دانلود پایان نامه

اگر خویشتن پنداری فرد به سرعت تغییر کند فرد فاقد یک شخصیت مقاوم و قابل اتکا خواهد شد. موفقیت ها و شکست های هر فرد بر روی کیفیت خویشتن پنداری او تأثیر می گذارد. دنیای اطراف هر فرد و موجودات درون آن در رابطه با خویشتن پنداری هر فرد ادراک می شود. در تمام زندگی فرد سالم همیشه یک تمایل دائم برای پذیرش ایده های جدید و رفع ایده های قدیمی وجود دارد. خویشتن پنداری همیشه خودش را در مقابل از دست دادن عزت نفس محافظت می کند برای همین است که هر فقدانی سبب بروز اضطراب افراد خواهد شد.
تحول جامعه از حالت نسبی به حالت صنعتی، مسائل و مشکلات فراوانی را خصوصاً در زمینه اشتغال موجب می شود. جامعه ما در جریان صنعتی شدن و رسیدن به خودکفایی به نیروی متخصصین و ماهر نیاز مبرمی دارد. برای نیل به خودکفایی تهیه و اجرای برنامه ای دقیق که بر مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایرانی متکی باشد، ضرورت تام دارد. اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. زندگی هر فرد از طریق کارکردن تأمین می شود و خودکفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد.
تحقیقات متعدد مؤید این واقعیت هستند که اولاً با افزایش بیکاری، فساد شدت می یابد، ثانیاً اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی می شود. شناسایی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آنکه مشاغلی را انتخاب نمایند که توانایی و استعداد انجام آن را دارا هستند و همچنین شناسایی علایق و نیز کشف استعدادهای افراد باید به کمک وسایل و ابزاری انجام پذیرد.
در این زمینه باید از مشاوره و آزمون های مختلف استفاده شود. پی از شناخت علایق و کشف استعدادها و پرورش و نیز راهنمایی افراد در مسیر صحیح و مناسب ضرورت می یابد. بنابراینسوالی که به طور کلی جهت پژوهش به ذهن خطور می کند عبارت است از اینکه آیا بین خویشتن پنداری و انتخاب شغل رابطه معناداری وجود دارد؟ و با توجه به جنبه های انتخاب شغل مبتنی بر وجهه اجتماعی شغل با پیشرفت تحصیلی در شغل و تسهیلات ویژه شغل سوالات ذیل به طور اخض مطرح می شود :
1 ) آیا بین خویشتن پنداری و وجهه اجتماعی شغلی رابطه ای وجود دارد؟
2 ) آیا بین خویشتن پنداری و پیشرفت تحصیلی در شغل رابطه ای وجود دارد؟
3 ) آیا بین خویشتن پنداری و تسهیلات ویژه شغل رابطه ای وجود دارد؟
خویشتن پنداری به مفهوم برداشتن است که فرد نسبت به ماهیت فیزیکی و روان شناختی و ساختارهای اجتماعی خویشتن از قبیل نگرشها، اعتقادات و ایده های خویشتن دارد. خویشتن پنداری به معنای درک افراد نسبت به خود در بعد زمان است. خویشتن پنداری به صورت مداوم در تعامل با دیگر افراد تعدیل یافته و تحت تأثیر عوامل دیگر از قبیل درون گرایی و برون گرایی و عزت نفس قرار می گیرد مقوله شغل نقش اصلی را برای زندگی بیشتر افراد جامعه ایفا می کند. برای بیشتر افراد بشر شغل به عنوان فعالیتی است که بیشتر فعالیت ها و زمان فعال زندگیشان را صرف می نماید.
براساس عقاید کانجر به نقل از اشنایدر تمایل برای ارضای نیازهای شخص و ایجاد یک محیط مناسب از لحاظ روان شناختی از عوامل بارز انتخاب شغل افراد به شمار می آید نسل های جدید امروز در مقایسه با نسل های قبل بیشتر به سوی مشاغل با هویت تمایل دارند. کادرون اعلام می دارد که بسیاری از متقاضیان کار در انتخاب شغل توجه زیادی به موضوع فوق نشان می دهند. امروز، یک تئوری انگیزش شغلی مطرح شده است که بر روی تطابق مابین فرد و شغل او تأکید می نماید. شامیر اعلام نمود که تئوری مبتنی بر خویشتن پنداری در خصوص انگیزش کار بر روی ارتباط متقابل مابین انجام کار و وسعت اجرای آن و خویشتن پنداری فرد استوار است.
زمانی که شغل فرد با خویشتن پنداریش مطابقت داشته باشد، فرد شغل خود را به عنوان یک مقوله معنادار و ارزشمند مشاهده می نماید. به عبارت دیگر یک شغل ارزشمند برای هر فرد در ارتباط با خویشتن پنداری فرد مربوط معنی پیدا می کند.
وانوس در سال 1980 مفاهیم فوق را در یک مدل تطابقی قرار داد که در این مدل بر روی نقش اشتغال و انتخاب شغل تأکید شده است. اشنایدر در سال 1987 مدل خاصی را تحت عنوان «جاذبه، انتخاب» ارائه می دهد. براساس این مدل، افراد براساس ادراکات و باورهای خویشتن در خصوص مشخصات فردی خودشان به مشاغل مورد علاقه خود می نگرند. براساس این مدل افراد نهایتاً از ادامه اشتغال در سازمان هایی که با آنها تطابق ندارند، سرباز خواهند زد. ولی این مدل قادر نیست دقیقاً افراد خاصی را برای سازمان هایی دقیقاً منطبق با نیازهای آنها انتخاب نماید.
متخصصان منابع انسانی با تمرکز به میزان تطابق خویشتن پنداری افراد با وظایف شغلی می توانند با احتمال بیشتری افراد را انتخاب نموده و آنها را برای شغل مناسب راهنمایی نمایند. این روش از دو جنبه مفید واقع می شود. یکی اینکه فرد به شغل مورد نیاز خود براساس علایق و خلاقیت های خود براساس باورهای خویش برای انجام وظایف محوله دست می یابد. دیگر اینکه سازمان استخدام کننده نیز در بهترین فرصت می تواند دست به انتخاب افراد کاملاً مطابق با چهارچوب مقرراتی خویش بزند. کاربردهای ابزاری سنجش گوناگون درباره خودباوری مقوله خویشتن پنداری به عنوان یکی از معروفترین موضوعات در ادبیات روان شناسی به شمار می آید.
معیار دیگر که برای ارزیابی خویشتن پنداری کاربرد دارد معیار سنجی در خصوص خویشتن پنداری معروف است که توسط فیتز در سال 1991 تدوین و طراحی شده است علاوه بر این جنبه های مختلف خویشتن پنداری از قبیل خویشتن پنداری تحصیلی درخصوص ماهیت بدن خود و غیره نیز به عنوان اجزای دقیق در خویشتن پنداری مطرح شده اند.
در 15 سال اخیر تحقیقات گسترده ای در خصوص این زیرساختارها انجام شده است در پی این تحقیقات نسخه جدیدتر ارزیابی خویشتن پنداری از جنبه های مختلف توسط مارش در سال 1992 تحت عنوان پرسشنامه خود توضیحی در خصوص سنین 7 سال تا سنین بلوغ جوانی تدوین و طراحی شده اند. به طور کلی باید گفت که خویشتن پنداری به «دیدگاه فرد درباره خودش» اطلاق می شود.
ویلی در سال 1974 اعلام نمود که با مقایسه وقایع خارجی نمی توان ارتباطی با ارزیابی خویشتن پنداری خود برقرار نمود. به عبارت دیگر با مشاهده و ثبت وقایع اطراف محیط زندگی فرد نمی توان چگونگی خویشتن پنداریش را پیشگویی نمود و هر فرد باید از زبان خودش عقاید خود را در مورد شخصیت خویش ابراز نماید.
در ارزیابی خویشتن پنداری افراد با خواندن یک سری از جملات موافقت و یا عدم موافقت خود را در پاسخ های لپکرتی 5 تا 7 گزینه ای اعلام می نمایند. در این پرسش نامه ها اطلاعات مهم کیفی نهفته است و فرد با انتخاب گزینه موردنظر عقیده نسبی خویش را نسبت به جمله موردنظر اعلام می نمایند. مشاوران و با افرادی که خواهان ارزیابی خویشتن پنداری در افراد مورد بررسی خویش هستند باید به نکات مهمی از قبیل نوع معیار و شاخص به کار گرفته شده، میزان قابلیت روش ارزیابی موردنظر و مناسب و بکار بردن روش موردنظر در موقعیت های بالینی با تحقیقات توجه نماید. به طور مثال کودکان کم سن و سال دارای آگاهی هوشمندانه ادراکات خویش نیستند و بنابراین باید در خصوص این گروههای سنی دقتی بیشتری اعمال شود. دوم اینکه حتی معیارهای ارزیابی که توسط خود افراد باید خوانده و پاسخ داده شود ممکن است در برخی موارد به توضیحات کلامی نیاز داشته باشند.
خویشتن پنداری افراد بیانگر میزان تجارب آنها در ارزیابی از خود است هیچ راهی برای تغییر سریع اعتقادات افراد نسبت به خودشان وجود ندارد و اینکار مستلزم زمان است. اگر فردی احساس بی کفایتی، حماقت، عدم ترانمایی برای ایجاد تغییر در زندگیش می کند. چگونه می تواند انگیزه لازم برای ایجاد تغییر را به دست آورد؟ بعضی از افراد این کار را غیرممکن می دانند و نهایتاً دچار افسردگی می شوند و نهایتاً ممکن است به یک درمانگر نیاز پیدا کنند. در فرهنگ جامه ما بسیاری از افراد هستند که به آرزوهای بزرگ می اندیشند. هزاران نفر در فکر این هستند که روزی فردی سرشناس در جامعه خود شوند.
روش های مختلفی برای تغییر میزان خویشتن پنداری افراد وجود دارد. در یک روش با تمرکز بر روی تفکرات و سخنان درونی خودمان می توانیم در خویشتن پنداری خویش تغییراتی ایجاد کنیم. مک کای و فانینگ در سال 1987 در کتاب خود هیچ حمایتی از این روش نشان ندادند ولی روش های شناختی مشابه با این روش مؤثر بودند.
تعریف خویشتن پنداری و نظریه های وابسته به آن آدلر در تئوری خود در ارتباط با مفهوم شیوه زندگی به بیان خویشتن پنداری پرداخته است. ولی مفهوم خود یا خویشتن پنداری را اعتقاد به اینکه من که هستم؟ تعریف می کند.
راجرز در نظریه خود در میان خویشتن پنداری می نویسد : هر انسانی در دنیای متغیر و متحولی از تجربیات گوناگون زندگی می کند که فقط خودش در مرکز آن جهان هستی قرار دارد فرد یا ارگانیزم براساس تجربه و درک خودش از زمینه تجربی نسبت به آن واکنش نشان می دهد او تجارب خود را واقعیت تلقی می کند و برای او واقعیت همان چیزی است که او تجربه می کند. رفتار نتیجه اداراک فرد است و فرد به طریقی که واقعیت را ادراک و توصیف می کند نسبت به آن واکنش نشان می دهد. ارگانیزم به زمینه پدیده ای و ادراکی خود به صورت یک کل سازمان یافته پاسخ می دهد.
پاسخ های جسمانی و روانی ارگانیزم به وقایع خارجی به صورت یک کل سازمان یافته و هدف جویانه است. مثلاً اگر آب بدن کاهش یابد تمام اجزای ارگانیزم به تلاش اصلی دارد و آن تمایل به تحقق بخشیدن و حفظ و تعالی خویش است و این پایه و اساس فعالیت های او را تشکیل می دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم مدیریت پروژه و وظایف آن

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید