دانلود پایان نامه

زمانی که سرِ بریده شده ایرج را به نزد فریدون می آورند، او با نگاهی به تخت و تاج و کاخ و باغ که زمانی متعلق به ایرج بود درنگ به خود راه نداده و تمامی آنها را به آتش می کشد و نابود می کند. شاید فریدون، طبیعت و آنچه در آن است و از آن است را باعث کشته شدن ایرج می داند چرا که نیک می داند حسادت سلم و تور به ایرج از وجود آنها نشأت گرفته است.
فریدون سرِ شاهِ پورِ جوان بیامد به بر برگرفته نوان
بر آن تخت شاهنشهی بنگرید سرِ شاه را نزدرِ تاج دید
همی سوخت کاخ و همی خَست روی همی ریخت اشک و همی کند روی
4) کشمکش گروه با گروه:
این نوع از کشمکش شامل کشمکش میان سپاهیان ایران با سپاهیان روم و کشمکش سپاهیان ایران با سپاهیان ترکان و چین می باشد. که غلبه و پیروزی سپاهیان ایرانی در کشمکش بارز و نمایان است:
ز بیشه بهامون کشیدند صف ز خون جگر برّ آورده کف
دو خونی همان با سپاهی گران برفتند آکنده از کین سران
کشیدند لشکر بدست نبرد الانان و دریا پس پشت کرد
توصیف کشمکش و نبرد سپاه تورانیان با سپاه ایرانیان:
یکی بزمگاهت گفتی بجای ز نالیدن شیپور و نالیدن کرّنای
برفتند از جای یکسره چو کوه رها ره برآمد ز هر دو گروه
بیابان چو دریای خون شد درست تو گفتی که روی زمین لاله رست
پی ژنده پیلان بخون اندرون چنان چون ز بیچاده باشد ستون
5) کشمکش فرد با سرنوشت:
این نوع از کشمکش در داستان فریدون و پسران مختص فریدون است. چرا که تنها اوست که قبل از تقسیم سرزمین میان فرزندان خود از سرنوشت آنان آگاهی دارد. و این آگاهی او از طریق پیش گویی اخترشناسان صورت پذیرفته است. با این وجود، فریدون به تقسیم سرزمین میان سه فرزند خویش دست یازیده و با سرنوشت محتوم به مبارزه برمی خیزد.
5) پیچیدگی (گره افکنی – گره گشایی)
داستان فریدون و پسران نیز به مانند برخی از داستان هایِ دیگرِ شاهنامه از پیچیدگی های درخور ستایشی بهره مند است:
1.5 فریدون به آسانی و برای همیشه نمی تواند پادشاهی فرزند گرامی اش ایرج را بر سرزمین ایران شاهد باشد. چرا که در مقابل این عملِ خود با گره افکنی فرزندان کهتر مواجه می شود. اعتراض سلم و تور نسبت به پادشاهی ایرج بر سرزمین ایران و بی عدالتی فریدون، مُخلِّ آسایش فریدون محسوب شده و گره در کار او می افکند. فریدون در جهت گره گشاییِ این پیچیدگی بر می آید و راه چاره آن را لشکر کشی و پیکار ایرج با برادران می داند ولی ایرج روش دیگری را برای گره گشایی از این پیچیدگی پیشنهاد می کند و آن از درِ دوستی در آمدن با برادران و مدارا کردن با آنهاست. راه چاره ای که نهایتاً منجر به کشته شدن خود او می گردد. و منجر به شکل گیریِ پیچیدگی های دیگری در داستان می شود.
2.5 فریدون وقتی با سرِ بریده شده ایرج مواجه می شود، درصدد انتقام برمی آید ولی او در این کار با گره افکنی بزرگی مواجه است. چرا که خود توان مقابله با لشکریان روم و ترکان و چین را نداشته و سرداری را نیز برای کین جویی از آنها سراغ ندارد. او منتظر می ماند تا فرزندی از ایرج ببار آید. تولد منوچهر گامی در جهت گره گشایی از پیچیدگی در کار فریدون به منظور انتقام و کین خواهی از فرزندان بزرگتر است.
3.5 همان گونه که رشد و بالندگی منوچهر کلیدی برای گره گشایی از پیچیدگیِ کارِ فریدون محسوب می شود، به صورت همزمان گره افکنی در کارِ سلم و تور را رقم می زند. آنها از کین خواهی منوچهر با خبر می شوند و برای گشایش گره از کارِ خود دست به توطئه می زنند. بدین منظور پیامی به فریدون فرستاده و از او طلب بخشایش می کنند و از او می خواهند منوچهر را به سرزمین آنها راهی کند تا از او پذیرایی مفصل و دلجویی به عمل آورده و از این طریق کینه چندین ساله را از میان بردارند. ولی فریدون که از نقشه آنها آگاهی دارد توطئه شان را عقیم و بی ثمر می گذارد. منوچهر در تمام طول داستان گره محکم و بد عُنُقی در مسیر سلم و تور می باشد که تا آخر ماجرا قادر به گشایش و از میان برداشتن آن نیستند.
4.5 منوچهر به هنگام لشکرکشی، با شبیخونِ شبانه لشکریان تور مواجه می شود. گره افکنی در کار لشکرکشیِ منوچهر که ممکن است باعث بحرانی تر شدن اوضاع و شکست او و لشکریانش شود. ولی گره گشایی ماجرا از طریق خبردار شدن از نقشه سپاه رقیب صورت پذیرفته و با هوشیاری منوچهر، سپاه تور غافلگیرانه شکست سختی را متحمل می شوند.
5.5 سلم که از کشته شدن تور با خبر شده است قصد پناه گرفتن در دژ الانان – دژی مستحکم و غیرقابل نفوذ – را دارد، منوچهر نیک می داند چنان که سلم به داخل دژ راه یابد دسترسی به او غیر ممکن بوده و در نتیجه عمل خونخواهی عقیم و ناتمام خواهد ماند. راه یابی سلم به اندرون دژ گره افکنی بزرگی می تواند در جهت اهداف منوچهر باشد. قارَن راه چاره ای پیشنهاد می کند و با نقشه ای که استادانه طراحی می کند گره گشاییِ ماجرا را سبب می شود. او با استفاده از انگشتری تور، موجب فریب نگهبان دژ که از مرگ تور بی خبر است، شده و قبل از سلم به داخل دژ راه می یابد.
6.5 گره دیگری که در برابر منوچهر قد علم کرده و مانعی در جهت دستیابی به سلم و انتقام از او به حساب می آید سرداری کاکوی نام است. نبیره ضحاک مار به دوش، کسی که با شنیدن اسم و شهرتش لرزه بر اندام منوچهر دلاور افتاده است. این بار منوچهر با گره و عقده ای محکم و استوار مواجه شده است. او به توانایی خود در جهت گشودن این گره بزرگ و سفت و سخت تردید دارد. این قارَن است که بار دیگر به یاری منوچهر شتافته و او را در گره گشایی از مشکل به وجود آمده کمک می کند. وی به لحاظ روانی، منوچهر را به نبرد با کاکوی آماده ساخته و او را راهیِ نبرد با نبیره پر آوازه ضحاک می کند. مبارزه ای سخت و نفس گیر در می گیرد. نبیره ضحاک مار به دوش در برابر نبیره فریدون اژدها کش قرار گرفته است. تو گویی نبرد میان فریدون و ضحاک از سر گرفته شده است. ولی این بار کاکوی نیز مانند منوچهر، کینه خواه خون جدش است. سرانجام منوچهر به سختی می تواند کاکوی جنگجوی را شکست داده و گره از مشکل به وجود آمده بگشاید.
7.5 آخرین گره در مسیر انتقام جویی و کین خواهی کامل منوچهر از قاتلان جدش ایرج، عموی مادرش سلم است. که او را نیز با تدبیری جنگی از میان برداشته و در نهایت به هدفی که پدربزرگش از نقطه آغازینِ تولدش برای او تعیین کرده نائل می گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دیپلماسی فرهنگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید