دانلود پایان نامه

Fry, D. James, “Arbitrating Arms Control Disputes,” The Free Library , 2008, , p.1.
“منتقدان با توجه به این (ماده 19) استثناء (داوری به موجب ماده 22) چنین ادعا خواهند نمود زمانی که یک اختلاف در حد لازم خطرناک می شود (به حدی که لازم می شود شورای امنیت دخالت کند)، طرفین دیگر نخواهند توانست اختلاف را نزد داوری طرح کنند. این وضعیت در این مورد که شورا به یافته عدم اجرا رسیده است صادق است… .” در توجیه مطلب فوق کوچکترین مدرکی ارائه نشده است. ماده (2)3 موافقت نامه حاکم بر روابط میان سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی مقرر می دارد که ” آژانس هر گونه عدم اجرا در معنای ماده 12 پاراگراف ج اساسنامه را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش خواهد نمود.” اما نه موافقت نامه مربوطه و نه هیچ سند دیگر مقرر می دارد که چنین “گزارش” به شورای امنیت صلاحیت می دهد که در مورد اختلاف مربوطه تصمیم گیری کند یا اینکه مانع صلاحیت آژانس برای تصمیم گیری در چنین مواردی شود.
. در راستای تلاش ایران برای شفاف سازی ، در سال 2002 و 2003 ایران اذعان می کند که در سال 1991 از چین اورانیوم طبیعی وارد کرده است. ایران اظهار می دارد که اورانیوم مربوطه در شمول استنائات ماده 95 موافقت نامه پادمان قرار می گیرد که مقرر می دارد در صورتی که مواد هسته ای وارد شده کمتر از یک کیلوگرم خالص اورانیوم باشد لازم نیست واردات آن اطلاع داده شود (میزان خرید از چین تنها kg13/. بود). نک:
IAEA Director General’s report, 6 June 6, 2003, GOV/2003/40, para.33.
با این حال آژانس اظهار می دارد که ماده 34(c) موافقت نامه پادمان برخی گزارشات معین را فارغ از مقدار آنها الزامی می داند.
IAEA Director General’s report, op. cit., paras.13, 16 & 17.
. مطالعات ادعایی. بطوریکه در گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی شده اند. برای نمونه نک:
IAEA Director General’s report, 27 February 2006, GOV/2006/15, paras. 32-40.
آژانس در سال 2004 ترتیبات جداگانه ای برای تحقیق پیرامون “بعد نظامی” احتمالی فعالیت های هسته ای ایران پیش بینی کرد. در اصل توجه آژانس به این “مطالعات ادعایی” که غالبا فایلهای کامپیوتری ارسالی دول ثالث به آژانس هستند معطوف بوده است. آژانس ادعا می کند که “فشار ها از سوی برخی از دول عضو در رابطه با افشای اطلاعات به ایران، کار را برای آژانس که راجع به موضوع مربوطه مباحثات جامعی با ایران داشته باشد بسیار دشوارتر می کند.” نک:
IAEA Director General’s report, 28 August 2009, op. cit., para.19.
با این حال آژانس چنین گزارش داد که بسیاری از فایل های “مطالعات ادعایی” که دریافت کرده است را برای ایران بطور خلاصه افشا کرده است و “بطور کلی کافی هستند”. نک:
IAEA Director General’s report,26 May 2008, GOV/2008/15, para.16.
و اینکه “لازم است توجه جدی به آنها شود”. نک:
IAEA Director General’s report, 15 September 2008, GOV/2008/38, para.16.
آژانس اذعان کرد که “مطالعات ادعایی” در تایید این نیستند که ایران هر گونه مواد هسته ای را منحرف کرده است. نک:
IAEA Director General’s report, 22 February 2008, op. cit., para.54.
یا اینکه ایران موافقت نامه پادمان را نقض کرده باشد. با این حال آژانس از ایران خواست که داوطلبانه به سوالات جواب دهد در جهت رفع نگرانی آژانس مبنی بر اینکه ایران ممکن است وارد تحقیقات هسته ای نظامی شده باشد. ایران موافقت کرد که همکاری کند و به بسیاری از سوالات راجع به “مطالعات ادعایی” طی چند سال اخیر جواب داده است. با این حال آژانس بعدا گزارش داد که ایران تا حد زیادی همکاری در رابطه با این سوالات را تا حدود 4 سال بعد متوقف کرد (اوت 2008). بر اساس یافته های آژانس طی دوره 4 ساله مربوطه، آژانس تاکید نکرده است که ایران هر گونه مواد هسته ای را منحر ف یا اعلام نکرده است، یا اینکه ایران رفتاری انجام داده باشد که به موجب موافقت نامه پادمان ممنوع باشد. با این حال آژانس ادعا کرده است که پاسخ های ایران تاکنون آژانس را قانع نکرده است که همه مواد هسته ای ایران (اعلام شده یا اعلام نشده) منحصرا در جهت اهداف صلح آمیز است. برای نمونه نک:
IAEA Director General’s report, 31 May 2010, GOV/2010/10, paras.40-45, especially para.44.
. Alleged Studies.
. برای نمونه نک:
Bali, U. Asli, op. cit.
. نطنز و اراک:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آلودگی محیط زیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید