دانلود پایان نامه

مگر باز بینم تُرا تن درست که روشن روانم به دیدار تُست
گفت و شنود اخیر میزان علاقه مندی فریدون را به ایرج نسبت به دو فرزند دیگرش آشکار می سازد. این امر در گفتاری که فریدون از طریق نامه با سلم و تور در میان می گذارد بیشتر نمایان می شود:
بدان کو به سال از شما کهترست چو پرورده شد تن، روان پرورید
گرامیش دارید و نوشه خورید چو پرورده شد تن، روان پرورید
چو از بودنش بگذرد روز چند فرستید نزد منش ارجمند
زمانی که ایرج به دیدار و به منظور دلجویی از برادران خویش راهی می شود صحنه جالبی اتفاق می افتد. به محض ورود او، سپاهیان سلم و تور فریفته زیبایی، برازندگی و شایستگی او می شوند. فردوسی بیان این موضوع را به زبان سلم می سپارد تا بیشتر در مخاطب مؤثر بیافتد:
به تور از میان سخن سلم گفت که: ((یک یک سپاه از چه گشتند جفت؟
به هنگامه بازگشتن ز راه نکردی همانا به لشکر نگاه
سپاه دو شاه از پذیره شدن دگر بود و دیگر به باز آمدن
که چندان کجا راه بگذاشتند یکی چشم از ایرج نه برداشتند
از ایران دلم خود به دو نیم بود به اندیشه اندیشگان برفزود
سپاه دو کشور چو کردم نگاه از این پس جز او را نخوانند شاه
اگر بیخ او نگسلانی ز جای ز تخت بلندت کشد زیر پای.))
گفت و شنودی که ذکر آن رفت، کارکرد مهمی در پیشبرد داستان دارد: ارائه توصیف بیشتری از شخصیت ایرج در نزد مخاطب، دامن زدن به افزایش حسادت در نزد برادران بزرگتر که نوید کشمکش و بحرانی شدن وضعیت را در آینده ای نزدیک به مخاطب می دهد از کارکردهای مهم این دیالوگ می باشند.
گفتگو میان برادران آغاز می شود . دو برادر بزرگتر از دردها و کینه های که به دل دارند سخن ها می گویند و ایرج در جواب آنها می گوید که هیچ گونه دلبستگی به این دنیا ندارد. تاج و تخت کیانی را نمی خواهد چرا که خواهان نبرد با برادران خونی خویش نیست. به سبب کینه دیرینه ای که برادران بزرگتر در دل دارند سخنانِ ایرج در آنها کارگر نمی افتد. به دیالوگ های زیر که به زیبایی هر چه تمام از یک سو بیانگر تضاد میان شخصیت ها و دیدگاه آنهاست و از سویی دیگر کشمکش اصلی داستان را که منجر به بحران شده و نهایتاً نقطه اوج اصلی داستان را رقم می زد توجه کنید:
بدو گفت تور: ((ار تو از ما کِهی چرا بر نهادی کلاه مهی؟
ترا باید ایران و تخت کیان مرا بر در ترک بسته میان…
چنین بخششی کان جهانجوی کرد همه سوی کهتر پسر روی کرد
بدو گفت ایرج: ((ای مهتر کامجوی اگر کام دل خواهی آرام جوی
من ایران نخواهم، نه خاور، نه چین نه شاهی، نه گسترده روی زمین
بزرگی که فرجام او تیرگیست بر آن مهتری بر بباید گریست

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله با موضوع غیر بین المللی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید