دانلود پایان نامه

_«عمل تقسیم سرزمین در لیرشاه»:
لیر در این ضمن ما از قصد درونی خود سخن خواهیم گفت. آن نقشه را به من بدهید. بدانید که ما کشور خود را به سه قسمت تقسیم کرده ایم و تصمیم راسخ ما این است که هر گونه غم و غصّه و مسائل مملکتی را از وجود خود بزداییم و آن را به جوان تر و نیرومند از خود بسپاریم. (شکسپیر،1222:1387).
_«عمل تقسیم سرزمین در داستان فریدون و پسران»:
نهفته چو بیرون کشید از نهان بسه بخش کرد آفریدون جهان
یکی روم و خاور یکی ترک و چین سومی دشت گُردان ایران زمین (فردوسی،26:1386).
1- ج) حسد و کینه ورزی فرزندان بزرگتر نسبت به فرزند کهتر در هر دو اثر
حسادت و کینه ورزی فرزندان مهتر نسبت به فرزند کهتر، در هر دو اثر مشهود و بارز است.
_«حسد و کینه ورزی گونریل و ریگان نسبت به کوردلیا در لیرشاه»:
گونریل می بینی او در این سنّ دچار چه تغییراتی شده! آنچه در این باره مشاهده کرده ایم کم نبوده است. او همیشه خواهرِ ما را بیش از ما دوست داشته است و بسیار بدیهی است که با چه قضاوت نادرستی او را کنار زده است. (شکسپیر، 1227:1387).
_«حسد و کینه ورزی سلم و تور نسبت به ایرج در داستان فریدون و پسران»:
بجنبید مر سلم را دل ز جای دگرگونه تر شد به آئین ورای
دلش غرقه گشت به آز اندرون بسر اندیشه بنشست با رهنمون
بدل پر ز کین شد برُخ پر ز چین فرسته فرستاد زی شاه چین (فردوسی،26:1386).
1- چ) طرح توطئه دو فرزند بزرگتر بر علیه پدر و تصمیمات او در هر دو اثر:
حسادت و کینه ورزی فرزندان مهتر نسبت به فرزند کهتر و طمع و آزمندی آنها برای به دست گرفتن تاج و تخت، زمینه ای برای اتحاد و همدستی آنها ایجاد می کند.
_«طرح توطئه و همدستی گونریل و ریگان بر علیه پدر در لیرشاه»:
گونریل عدّه ای را برگزین و سوار شوید و بروید و خبر اضطراب واقعیِ مرا به خواهرم برسانید. آنچه به نظرت می رسد به آن بیفزا تا دلایل من منطقی تر جلوه کند. زود برو و در بازگشت شتاب کن… (شکسپیر، 1241 :1387).
_«طرح توطئه و همدستی سلم و تور بر علیه پدر در داستان فریدون و پسران»:
نامه سلم به تور:
فرستاد نزد برادر پیام که جاوید زی خرّم و شادکام
بدان ای شهنشاه ترکان و چین هنرمند و روشن دل و به گزین
ز گیتی زیان کرده ما را پسند منش پست و بالا چو سرو بلند
بدین بخشش اندر مرا پای نیست به مغز پدرت اندرون رأی نیست (فردوسی،26:1386).
1- ح) خشم پدر از رفتار فرزندان نسبت به پدر، و نفرین آن دو از زبان پدر در هر دو اثر:
در هر دو اثر، وقتی پدر از نیّت دو فرزند مهتر با خبر می شود دل آزرده شده، دست به نفرین آنها بر می دارد.
_«نفرین گویی لیر در لیرشاه»:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مرکز مشاوره صادقیه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید