دانلود پایان نامه

تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که فقط روان رنجورخویی پیش بینی کننده معنادار تاب آوری در این گروه بوده است.
گریف و نولتینگ (2013) به بررسی تاب آوری در خانواده های با کودک دچار ناتوانی رشدی پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان داد میان پذیرش موقعیت، الگوی مثبت ارتباط خانوادگی و تاب آوری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. وی بیان میدارد که نتایج چنین مطالعاتی در ارتقای سلامت خانواده در افزایش تاب آوری میتواند کاربرد داشته باشد.
الی، کلونینگر، والترز و همکاران (2013) نیز به بررسی ارتباط میان تاب آوری و صفات شخصیتی پزشکان پرداختند. وی بیان میدارد که سلامت پزشکان امری حیاتی برای حرفه آنان است. او تاب آوری را عامل مهمی برای مقابله با چالشها، استرسها و سختیهای کار پزشکی میداند. وی 479 پزشک را مورد بررسی قر ار داد. نتایج مطالعه وی نشان داد که تاب آوری با خودراهبری، مقاومت و مشارکت رابطه مثبت معنادار و با اجتناب از آسیب رابطه معکوس معنادار داشت. وی بیان میدارد که تفاوتهای شخصی در شخصیت، 39% از واریانس تاب آوری را تبیین میکند. ور در نتیجه گیری خود بیان میکند که تاب آوری با الگوهای شخصیت پختگی، مسئولیت پدیری، خوش بینی، پایداری و مشارکت رابطه داشت. نتایج حاکی از حمایت این مسئله است که تاب آوری به عنوان یک جزء مهم در حرفه پزشکی محسوب شده لذا راهبردهایی به منظور افزایش آن از طریق بررسی مسائل شخصیتی ضروری است.
کیم، لی و لی (2013) نیز به بررسی تاثیر خلق و خو و شخصیت بر تاب آوری پرداختند. آنها 4355 نفر را در مطالعه خود شرکت دادند. نتایج مطالعه آنها حاکی از رابطه مثبت معنادار تاب آوری زنان و مردان با خلق و خو ، خودراهبردی و مشارکت بود. مانند مطالعه قبل، وی نیز نتیجه گرفت تاب آوری با اجتناب از صدمه ارتباط منفی معنادار دارد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1 مقدمه:
در فصل حاضر طرح کلی پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار پژوهش، پرسشنامه های ویژه‌ی سنجش و پایایی و روایی آنها، شیوه اجرای پژوهش وروش‌های تجزیه و تحلیل آماری ارائه می‌گردد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش و نوع پژوهش:
1-پژوهش حاضر از نوع همبستگی، توصیفی می باشد. که پس از مراجعه حضوری به دبیرستان های منتخب پرسشنامه‌ها (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوری ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن، پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید، آزمون شخصیت نئو) در اختیاردانش آموزان مورد نظر قرار گرفت و یک هفته بعد از آنها دریافت گردید. پرسشنامه ها بدون نیاز به نام افراد تهیه گردید و ملاحظات اخلاقی در آنها کاملاً رعایت شد. و در نهایت داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-3 جدول متغیرها:
ردیف نام متغیر نوع نقش تعریف مقیاس
1 سبک دلبستگی کمی-فاصله ای وابسته بر اساس پرسشنامه کولینز نمره
2 صفات شخصیتی کمی-فاصله ای وابسته بر اساس پرسشنامه نئو نمره
3 تاب آوری کمی-فاصله ای مستقل بر اساس پرسشنامه کونور و دیویدسون نمره

3-4 جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری:
جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) استفاده شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و با احتساب جامعه آماری، 210 نفر محاسبه گردید. بر این اساس 210 نفر از دانش آموزان انتخاب شده و آزمونهای مورد نظر بر روی آنها اجرا گردید که در نهایت 202 نفر به سوالات پاسخ دادند.

3-5 روش اجرای پژوهش:
این مطالعه پس از تصویب آن در پژوهشی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان انجام خواهد شد. با مراجعه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، لیست تمامی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی به همراه مدارس آنها اخذ و بر اساس روش تصادفی طبقاتی هدفمند، نمونه ها انتخاب شد. پس از انتخاب آزمودنیها با مراجعه به مدارس آنها، پرسشنامه های مورد نظر به آنان تحویل داده و در مورد روش تکمیل آنها توضیحات لازم به افراد ارائه شد. در نهایت پس از مهلت یک هفته ای از افراد درخواست گردید که پرسشنامه های تکمیل شده را به مدرسه محل تحصیل تحویل نمایند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات آن کدگزاری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوعقیمت مسکن، داده های ترکیبی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت

ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن:

1-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوری ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن
این مقیاس جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید تهیه شده که محمدی (1384) آن را برای استفاده در ایران انطباق داده شده است. این پرسشنامه دارای 25 ماده پنج گزینه ای است که گزینه های آن به ترتیب از 0 تا 4 نمره گذاری شده و جمع نمرات مواد 26 گانه، نمر کل مقیاس را تشکیل میدهد. سامانی (1386) پایایی این مقیاس را به کمک ضریب آلفای کرونباخ، 87/0 و محمدی (1384) 89/0 و روایی مقیاس را به شیوه همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله ی ضریبها بین 41/0 تا 64/0 به دست آورده اند.

2-پرسشنامه سبکهای دلبستگی کولینز و رید
این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 داده می باشد که از طریق علامتگذاری روی یک مقیاس 5 درجه ای (از نوع لیکرت) که از؛ به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد: (1)، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد: (5)، تشکیل می گردد، سنجیده می شود.
پایایی و اعتبار: کولینز ورید (1990، به نقل از پاکدامن،1380) نشان دادند که زیر مقیاسهای نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی 2 ماه و حتی درطول 8 ماه پایدار ماندند. با توجه به این که مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از 80/ بود آزمون از اعتبار بالایی برخورداراست. از سوی دیگر در پژوهش پاکدامن (1380) میزان اعتبار آزمون با استفاده ازآزمودن مجدد بصورت همبستگی بین این دو اجرا مشخص شده است. این پرسشنامه در مورد 100 دختر و پسر کلاس دوم دبیرستان که بطورتصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید و نتایج حاصل از دوبار اجرای این پرسشنامه بافاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در سطح 95/ دارای اعتبار است.
3-آزمون شخصیت نئو:
در سال 1985 توسط کاستا و مک ری ارائه شد و در سال 1989 بسط و توسعه داده شد و در ایران توسط حق شناس (1378) در شیراز هنجاریابی آن انجام شد. این آزمون 5 عامل شخصیتی را می سنجد که هر کدم 6 خرده آزمون دارند. این پرسشنامه 5 عاملی از 60 گویه بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده که هر 12 گویه آن یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت (برونگرایی، مقبولیت، وظیفه شناسی، روان آزرده خویی و گشودگی) را اندازه گیری و نمرات هر عامل را جداگانه محاسبه شده و در نهایت پنج نمره به دست می آید. نتایج ضرائب اعتبار پرسشنامه در نمونه ای از دانشجویان آمریکایی به فاصله 3 ماه بین 75/0 تا 83/0 بود. ضریب پایایی طولانی (6 ساله) برای مقیاسهای روان آزرده خویی، برون گرایی و گشودگی در دامنه 68/0 تا 83/0 و برای دو رگه مقبولیت و وظیفه شناسی (با فاصله 2 سال) به ترتیب برابر با 79/0 و 63/0 گزارش شده است (شاکریان، 1390).

3-7 تجزیه و تحلیل داه ها:
از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. در این مطالعه از آزمونهای آماری توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و فراوانی و همچنین آزمونهای استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

فصل چهارم
نتایج

4-1 توصیف داده ها
جدول 4-1: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه
متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
تاب آوری 9/58 31/11 46/0 096/0
روان رنجورخویی 99/22 77/5 37/0- 7/0
برونگرایی 92/28 58/6 18/0- 58/0-
گشودگی 67/23 62/4 043/0- 144/0-
توافق 61/26 62/5 21/0 56/0
وجدان گرایی 09/31 05/8 092/0 83/0-
در جدول فوق، شاخصهای توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار رگه های شخصیت و تاب آوری افراد تحت بررسی آورده شده است.
جدول 4-2: شاخصهای توصیفی سبکهای دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید