دانلود پایان نامه

نقش قارن در این قسمت از داستان در گره گشایی ماجرا بسیار واضح و روشن است. چرا که عاملی می شود برای موفقیت منوچهر در دسترسی به سلم و تحقق انتقامی که در سر می پروراند.
«کاکوی»:
1. توصیف کاکوی از زبان راوی داستان:
– «سپهدار و دیو گونه بودن کاکوی از زبان فردوسی»:
(سپهدار کاکوی بر زد غریو بمیدان در آمد بکردار دیو).
– «پیل ژیان و کین جوی»:
(تو گفتی دو پیلند هر دو ژیان گشاده بکین دست و بسته میان).
2. توصیف کاکوی از زبان دیگر شخصیت ها:
– «نامور کینه خواه از زبان منوچهر»:
(تو زایدر برفتی بیامد سپاه نو آئین یکی نامور کینه خواه).
– «نبیر ضحاک بودن و ناپاکی کاکوی از زبان منوچهر»:
(نبیر سپهدار ضحاک بود شنیدم که کاکوی ناپاک بود).
3. توصیف کاکوی از طریق اعمال و کردار:
– «کردار دیو گونه کاکوی بمیدان جنگ»:
(سپهدار کاکوی بر زد غریو بمیدان درآمد بکردارِ دیو).
3) گفتگو در داستان فریدون و پسران
از اهمیت و نقش گفتگو در دنیای درام، و ضرورت وجود آن در بطن داستان به منظور اقتباس از داستان و تبدیل شدن آن به اثری دراماتیک، پیش تر صحبت کافی به میان آمد. حکیم طوس در پرداختن به داستان فریدون و پسران از انواع و اقسام گفتگوها بهره برده است طوری که این گفتگوها تقریباً تمام وظایف یک گفتگوی خوب دراماتیک را به انجام می رسانند. دادن اطلاعات به مخاطب، شخصیت پردازی و ارائه زوایای پنهان شخصیت ها، دامن زدن به کشمکش ها، ایجاد بحران، و پیش بردن حرکت داستانی از جمله مهم ترین کارکردی است که این دیالوگ ها در داستان فریدون و پسران دارا می باشند. به منظور روشن شدن اهمیت دیالوگ های این داستان به لحاظ بار دراماتیکی آنها، از زاویه دید گفت و شنودهایی که از زبان شخصیت ها بیان می شوند داستان را مرور می کنیم تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا با حذف توصیفات و شرح موضوع مفصلی که فردوسی در طول داستان به آنها پرداخته است، صرفاً با تکیه بر دیالوگ ها می توان داستان را آنگونه که هست دریافت کرد و فهمید یا خیر؟ البته با این توضیح که شرح صحنه های کوتاهی که فردوسی آنها را بیان کرده و به لحاظ دراماتیکی نیز کاربرد دارند بعضاً در جوار دیالوگ ها آورده می شود.
برای شروع مطلب، از گفت و شنود آغازین داستان که از طریق نامه بین سلم و تور صورت می پذیرد و وظایف یک دیالوگ دراماتیک از لحاظ ارائه اطلاعات را به خوبی ادا می کند بحث را می آغازیم.
فریدون که دچار کشمکش درونی با خود شده است و در حال خود خوری است به برادر خود تور نامه ای با این محتوا می نویسد:
سه فرزند بودیم زیبای تخت یکی کهتر از ما برآمد به بخت
اگر مهترم من به سال خرد زمانه به مهر من اندر خورد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمان های ایمان محور

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید