دانلود پایان نامه

در رابطه با تعلیق تحریم ها در چهارچوب برنامه اقدام مشترک ، دولت ایالات متحده آمریکا اصطلاح “خدمات مرتبط” در متن توافقنامه را به معنای هر نوع خدمات لازم – مثل بیمه، حمل و نقل، و یا خدمات مالی – مرتبط با فعالیتهای مذکور در برنامه اقدام مشترک تفسیر می کند، اما چنین خدماتی شامل اشخاصی که نام آنها از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خرانه داری در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده وارد شده نمی داند.
دولت ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می دارد تا بواسطه اختیاراتی که ذیلا به آن اشاره می شود در دوره تمدید شده برنامه اقدام مشترک تحریم اعمال شده علیه فعالیت هایی که پیش از 20 ژانویه 2014 رخ داده است را ادامه دهد. بعلاوه دولت ایالات متحده آمریکا این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به موجب صلاحیت هایی که در ادامه به آنها اشاره می شود علیه فعالیت های مغایر با تعلیق تحریم های پیش بینی شده در برنامه اقدام مشترک – و آنچه که در ادامه به آنها اشاره می شود – در طول دوره برنامه اقدام مشترک و نیز دوره تمدید شده برنامه اقدام مشترک، تحریم اعمال کند. همچنین دولت ایالات متحده آمریکا این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به موجب صلاحیت های دیگر مانند صلاحیت هایی که برای مبارزه با تروریسم و تکثیر سلاح های کشتار جمعی بدست آورده است در طول دوره تمدید شده علیه تمام فعالیت ها در قبل و در طول دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده ، تحریم ها را ادامه دهد. در طول دوره تمدید شده برنامه اقدام مشترک ، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می دارد تا علیه آنهایی که تحریم ها را دور می زنند تحریم های سخت گیرانه ای اعمال کند.
به استثنای فعالیت های هوانوردی غیرنظامی و کانال های بشر دوستانه که در ادامه توضیح داده می شوند هیچکدام از تعلیق تحریم ها شامل اتباع آمریکایی و نهادهای خارجی تحت کنترل یا تحت صلاحیت آمریکا نمی شود در غیر این صورت مشمول تمام تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا خواهند شد.

الف) تحریم ها در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی
طبق برنامه اقدام مشترک “تحریم صادرات پتروشیمی ایران و نیز خدمات مرتبط آن” موقتا تعلیق می شود. به منظور اجرای این مقرره از برنامه اقدام مشترک در طول دوره تمدید شده، دولت ایالات متحده آمریکا اقدامات ذیل را در جهت صدور مجوز صادرات محصولات پتروشیمی از ایران و نیز خدمات مرتبط آن به اشخاص غیر آمریکایی که موضوع بخش 560.215 آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها بخش 560 ازC.F.R. 31 در آن نیستند انجام خواهد داد:
تحریم حساب های کارگزاری قابل پرداخت
دولت ایالات متحده آمریکا تحریم حسابهای کارگزاری قابل پرداخت مقرر در دستوراجرایی 13622 (اصلاحی به موجب بخش 16 (ب-3) از دستور اجرایی 13645) و بخش 3(الف-1) از دستور اجرایی 13645؛ و بخش های 204/561 (الف) و 204/561(ب-3)آیین نامه تحریم مالی ایرانیان، C.F.R. 31 بخش 561، را علیه نهادهای مالی خارجی که توسط اشخاص غیر آمریکایی – که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها راجع به صادرات کالاهای پتروشیمی از ایران نیستند – مبادلاتی را در دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره کاملا به اتمام می رسانند را هدایت و یا تسهیل می کنند اعمال نخواهد کرد، از جمله مبادلات با شرکت های ضمیمه، به شرطی که این مبادلات با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از شرکتهای پتروشیمی درج شده در ضمیمه و نیز نهادهای سپرده گذار ایرانی که نامشان تنها به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.
تحریم های انسدادی: دولت ایالات متحده تحریم های انسدادی مقرر در بخش 2(الف-1و2)از دستور اجرایی 13645 را علیه اشخاصی که منحصرا در طی دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده به شرکت های پتروشیمی فهرست شده در ضمیمه در جهت صادرات محصولات پتروشیمی از ایران که در دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره ها به طور کامل تمام می شوند کمک،اسپانسر، یا حمایت مالی، کالایی، یا تکنولوژیکی می کنند اعمال نخواهد کرد، به شرطی که این مبادلات بااشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از شرکت های پتروشیمی درج شده در ضمیمه یا هر نهاد سپرده گذار ایرانی که صرفا به موجب دستور اجرایی 13599 نامش در فهرست قرار گرفته باشد – نباشند.
تحریم های منو:- دولت ایالات متحده تحریم های مقرر در بخش 2(الف-2) از دستور اجرایی 13622(اصلاحی به موجب بخش 16(د) از دستوراجرایی 13645) را علیه اشخاص غیر آمریکایی که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیستند و اینکه منحصرا مبادلاتی را در طی دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی آغاز و در همین دوره کاملا به اتمام می رسانند را اعمال نخواهد کرد، از جمله مبادلات مرتبط با شرکت های پتروشیمی درج شده در ضمیمه به شرطی که این مبادلات با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از شرکت های پتروشیمی درج شده در ضمیمه و یا هر نهاد سپرده گذار ایرانی که نام آن صرفا به موجب دستوراجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.
تحریم ها در حوزه صنعت خودروسازی ایران
تعلیق موقتی تحریم های ایالات متحده علیه ایران در بخش ” صنعت خودروسازی، و همچنین تحریم های مرتبط با آن” در برنامه اقدام مشترک مقرر شده است. به منظور اجرای این مقرره در طول دوره تمدید شده، دولت ایالات متحده همچنان اقدامات ذیل برای صدور مجوز فروش، عرضه، یا انتقال کالاها یا خدمات عمده که در صنعت خودروسازی ایران کاربرد دارد، و نیز تامین خدمات مرتبط توسط اشخاص غیرآمریکایی که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیستند به ایران را ادامه خواهد داد:
تحریم حساب های کارگزاری قابل پرداخت: دولت ایالات متحده تحریم حساب های کارگزاری قابل پرداخت مقرر در بخش 3(الف-2)از دستوراجرایی 13645 را علیه نهادهای مالی که منحصرا در طول دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده با آگاهی کامل مبادلات مالی در حوزه فروش، عرضه، یا انتقال کالاها یا خدمات عمده که در صنعت خودروسازی ایران کاربرد دارد به ایران را تسهیل و یا هدایت می کنند و این فعالیت ها در دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره کاملا به اتمام می رسند اعمال نخواهد کرد، به شرطی که این مبادلات اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از نهادهای سپرده گذار ایرانی نامشان که صرفا به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.
تحریم های منو ایالات متحده تحریم های مقرر در بخش های 6 و 7 از دستوراجرایی 13645 را علیه اشخاصی – چنانچه در بخش 5(الف) از دستوراجرایی 13645 آمده است – که دانسته مبادلاتی در حوزه فروش، عرضه، یا انتقال کالاها یا خدمات عمده انجام می دهند که در بخش صنعت خودروسازی ایران کاربرد دارد و در دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره به طور کامل خاتمه می یابد را اعمال نمی کند به شرطی که چنین مبادلاتی با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از نهادهای سپرده گذار ایرانی که نامشان صرفا به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.
تحریم ها در حوزه طلا و فلزات گرانقیمت دیگر
تعلیق موقتی تحریم های ایالات متحده علیه ایران در حوزه “طلا و فلزات گرانبهای دیگر، همچنین خدمات مرتبط آن” در برنامه اقدام مشترک پیش بینی شده است. به منظور اجرای این مقرره از برنامه اقدام مشترک در طی دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده ، ایالات متحده آمریکا همچنان اقدامات ذیل برای صدور مجوز فروش طلا و سایر فلزات گرانبه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمان های ایمان محور

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید