دانلود پایان نامه

های ماهواره ای میزان کاشت افزایش یافته و به عبارتی تاثیر این سریال ها در کسانی که بیشتر تماشا می کنند، بیشتر است.گربنر و همکارانش معتقدند اثرات تلویزیون با مقایسه رفتارها و واکنش های بینندگان کم و پرمصرف مورد برری و مطالعه قرار می گیرد. بنابر این میتوان گفت که استفاده و تماشای زیاد سریال های ماهواره ای می تواند در نگرش زنان به سبک زندگی، تغییر آن، تغییر بارها و اعتقادات موثر باشد. در این تحقیق با الهام از نظریه کاشت، به دنبال بررسی جامعه شناختی سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس می باشیم. از دیدگاه نظریه کاشت می توان فرض کرد، زنانی که مصرف رسانه ای(سریال های ماهواره ای) بیشتری دارند، در مقایسه با زنانی که مصرف رسانه ای کمتری دارند، بیشتر دچار تغییر سبک زندگی، تمایل به تغییر سبک زندگی و اعتقادان وو باورهای غربی هستند.
نمادهای منزلتی
مسکن واملاک
اتومبیل
تلفن همراه
تزیینات ودکوراسیون
پوشش ظاهری
نمادهای فرهنگی
نمادهای بومی ومحلی
نمادهای ملی
نمادهای فراملی وجهانی
نمادهای سنتی
نمادهای مدرن
الگوهای رفتاری
طرز گذرراندن اوقات وفراغت
تغییر الگوی مصرفی
نوع وبیان لهجه
طرز آرایش وپیرایش ظاهر
مدگرایی
مولفه های سبک زندگی
ارزش های اجتماعی
جمع گرایی وفرد گرایی
آینده گرایی وگذشته گرایی
تجمل گرایی
امنیت وآسایش
معنویت گرایی
نقش های اجتماعی
نقش های مبتنی بر روابط شغلی
نقش های شخصی
نقش های اجتماعی

نقش های خانوادگی وخویشاوندی
مدلنظری تحقیق
بعد اقتصادی
بعد فرهنگی
بعد اجتماعی

سئوالات تحقیق
سئوال اصلی
آیا تماشای برنامه های ماهواره ای باعث تغییر رفتار ومنش اخلاقی وسبک زندگی دربین زنان می شود؟
سئوالات فرعی
1-آیابرنامه‌های ماهواره‌ای بیشترین نگرش در زمینه سبک زندگی را در آقایان ایجاد نموده یا خانم؟

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمان های مردم نهاد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-آیا برنامه‌های ماهواره‌ای در اعتقادات دینی ومذهبی مخاطبان خود تاثیر گذار بوده است؟
3-آیا تماشای سریال های ماهوارهای فرهنگ مصرفی بانوان را تغییر داده است؟
4-آیا تما شای سریال‌های ماهواره ای رواج مد؛وتجمل گرایی در بین زنان را بوجود آورده است؟
5-آیا برنامه های ماهواره‌ای در روابط اجتماعی زنان تغییراتی رابوجود آورده است؟
6- برنامه های ماهواره‌ای در اوقات فراغت زنان بومی و همانند سازی الگوها تاچه حد توانسته تاثیر گذار باشد؟
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: تغییر سبک زندگی افرادی که سریال های ماهواره ایی را تماشا می کنند وافرادی که این سریال ها را تماشا نمی کنند متفاوت از یکدیگر می باشد.
به نظرمی رسد سریال های ماهوارهای در مسائل اعتقادی ومذهبی مخاطبان خود تاثیر گذار بوده است
به نظر می رسد بین سریال های ماهوارهای ورواج مد در بین زنان رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین سریال ماهوارهای وفرهنگ مصرفی بین زنان رابطه معناداری وجو د دارد.
به نظر می رسد بین برنامه های ماهوارهای ورشد تجمل گرایی در میان زنان رابطه معناداری وجود دارد
به نظر می رسد بین سریال های ماهواره ایی وگذراندن اوقات فراغت خانم ها رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین تماشای سریال های ماهوارهایی ونقش های اجتماعی که افراد دارند رابطه معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
پس از بررسی پیشینه تجربی و ادبیات تئوریک موضوع تحقیق در این فصل به چارچوب روش‌شناسی تحقیق پرداخته می‌شود وشرحی از مراحل مختلف اجرای این تحقیق شامل چگونگی طراحی و اجرای پرسشنامه، جمعیت و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، اندازه نمونه و روش تحلیل و گردآوری داده‌ها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها، اعتبار و پایایی مقیاس‌ها ارائه می‌شود.
روش تحقیق

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید