دانلود پایان نامه

تحقیق دیگری که توسط آمنه رمضانی در سال 73 – 1372 انجام گرفت موضوع وی را رابطه بین خودپنداره و معلولیت تشکیل می داد که ابتدا برای بررسی این پژوهش وی فرضیه تحقیق را مطرح نمود که بین افراد معلول و افراد سالم از نظر خودپنداره تفاوت معنی داری وجود دارد وی برای بررسی این موضوع از آزمون یک استفاده نمود این آزمون بر روی 100 نفر مرد انجام گرفت که 50 نفر افراد سالم 50 نفر معلول بودند وی پس از آزمون نمرات خام آزمودنی ها را با استفاده از فرمول میانگین و T مورد تجزیه و تحلیل قرار داد نتایج کاری از این تحقیق نشان داد که بین میانگین و سطح خودپنداره افراد معلول و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود دارد.
همچنین در تحقیق دیگری که توسط قنبری انجام گرفته است مسئله اصلی تحقیق را سطح خودپنداره با میزان محبوبیت همکسلاسان دختر در مقطع متوسطه مورد بررسی قرار گرفته است نمونه آماری به کار برده شده دختران سال سوم دبیرستان های اندرزگو و سمیه واقع در مناطق 2 و 5 تشکیل داده است ابزاری که وی در این پژوهش استفاده نموده است. سیاهه راجرز بوده است که پس از بدست آوردن نمرات خام آن را با روش آماری استنباطی و فرمول ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل نموده است. نتایج حاصله در این پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین خودپنداره با میزان محبوبیت وجود ندارد.
در تحقیقی که توسط طالش بر روی 120 نفر از افراد شاغل و غیرشاغل بودن است که افراد نمونه را 4 گروه تشکیل می دهد. افراد شاغل زن و 30 نفر افراد شاغل مرد و 30 نفر افراد غیر شاغل زن 30 نفر. افراد غیرشاغل مرد نیز 30 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار به کار برده شده در این تحقیق پرسشنامه 25 صفتی راجرز بوده است و روش تجزیه و تحلیل داده ها روش آماری T استیودنت و مجذور فی می باشد و نتایج حاصله از کاربرد هر دو پاسخ مشابه ای داده اند.
نتایج پژوهش نشان داده بود که هیچ گونه رابطه معناداری بین خودپنداره افراد شاغل و غیرشاغل وجود ندارد. در کلیه گروهها مشاهده شده بود که بیشتر افراد دارای خوپنداره منفی هستند و فقط 20% افراد خودپنداره مثبت دارند به طور کلی در این تحقیق افراد همه دارای خودپنداره شکاف میان خود ایده آل و خود واقعی افراد را نشان می دهد. در این تحقیق اگرچه اختلاف معنی داری در میزان خودپنداره دو گروه حاصل نگشته اما به طور قطع تعداد افراد با خودپنداره غیرنرمال به طور معنی داری بیش از تعداد افراد با خودپنداره نرمال می باشند.
معرفی آزمون
زمینه یابی ارزش های ادواری شوراتز
شوارتز براساس پیمایش ارزشی راکیچ زمینه یابی بررسی ارزش های خود را (SVS) ساخت (شوارتز، 2004).
پرسشنامه شوارتز مشتمل بر 57 ارزش است که شامل 30 ارزش غایی و 27 ارزش ابزاری هستند (هاتس بات و همکاران، 2003 ).
براساس نظریه شوارتز ده نوع ارزش باعث شکل گیری چهار تیپ ارزشی شامل :
1 ) تیپ ماواری خود یا توجه به ماورای خود ؛
2 ) تیپ تعالی خود ؛
3 ) تیپ محافظه کاری ؛
4 ) تیپ آمادگی برای تغییر.
به عبارت دیگر تیپ آمادگی در برابر تغییر شامل ارزش های خوداتکایی، برانگیختگی و لذت گرایی هستند. ارزش های قدرت گرایی و لذت گرایی نمایانگر تیپ تعالی خود هستند و ارزش های نسبت گرایی، همنوایی و امنیت بیانگر تیپ محافظه کاری و ارزش های جهان گرایی و خیرخواهی نشان دهنده تیپ توجه به ماورای خود می باشند.
مقاله
خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری) Self Concept
اولین بار رنه کارت 1 در سال 1644 اصول اولیه خویشتن پنداری را در کتاب اصول فلسفه با مطرح ساختن مقوله شک ارائه داد. پس از او زیگموند فروید در سال 1900 میلادی تئوری خویشتن پنداری را به عنوان یک مقوله روان شناختی مهم مطرح نمود. با اینکه دنباله روان فروید علاقه زیادی به این مقوله نشان ندادند. ولی دختر فروید، آنا در سال 1946 بر اهمیت این مقوله تأکید ورزید در سکات کلی در سال 1945 از مقوله خویشتن پنداری به عنوان یک نیروی اولیه انگیزش در رفتار انسانی یاد نمود. رایمن در سال 1948 از معیارهای خویشتن پنداری در مشاهده های خود استفاده کرد و اعلام نمود که روان درمانی اساساً بر روی تغییر دادن معیارهای بینش فرد نسبت به خودش استوار است.
تاکنون مؤثرترین معیار روان شناختی در خصوص خویشتن پنداری مربوط به کارل راجرز در سال 1974 بوده است. از دیدگاه راجرز «خود» هر فرد به عنوان بخش اصلی شخصیت فرد را تشکیل می دهد. راجرز «خود» را به عنوان یک محصول اجتماعی معرفی می کند که از طریق روابط بین فردی گسترش می یابد. او اعلام می کند که در وجود انسان همیشه یک تمایل قوی برای دارا بودن یک نگرش مثبت از سوی دیگران و خود فرد نسبت به خودش وجود دارد. با آنکه بیشتر تئوریسین های «خویشتن پنداری» در دهه 1970 و 1980 تحقیقات خود را اجرا نمودند در حال حاضر توجه عمومی به خویشتن پنداری رو به کاهش نهاده است. ولی این مقوله هنوز به عنوان یک عامل بالنده در تحقیقات سردمداران علم روانشناسی مطرح است.در حال حاضر موج نوینی در خصوص کسب آگاهی نسبت به خویشتن پنداری در عامه مردم و افراد متخصص در حال زایش است و این موضوع در ارتباط با مشکلات خانوادگی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و وضعیت اجتماعی افراد مطرح می شود. بسیاری از موفقیت ها و شکست هایی که مردم تجربه می کنند به صورت تنگاتنگ به چگونگی دیدگاه آنها نسبت به خود و ارتباطشان با دیگران مربوط می شود.
برای متخصصان علوم مشاوره، پدیده خویشتن پنداری از 3 بُعد مورد توجه است یکی اینکه خویشتن پنداری امری قابل یادگیری است. دیگر اینکه امری سازمان یافته و پویا می باشد هیچ فردی با خویشتن پنداری به دنیا نمی آید بلکه به تدریج در اولین ماه های زندگی فرد بنیان گرفته و از طریق تجارب مکرر شکل می گیرد و به عنوان یک محصول اجتماعی از طریق تجربه بنیان می گیرد.
نکته جالب اینکه افراد در زمان های مختلف دارای نگرش های مختلفی نسبت به خودشان هستند. هرگونه تجربه ای در زندگی فردی که مطابق با خویشتن پنداری او نباشد، به صورت یک تهید تلقی می شود و هرچه این تجارب ناخواسته بیشتر باشد کیفیت خویشتن پنداری فرد حالت منجمدتری به خود می گیرد تا بتواند از او محافظت نماید.
خویشتن پنداری هر فرد به ثبات و همگونی در زندگی اش نیاز دارد و در مقابل تغییر مقاومت نشان می دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دسترسی متن کامل پایان نامه- قسمت 48

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید