دانلود پایان نامه

نمونه :اگر پیرزن مهمانهای ناخوانده را یاری میداد چه می شد ؟” فرضیات مطرح میشود:” غذاها ی تهیه شده خورده می شد ، پیرزن دیگر تنها نبود ، انسان های نیازمند خوشحال می شدند وپیرزن نیز خوشحال می شد ، پیرزن صدای خدا را میشنید که از اوبابت پذیرایی تشکر می کرد .”د راین فعالیت اجتماعی افراد در دیدگاههای هم شرکت می کنند ،به یکدیگر گوش می دهند ، تفکر هم را به چالش می کشند ، دیدگاههای مورد غفلت را جستجو کنند ،عقاید خود را بر عقاید دیگران بنا کرده ،ایده هایشان را بازساز ی می کنند،کند وکاو تا رسیدن به نتیجه ادامه می یابد آنها در باره اندیشه خودشان فکر می کنند (فراشناخت). این گفتگو های جذاب که کودکان درآن سهیم وبه مهارتهای شناختی اجتماعی دست می یابند.
گام چهارم: ارزیابی، شرکت کنندگان با این اهداف خود را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند: آیا در حال ارائه دلایلی برای یکدیگر هستیم ؟آیا در سطح بی اهمیت مانده ایم ؟آیامشغول گوش دادن به یکدیگر هستیم ؟آیا می توانیم به ایده هایمان پایبند باشیم ؟آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیده ایم ؟الآن در مورد پرسش هایمان چه میفهمیم که قبلاً نمی فهمیدیم ؟ و…….
آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
آیا من می توانم نیکوکار باشم؟چرا؟
نیکوکاری خوب است یا بدکرداری ؟ چرا؟
اگر غذا ،لباس وخانه خوبی دارید می توانید به دیگران نیکی کنید وآنه رانیز بهره مند کنید ؟
اکنون چه میدانم ،که قبلا نمی دانستم؟.
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی :
نمونه 1:آیا انسان های نیکوکار و بدکرداری را میشناسید ،می توانید رفتار آنها را باهم مقایسه کنید ؟
نمونه 2: تصویر یک انسان نیکوکار را بکشید . 
4-2-4-2شهادت کبک
در “حیاه الحیوان”، زیر کلمه “کبک “آمده است که : یکى از سران “کرد”بر سفره یکى از امیران ، مهمان شد و بر آن سفره ، دو کبک بریان نهاده بود. کرد، کبکها را نگریست و خندید. و چون امیر از سبب خنده اش پرسید، گفت : به روزگار جوانى ، بر سوداگرى راه زدم ، و چون خواستم که او را بکشم ، زارى کرد. اما زارى او بى فایده بود. مرد، چون مرا مصمم به کشتن خویش دید، به دو کبک که در کوه بودند، روى آورد و گفت : برکشتن من ، گواه باشد! و اکنون که این کبک ها را دیدم ، نادانى او به یادم آمد. امیر گفت : آن دو، شهادت خویش دادند و فرمان داد، تا گردنش ‍ زدند
الف: اهداف الگوی طراحی شده (شهادت کبک):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره” شاهد وشهادت دادن ” میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2- فهم بیشترآنکه در جهان همه امور بهم پیوسته وهمه اجزاء جهان شاهدانی زنده وگویا وبلکه مأمورانی مقید ومنضبط ،تا هر حرکت را در این طیف بهم پیوسته به نظمی مجدد تبدیل نمایند ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت وباور آنکه بازتاب هرعمل خوب یا بد به انسان باز میگردد وزندگی او را متأ ثر میسازد تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-19 جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان شهادت کبک را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی با موضوع رفتار پرخاشگرانه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید