دانلود پایان نامه

آنها منافع آشکاری از استناد به استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 نمی برند. با توجه به این امکان فراهم است دولت هایی که از تجارت با ایران ممنوع شده اند نزد هیات مشورتی طرح دعوا کنند تا مراتب رسیدگی طبق ترتیبات پیش بینی شده در اساسنامه سازمان تجارت جهانی انجام گیرد .
در چهارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمانت اجراهای کافی وجود دارد که در صورت نقض موافقت نامه پادمان آنها را اعمال کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی به موجب اساسنامه آژانس تنها حق ارائه گزارش به شورای امنیت تحت شرایط مشخص در اساسنامه را دارد. لذا ارجاع پرونده هسته ای ایران به آژانس غیرقانونی است. از طرف دیگر شورای امنیت تنها صلاحیت اقدام به موجب فصل هفتم را دارد. شورا صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس را ندارد. لذا قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران به دلیل فوق و نیز به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در آنها غیر قانونی است.
ماده (2) 24 منشور شورای امنیت را ملزم می کند تا در اعمال وظیفه مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی، “طبق اهداف و اصول سازمان ملل متحد عمل نماید.” شورای امنیت مکلف به رعایت تعهدات خود در حقوق بین الملل از جمله تعهد به رعایت منشور است. در سالهای اخیر طرح دعاوی راجع به تحریم های شورای امنیت نزد مراجع قضایی منطقه ای و ملی افزایش چشمگیری داشته است. این مراجع تلاش بسیاری داشته اند تا به موجب ممنوعیت پیش بینی شده در ماده 103 منشور سازمان ملل متحد تحریم های شورای امنیت را مورد رسیدگی قضایی مستقیم قرار ندهند. اما این رسیدگی ها شامل تفسیر و حتی ارزیابی تصمیم شورای امنیت که در حال اجرا است هم شده است، اگر چه برخی محاکم ملی و منطقه ای چنین رسیدگی هایی را رسیدگی به تصمیم شورای امنیت نمی نامند. اما این کار تفسیر و ارزیابی اقدامات اجرایی، به طور اجتناب ناپذیر به معنای همان تفسیر قطعنامه های شورای امنیت است.
این رویه قضایی می تواند الهام بخش افراد و موسسات ایرانی هدف تحریم های هوشمند شورای امنیت باشد تا تحریم های غیرقانونی علیه خویش را نزد این مراجع مورد تعقیب قضایی قرار دهند. برای مثال شرکت ملی نفتکش ایران که کار حمل و نقل محموله های نفتی و گازی در ایران را برعهده دارد اخیرا با همین ترتیب نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا طرع دعوی کرده در نتیجه از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد. دیگر اینکه تلاش هایی صورت گیرد تا تصمیم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران نزد مراجع قضایی و داوری صالح بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد.
در پایان پیشنهاد می شود در صورتی که اختلاف هسته ای آژانس با ایران در مذاکرات هسته ای بطور کامل حل و فصل نشود، برای حل و فصل کامل این موضوع، ایران درخواست تشکیل هیات داوری دهد. طبق ماده 22 موافقت نامه پادمان، ایران صلاحیت چنین درخواست را دارد.یک داوری با آگاهی بر اینکه شورای امنیت تاکنون فراتر از تعهدات خود اقدام نموده است، نه تنها مهمترین اختلافات ایران با آژانس را حل و فصل خواهد کرد، بلکه جایگاه آژانس به عنوان یک نهاد کاملا قدرتمند که خود قادر به حل مستقیم اختلافات خود با ایران است را اعاده خواهد کرد.
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی
کتاب
چرچیل، وینستون، خاطرات جنگ جهانی دوم، ترجمه تورج فرازمند، انجمن پژوهشی نازی سنتر، 1948.
طلایی، فرهاد، حقوق سازمانهای بین المللی، تهران، انتشارات جنگل: جاودانه، 1389، ص 172.
فلسفی، هدایت ا…، “توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولت ها”، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، ش اول، 1384.
سید فاطمی، سید محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمره ونظم حقوقی بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، چاپ اول، 1375.
کردزمن، آنتونی، رقابت راهبردی ایران و غرب در حوزه های تحریم، انرژی، کنترل تسلیحات و تغییر رژیم، مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، 2013.
والنستین، پیتر، اثربخشی تحریم های هدفمند: راهبردهای اجرایی گزینه های سیاستی سازمان ملل، مترجم: حسن شکوه، مهدی کلاته، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1386.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره پدیده های اجتماعی

مقالات
امیدی، سیروس، “بحران هسته ای ایران و کارایی رژیم تحریم شورای امنیت”، دادرسی، شماره 94، مهروآبان 1391.
زمانی، سید قاسم – مظاهری، جمشید، ” تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟”، مجله حقوقی بین المللی، شماره 44، 1390.
شایگان، فریده، ” تحریمهای هدفمند شورای امنیت وحق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه” ( فصلنامه حقوق، شماره 4، 1390).
. منصوری، عزیز، “تحریم های بین المللی: نگاهی به تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت”، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 2، ساال 24، تابستان 1389.
پایان نامه ها
ناهید، جایگاه حقوقی تحریم و رویکرد شورای امنیت نسبت به آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، 1389.
فرخی، منصور، مناسبات متقابل میان تحریم های اقتصادی و حقوق بین الملل بشر، رساله دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.
صیقلانی، زینب، تحریمهای اقتصادی شورای امنیت و موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1389.
ب) منابع انگلیسی
Books:

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید