  تحلیل کوواریانن بین نرترات  رو  ززمایش و کنترل تفاوت معناداری وبود نداش) . 05/0<P(. می تواا نتیج   ری  ک  رویکرد شناختی- هیجانی معنوی مؤثر ناود  و باعث بهاود معنادار نررات سلام  محیط هراراا باناازاا اعصاب و رواا در مقایا  بتا  ترو  کنتترل در مرحلت  پن ززموا نشد  اس . نتایج این تحقیقات با تحقیقات صادقی، قادری و باهدی)5023( هراو نری باشد.

تحلیل یایت  های مربو  ب  یرضی  تحقیق نشاا می دهد ک  رویکرد شناختی هیجانی- معنوی اثتر مبات  و معنتاداری بتر ایزایش سطح کیفی  زند ی هراراا باناازاا اعصاب و رواا دارد .در تایین این یایتت  متی تتواا  فت ، بتا توبت  بت  اینکت  سلامتی حالتی اس  ک  ن  تنها ب  کارکرد های بدنی درد بلک  ب  بایاری از بنا  های کارکرد روانتی او نیتز واباتت  است . بتا عنای  ب  تأثیر متقابل نفن و بدا، هرچ  رواا انااا در پرتو پیوندها و توبهات معنوی- الهی پرورش یابد و ستع  وبتود پیتدا کند ،بام وی نیز در مقابل بیراری ها و ناملایرات قوی تر و مقاومتر خواهد بود. در پرتو تعالیم دینی اس  ک  زنتد ی اناتاا معنی پیدا می کند زیرا بر اساس اعتقادات دینی زیرینند  بهاا ، خدای دانا و حکتیم است  و اناتاا کت  سترزمد موبتودات و اشرف مخلوقات اس  بیهود  و بی هدف زیرید  نشد  اس . هدف از زیرینش او کاب معری  هرچت  بیشتتر ناتا  بت  ختدا و تقرب ب  او در نتیج  نیل ب  کرال اس . یردی ک  چنین نگرشی دارد هر  لحظات زند ی برای او معنی پیدا کرد  و او هرتوار  خود را در مایر کرال می بینند .با توب  ب  پژوهشی ک  انجام شد  پیشنهاد می شود   

5- بلاات  روهی برای خانواد  ها و بخصوص هراراا باناازاا اعصتاب و رواا و هراتراا بیرتاراا اعصتاب و رواا  ذاشتت  شود.

9- رسید ی ب  ماائل معیشتی و اقتصادی باناتازاا مخصوصتاً باناتازاا اعصتاب و رواا در بهت  ریتع و یتا کتاهش مشتکل باری، روحی، ماکن، شغل و …. لازم اس.

0- تجلیل و تکریم هریشگی از باناازاا اعصاب و رواا و خانواد  های مظلوم زنها ک  هراو با زنهتا، رنتج دوری زنهتا را تحرتل کرد  و مشکلات بعدی باناازی زنها را نیز ب  دوش کشید  اند.

4- برع زوری خاطرات و معریی چهر  های ارزشی و حراسی دوراا رشادت باناازاا.

منابع:

احردی، خدابخش؛زارعی محرودزبادی، علی؛عرب نیا، علی رضا).5031(. بررسی عوامل مرتاط با ناساز اری زناشویی در باناتازاا ماتتلا بت   PTSD، مجلّّه طب نظامی، دوره 3 ، شراره 0 .

اکاری شارک،سری). 5029(. بررسی تأثیر درماا  روهی شناختی هیجانی معنوی بر کاهش اضطراب ابتراعی، پایاا نام  کارشناسی ارشد رشت  روانشناسی عرومی، دانشگا  ززاد اسلامی ترب  بام.

بانکی پوریرد، امیرحاین).5032(. مطلع مهر؛ راهکارهای بامع و کاربردی انتخاب هرار ، چاپ پنجا  و چهارم،اصتفهاا  نشترحدیث  را  عشق.

بهرا، حاین).5025(.بررسی اثربخشی درماا  روهی شناختی هیجانی- معنوی بر کیفی  زند ی و بحراا هوی  بیراراا ماتلا ب  مولتیپتل اسکروزین، پایاا نام  کارشناسی ارشد، دانشگا  ززاد اسلامی ترب  بام.

پرند ،اکرم؛سیرتی نیر،ماعود؛خاقانی زاد ،مرتضی؛کریری زارچی،علی اکار).5031(.تاثیر زموزش حل تعارض    برکیفی  زنتد ی هراتراا هراراا باناازاا ماتلا ب  ptsd ،مجل  طب نظامی، بهار5031 3 )5( )مالال91( ،06-44

پرند ،اکرم؛سیرتی نیر،ماعود؛خاقانی زاد ،مرتضی؛کریری زارچی،علی اکار).5036(.مقایات  تتاثیر دو روش حت ل تعتارض و زرام ستازی بتر کیفی  زند ی هراراا باناازاا ماتلا ب  اختلال استرس پن از سانح  هررا  با اختلال ایارد ی  اساسی،اصول بهداش  روانی،بهار و تاباتاا 5036،2)04-00(،61-1

ربایی،علیرضا).5031(.درماا شناختی- هیجانی دینی چکید  مقالات هرایش منطق  ای شیو  های نتوین ارتقتای ستلام ، دانشتگا  ززاد اسلامی واحد ترب  بام،52-51 .

صادقی،سپید ؛ قادری،زهرا؛ باهدی،سهیلا).5023(. اثربخشی  شتال  درمانی و شناخ  درمانی بر بهاود کیفی  زند ی باناتازاا ، مجلت  ارمغاا دانش، علری پژوهشی دانشگا  علوم پزشکی یاسوج،دور  56،شرار 6، بهرن و اسفند.

کریرلو،صالحی،زائری،بولابی،حاتری،خطا). 5033(.توسع  ناخ  یارسی پرسشنام  کیفی  زند ی سازماا بهتانی بهداشت  -533،مجلت  تواناخشی،دور  یازدهم،شرار  چهارم،زماتاا5032،شرار  مالال44

موسوی،زهرا).5025(. اندیش  های راهاردی، زا و خانواد  ،نقش امید در ساز اری زناا و استحکام خانواد  ، نشر دبیرخان  نشا  اندیش  های راهاردی،ص612

نوابی نژاد، شکو). 5033(. مشاور  ازدواج و خانواد  درمانی، تهراا، انجرن اولیا و مربیاا.

Hourani , Laurel L., Jason Williams, Valerie Forman-Hoffman, Marian E. Lane, Belinda Weimer, and Robert M.

Bray,Volume 2012 (2012), Article ID 425463, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2012/425463

Jenkins, Dave. phd, DMin, Dec 20, 2007 . http://voices.yahoo.com/what-relationship-spirituality-posttraumatic-714961.html.

Pargament,K.I. and Mahoney,A.(2002). Spirituality. Inc.R.snyder,&S.j.

 

[1] – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگا  ززاد اسلامی، واحد ترب  بام،  رو  روانشناسی، ترب  بام، ایراا  rafieesh@yahoo.com

[2] – عضو هیئ  علری دانشگا  ززاد اسلامی، واحد مشهد،  رو  روانشناسی و علوم تربیتی، مشهد، ایراا  rkhoy@yahoo.com

[3] -عضوهیئ  علری دانشگا  ززاد اسلامی، واحد ترب  بام،  رو  روانشناسی، ترب  بام، ایراا  rajaei@iautj.ac.ir

[4] – Hourani , Laurel L

[5] – Jenkins, Dave

[6] – Pargament and Mahoney

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع آمادگی برای تغییر، مشکلات خانوادگی