دانلود پایان نامه

5 ) زندگی شغلی خانوادگی و اجتماعی خود موفقتر و موفقیت در زمینه های ذکر شده برای این افراد کار چندان مشکلی نخواهد بود ؛
6 ) در امر تحصیلات موفقیت بیشتری به دست می آورند ؛
7 ) کمتر دچار اختلالات عاطفی و نوروتیک می شوند.
ویژگی های انسان های کامل یا خودشکوفا در نظریه راجرز :
1 ) آمادگی کسب تجربه ؛
2 ) زندگی هستی: این انسان ها در هر لحظه از هستی زندگی همه جانبه ای دارند ؛
3 ) اعتقاد به اورگانیزم خود : این افراد به گونه ای رفتار می کنند که احساس می کنند و احساس خود را برای عمل کردن در موفقیت را بهترین راهنمایی خود می دانند ؛
4 ) احساس آزادی : انسان سالم از نظر راجرز می تواند بدون محدودیت آزادانه عمل کند ؛
5 ) خلاقیت : رفتار انسان خودشکوفا خودانگیخته است و در پاسخ به محرک های زندگی و کمک های مربوط به خود حالت گسترش یابنده با اندوه دارد یعنی پویایی در رفتارش دیده می شود.
در نظریه الپورت فرد خودشکوفا و نسبتاً کامل فردی با شش صفت زیر است:
1 ) خویشتن خود را بشناسد ؛
2 ) بتواند با دیگران گرمی تمامی داشته باشد ؛
3 ) به نقش خود مسلط یابد ؛
4 ) احساس و ادراک و اندیشه و عمل او می باشد و شدنش با رعایت واقعیت خارجی و مطابقت با آن صورت گیرد ؛
5 ) به خلق و خوی خود بصیرت داشته خود را متجلی سازد ؛
6 ) با فلسفه متحد کننده زندگی هم آهنگ زندگی کند (سیاسی، 1379).
پیشینه پژوهش
طبق بررسی ها و مطالعات انجام شده پژوهشی مشابه پژوهش مذکور صورت نگرفته است لذا پژوهش هایی که در این بخش معرفی می شود صرفاً موضوعاتی هستند که در آنها خودپنداره مورد مطالعه قرار گرفته است.
خودپنداره از موضوعات مهمی است که قبل از جنگ جهانی دوم و یا حتی در خلل دهه های 50 و 60 توجه و علاقه بسیاری از متخصصان و محققان را به خود جلب کرده گوردن و گرگن مطالعاتی روی بیش از 2500 مقاله که در زمینه خودپنداره نوشته شده بود انجام دادند. نتایج آنها نشان داد که مفهوم خودپنداره، ارتباط معناداری با بسیاری از جنبه های مهم رفتار انسان از قبیل سازگاری کلی، اضطراب، پذیرش دیگران و چگونگی تربیت کودکان دارد (صدرالسادات و شمس اسفند آباد، 1380).
این پژوهش مبنی بر این نظریه راجرز بود که افرادی که خود را می پذیرند بیشتر احتمال دارد دیگران را بپذیرند تا کسانی که خودپذیرا نیستند.
اندازه گیری های از خودپذیری و فرزندپذیری از 56 مادر با استفاده از یک فهرست صفت و یک آزمون سازگاری که هر دو ناهمخوانی بین خود درک شده و خود آرمانی را می سنجیدند، فراهم شد. نتایج حاصل تفاوت معناداری را بین مادران خودپذیر و خودناپذیر از نظر پذیرش کودکان آنان نشان داد. مادران خودپذیرنده تر در مورد کودکان خودپذیرنده تر بودند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ویژگی های شخصیتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید