دانلود پایان نامه

از جمله عوامل کارآمدی تحریمهای هوشمند می توان به عوامل ذیل اشاره کرد:
(الف) بررسی دوره ای در کوتاه مدت و بلند مدت قبل از صدور قطعنامه تحریمی برای جلوگیری از آثار سوء احتمال تحریمها
(ب) اتخاذ ترتیبات موثر در قطعنامه برای جلوگیری از انحراف قطعنامه ها
4- با پیشرفت روزافزون پتانسیل حقوق بین الملل برای حل وفصل اختلافات در مراجع قضایی و داوری در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی، ظرفیت های حقوقی قابل توجهی ایجاد شده که بتوان براساس آن برخی اختلافات ناشی از تحریمها علیه ایران را حل و فصل نمود. بارزترین نمونه طرح مسئولیت بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه های شورای امنیت هست که به نظر می رسد با توجه به برخی استنادات مانند استنادات ذیل مسئولیت بین المللی آمریکا و اتحادیه اروپا قابل انتساب بوده، لذا می توان پرونده ای علیه آنها تنظیم کرده و نزد مراجع قضایی بین المللی از جمله دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اقدام به طرح دعوی کرد. برخی از دلایل به شرح ذیل است:
اعمال فرامرزی صلاحیت داخلی در مغایرت با حقوق بین الملل
تحریم بانک مرکزی ایران با توجه به ممنوعیت های مقرر در کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولتها و اموال آنها
 عدم وجود مجوز شورای امنیت وفق ماده 53 منشور ملل متحد
عدم تحقق شرایط اتخاذ اقدام متقابل در مفهوم طرح مسئولیت بین المللی دولتها سال ۲۰۰۱
ج) مراحل روش تحقیق
روش پژوهشی این پایان نامه مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی است. مسلم است که برای انجام یک پژوهش قابل قبول و معتبر استفاده از منابع و ظرفیت های موجود اعم از مقاله ها و کتاب ها به زبان فارسی و لاتین امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به این مسأله که منابع فارسی در زمینه موضوع پایان نامه حاضر بسیار محدود می باشند (به جز چند مقاله هیچ گونه کتابی در این زمینه به رشته تحریر در نیامده است) ضرورت مراجعه و بهره گیری از منابع لاتین مضاعف می گردد. البته بدیهی است که برای غنای هرچه بیشتر این اثر، تلاش می شود از روش های دیگر نیز استفاده گردد که از جمله آنها می توان به مطالعه اسناد سازمان ملل و سایر نهادهای سازمان ملل متحد و نیز بررسی قوانین ملی برخی کشورها در رابطه با تحریمهای هوشمند علیه ایران اشاره نمود. شایان توجه است که هدف اصلی این جانب در نگارش پایان نامه حاضر، تحلیل حقوقی تحریمهای هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت می باشد. بدین لحاظ در این پژوهش بیش از کمیت، کیفیت مد نظر قرار داشته و به هیچ عنوان صرف ارائه اثری با ماهیت توصیفی در این نوشتار جایگاهی نخواهد داشت.
همچنین در جهت همگامی با آخرین تحولات مربوط به موضوع پایان نامه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها سعی ما بر آن است که از منابع الکترونیکی نیز در حد نیاز استفاده گردد.
لازم به ذکر است که پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در راستای موضوع این پایان نامه به تحلیل آنها پرداخته شد. آن گاه به تدوین فصول این پایان نامه بر طبق زمان بندی لازم پرداخته شده و این فصول بطور جداگانه به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت بررسی و اظهار نظر ارائه گردیدند . در نهایت نیز پس از انجام اصلاحات لازم متن نهایی پایان نامه جهت دفاع ارائه گردید.
د) محتوای تحقیق
پایان نامه حاضر پس از بیان این مقدمه (طرح پژوهشی) با توجه به حجم مطالب مورد بحث به چهار فصل تقسیم شده است.
نظر به لزوم تبیین مفاهیم مرتبط با مقوله تحریم هوشمند، در این پژوهش در فصل دوم در مبحث اول به ارایه تعریفی از مفهوم انواع تحریم و انواع تحریم هوشمند پرداخته شد. همچنین نظر به لزوم شناخت بهتر چگونگی اعمال تحریم از جانب سازمانهای بین المللی با توجه به موضوع پایان نامه، به همین علت در مبحث دوم رویه جامعه ملل و سازمان ملل متحد در این ارتباط به عنوان دو نهاد بین المللی مهم مورد بررسی قرار گرفت. نظر به درک بهتر محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند، پیامدهای تحریم هوشمند، و نیز لزوم ارائه راهکارهایی برای اصلاح تحریم هوشمند، در مبحث سوم این فصل به محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند و پیامدهای ناشی از آن پرداخته شد و سپس اقدامات سازمان ملل متحد برای اصلاح تحریم هوشمند، چالش ها و راهکارها ارایه گردید.
نظر به تعهد دولتها و سازمانهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا به اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران، به همین علت در فصل سوم در مبحث اول تحریم های هوشمند شورای امنیت، چگونگی اجرای آنها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت و سپس به توافقنامه ژنو میان گروه 1+5 اجمالا پرداخته شد. نظر به اهمیت بررسی صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان ایران و آژانس، اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، و نیز مسائل پیش آمده ناشی از متن قطعنامه ها که باعث سوء استفاده دولتها و سازمانهای بین المللی در اجرای تحریم ها شده است، لذا در مبحث دوم این فصل ابتدا به بررسی صلاحیت شورای امنیت در اجرای موافقت نامه پادمان، سپس اعتبار قطعنامه ها با توجه به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پرداخته شد. سپس نقش مخرب که مقررات مبهم و غیر الزامی قطعنامه ها ایفا کرده مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این فصل نظر به چالش های فراوان پیش آمده پیرامون تحریم های ثانویه آمریکا در اجرای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران در چهارچوب قطعنامه ها و نیز موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994، فلذا اهمیت امکان رسیدگی آن از سوی هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی قابل توجه و لازم به نظر می رسد، به همین علت در مبحث سوم این فصل حدود انطباق تحریم های ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در فصل چهارم در مبحث اول به طور موردی به چگونگی قابلیت انتساب مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه های شورای امنیت پرداخته شد. همچنین در مبحث پایانی این فصل نظر به اهمیت وجود راهکاری برای رسیدگی به تحریم های هوشمند شورای امنیت و نیز تحریم های هوشمند اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، رویه دادگاههای بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری، دادگاههای منطقه های مثل دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، و نیز برخی دادگاههای ملی در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت و نیز تصمیمات اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفت. سپس نظر به اینکه منشاء تحریم ها علیه ایران برنامه هسته ای است، چگونگی امکان حل اختلاف هسته ای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط هیات داوری مورد بررسی قرار گرفت.
مبحث اول: تبیین مفهوم انواع تحریم و انواع تحریم هوشمند
گفتار اول: تبیین مفهوم انواع تحریم
اصطلاح “تحریم” هیچگونه تعریف عموما پذیرفته شده ای ندارد.در زبان انگلیسی واژه های متفاوتی معادل مفهوم تحریم در زبان فارسی که خود، ریشه عربی دارد به کار رفته است. برای نمونه در مورد محاصره اقتصادی از واژه Embargo استفاده شده است یا برای تحریم واردات و صادرات از واژه Boycottاستفاده شده است. گری کلاید هوفبر جفری جی اسکات، کیمبرلی آن الیوت و باربارا آگ اصطلاح تحریمهای اقتصادی را به عنوان “امتناع آگاهانه و عامدانه، و یا تهدید به امتناع از روابط مالی و تجاری مرسوم” تعریف می نمایند.
بند اول: تبیین مفهوم تحریم جامع
در تحریم جامع اصولا ارسال هر گونه کالا، خدمات و فناوری صرفنظر از قصد ارسال کننده (تجاری یا بشردوستانه) به مقصد دول مورد تحریم ممنوع می باشد که البته این رژیم تحریم ممکن است استثنائات ذیل را در بر گیرد مثل:
الف) ارسال کالا در زمان وقوع فجایع طبیعی درقالب
کمک های بشردوستانه اعم از خوراک، پوشاک یا دارو ب) ارسال کالا و خدمات کشاورزی، تجهیزات پزشکی در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید