دانلود پایان نامه

3- مطالعات میدانی
4-تجزیه و تحلیل اطلاعات و دادها
5 – تدوین و نگارش پایان نامه
1-12 پیشینه تحقیق :
پیشینه تحقیقیاتی مربوط به این موضوع را ، فقط می توان منابع خارجی به طور خلاصه به موارد زیر اشاره کرد :
آویسک ، ویدال؛ آگوست 2001، تهیه شده توسط انجمن شهری “سازمان های ایمان محور در کشور های توسعه یافته “تهیه شده برای سازمان مسکن و کشور های توسعه یافته ی ایالات متحده : در این طرح پژوهشی ابتدا واژه های مربوط به سازمان های ایمان محور تعریف گردیده سپس مشارکت سازمان های ایمان محوردر خدمات اجتماعی در کشور های توسعه یافته ایالات متحده بررسی شده است و نقش انجمن های ایمان محور در اجتماعات توسعه یافته مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و در نهایت اجرایی کردن این سازمان ها در تحقیقات مورد تأکید می باشد( مثل اجرایی کردن برنامه های راهبردی یا CDS)

بارتراکس، فرانکلین؛ “شبکه های سالم سازمان های ایمان محور و تجدید اولیه مراقبت بهداشتی(PHC) با تأکید بر کشور کنگو”: در این طرح تحقیقاتی شبکه های سالم سازمان های ایمان محور و جنبه های تخصصی کار آنها مورد ارزیابی قرار گرفته وچارچوب جامع استراتژی های سازمان های غیر دولتی در مدیریت پروژه ها به خصوص با تأکید ویژه بر سلامتی ارائه گردیده است.
تحقیقات بنیادی برای یادگیری و خدمات جوامع آمریکایی و سازمان تهاتری لندن ،سال 2009؛ ” خدمات آموزشی در سازمان های ایمان محور،راهنمایی سودمند برای راه اندازی و پشتیبانی برنامه های با کیفیت بالا”: در این طرح تحقیقاتی که برای ارزیابی سطح یادگیری و خدمات انجام گرفته است با تعاریفی از راهنمایی و خدمات آموزشی شروع می شود و چگونگی استفاده از آن و بکار گیری نقش سازمان های ایمان محور و تأثیر آنها بر خدمات آموزشی و در نهایت ساختن کیفیت متفاوتی از زندگی مورد تأکید بوده است.
دهاون. مارچ، ایربای،لااورا ویلدر، والتون و بری،ژوئن 2005،” برنامه های سلامتی در سازمان های ایمان محور،آیا آنها تآًثیرگذار هستند؟: در این طرح تحقیقاتی باز بینی ادبیات سازمان های ایمان محور با تکیه بر برنامه های سلامتی مردم و قایلیت های این سازمان ها در ارتقاء و بهبود شاخص های سلامت و بهداشت مورد تاًکید قرار گرفته و نتیجه ای که این مقاله گرفته به این صورت است که تمرکز بیشتر برنامه ها برروی پیشگیری اولیه(50.9%)،حمایت از سلامت عمومی(25.5%)،سلامت روحی (20.7%)،سرطان (18.9%)،می باشد . و در واقع تأکید می کند که خروجی برآمده از برنامه های سازمان های ایمان محور باعث بهبود سلامتی می گردد.
فریس ،الیزابت؛ژوئن2005،”سازمان های ایمان محور و بشر دوستانه ی غیر مذهبی” جلد 74، شماره 858 : در این طرح تحقیقاتی ابتدا با معرفی سازمان های ایمان محور و سازمان های غیر دولتی سکولاریسم در کارهای بشر دوستانه به سابقه و عمل این سازمان ها می پردازد سپس نقش سازمان های غیر دولتی در مساعدت های بشر دوستانه مورد تأکید قرار گرفته و در نهایت به چالش های بشردوستانه در ارتباط با سازمان های ایمان محور مورد برسی قرار گرفته است.
کاروالهو، جان پاول؛ مارس 2012،” سازمان های ایمان محور”،کمیته اقتصادی دانشگاه کالیفرنیا ، نسخه 22 : در این طرح تحقیقاتی سازمان های ایمان محور گروه هایی با اعتقادات مذهبی، سیاسی و عقلانی هستند که از طریق کنش متقابل حامی مردم می باشند . این مقاله الگوی سازمان های ایمان محور به همراه معرفی اعتقادات اجتماعی برای چارچوب اهداف انجمن را تشریح می کند وسازمان های ایمان محور که حساس به حق انتخاب آزاد هستند با کشف اعتقادات برای دیگر اعضای گروه ها بدون سرمایه گذاری کردن خودشان در اعتقادات ارزیابی و صورت می گیرند.رقابت مذهبی کشورها با همدیگرو مقایسه کشور مصر نسبت به دیگر کشورها از موضوعات محوری این مقاله می باشد.
مینکلر ،مردیچ ؛آگوست 2003،”پژوهش مشارکت محله محور((CBPR، مفاهیمی برای تأمین سلامت عمومی “، گزارش آمریکایی از سلامت عمومی ، جلد 1، شماره 8 : در این طرح تحقیقاتی دولت هایی که مور حمایت مشارکت های محله محور هستند مورد تأکید می باشد.
1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات :
1-13-1 عملکرد ( Function)

واژه عملکرد از واژگان بسیار آشنا در مباحث معماری است و مفهومی که به واسطه این واژه بیان می شود به مثابه اصلی حاکم بر چیستی معماری تلقی می شود. معنای آنچه در حوزه معماری « عملکرد » خوانده می شود مدیون پیشینه دیرین به قدمت کل تاریخ نظریه پردازی معماری است. در چنین بستری ، عملکرد به مثابه مفهومی از پیش تعیین شده چیستی مفهوم معماری را قوام می بخشد.اما آنچه الزم به تأمل است این حقیقت است که عملکرد نه خود مفهومی مستقل و مؤثر که مفهومی وابسته است و چیستی آن از چیستی مفهوم معماری نشئت می گیرد ((Louis I.khan,1962 . عملکرد در معماری در کنار دو واژه ” صورت” و “ساختار” یکی از سه اصل حاکم بر معماری می شناسند. پیشینه مفهوم عملکرد به دوران باستان برمی گردد .کلید ورود به بحث عملکرد تقسیم بندی سه گانه ای شناخته می شود که ویتروویوس ارائه کرده است ((stein& spreckelmeyer ,1999,10. بنا بر نظر او مفهوم عملکرد باید فراهم کننده فایده ( یوتیلیناس)، استحکام ( فرمیتاس)، و زیبایی ( ونوستاس) باشد. منظور از فایده را می توان جای دهی مناسب فضایی تعبیر نمود . او در ترتیب ذکر این سه اصل در ترکیب سه گانه اولویت را به فایده داده زیرا به نظر او اولین شرط یک معماری مطلوب فایده از نظر کارایی آن است. به نظر کان آنچه عملکرد خوانده می شود بسیار بنیادی تر از فعالیت ها یا نیاز های انسان در نسبت با معماری است و این تحقق چیزی نیست جز تحقق حقیقت زندگی انسان در ساحت اثر معماری. بدین سان این تحقق، آرمان ها و آرزوهای ازلی انسانی و حقیقت زندگی انسان را ممکن می سازد. این تحقق خود عملکرد می باشد((Louis I.khan,1962.
از نظر لغوی عملکرد یا فانکشن عبارت است از فعالیت طبیعی یا مناسب یک شیئی یا یک فرد ، یا عمل شیئی بر شیئی دیگر((shorter oxford, 1997. در قرن بیستم کاربرد جدیدی از واژه عملکرد گسترش پیدا کرد که در آن بنا ها خود به منزله عمل کننده بر مردم یا شرایط اجتماعی تعبیر می شدند. این تعبیر از واژه عملکرد ، عمل اجتماع بر تعیین فرم بناها است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است ( (forty,2000.174. از نظر تاریخی ، از قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم ، می توان حداقل شش کاربرد مختلف برای عملکرد یا واژه فانکشن شناسایی کرد :
1-13-1-1 عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی:
عملکرد در ریاضی که عبارت بود از نسبت یا مطابقت میان دو یا چند مقدار ، نخستین بار در قرن هفدهم، توسط رنه دکارت به کار رفت ( berggren& singer,2006,function).عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی ، به مفهوم نقد نظام کلاسیک تزیین به کار گرفته شد. کارلو لدلی در دهه 1970؛ واژه عملکرد را که لایبنیتز در قرن هفدهم برای شرح ترکیب متغیرها به کار برده بود از ریاضیات گرفت. تصور لدلی از عملکرد، ترکیب نیروی مکانیکی و ماده در هر اثر معماری است. بر این اساس برآیند نیرو های موجود در بنا که برخاسته از ویژگی های مصالح به کار رفته است ، خود تعیین می کند که فرم حاصل از کاربرد یک ماده خاص چکونه باید باشد . بنابراین این عملکرد ماده است که به صورت یک نیرو یا ترکیب نیرو های غیر مرئی در اثر معماری نقشی تعیین کننده می یابد ( (forty,2000.174.
1-13-1-2 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود :
عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه دو گونه مطرح شده بود. در نوع نخست آن عملکرد عبارت بوده است از توصیف مقصود بخش های ساخت در ارتباط با هم و در ارتباط با کل. در علم نوین زیست شناسی که در اواخر قرن هجدهم توسعه یافت ، ارگان ها بر اساس عملکردی که در ارگانیزم به مثابه یک کل داشتند و نیز بر اساس رابطه مراتبی شان با ارگان تحلیل می شوند. عملکرد به این مفهوم ، ارتباط نزدیکی با ساختار داشت، زیرا این شناسایی عملکرد یک عضو یا یک ارگان بود که استنتاج ساختار را ممکن می ساخت (.( forty,2000,175 برای ویوله-لو-دوک، عملکرد مفهومی مهم و بنیادی در ارتباط با چنین معنایی که نقش هر بخش را در ساختار بیان می کند ، ریشه در استعاره ای زیست شناسانه داشته است و مبنای کاربرد واژه عملکرد را در دنیای انگلیسی زبان از نیمه دوم قرن نوزدهم شکل داده است.
1-13-1-3 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم :

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   محو شدن اصول کینز در درون سازمان ملل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید