دانلود پایان نامه

برای فرضیه اول ۸۹۷/۰ ، فرضیه دوم ۹۱۳/۰ ، فرضیه سوم ۸۶۲/۰ ،فرضیه چهارم ۸۵۶/۰ ، فرضیه پنجم۸۳۵/۰ ، فرضیه ششم ۸۳۰/۰ و برای فرضیه هفتم ۹۰۸/۰ می باشد. اما برای کل پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ ۹۴۱/۰ بدست آمد که نشان دهنده پایایی بسیار بالای پرسشنامه است.
۳-۹- تابع آماره تحقیق:
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل و واکاوی داده ها از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمونهای آماری و توابع آماره پژوهش به شرح زیر می باشد:
الف( آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s)
ب( آزمون t استیودنت
الف) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
تست نیکویی برارزش K-S برای تصمیم گیری اینکه نمونه ای از یک جامعه، از توزیع ویژه ای تبعیت می کند یا خیر، مورد استفاده قرار می گیرد.
تست k-s بر اساس یک توزیع تجربی استوار است و N داده را که از یک توزیع تجمعی تجربی بدست آمده است را مرتب و به صورت زیر تعریف می کنیم.

تابع توزیع تجمعی مربوط به نمونه ای به حجم n از جامعه ای با تابع توزیع پیوسته F(x) تئوریک می باشد.
به منظور انجام آزمون فوق فرض H0 و فرض H1 به شرح زیر مطرح می شود:
H0داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند.
H1داده ها دارای توزیع نرمال می باشند.
نحوه داوری: چنانچه مقدار محاسبه شده از سطح ۰۵/۰ بزرگتر باشد نشان می دهد که
داده ها دارای توزیع نرمال می باشند. درغیر اینصورت فرض H0یعنی نرمال نبودن داده ها را
می پذیریم.
ب) آزمون t استیودنت
فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه ها، فنون آزمون فرض آماری هستند. به طور کلی هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده های نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه می زنیم به طور قوی تأیید می شود یا خیر. این حدس بنا به هدف تحقیق، نوعا شامل ادعایی درباره مقدار پارامتر یک جامعه است. در واقع هر حکمی درباره جامعه را یک فرض آماری می نامند که قابل قبول بودن آن باید بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه گیری از جامعه بررسی شود (عادل آذر و مومنی، ۱۸۳۷ ، ص ۱۴).
هر گاه بخواهیم یک ادعا را از طریق تأیید آن به وسیله اطلاعات خاص از نمونه آزمون کنیم، نفی آن ادعا را فرض صفر ( (H0 و خود آن ادعا را فرض مقابل (H1) می گیریم. (عادل آذر و مومنی، همان، ص ۱۶)
اگر بخواهیم میانگین یک متغیر یا نمونه را با یک مقدار ثابت مقایسه کنیم آنگاه می توان از آزمون t استیودنت استفاده کرد. در این آزمون فرض نرمال بودن توزیع میانگین نمونه لازم است که برای این مورد نیز اگر تعداد نمونه انتخاب شده بیشتر از ۳۰ باشد آنگاه طبق قضیه حد مرکزی توزیع نرمال خواهد بود. (عادل آذر و مومنی، همان ، ص ۱۱۱)
فرض های صفر و مقابل و آماره آزمون به صورت زیر می باشند:

در فرمول آماره آزمون میانگین نمونه، S انحراف معیار نمونه، مقدار مورد آزمون، n تعداد نمونه می باشد. ناحیه بحرانی برای این آزمون در سطح اطمینان ۹۵ % به صورت نمودار) ۱-۳ )
می باشد.

نمودار( ۱-۳): نمودار ناحیه بحرانی آزمون t استیودنت

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه:
با توجه به این که روش پژوهش حاضر میدانی می باشد و در آن بر جمع آوری نظرات با استفاده از پرسشنامه تاکید می شود، بنابراین پژوهشگر ، ابتدا با استفاده از توزیع پرسشنامه بین ۳۶۰ نفر از کارمندان ومراجعه کنندگان به بخش دولتی که در این تحقیق ، مجموعه موردنظر در دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورد پرسش قرارداده و سپس در راستای تایید یا رد فرضیه پژوهش، داده های حاصل از توزیع پرسشنامه ها مورد تجزیه، تحلیل و تفسیر واقع می شود .دراین فصل ابتدا به ارائه مشخصات پاسخ دهندگان پرسشنامه ها در قالب تحلیل توصیفی می پردازیم و سپس به تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در قالب تحلیل استنباطی خواهیم پرداخت .
۴-۲- تحلیل توصیفی:
تحلیل توصیفی به طبقه بندی ،خلاصه کردن،توصیف، تفسیرو نمایش گرافیکی داده ها برای برقراری ارتباط پژوهشگر با داده ها اطلاق می شود . نقش تحلیل توصیفی بعنوان اولین قدم در فرایند تحلیل آماری بسیار مهم و حیاتی است . تحلیل توصیفی با خلاصه کردن داده ها، ویژگیهای مهم آن را نمایان می سازد تا ایده های لازم را در ذهن پژوهشگر برای مرحله دوم تحلیل آماری )آماری استنباطی( ایجاد کند و توزیع کلی جامعه مادر را برای اتخاذ روشهای آماری نشان دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 27

۴-۲-۱ – وضعیت جامعه آماری:
جدول شماره (۱ – ۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ارباب رجوع

فراوانی
درصد
کارمندان
۳۰۰
۳۴/۸۳%
ارباب رجوع
۶۰
۶۶/۱۶%
مجموع
۳۶۰
۱۰۰%

نمودار شماره (۱ – ۴): توزیع فراوانی وضعیت کارمندان دولت و ارباب رجوع

نتایج پژوهش نشان می دهد ۳۰۰ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۳۴/۸۳% از نمونه آماری و کارمندان دولت و ۶۰ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۶۶/۱۶% از نمونه آماری را مراجعه کنندگان تشکیل می دهند.
۴-۲-۲- وضعیت جنسیت:
جدول شماره (۲ – ۴) : توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت

فراوانی
درصد
زن
۱۹۵
۱۷/۵۴
مرد
۱۶۵
۸۳/۴۵
مجموع
۳۶۰
۱۰۰

نمودار شماره( ۲-۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت

نتایج پژوهش نشان می دهد ۱۹۵ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۱۷/۵۴% از نمونه آماری زن و ۱۶۵نفر از پاسخ دهندگان معادل ۸۳/۴۵% از نمونه آماری را مرد تش
کیل می دهند.

۴-۲-۳- وضعیت تاهل:
جدول شماره (۳ – ۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
مجرد
۱۱۲
۱/۳۱%
۱/۳۱%
۱/۳۱%
متاهل
۲۴۸
۹/۶۸%
۹/۶۸%
۱۰۰%
مجموع
۳۶۰
۱۰۰%
۱۰۰%

نمودار شماره (۳-۴ ): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل

نتایج پژوهش نشان می دهد ۱۱۲ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۱/۳۱% از نمونه آماری مجرد و ۲۴۸ نفر معادل ۹/۶۸% نفر از نمونه آماری متاهل تشکیل می دهند .

۴-۲-۴- وضعیت سنی :
جدول شماره (۴ – ۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
زیر ۲۵سال
۲۶
۲/۷%
۲/۷%
۲/۷%
۲۶-۳۵سال
۱۹۷
۷/۵۴%
۷/۵۴%
۹/۶۱%
۳۶-۴۵سال
۱۱۳
۴/۳۱%
۴/۳۱%
۳/۹۳%
۴۶-۵۵سال
۲۴
۷/۶%
۷/۶%
۱۰۰%
۵۶ سال به بالا
۰
۰%
۰%

مجموع
۳۶۰
۱۰۰%
۱۰۰%

نمودار شماره (۴-۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی

نتایج پژوهش نشان می دهد ۲۶نفر از پاسخ دهندگان معادل ۲/۷% از نمونه آماری زیر۲۵سال، و ۱۹۷نفر معادل ۷/۵۴% نفر از نمونه آماری بین ۲۶-۳۵ سال، ۱۱۳نفر معادل ۴/۳۱% از نمونه آماری بین ۳۶-۴۵ سال و ۲۴نفر از نمونه آماری معادل ۷/۶% بین ۳۶-۴۵ سال تشکیل می دهند.
۴-۲-۵- مدت تجربه :
جدول شماره (۵ – ۴) : توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری

فراوانی
درصد
درصدخالص
درصد تجمعی
کمتر از ۵ سال
۶۳
۵۰/۱۷%
۵۰/۱۷%
۵۰/۱۷%
بین ۶ تا ۱۰ سال
۱۱۳
۴/۳۱%
۴/۳۱%
۹/۴۸%
بین ۱۱ تا ۱۵ سال
۱۳۶
۸/۳۷%
۸/۳۷%
۷/۸۶%
بین ۱۶ تا ۲۰ سال
۳۱
۶/۸%
۶/۸%
۳/۹۵%
بیشتر از ۲۰ سال
۱۷
۷/۴%
۷/۴%
۱۰۰%
مجموع
۳۶۰
۱۰۰%
۱۰۰%

نمودار شماره(۵-۴): توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری

نتایج پژوهش نشان می دهد ۲۶نفر از پاسخ دهندگان ۶۳ نفر معادل ۵۰/۱۷% جامعه آماری کمتر از ۵سال ، ۱۱۳نفر معادل ۴/۳۱% جامعه آماری بین ۶تا۱۰سال ، ۱۳۶نفر معادل ۸/۳۷% جامعه آماری بین ۱۱تا۱۵سال ، ۳۱ نفر معادل ۶/۸% جامعه آماری بین ۱۶تا۲۰ سال و ۱۷ نفر از جامعه آماری بین ۷/۴% بیشتر از ۲۰ سال سابقه کار می باشد .
۴-۲-۶- آخرین مدرک تحصیلی :
جدول شماره (۶ – ۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات

فراوانی
درصد
درصدخالص
درصدتجمعی
دیپلم
۴۴
۲/۱۲%
۲/۱۲%
۲/۱۲%
فوق دیپلم
۸۲
۸/۲۲%
۸/۲۲%
۳۵%
لیسانس
۱۵۸
۹/۴۳%
۹/۴۳%
۹/۷۸%
فوق لیسانس
۶۵
۱/۱۸%
۱/۱۸%
۹/۹۶%
دکترا
۱۱
۱/۳%
۱/۳%
۱۰۰%
مجموع
۳۶۰
۱۰۰%
۱۰۰%

نمودار شماره (۶ – ۴) : توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات

نتایج پژوهش نشان می دهد ۴۴ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۲/۱۲% از جامعه آماری دیپلم ، ۸۲نفر معادل ۸/۲۲% فوق دیپلم، ۱۵۸ نفر معادل ۹/۴۳% لیسانس ، ۶۵ نفر معادل ۱/۱۸% فوق لیسانس و ۱۱نفر معادل ۱/۳% از جامعه آماری دارای مدرک دکترا می باشد .
۴-۳- تحلیل استنباطی :
تحلیل استنباطی به شیوه هایی اطلاق می شود که از طریق آنها ویژگیهای گروههای بزرگ بر اساس اندازه گیری همان ویژگیها در گروههای کوچک استنباط می شود. در واقع تحلیل استنباطی، بر اساس ویژگیهای مشاهده شده در نمونه، ویژگی های جامعه را برآورد می کند. http://daneshnameh.roshd.ir))
به منظور آزمون هر یک از فرضیه های پژوهش آزمونهای زیر انجام شده است:
۲- آزمون کولموگروف اسمیرنوف( k-s)برای نرمال بودن داده ها
۱- آزمون t استودنت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید