دانلود پایان نامه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‌گذارد (108/0Beta=)؛ خوش‌بینی بر خودتنظیمی اثر گذاشته (112/0Beta=) و خودتنظیمی بر اختلال هیجانی اثر می‌گذارد (099/0-Beta=). کل اثر این مسیر برابر خواهد بود با 002/0- (=181/0×108/0×099/0-). مسیر دوم: مذهبی بودن بر عزت نفس اثر می‌گذارد (120/0Beta=)؛ عزت نفس بر خودتنظیمی اثر گذاشته (459/0Beta=) و خودتنظیمی بر اختلال هیجانی اثر می‌گذارد (099/0-Beta=). کل اثر این مسیر برابر خواهد بود با 005/0- (=120/0×459/0×099/0-). مسیر سوم: مذهبی بودن بر خودتنظیمی اثر می‌گذارد (139/0Beta=) و خودتنظیمی بر اختلال هیجانی اثر می‌گذارد (099/0-Beta=). کل اثر این مسیر برابر خواهد بود با 014/0- (=139/0×099/0-). مذهبی بودن به میزان 007/0-(=021/0-×328/0) بر رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی اثر می‌گذارد.

عزت نفس از مسیر زیر نقش میانجی خود را در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی ایفا می‌کند: عزت نفس بر خودتنظیمی اثر می‌گذارد (459/0Beta=) و خودتنظیمی بر اختلال هیجانی اثر می‌گذارد (099/0-Beta=). کل اثر این مسیر برابر خواهد بود با 045/0- (=459/0×099/0-). عزت نفس به میزان 010/0-(=045/0-×222/0) بر رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی اثر می‌گذارد.
خودتنظیمی از مسیر زیر نقش میانجی خود را در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی ایفا می‌کند: خودتنظیمی به صورت مستقیم بر اختلال هیجانی اثر می‌گذارد (099/0-Beta=). خودتنظیمی به میزان 016/0-(=099/0-×160/0) بر رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید