دانلود پایان نامه

کم 36 1/26 36 1/26 38 2/29 24 3/20 27 7/25
متوسط 33 9/23 33 9/23 19 6/14 24 3/20 21 20
زیاد 27 6/19 27 6/19 29 3/22 21 8/17 25 8/23
خیلی زیاد 17 3/12 17 3/12 22 9/16 11 3/9 13 4/12
12-4- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تعامل با جهان اجتماعی دینی از دالان نهاد علم و دانشگاه
شیوههای کسب شناختهای دینی
کانالهای کسب شناخت دینی اولویت
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم بدون اولویت مجموع انتخابها
خانواده 70 16 8 3 6 0 1 17 708
مطالعه هدفمندشخصی 29 27 21 7 3 2 2 19 570
مراسم و مجالس دینی 6 24 29 8 10 4 7 11 441
رسانههای عمومی 4 14 18 26 7 4 0 10 365
دروس معارف اسلامی 5 17 5 13 11 6 2 4 273
مطالعه اتفاقی 4 6 10 5 12 11 2 6 212
مدارس و حوزههای دینی 4 5 3 4 2 3 11 7 133
13-4 – توزیع پاسخگویان برحسب شیوههای کسب شناختهای دینی
همزاد با نضج علم تجربی، نوعی معرفتشناسی پوزیتیویستی شکل میگیرد که معارف و شناختها را به دو دسته عمومی و تخصصی(علمی) تقسیم میکند که نوعی تفکیک ارزشی میان معارف است. معرفت علمی به عنوان معرفت موثق این حق را پیدا میکند که سایر معارف را به عنوان موضوع خود انتخاب و مطالعه و بررسی کند. در این صورت معارف عمومی تنها در صورتی وثاقت مییابند که با ملاکهای معرفت علمی ارزیابی و تأیید شوند. میزان آشنایی افراد با معارف دینی به ویژه راه دسترسی آنها به این معارف میتواند در فهم نسبت علم تجربی و دین دخیل باشد. آنهایی که معارف دینی خود را بیشتر از کانالهای عمومی دریافت میکنند برای اینکه معارف دینی را تابع علوم تجربی ببینند آمادگی بیشتری دارند و برعکس کسانی که معارف خود را از طرق تخصصی دریافت میکنند کمتر به این تبعیت تن میدهند. نتایج به دست آمده نشان میدهند که از میان راههای احتمالی کسب شناخت دینی، 9/57 درصد پاسخگویان، اولویت اول خود را خانواده دانستهاند، 1/26 درصد آنها اولویت اول خود را مطالعه هدفمند شخصی، 3/10 درصد آنان اولویت اول را تحصیل در مدارس و حوزههای دینی، 9/7 درصد آنها اولویت اول را دروس معارف اسلامی مدارس و دانشگاه‌ها، 1/7 درصد آنان اولویت اول را مطالعات تفننی و اتفاقی، 4/6 درصد آنها اولویت اول را مجالس و مراسم مذهبی و 8/4 درصد آنها اولویت اول را به رسانههای عمومی دانستهاند. ولی در مجموع خانواده با 708 امتیاز(در اولویتهای اول تا هفتم پاسخگویان) در جایگاه اول، مطالعه هدفمندشخصی با 570 امتیاز در جایگاه دوم، مجالس و مراسم دینی با 441 امتیاز در جایگاه سوم، رسانههای عمومی با 365 امتیاز در جایگاه چهارم، دروس معارف اسلامی مدارس و دانشگاه‌ها در جایگاه پنجم، مطالعه اتفاقی و تفننی با 212 امتیاز در جایگاه ششم و تحصیل در مدارس و حوزههای دینی با 133 امتیاز در جایگاه هفتم اهمیت و اثرگذاری قرار دارند.
4-1-3-3- میزان اثرپذیری از نهاد علم و دانشگاه
پنداشت از علم تجربی
پنداشت از علم در دو بعد «علم به مثابه معرفت» و «علم به مثابه حرفه» سنجیده شده است. در علم به مثابه معرفت 5/8 درصد پاسخگویان، علم تجربی را موثقترین نوع معرفت دانستهاند، و تنها 5/1 درصد آنها پنداشتی پسامدرن از علم تجربی داشتهاند و 90 درصد آنها علم تجربی را سطحی از معرفت در کنار سطوح عقلانی و وحیانی معرفت دانستهاند. بدینترتیب علمگرایی در میان افراد مورد مطالعه در سطح پایینی رواج دارد. تقریباً همین نتیجه در پنداشت از علم به مثابه حرفه نیز به دست آمد. 16درصد پاسخگویان علم را فراحرفه دانستهاند، 1/33 درصد آنها اشتغال به تولید، توزیع و فنّاوری علم تجربی را حرفهای ممتاز دانستهاند و 9/50 درصد آنها اشتغال به علم تجربی را حرفهای همچون سایر حرفهها دانستهاند. نتایج به دست آمده در جدول 14-4 خلاصه شده است.
14-4- توزیع پاسخگویان برحسب پنداشت از علم تجربی
پنداشت از علم تجربی
علم به مثابه معرفت علم به مثابه حرفه
نوع فراوانی درصد نوع فراوانی درصد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریه شناختی – اجتماعی بندورا

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید