دانلود پایان نامه

قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه : شیخ ادعا داشته که خدا را دوست میدارد ودر این زمینه سر آمد بوده است ولی در محل آزمون دریافته که عشق حقیقی آن است که سر وجان را برایش فدا نماید ومال وآبرو فدا نماید.
در قضاوت نهایی آنچه ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد همانا عشقی است که بتواند تحولی عظیم در زندگی فرد ایجاد نماید وبلکه منشا حیات نو و دیگر در دیگران گردد.
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
آیا شیخ در خوابی که دیده بود میتوانست تصمیم دیگری بگیرد ؟ نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه1: یکی از داستانهای خمسه نظامی گنجوی را مطالعه وخلاصه کنید ؟
نمونه 2: در کدامیک از متون ادبی فارسی داستانی شبیه داستان شیخ صنعان شنیده اید ؟
نمونه3:در ادبیات برتر جهان داستان هایی شبیه شیخ صنعان یافته وچند نمونه از آنها را مقایسه کنید ،چه شباهت هایی درمسیر پر فراز و نشیب عشق آنها وجود دارد ؟
نمونه4:در زندگی روزمره با افراد عاشق روبرو شده اید، شخصیت یکی از آنها را با شیخ صنعان مقایسه کنید . شخصیت یکی از آنها را با دختر ترسا مقایسه کنید .
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: ایجاد واکنش در کودکان در برابر داستان ها از راههای گوناگون میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “
2- داستان را بازگو کنید” داستان را از زبان خود بازگو کنید ، از بچه ها بخواهید داستان را به زبان خودشان بازگو کنند. “
3- در مورد سؤال هایی که طرح میشود بحث کنید .
5- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .طراحی پوستر از” ماجرای شیخ صنعان” در نقل داستان استفاده شود .
6- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .” نظر شما پیرامون شروط دختر ترسا چیست ؟یا دختر ترسا شیخ را دوست می داشت ؟چرا ؟ “
7- زبان آموزی با داستان “کلمات بیان شده در داستان اززبان شخصیت های داستان را مقایسه نموده وسپس بگویید کدام یک نشانه بیشتری از محبت دارد ؟”
به نظر میرسد نیاز است معلم داستان گویی را بداند یاآموزش ببیند وداستان را تا انتهاء بخواند ، مخاطبان در ورود به یک قصه دوست دارند با شخصیت ها همراه شده وتا پایان با آنها تجربه کنند.
گام دوم: پرسشهایی که با هدایت تسهیل گر به پرسشهای فلسفی تر وکلی تر تبدیل شوند :
تأملی در داستان شیخ صنعان
پرسش کلیدی :منظور ومفهوم داستان چیست ؟
شیخ صنعان چه کسی بود وچرا به روم رفت ؟
دختر ترسا چه شروطی برای پذیرفتن شیخ گذاشت ؟چرا؟
آیا شیخ شروط دختر ترسا را پذیرفت ؟ از کجا دانستید ؟

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهو جامع و کامل وجدان کاری از دیدگاه اقتصاد دانان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید