دانلود پایان نامه

دامیکو، ساندرو و…، دائره المعارف پلئیاد (مجموعه تاریخ نمایش جهان)، جلد دوم، مترجمان: نادعلی همدانی و صفیه روحی، تهران، نمایش، چاپ دوم، 1383.
داوسن، س.و، درام، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، نشر مرکز، 1377.
دبیرسیاقی، سیدمحمد، کشف الابیات شاهنامه فردوسی، مدبّر، چاپ اول، 1378.
دقیقیان، شیرین دخت، منشأ شخصیت پردازی در ادبیات داستانی، ناشر و نویسنده، چاپ اول، 1371.
دوانلو، فرانک، راهنمای نمودار شاهنامه فردوسی هم دوره ای کسان در دوره پیشدادیان و کیانیان، تهران، آرتامیس، 1388.
دیبل، انسن، طرح در داستان، ترجمه مهرنوش طلایی، اهواز، رسش، 1386.
راشتون، ویلیام لوز، دانش و بینش حقوقی شکسپیر، ترجمه محمدعلی نوری، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378.
رپیکا، یان، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه کیخسرو کشاورزی، تهران، گوتنبرگ، چاپ اول، 1370.
رستگار فسائی، منصور، بیست و یک گفتار (درباره فردوسی و شاهنامه)، نوید، چاپ اول، 1369.
رسولی ساروی، علیرضا، شاهنامه شاهکار فردوسی، مازندران، عصر ماندگار، 1388.
رصافی، آرش، رباعی سینما، تهران، انجمن سینمای جوانان ایران، چاپ دوم، 1386.
رضا، فضل الله، پژوهشی در اندیشه های فردوسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 1371.
رضایی، عبدالعظیم، فرهنگ سه هزار تن از بزرگان و نام آوران ایران، تهران، اقبال، 1383.
رضوی، سید نورالله، بررسی داستان های شاهنامه از نگاه ادبیات نمایشی، مشهد، امید مهر، 1389.
ریما مکاریک، ایرنا، دانش نامه نظریه های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر، محمد نبوی، تهران، آگه، چاپ سوم، 1388.
زرین کوب، عبدالحسین، ارسطو و فن شعر، امیر کبیر، چاپ ششم، 1387.
زمردی، حمیرا، نقد تطبیقی ادیان و اساطیر (در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق الطیر)، تهران، زوار، چاپ دوم، 1385.
ستاری، جلال، آیین و اسطوره در تئاتر، توس، 1376.
سجادی، ضیاءالدین، سخنان گزیده درباره فردوسی و شاهنامه، تهران، سروش، 1371.
سرّامی، قدمعلی، از رنگ گل تا رنج خار (شکل شناسی قصه های شاهنامه)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1368.
شاهین، شهناز ؛قویمی، مهوش، فرهنگ جامع تحلیلی تئاتر، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، 1383.
شریف زاده عبدی، آرش، شناخت شاهنامه (چگونه شاهنامه بخوانیم)، تهران، شهاب، 1382.
شفیعی کدکنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، تهران، آگاه، چاپ سوم، 1366.
شکسپیر، ویلیام، غزل های شکسپیر، ترجمه منظوم بهنام مقدّم (م.رها)، شرح اشعار محمد همایون وش، تهران، نقش و نگار، 1379.
شکسپیر، ویلیام، لیرشاه، ترجمه جواد پیمان، علمی و فرهنگی، 1373.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نگاهی به عزاداری های حسینی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید