دانلود پایان نامه

(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood ) ………………………………………………………………………………222
4-3 سازمان های ایمان محور محله ای و مردم نهاد در ایران
(Faith –based organizations neighborhood and NGO in the iran) …………………………………………………..228
4-4 نمونه های موردی نقش سازمان های ایمان محور و محله محور در محله های منطقه یک شهر تهران ( انطباق و سنخیت کارکردهای این دو سازمان با همدیگر )
(The role of faith- based organizations case samplings &NGO in neighborhoods of region 1 tehran) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………245
4-4-1 مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )……………………………………………………………………………………….247
4-4-2 مؤسسه خیریه بهنام دهش پور …………………………………………………………………………………………………………………….248
4-4-3 مؤسسه خیریه امام علی( ع ) (همای رحمت )………………………………………………………………………………………………….251
4-4-4 مجموعه مهرآفرین یا شهربانو ………………………………………………………………………………………………………………………253
4-4-5 آسایشگاه خیریه کهریزک ( گروه بانوان نیکوکار )…………………………………………………………………………………………..256
4-4-6 اردوگاه شهید باهنر نیاوران …………………………………………………………………………………………………………………………..260
4-4-7 بیمارستان مسیح دانشوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 263
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….266
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………267
آزمون فرضیه های پژوهش ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………267
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….268
5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………268
5-3 یافته های توصیفی نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………….270
5-4 یافته های استنباطی و آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………..278
5-5 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 287
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….289
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………290
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………293

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدلسازی مفهومی