دانلود پایان نامه

1-1-   نهادها

یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های وجودی نهادها مواجه با عدم اطمینان‌های ناشی از تعاملات فزاینده میان انسان‌ها است. نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق تأسیس یک ساختار باثبات اما نه لزوم کارآمد، عدم اطمینان را در کنش‌های متقابل انسانی کاهش دهد. نهادها ترکیبی از هنجارهای رفتاری هستند که در طول زمان به وجود می‌آیند و هدف‌های ارزشی ویژه‌ای دارند. به‌این‌ترتیب نهادها می‌توانند انتظارات، توقعات، بینش‌ها و رفتار و الگوی تعامل بین افراد را شکل دهند. از این طریق خطر برخوردها کاهش می‌یابد، زیرا به‌جای تلقی‌های کلی و بی‌ضابطه حقوق و مسئولیت‌ها، تعریف مشخصی به دست داده می‌شود و از ابهام کاسته می‌شود و به‌این‌ترتیب با مجموعه‌ای از اولویت‌ها که مشروع تلقی می‌شوند، می‌توان زندگی را به نظم درآورد (نورث,1997).

 

1-1-1- عوامل نهادی

برای توسعه کارآفرینی آنچه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، توجه به عواملی است که می­توانند بر آن مؤثر واقع شوند و در این میان شناسایی و بررسی عوامل مختلف نهادی مؤثر بر کارآفرینی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان برای ارتقا فعالیت‌های کارآفرینانه نقش مؤثر و شایانی داشته باشد. به‌طورکلی عوامل نهادی را به کیفیت قانون‌گذاری، بی‌ثباتی سیاسی، موانع مقرراتی، کنترل فساد، تأمین حقوق مالکیت، آزادی سیاسی، اظهارنظر و پاسخگویی، حمایت‌های مالی و غیرمالی (تأمین اعتبارات)، کارآمدی دولت و… طبقه­بندی می­نمایند (آلوارز و همکاران[1]،2011).

ﻧﻮرث ﯾﮏ ﻧﻮع‌ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اراﺋﻪ و اجرا ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس طبقه‌بندی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ سیاست‌های ﻣﮑﺘﻮب، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺮاردادﻫﺎ می‌باشند. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻮرث ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﺮاردادﻫﺎ به‌وسیله سیاست‌گذاران ﻣﺸﺨﺺ می‌شوند و درعین‌حال ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی می‌تواند ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد. وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ اساسنامه‌ها،ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﺮدی، ﺳﺎﺧﺘﺎر سلسله‌مراتبی دارﻧﺪ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی غیررسمی به‌مثابه ﮐﺪﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ، ﻧﺮمﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ (نورث[2]،2005).

 

 

 

 

 

اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی اجتماعی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه می‌شوند، ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ به وجود آﻣﺪه و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻟﺤﺎﻗﯿﻪﻫﺎ و اصلاحیه‌های ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ. ﻓﻀﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از دو ﻃﯿﻒ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﺳﺖ:

‫١- ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ[3]

2- ﻧﻬﺎدﻫﺎی غیررسمی[4]

اﯾﻦ دو ﻃﯿﻒ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ مشوق‌ها ﯾﺎ اﯾﺠﺎد محدودیت‌ها، ﺳﺎﺧﺘﺎر فعالیت‌های ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ را ﺷﮑﻞ می‌دهند.اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪی و مشوق‌هاست. به‌طورکلی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻬﺎدی، ﻧﺤﻮه ﺑﺎزی ‫فعالیت‌های اﻗﺘﺼﺎدی را ﺷﮑﻞ می‌دهند. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ عبارت‌اند از:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   طرح های توسعه

‫1- ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

‫2- ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ

3- ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ دارایی‌های ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزادی، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ وﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ (شین[5]،2003). اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺟﮑﺴﻮن[6] (2002) ﻓﻀﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌دهند. ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻨﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در طبقه‌بندی ﻧﻮرث ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ درحالی‌که ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺟﻮد، اﻃﻼﻋﺎت، ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اداره ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ.

کافمن و دیگران[7] (2008) نیز حکمرانی را به‌عنوان سنت‌ها و نهادهایی تعریف کرده‌اند که متصدیان حکومتی در داخل یک کشور مطابق آن‌ها عمل می‌نمایند. این عوامل شامل: الف) فرآیندی است که توسط آن دولت‌ها انتخاب‌شده، تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند و جایگزین می‌گردند ب) میزان قابلیت دولت برای طراحی و اجرای کارآمد سیاست‌های صحیح و مناسب ج) میزان توجه و احترام شهروندان و حکومت مرکزی به نهادهایی که بر روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی بین آن‌ها حاکم است، می‌باشد. آن‌ها شاخص‌های متفاوت و متعدد استفاده‌شده و برآورد شده در مؤسسات مختلف را در خصوص حکمرانی، در 6 گروه عمده در مقیاس 5/2- الی 5/2 طبقه‌بندی کرده و متغیر‌های مشابه از مؤسسات متفاوت را در این شش گروه جای‌داده‌اند (کافمن و دیگران[8]،2008) که به دلیل کاربرد گسترده و اعتبار قابل‌توجه آن در ادامه به توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود: اظهارنظر و پاسخگویی[9] -عدم ثبات سیاسی[10]– کارآمدی دولت[11]-بار مالی مقررات[12]-میزان حاکمیت قانون[13] -کنترل فساد.[14]

 

[1] Claudia alvarez,David Urbano

[2] North

[3] Formal Institution

[4] Informal Institution

[5] Shane

[6] Jackson

[7] Daniel Kaumann,Aart Kraay,The World Bank

[8] Kaufman ,Kraay & Mastruzzi

[9] Voice and Accountability

[10] Political instability

[11] Government Effectivness

[12] Regulayory Burden

[13] Rule of law

[14] Control of corruption

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید