دانلود پایان نامه

که گوید برو دست رستم ببند؟ نبندد مرا دست چرخ بلند (ج6،ص262،ب749).
پرسش و پاسخ در شاهنامه، خود به چند دسته تقسیم می شود:
الف) پرسش و پاسخ معمولی. ب) پرسش و پاسخ آزمونی. ج) پرسش معما و پاسخ دادن به آن. د) پرسش در بابِ خواب و بیان تعبیر آن. و) رایزنی. ز) مناظره. ح)پدر پرسی قهرمان از مادر خویش. ط) خوان پرسی قهرمان و پاسخ دادن رهنمون. ی)پرسیدن از درفش های پهلوانان. یا) پرسیدن از نام و نشان. (سرّامی، 349:1368-301).
سرانجام باید بگوییم که اگر گفتارها را از داستان های شاهنامه برداریم خود را با همان شیر بی یال و دُم و اشکم مثنوی معنوی رویاروی خواهیم دید. (همو،196).
* کشمکش در داستان های شاهنامه:
شاهنامه از آن نوع داستان هاست که در نگاه اول، کشمکش بین انسان و انسان و کشمکش جسمانی بیش از هر نوع کشمکش دیگر در آن خود را نشان می دهد.
در این بخش به انواع کشمکش هایی که در داستان های شاهنامه رُخ می دهد به صورت خلاصه وار اشاره می کنیم:
1) کشمکش انسان و سرنوشت: تقدیر آن چنان سایه سنگینش را بر داستان های شاهنامه افکنده که گویی هیچ کس را گریزی از آن نیست و همه کمابیش محکوم آنند. تقدیر که بعضی آن را قانون طبیعت نام نهاده اند، در داستان های شاهنامه غالباً پیشاپیش به قهرمان ها و ضد قهرمان ها هشدار و آگاهی می دهد. با این وصف آنان عموماً محکوم آن هستند. به عنوان مثال: ضحاک، فریدون را پیشاپیش در خواب می بیند. ضحاک هر کاری می کند نمی تواند به سرنوشت محتوم خود غلبه کند. کشمکش انسان با سرنوشت و ضعف انسان در مقابل تقدیر، تا آخرین لحظه حضور پهلوانان بزرگ ایرانی در شاهنامه خود را نشان می دهد.
2) کشمکش انسان با خود: یکی از نمونه های زیبای کشمکش انسان با خود در داستان رستم و سهراب نمایان می شود. وقتی خبر حمله سهراب به رستم می رسد، رستم قبل از رفتن به جنگ به باده گساری می پردازد. چهار روز باده گساری رستم در زابلستان جز کشمکش درونی، هیچ تأویل دیگری نمی تواند داشته باشد… زیرا رستم در این چهار روز جز به سهراب و قدرت او فکر نکرده است.
3) کشمکش بین انسان و انسان: از طلوع سام در شاهنامه تا غروب رستم در دوره گشتاسب اصلی ترین جدال های شاهنامه، جدال انسان با انسان است. این جدال ها اغلب جنبه جسمانی دارند و گاه به جدال های ذهنی و اخلاقی دو انسان نیز کشیده می شوند. برای نمونه: کشمکش میان رستم و سهراب؛ رستم و اسفندیار و… از این نوع کشمکش به شمار می آیند.
4) کشمکش انسان و طبیعت: کشمکش فریدون در دوران نوزادی با طبیعت و ارتباط او با گاو به عنوان عنصری از طبیعت از این نوع می باشد. جدال گشتاسب با اژدها نیز از نوع کشمکش انسان و طبیعت است.
5) کشمکش انسان و جامعه: این نوع کشمکش، هرچند به اندازه نمونه های دیگر کمتر در داستان ها دیده می شود، اما بخشی از جدال های داستان های پهلوانی را به خود اختصاص داده است. کشمکش زال در برابر جامعه ای که با تمام وجود او را از خود رانده، یکی از بارزترین نمونه های این نوع کشمکش هاست. یا فراری شدن فریدون از جامعه و تدارک دیدن سپاهی برای مقابله با آن را می توان به عنوان نمونه ای از این نوع کشمکش نام برد.
6) کشمکش جامعه علیه جامعه: عمده ترین درگیری های دو جامعه در داستان های پهلوانی شاهنامه، بین دو جامعه ایران و توران رخ می دهد.
دو لشگر چنین با یکدگر فگنده چو پیلان ز تن دور سر
سپاه دو کشور همه شد تباه گه آمد که برداری این کینه گاه
این نوع کشمکش، برای اولین بار بین نیروهای منوچهر (ایران) بر علیه نیروهای تور (توران) شکل می گیرد.
* پیچیدگی در داستان های شاهنامه:
عموم داستان های پهلوانی شاهنامه از پیچیدگی های در خور ستایشی سود جسته است. به عنوان مثال زال به آسانی رودابه را همسر نمی شود. او باید گره های فراوانی را بگشاید. همچنین است هفت خان های رستم و اسفندیار. ایرج نمی تواند برای همیشه پادشاه ایران باشد و در مقابل خود گره افکنی های بزرگ برادرانش را دارد. سلم و تور نیز به آسانی نمی توانند به پادشاهی ایران برسند چرا که گره افکنی های بزرگ فریدون را در پیش رو دارند.
داستان رستم و سهراب از نمونه داستان هایی است که پیچیدگی از هر نظر در آن مورد توجه قرار گرفته است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد براختلال اضطراب فراگیر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید