دانلود پایان نامه

راجع به رژیمهای خود بسنده و ارتباط متقابل آنها با قواعد کلی مسئولیت دولتی همچنین نک:
Simma, B., and Pulkowski D.,‘Leges Speciales and Self-Contained Regimes’ in Crawford and others, op. cit., pp.139–63.

. پاراگراف الزامی 37 قطعنامه 1929 شورای امنیت (9 ژوئن 2010) موافقت می کند که شورای امنیت “براساس گزارش ها (که دبیر کل آژانس ارائه می دهد) مبنی بر اینکه ایران قطعنامه های 1737 (23 دسامبر 2006)، 1747 024 مارس 2007)، 1803(3 مارس 2008)، و این قطعنامه را اجرا نمی کند، به موجب ماده 41 در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب بیشتری اعمال می کند با هدف وادار ساختن ایران به رعایت قطعنامه ها و مقررات آژانس، و تاکید می کند که در صورتی که لازم شود اقدامات دیگری هم اتخاذ شود، مقررات دیگری هم علیه ایران اعمال خواهد شد”. قطعنامه های تحریمی پیشین علیه ایران همین مقررات را دارند: برای نمونه نک:
SC Res 1803, 23 March 2008, para.19(c).
. Gazzini, op. cit., p.302.
. Joyner, op. cit., pp.91–92.
. برای بحث پیرامون مفهوم تعهدات عام الشمول نک:
Commentaries on the Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, op. cit., p. 127.
. برای نمونه نک:
Craven, M., ‘For the ‘Common Good’: Rights and Interests in the Law of State Responsibility’ in M Fitzmaurice and D Sarooshi (eds), Issues of State Responsibility before International Judicial Institutions, Hart Publishing, Oxford, 2004, pp.105–27.
. Sicilianos, op. cit., p.1137.
. Singh, S., Iran, The Nuclear Issue & Countermeasures’, 2012, , P. 5.
استدلال های اصلی او به شرح ذیل است : دو دلیل وجود دارد مبنی بر اینکه چرا دقیقا به موجب مقررات 42(ب-2) اقدام نشده است: نخست، اینکه حقوق همه دول دیگر عضو معاهده NPT در مورد اجرای متعاقب تعهد مربوطه به خطر یا تحت تاثیر قرار نگرفته است، صرفا به دلیل اینکه همه دول عضو دیگر ملزم به اجرای تعهد مربوطه به ساخت سلاح های هسته ای نیستند. تعهد به “عدم ساخت سلاح های هسته ای” تنها منحصر به دولتهای فاقد سلاحهای هسته ای است، و نه دولتهای دارای سلاحهای هسته ای مثل ایالات متحده آمریکا که مجموعا همه دول عضو معاهده NPT را متعهد می کند. ثانیا، در نتیجه مستقیم دلیل اول، ضرورتا عدم اجرای تعهد یکسان مورد اختلاف نباید باشد (به موجب اصل بنیادین تعهدات مرتبط). از نگاه دولتهای دارای سلاح های هسته ای، عدم اجرای باالقوه به تعهد دیگر مرتبط یعنی تعهدات ماهوی به موجب ماده یک معاهده NPT ارتباط پیدا می کند. تضاد آشکار میان تعهدات نقض شده و تعهداتی که در خطر عدم اجرای آتی هستند چنین مساله ای را بوجود می آورند مبنی بر اینکه کدام تعهد باالقوه عدم اشاعه سلاحهای اتمی را می توان غیر قابل تجزیه دانست ]…[. با توجه به ماده بند ا ماده 3 موافقت نامه پادمان ایران، روشن می شود که از منظر ماده 42(ب-2)مسئولیت دولتی، با نگاهی دقیق تعهدات مربوطه جزو غیر قابل تفکیک نیست. با این حال به موجب حقوق معاهدات به نظر می رسد که تنها تعهدات جزء موافقت نامه پادمان (یعنی تعهداتی که ارتباط متمایز و عینی با تعهدات ماهوی دارند) در موارد نقض بنیادین، را می توان غیر قابل تفکیک دانست. دو تعهد جزء در اینجا هستند؛ تعهدات مربوط به تایید و تصدیق و تعهدات مربوط به نقض. نخست، بایستی میان نعهدات شکلی موافقت نامه پادمان که ارتباط عینی و مستقیم با تعهدات ماهوی دارند (برای نمونه تعهد به شفاف سازی و ارائه گزارش ) و آنهایی که چنین ارتباطی ندارند (مثل ارائه گزارش در بازه زمانی مشخص). ثانیا، بایستی در نظر داشت که در مورد تعهد نخست اهمیت نقض مربوطه مهم است. چنانچه عدم اجرای موافقت نامه پادمان که کاملا در شمول تعهدات بنیادین است فنی باشد – که در مورد ایران این چنین است – به سختی می توان پذیرفت که همه اعضای معاهده NPT به موجب آن اقدام متقابل کنند”.
. O’Keefe, R., ‘Proportionality’ in Crawford and others, op. cit., pp.1157–68.
. Gazzini, op. cit., p.302.
. Commentaries, op. cit., p.134.
. Case Concerning the Air Services Agreement of 27 March 1946 between the United States of American and France, op. cit.
. Commentaries, op. cit., p.134.
. Draft Article 14(b) ARSIWA, ILC Yearbook II, Vol.2, 1999, p.66.
. Boisson de Chazournes, op. cit., p.1211.
. برای دسترسی به خلاصه جامع از نظرات دولت ها و مولفان راجع به این مساله نک:
Arangio-Ruiz, op. cit., p.101.
. Calamita, op. cit., p.1398.
. Ibid., pp. 1418–19.
. Comments by A Pellet on the Fourth Report of the Special Rapporteur on State Responsibility (A/CN.4/444 and Add.1-3), ILC Yearbook I, 1992, p. 144.
. Ibid.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فعالیت های تروریستی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید