دانلود پایان نامه

مهان جهان آفرین خواندند ورا شهریار زمین خواندند (ج6،ص9،ب14)
اما گاهی نیز فردوسی متن آفرین خوانی بزرگان و حتی آفرین خوانی جهان پهلوان را خطاب به پادشاه بازگو می کند. چنان که پس از سخنان منوچهرشاه به هنگام بر تخت نشستن می خوانیم:
همه پهلوانان روی زمین منوچهر را خواندند آفرین
که فرخ نیای تو ای نیکخواه تو را داد شاهی و تخت و کلاه
تو را براد جاوید تخت روان همان تاج هم فره موبدان(ج1،ص137،ب25-27)
3.3 نیایش خدایان:
بالغ بر هزار بیت شاهنامه، ویژه این گونه سخنان است. نیایشگری ها یکنواخت است و تکراری است و همه جا چه در سرآغاز نامه و سخنان نخستین پادشاهان و چه در هنگام یاری خواستن پهلوانان از خداوند، به هنگام رویارویی با سختی ها و چه در موارد متنوع دیگر، همه توصیف خداوند به یگانگی، دانایی، توانایی و… است. نیایشی از نیایش های کیخسرو را با هم بخوانیم:
بیامد خرامان به جای نماز همی گفت با داور پاک راز
همی گفت کای برتر از جان پاک برآرنده آتش از تیره خاک
مرا بین و چندی خرد ده مرا هم اندیشه نیک و بد ده مرا (ج5،ص381،ب2456-2458).
3.4 فرمان:
فرمان های پادشاهان نیز در جای جای شاهنامه پراکنده شده است. فرمان ها گاه رویاروی به فرمان پذیر ابلاغ می شوند و گاه طی نامه یا پیام به آگاهی آنان می رسد. گاه نیز فرمان، فرمان الهی است که از سوی سروش به قهرمان داستان ابلاغ می شود. برای نمونه، پیام آوردن سروش به فریدون به هنگام دربند کردن ضحاک.
3.5 گزارش:
گزارش ها نیز چون فرمان ها گاه رویاروی و گاه طی نامه و پیام ابلاغ می شوند. معمولاً پهلوانان پس از انجام مأموریت های خویش، آنچه را که به انجام رسانده اند یا طی نامه و پیام برای شاه بازگو می کنند یا حضوراً با وی در میان می گذارند.
3.6 توقیعات و عهدهای پادشاهان:
این گونه گفتارها معمولاً در شاهنامه جدا از متن داستان ها آمده است. محتوای این گونه از گفتارها، رهنمون های سیاسی، اندرزهای اخلاقی، اندیشه های فلسفی و کلاً بیان مسأله تعلیمی است. به عنوان مثال یادآور می شویم که در بخش پادشاهی کسری به تقریب یک هزار و پانصد بیت به این گونه سخنان اختصاص یافته است.(نامه کسری به هرمزد.)
3.7 نفرین:
این گونه از گفتار در شاهنامه بسیار نیست اما چون حاکی از خشم و خروش قهرمانان به هنگام گرفتاری است، گاهی به زیبایی و لطف داستان ها افزوده است. برای نمونه نفرین فریدون بر پسرانش سلم و تور پس از کشته شدن ایرج به دست آنان از این قرار است:
نهاده سر ایرج اندر کنار سر خویشتن کرد زی کردگار

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   هنجارهای اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید