دانلود پایان نامه

به بیان ابزار گردآوری داده‌ها، سنجش روایی و پایایی آن، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها اختصاص دارد.
3-2. نوع تحقیق
این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهد. به زعم تقی‌زاده و تاری(1386) پژوهش‌هایی که در جهت بهبود روش‌ها و الگوها برای توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی افراد صورت می‌گیرند، تحقیقات توسعه‌ای نامیده می‌شوند(تقی زاده و تاری، 1386، ص 89). از سویی دیگر به جهت کاربرد نتایج این تحقیق در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها می‌توان پژوهش حاضر را از نظر هدف کاربردی نیز نامید. لذا، از لحاظ هدف، این پژوهش از نوع کاربردی / توسعه‌ای می‌باشد.
از نظر نحوه گردآوری داده‌ها نیز به دلیل بررسی وضع موجود متغیرهایی تحقیق و روابط آنها در جامعه مورد بررسی، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی / پیمایشی می‌باشد.
3-3. مدل تحقیق
پس از مطالعه پیشینه تحقیق ومشاهده عوامل موجود در مدل های پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده، آنچه در تحقیقات مختلف موردشناسایی قرار گرفته و با توجه به فرضیات پژوهش، چهارچوب نظری، مدل زیر پیشنهاد می‌گردد.
در این مدل متغیر های سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی،‌ سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی و تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی، از مدل پذیرش فناوری و متغیرهای توانایی مشتری در کار با کامپیوتر ، حمایت دولت، حمایت فناوری و میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری از مدل رفتار برنامه ریزی شده گرفته شده اند.
شکل 3-1 : چارچوب مدل مفهومی تحقیق

منبع: برگرفته از نصری و چارفدین (2012)
همانطور که پیش از این بیان شد، مدل زیر برگرفته از پژوهش نصری و چارفدین (2012) می باشد که به دلیل فقدان پژوهش مشابه داخلی و نیازهای جامعه وبانکها به نتایج این ، تحقیق حاضر انتخاب شده است.
3-4. تعریف عملیاتی متغیرها
همانگونه که در پیش آمد این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی است. بنابراین، متغیر مستقل پژوهش عوامل مربوط به مدل های پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده همچون سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی،‌ سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی و تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی از مدل پذیرش فناوری و متغیرهای توانایی مشتری در کار با کامپیوتر ، حمایت دولت، حمایت فناوری و میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری و متغیر وابسته آن قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی است. همچنین متغیر هنجار ذهنی مشتری به عنوان دیگر عامل موثر بر متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در ادامه هر یک از این متغیرها و سنجه های مرتبط با آنها به تفصیل توضیح داده می شوند.
3-4-1. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی
برداشت ذهنی از مفید بودن، احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره مفید بودن انواع فناوری های اطلاعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است؛ بدین ترتیب که هر چه این فناوری ها عملکرد کاری آنها را در بستر سازمانی بهبود بخشد، مفیدتر بوده و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. (آمواکو، جیامپا و سلام62، ۲۰۰۳ و کلاپینگ63، 2004).
برای سنجش این متغیر پژوهش، از معیارهای موجود در بخش سوم پرسشنامه استاندارد دیویس شامل، تسریع در انجام وظایف، بهبود کیفیت کار، افزایش بهره وری کار، افزایش میزان دستیابی به هدف های شغلی، آسانی و سهولت در انجام وظایف، و معیار(پرسش) کلی مفید بودن فناوری اطلاعات برای انجام وظایف استفاده شده است.
3-4-2. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی
دیویس (1989) عنوان می کند که در حالی که سهولت استفاده آن حدی است که بوسیله افراد برای استفاده از سیستم بدون تلاش درک می شود و در واقع یک قضاوت از باور فردی نسبت به انجام یک وظیفه است، حتی اگر افراد از سهولت استفاده از یک نوع تکنولوژی خاص آگاه نباشند آنها ممکن است یک احساس پایه دار و صحیح از توانایی های خود برای استفاده از تکنولوژی کامپیوتری داشته باشد.
برای سنجش این متغیر پژوهش از معیارهای موجود در بخش چهارم پرسشنامه دیویس شامل: آسانی یادگیری، استفاده راحت در تمامی موارد مورد نیاز، برقراری ارتباط واضح و قابل فهم، انعطاف پذیری، آسانی کسب مهارت، و معیار (پرسش) کلی آسانی استفاده از فناوری اطلاعات برای انجام وظایف استفاده شده است.
3-4-3. امنیت و محرمانگی اطلاعات
افزایش استفاده سازمانها از تکنولوژی های جدید موجب شده است که سازمانها مجبور به نگهداری و پردازش اطلاعات شخصی افراد باشند. افراد روی اطلاعات شخصی خود بسیار حساس هستند و طبق یک تحقیق نزدیک به چهل درصد کاربران این احساس را دارند که امنیت کافی در مورد اطلاعات آنها وجود ندارد (میازاکی وکریشنامورتی642002). فقدان امنیت کافی و رعایت نکردن محرمانگی اطلاعات کاربران باعث کمرنگ شدن اعتماد کاربران به اینترنت شده است.
توسعه روابط در اینترنت تاثیر به سزایی در بخش های مهم بازرگانی داشته است. ولی عدم اعتماد کاربران باعث شده است که در تجارت ه
ای بزرگ این اثر کم رنگ شود. الکترونیکی بودن پرداخت به علت اینکه سرویس دهنده به اطلاعات مالی مشتری دسترسی پیدا کند نیز یکی از دلایل کم شدن اعتماد کاربران می باشد.
1- محرمانگی65: به طور کلی به توانایی نگهداری اطلاعات شخصی افراد اطلاق می شود. محرمانگی در اینترنت به مفهوم جلوگیری از به دست آوردن ، پخش کردن و استفاده بدون مجوز از اطلاعات شخصی افراد است. در صورتیکه محرمانگی اطلاعات افراد حفظ نشود اعتماد کاربران کم خواهد شد.برای افزایش اعتماد کاربران به محرمانه بودن اطلاعاتشان راه کارهایی باید در نظر گرفته شود مثلا قبل از این که کاربر اطلاعات خود را ارسال نماید داده هایی که توسط کاربر وارد شده مجددا نمایش داده شود و از کاربر تایید گرفته شود.
2- امنیت66: فقدان امنیت در اطلاعات نیز باعث عدم اعتماد کاربران به فضای اینترنت و مبادلات در آن می شود. به عنوان مثال ممکن است از اطلاعات مالی افراد سوء استفاده شود. در صورتی که مسائل امنیتی به طور کامل توسط سرویس دهنده رعایت شود اعتماد کاربران افزایش یافته و باعث رونق کسب و کارهای الکترونیکی می شود.برای افزایش امنیت باید راهکار های فنی در نظر گرفته شود. مثلا جلوگیری از ورود هکرها یا تضمین پرداخت خسارت .
برای سنجش این متغیر پژوهش از سنجه های اعتماد به فناوری برای محرمانه نگه داشتن، اعتماد به بانک ها برای محرمانه نگه داشتن،‌ اعتماد به فناوری برای امنیت شبکه و امن بودن فرایندهای مالی در بانک ها استفاده شده است.
3-4-4. هنجار ذهنی
هنجار ذهنی عبارت است از باور فرد درباره تفکر و نظر افراد مرجع درباره انجام یک رفتار خاص توسط فرد. هنجار ذهنی، انگیزش فرد برای پیروی از نظرات افراد مرجع در مورد انجام یک رفتار خاص دارد (وولک، 200167).
بسیاری از مطالعات در روانشناسی می گویند که هنجار ذهنی عامل تعیین کننده مهمی برای سودمندی درک شده و نیت رفتاری می باشد. تئوری عمل مستدل می گوید که هنجار ذهنی و نگرش به عنوان عوامل تعیین کننده نیت رفتاری می باشد، در حالی که مدل پذیرش تکنولوژی در خود شامل هنجار ذهنی نمی باشد. در این پژوهش از سنجه هایی چون انتظار دیگران، تلقی فرد از نگرش نزدیکان، انتظار فرد از خود در نگاه دیگران و اصول پذیرفته شده اجتماعی از منظر فرد بهره می گیریم.
3-4-5. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
تمایل یا نگرش به استفاده به عنوان احساس مثبت یا منفی درباره انجام رفتار هدف تعریف شده است. نگرش نسبت به رفتار، ارزیابی مثبت یا منفی فرد نسبت به انجام رفتاری خاص است، به عبارتی این مفهوم دربرگیرنده میزان ارزیابی مثبت یا منفی از انجام رفتار است. به بیان دیگر، مجموعه کامل باورهای رفتاری در دسترس که رفتار را به پیامدهای متعدد آن مرتبط می کند. (میلر68، 2005)
برای سنجش این متغیر پژوهش از معیارهای موجود در بخش پنجم پرسشنامه استاندارد دیویس شامل: خوب، عاقلانه، دوست داشتنی، خوشایند و سودمند بودن استفاده از فناوری اطلاعات استفاده شده است که به سنجش نگرش افراد نسبت به فناوری اطلاعات پرداخته اند.
3-4-6. توانایی کار با کامپیوتر
طبق تعریف میلر (2005) توانایی درک شده یا خود اثربخشی به معنی عقیده فرد در مورد توانایی اش در انجام یک وظیفه یا کار معین اطلاق می شود. افرادی که خود را قادر به انجام وظایف یا فعالیت های معینی می دانند از خود اثربخشی بالایی برخوردارند و احتمال بیشتری وجود دارد که برای انجام این فعالیت ها کوشش کنند. خود اثربخشی استفاده از رایانه به معنی میزان توانایی فرد به استفاده از رایانه اطلاق می شود. (دیویس و همکاران69، 1989)
3-4-7. حمایت دولت از بانکداری اینترنتی
دولت با استفاده از میزان حمایت خود از فناوری های اطلاعاتی می تواند نقش پررنگی در استفاده مردم از اینترنت به منظور انجام امور بانکی خود داشته باشند. (تن و تئو70، 2000) در واقع، این متغیر به صورت میزان حمایت دولت از خدمات بانکداری الکترونیک تعریف می شود.
برای سنجش این متغیر با استفاده از 3 سنجه اعطای تسهیلات توسط دولت برای بانکداری اینترنتی و تلاش دولت برای ارتقای سرعت، کیفیت و نفوذ اینترنت اندازه گیری می شود.
3-4-8. حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی
نوگرایی تمایل به پذیرش یک فناوری نو است. به عبارت دیگر، نوگرایی عبارت از میزان علاقه برای آزمودن یک چیز جدید، یک مفهوم جدید یا یک محصول یا خدمت جدید می‌باشد. براساس نظریه نشر نوآوری، پذیرش یک فناوری جدید ارتباط نزدیکی با تمایل به آزمودن و قبول چیزهای جدید دارد.
نوگرایی فردی به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذار در پذیرش فناوری‌های جدید است(کو و ین، 2009). فناوری نقش مهم و غیر قابل انکاری در ظهور و افزایش کارایی تراکنش های بانکی بصورت اینترنتی ایفا می کند. بنابراین حمایت فناوری در نفوذ بانکداری اینترنتی بسیار حائز اهمیت است.
این متغیر به وسیله سنجه هایی چون بهبود امنیت شبکه توسط فناوری های جدید، بهبود کیفیت و سرعت اینترنت و جذابتر شدن فضای اینترنت مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
3-4-9. کنترل رفتاری ادراک شده
در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، ادراک محدودیت های درونی و بیرونی انجام رفتار را انعکاس می دهد.(تیلور و تاد، 1995) ادراک بوسیله عواملی که برای تسهیل یا جلوگیری از انجام رفتار به عنوان باورهای کنترل مطرح است ،شناخته شده است که این عوامل شامل عامل های کنترل درونی(اطلاعات، مهارتها و تواناییهای فردی) و عوامل کن
ترل بیرونی (فرصتها، منابع و امکانات) برای انجام رفتار می شوند.(کنر و آرمیتاژ، 1998)
بعضی از عوامل کنترل رفتاری در مورد استفاده از فناوری های مختلف، ثابت هستند، در حالیکه بعضی دیگر از یک فناوری به فناوری دیگر کاملا با هم فرق دارند، اما بطور کلی برای استفاده از هر فناوری، عوامل کنترلی خاصی اهمیت دارند. در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متناسب با فناوری مورد مطالعه، عوامل کنترلی خاص شرایط استفاده از آن، تعیین و مورد بررسی قرار می گیرند.(ماتیزون71، 1991)
بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج، نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به انجام رفتار در فرد ایجاد می کنند. نتیجه باورهای هنجاری و انگیزه تحقق انتظارات هنجاری دیگران در هنجار ذهنی نمود پیدا می کند و باورهای کنترلی کنترل رفتاری ادراک شده را تعیین می کنند. بطور کلی نگرش در مورد رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده منجر به شکل گیری قصد انجام رفتار می شوند.
3-4-10.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعاملات اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید