دانلود پایان نامه

__________. (1385). مبانی اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلام. (چاپ دوم). تهران: زوّار.
خانی، محمد حسن. (1388). عدالت در روابط بین الملل از دیدگاه اسلام. درج شده در کتاب: علیخانی و همکاران. درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام: (چاپ اول). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
خرمشاد، محمدباقر. (91-1390). جامعه شناسی سیاسی از دیدگاه امام علی (ع). جزوه ی درسی دوره ی دکتری علوم سیاسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
خرمشاهی، بهاء الدین و انصاری، مسعود. (1387). پیام پیامبر: مجموعه ای از نامه ها، وصایا، دعاها، تفسیرها و سخنان جامع و فراگیر حضرت محمد(ص). (چاپ دوم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
خرمشاهی، بهاء الدین. (1386). ترجمه، توضیحات و واژه نامه قرآن کریم. (چاپ دوم). تهران: دوستان.
خواجه سروی، غلامرضا. (1387). فراز و فرود گفتمان عدالت در دولتهای جمهوری اسلامی ایران. درج شده در کتاب: عدالت و سیاست: بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسلام و غرب. به اهتمام دکتر فرهاد شریعت. (چاپ اول). تهران: انتشارات امام صادق (ع).
_____________. (1389). سی گفتار پیرامون امام خمینی، انقلاب و جمهوری اسلامی. (چاپ اول). تهران: امام صادق (ع).
خواجه نظام الملک. ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی (1372). سیاست نامه. به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. (چاپ دوم). تهران: اساطیر.
درخشه، جلال. (1387). عدالت از دیدگاه امام علی (ع). درج شده در کتاب: عدالت و سیاست: بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسلام و غرب. به اهتمام دکتر فرهاد شریعت. (چاپ اول). تهران: انتشارات امام صادق (ع).
دلشاد تهرانی، مصطفی. (1384). تفسیر موضوعی نهج البلاغه. (چاپ چهارم). قم: دفتر نشر معارف.
____________. (1392). دلالت دولت: آیین نامه ی حکومت و مدیریّت در عهدنامه مالک اشتر. (چاپ چهارم). تهران: انتشارات دریا.
____________. (1372). سیره ی نبوی. دفتر دوم. (چاپ اول). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
____________. (1390). تراز حیات. ساختار شناسی عدالت در نهج البلاغه. (چاپ اول). تهران: دریا.
دوکستر، میشل. فرهنگ پذیری. مندرج در کتاب: مسائل و چشم اندازهای فرهنگ. نوشته ی داریوش آشوری و دیگران. (ترجمه ی بهروز منظمی و دیگران). (چاپ دوم) تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دوورژه، موریس (1372). جامعه شناسی سیاسی. (ترجمه ی ابوالفضل قاضی). (چاپ سوم). تهران: دانشگاه تهران.
دهقان، حمید. (1391). مصلحت در سیره ی نبوی در قلمرو کیفری: درج شده در کتاب مجموعه مقالات همایش علمیِ تأثیر و جایگاه سیره ی نبوی در حقوق اسلام و حقوق بین الملل اسلام به کوشش فرهاد پروین. تهران: علامه طباطبایی.
ذوعلم، علی. (1380). امام علی(ع) و سیاست. درج شده در کتاب دانش نامه ی امام علی (ع) و … جلد ششم.
راد، فیروز. (1382). جامعه شناسی توسعه فرهنگی. (چاپ اول). تهران: چاپ پخش.
راسخ، محمد. (1392). حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه ی حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش. (چاپ اول). تهران: نشر نی.
راش، مایکل (1385). جامعه و سیاست: مقدمه ای برجامعه شناسی سیاسی (ترجمه ی منوچهر صبوری). تهران: سمت.
راغب اصفهانی. (1387). مفردات الفاظ قرآن کریم. (ترجمه ی حسین خداپرست، زیر نظر استاد عقیقی بخشایشی). (چاپ اول). قم: نوین اسلام.
رجائی، فرهنگ. (1372). تحول اندیشه ی سیاسی در شرق باستان. تهران: قومس.
رجبی، محمود و دیگران. (1378). تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام. تهران: سمت.
رحتمی، محمد کاظم. (1385). پژوهشهای سیره در مطالعات اسلامی با تکیه بر مکتب بیت المقدس. درج شده در کتاب: پژوهشی در سیره نبوی، زیر نظر رسول جعفریان، (چاپ دوم). قم و تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
رضایی. محمدعلی و دیگران. (1389). تفسیر قرآن مهر. (چاپ اول) انتشارات عصر ظهور.
رفیعی علامرودشتی، علی. سیره ی امام علی (ع). مندرج در دانشنامه ی امام علی (ع). زیر نظر علی اکبر رشاد. جلد 1. (چاپ اول) تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد خودپنداری و خوش بینی، بهداشت روانی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید