بر مبنای ارزش معاملاتی آن تعیین کرد،‌ از یکی از شیوه های ذیل استفاده میگردد:
۱-  ارزش معاملاتی کالاهای یکسان
۲-  ارزش معاملاتی «کالاهای مشابه»
۳-   روش «ارزش استنباطی»
۴-  روش «ارزش محاسباتی»
۵-   روش «بررسی معکوس»
شیوههای تعیین ارزش فوق براساس سلسله مراتب اعمال میگردند.
مزایای اجرای توافقنامه
هدف این توافقنامه فراهم آوردن سیستم واحد با ویژگیهای عادلانه، ‌یکسان و یکنواخت برای تعیین ارزش کالاهای وارده به گمرکات میباشد. سیستمی که با واقعیتهای تجاری متناسب بوده و اعمال ارزش گمرکی اختیاری یا غیرواقعی را غیرقانونی میداند. این توافقنامه،‌ با تعریف شفاف از ارزش، بیان میدارد که تعیین ارزش گمرکی تا آنجا که امکان دارد، باید مبتنی بر قیمت واقعی کالاها باشد.
باتعیین ارزش بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی بر پایه شیوه ارزش معامل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   گرایش استراتژیک، مدیریت کیفیت جامع